16 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

16 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Ağustos 195: 5 AKŞAM Prenses Fatma neden boşanıyor? ları formi Bu aşkın bir hna bir fikir cent miliyer' hava bulacaksın Bevan Amerikanın Guatemala başlangıcı sene evveline dayanmakta- dır. Prenses Fatma meyen aşkları bili kullandık- rmül bu. tarihlerde, Los Ançeles'li öbür u- ençti, prens a İki arkadaş in bera- ber Üöninerken, presin ak- gelmiş ve bu- e hemen atile bir şey kalmadı. len rai İranda n farklı ve e al yedi Binbir gece masallarında- — nlılar umumiyetle mem ki gibi bir aşk romanı Son eketlerinden balesi cümlesini boşanma kelimesi şair kesilirler. Onun için pren- ile sona erdirecektir. Bu ro- Sözleri Vincent Hiliyer manın kahramanları bİr özerinde bir t Kiye bir Amerika- yakmış ve e deal daveti Dö bul ği ii Şahın kar- deşlerii va Pata i- OoPrefs Mah üniversite mağa karar verdiği kocası da tatil (olünca aerikişiine Amerikalı romancı Vincent dönmüş, bir müddet sonra Lee < da Vincent ayr bir uçak Prenses Fatm: boşan- atlayıp işti. mak için her basn gibi aY- İranlı — Sğ sözüni mı sebebi ileri si muş, kendisini hava la — Kocam bana ki mua- bizzat karşılamıştı. melede (bulunuyor. Mânen gok ıstırap arkam Bütün kadınların, sonu gel- PA ER Bevan, Sovyetlerin Baltık devletlerini i; rine ele- işgal Doğu Avrupa memi emil elleri ti altına almalarına da hücum etti New York, 15 (AP) — İngil-|le programı hazırlayan Ameri- tere işçi Partisinin sol çenah kalı gazeteci Lawrence Spivak Mideri Aneurin Bevan, dün NBCİ arasında bir münakaşa cereyan televizyonundaki «Basınla bu-| etmiştir. Spivak, Guatemalaya huşalım» programında gösteri-| Amerikan müdahalesi ile neyi Jen bir filimde yaptığı konuş-| kasdettiğini sormuş, Bevan da mada Sovyet Rusyanın Eu! şu cevabı iştir Avrupadaki genişlemesini Ve A ikan, , senesi 50i arında Birleşik S1: leyhtarıyu Diğer | merikanın Guatemala harbine| milletler için olduğu gibi Ame- müdahale etmesiyle kıyaslamış| rikanın da hoşlanmadığım ti ve ünistler tarafından des- m ae e Spival merika için söyliyecek iyi seylerin iz yok mu?, muştur. Bevan Plânın övmüştür. » diye sor- Marshall Serbest Muhasiplerin Bevan, Sovyetlerin Baltık dev- etlerini işgal e ve Doğu > ntısı ai memleketlerini kontro- arada bulunan Ju altına almasının oMoskova- eki, iii Birliği s« nın mlm etrafaxla kendi-|best muhasebe uzmanlığı kar) ne düşman devletler bulunma-İnununun çıkması için çalışma- | sını İstememesinin “bir neticesi larına devam etmektedi olduğunu söylemiş. “fakat 1948)yı EE hazırladığı de €ekoslovakyada vuku bulan | mev; tasarı komünist darbesini ve lin | görü: ie üz. 18 ağustos saat | ablukasını affedilmiy eca-|18 de Eminönü 1 a de vözler olarak va ulandurmınır Halkevi) bir topla: er! Beyan, «Sovyet setinin |miştir. Ticaret ve ia isat tah- | — m eği iş velsilini yapmış serbest çalışan| Me esnasında Beyan 1-”| hazırlanacaktır. dı bir işlemesinin gürünürde iki sülün Jrin müşavirle- bu toplantıda fikirleri tes- İbit edilerek mukabil bir tasarı Bin bir gece masallarını andıran bir aşk hayatı nasıl başlamıştı ? Prenses, Amerikalı romancı olan kocasının kendisine fena muamele ettiğini söylüyor Prens, Amerikalı arkadaşı (Oka kimse nmadığını na, kardeşi (OAbdürrzanın o zannederek kendilerini aşka köşküne gitmeyi ve sonra bir- (vermişlerdi. Mensup olduk- likte ava çıkmayı teklif et- ları mubitlere karşı olan ve- mişti. cib i evi lini uzakta; muştu. Bu b; le bir tesir bırakmı de öyle a ler tık başk sey lis ailesiyle olan büti olmuştu. nı kopar: Aradan günler geçtiği hal- Fakat icent Hil ve a de — mi e yani pren- © bir maceraya ram ses Paris camiinde yapıla! nin önün: ei müsl tümanlığı me hayet da bul etmi la e Mabmut- Beri yanda a vE e aha Hiiyer'in eye unu memnuni- den bahsedip bu izdivaca İtem evdi rim ve ve vik m6 * yazı emeğe İşi Kim ie Fatma bir eğlence gece- (yet jki sevgili birleşmişti inde tanışmışlardı. Daha vee birbirlerine açılmışlar, akat bu izdivaç ancak beş irlerine vaadlerde bulun- a atma da incent Hillyer'i gö- la tanışmak im- ânlarını araştırıyormu$. gece Fatma, Vincent'e Amerikaya gideceğini vadet- mişti, bilhassa dünyaya gele; Nitekim sözünü tutmuş ve iz bir em ii anlı gibi mi No. 206 nihayet kü dila Birkaç ay sonra a Yunan Polisi 52 ya ii, bulun: 'lumbidis'i de ele geçirdi. Su "komün u- 32 yaşında bulunan Beloyan! 2 arkadasin brer FN nis yargılandı. ünist lideri, , | Komünist iki çare v bilirlerdi, bunun içli zi? ir İr; üşümesi ni si karı ko- ı büsbütün aç- der mağa muvaffak olmuştu. hakeme sonunda yabancı re ise mi i canlı- şını beklemektedirler. aya 1 0 devlet hesabına casusluk suçiyle ldu Atom tıbbın hizmetinde " çetecilerin Yuna- tana e > > — — 0 luk ve şi, yol Ka de bu iki > hükümetin ünlü erim dı, et inistler daha ziyade Sl dah; Resimde görülen âlet, Cenevre de açılan DE rsi ia ta ALIM KULİN MEZ RUS-GiZLi SERVİSİNİN TARIHI eş slaşemilileri ikame Türkiyenin Yunan komünist partisi 1947 de Kanun dışı edilince teşkilât ta dağılmıştı nanistana dönerek memlek, yu İmizi kurtaracağımızı telkin ie Yun: tile: öylelikle anistan Halk Cumhuriyeti olacaktı! Netice: Atina Harb Divamı 1951 amm cereyan etmiş 0- Jan cemi - sıl ismi Ella Karas olan Bar- mi bir sene a yani an Yaşası münist Partisi! la er astı. dam idare ediyordu. Bu . Günün le temsilci ki irtibat ani Varşova ile haberleşiyor- de Beloyanis tİşu ler çıktı; tina 17 nisan — Yunan hava kuvvetlerinde ük bir Rus ıkarıl- Beloyanis, e beri casus şebi maksadiyle ri 20 bin İngiliz altını ve binlerce dolar sokmuştu. on- ko- yardım gel di, b aha ajam lonyada ağa işti, Komünist muhakeme söylemiştir: esnasını «— Ben çet nasında yaralandım. Beni Po- ajanlardan Ki da şunları teci idim. Savaş es- üy meydana mıştır. Şimdiye kadar casusluk suçları Bu şebeke Yi larının ve sil tahribi için tertibat almış bulu- nuyordu. Geçenlerde — düştüğü unanistandan kaçan Ar- e vutluğa, götürdüler, > Oradan |tahmin edilen Yunan uçağının Bunun cevabı şöyle olabilir; |bir Rus uçağiyle Budapeşteye e LAME iel ea Vakalardan anlaşıldığına gö- | nakledildim. Orada Polltbü m re, bunlar Romany ekoslo- | yelerinde Yuanidis'in tavassutu | Ed mâması şudur: Govyel vakyada, Polonyada kurulmuş! ile bizi bir okula yerle eştir. PAN Sini KOREA NR kamplarda Moskovadan verilen | Artık rızamızı almağa lüzum ay ie ie a irektiflere göre yetiştrililer. | görmüyorlardı.. Zaten anlar m la Bu hazırlık Yunanistanda i reddederek durumda değil-| şgp0 ir tk ia de çıkarılacak bir iç harb ri Zira (gitmiyereğiz, o e- an gazeteler Ae susluk di. bizi bir iş kampına)... Komünist Partisi 1947 de ka- | veya zindana ren 5eZ- İni une ele el bana bir kurla cas. mi aramda ae tenkiğ Eılmış ve yeniden bir eki luk şi il Lİ vi ie düm e Emir lâzım işti, | lanmasını, değiştirme- |. amma e — N ve Bu yeni üyelerin Va Ee sini, fot e zik yenii | A ami A Hükümetince tabii m ul kal | reyi göterdier. Hocalarımız) 1964 senesine gelince, hüdlse- mıştı. Bunlardan Beloyanis ile açardı Rusya tarihi ie İKHİler Savyet Rusyanın imei izi ie kali yaıamalak bl Ri faaliyeti ile ei anar; kurşuna dizilmişse de üyelerin h |coğu tesbit edilememiştir. yet günün birinde suluk rileli ice NE bize Yu- tand: tarla vazesmedii gös termişti ar). Beşiktaş kazasındı Beşikta a «Vidin», Orta Tersi elden g Kazalarının merkeze uzak bulunan | Geçen bulmacanın hall Bostanı, o Brenköy. Kızıltoprak Öl r Fot — Anadelunisar; gibi Jen ğ 4 — Enala böl mi bulur DB. Mir, Dair; 6 — Eşibek 7 — İNa, Anıt nöbetşi genelar ami ' Yukarıdan aşa . li müracaalları kabule mecburdurlar. 2 — On, Nisal eni Bal v : Ti 8— Bs |samudi, s solar gider. Ama ya solmazsa? — Titi — Ya kendi Kala ül ettiği gibi, kendi me teşekk kendine de yaşan: aş devam ederse? ten cak» ei m o mektup da Nilüferi sevindir- Heye- , derin Nilüfer Vebali ı v Mel bie zartacak da acındırdı, ci GAİN derin ba- Re V. i Garçönne» U, açıp okuma man Üstel zaman, Tuyordu. sunda o katinden yenilikler duğu Kitaplardan dali ay YAZAN: MEM! T SEVDA —36— Kazanova'nın dört ayari ser- güzeştlerini kimseye göst: onun nam ve besahına esef (Omezdi. etti, Dirseği masaya, çenesi Geceleri el ayak çekildi avucuna Y: mış bir vazi- Oten sonra onun da camı Sı yetle... dalgın beklariz ah- kılır, bazan uykusu kaçardı. seyre daldı: « b şe: zaman sandığını karıştırır Onun Bir de çerse alıp geç şecektir. sayi için yüz lanan im öm- güzeldi. rü sürer, Bir kaç bahar okuya heparin en- ei geçer ve sonra leri; et inek kadar” sel o- Jayhkla ezberledikten sonra, adı. Başlangıçta Sen «ismi var elsmi yok» tu. Daima İ- kendisin, yazılar «hava- dan» gelmişti. Zihninde gari; bir anieliye ile mektup ayri Sek ayrı bir yer isgal edi- or arı birbirine karış- tar aralarındaki sıkı müase be iştiraki © görmek istemiyor. uh sarhoşluğu. içinde A li zaman, orta vardı da «âşık» ie bull, daha sonra, (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: