18 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şebboyların he he x cinsi) artık çe bağlamışlardır Bu | nebatın tohumları bağlı bulun duğu tözraHAKöDAb ekimelisiniz üç mühim suale öp hazira itibaren şebboy e- Herler. 1 'akat daha iyisi bugün- lerde bu işi yapmaktır. | Memleketimiz en zengin İn-|meyvası FE enmeğe ve İcir çeşitlerine sahiptir. Bunla-|gunlaşmağa başlar. Eğer tam İrım arasında Kurutulan KER bu çittleşme işl — sırasında İbölgeisnin o Bardacık tiplerin- |Plasts e le bu küçük d Tahin İsineğin rin ağzından - |girmesini rae cak bi İhâdise olursa (çok kuraktan in 1İcirin çatlaması veya devamlı Hokka çol lerinden germ ek meri ağa yahut meyvanın kında olan Göztepede Si rılması vE serdi in- kgün soruyor: İcir sineği yvanın içine yu- RİN AŞISI OLUR |murtasını le Bu yu e murtalar 10 - 15 günde çatlıya- İrak içinden küçük ve kre: Evet, incirin aşısı da olur ve İr ginde kurt yapılır. Bunun zamanı temmuz | gelir ve ağustos aylarıdır. Yani yap- mii ia denilen fi- leme, fi yapraklı ırma) raklarının rada hayat ri tamamlar murcuk gözleri e hazır-İve sinek halinde gelişerek ora landığı zam dan çık; Baba incirin mey Aşının vası içine girenler işte böyle | (yaprak bir devir yaparak bazı yıllardı Aşılanacak incirlerin kurtlanmasına sebep Bebboy Giçoği İn olurlar. Plastsfaga'dan başka 2 bir de ei bir sineğin dişi in- İyi harçlı bir toprak doldurul- |tünü İcirlerin meyvasına ; doğrudan | muş kasalara tohumları ekmek /dan 50 oğruya ek meyvaları kucuü- | Daha evvelce. to-| hazırlıyarak landirdığı akldle Buna imiş ise, b İM hattâ baba İkarşı diğer meyvalarin Zarar'ı Ek w ak kalışlınğa , bir a gibi iner de kisin) Arıkta Kali üzerine aşılayabilirsiniz. İve imebah. e arasında karanten| gül (fidanlarına (göz aşısı |B€lir. . BİgME içel LA İğ imi bilehizritmi, daiko: | İİ ni de iş VE Gezi layca yaparlar. İncirlere kalem | önerir Dir ion (resimde göl nüz) vardır. Bu tip şebboy Mİ Ge yayılakilır. Makat bu- Del ri Bi mevsimi mart ve nisandır. ncir ağacı çok kolaylıkla ü Ker Kabi gil, een e çok çi henüz incirlere su yürü- |retilir. -Meyvanın içindeki e İzini kaç gün evvel olma- bl birer tohumdur. Bur r kırmızı bü-) gi, dünüed ahd ikili Ve i Kn ” ştiril Tı pkı diğer to tiplerin de ekimine başlamalısı | 2 — İNCİR NEDEN ene. 8 sin ti v 5 — Gi 12. Tohumları su içine koyma- |LANIR? ia 0 EE ga lüzum yoktur. iyi elenmiş| Oemenie Yedin ee e hce toprağı yarım kısım ki bilmezsiniz. 19 - 20 nci yaşında meyva vere e iri baba incir di bilirler, Aşı ile baba incirler a- funda iye ederseniz tohu Yenme ken- şılanarak da meyvalı incir fi çok güzel (taze iseler; ve söne- yerlere |danı elde edilir. Fakat en ko likten ia aran ir. Di8eriljayı inciri diplerinden sürmü fi gacıdır kö anları ; kökleriyle itilmesi kolaydır) > 18 Ağustos 1955 geniş, etekler oğla hasa ak indi meraklı Kamelyaya Fahri des Modes çelik, aşı re- İtiiree de bu işleri yapmak için “ " İmutlak surette soba veya kalo- 2 eh riferli, yahut ocakla ısıtılabilen ve abiekien alba geçecek sıcak kadar saril u muhafaza Jisıtac a etmek imi surette ır zımd Bunu temli anın a tape ağı doldurulmuş çâ bir am Üzer! < VE Eİ > ui pasi W. hafla sizlere o eteklerden öz e vesileler için de şantung- n yapabilirsiniz. takip bu eteklerle beraber ne giy- e di dan gezinti, ister a edecekseniz, her is- Modayı ter dans için ka- nci model serj veya Ince berekir erldden sekiz parçalı ve par- © olsu ki mii rin ke: . E öklenme sahası ği smelidir ki, köklenm GİR OLAM sl m ie On Şaları birbirlerine iii ek- genişçe Sin z Kli bir vE rı, sveterleri, pulaverleri giy- yünden bir büz ve üni de Oluklu sıcak kumun meğe imkân var mıd 5 - . z ii bie Basra, Bye belde açık elleri iler mz adar gömülme- Sonbaharda, eteğinizin da- — siniz. EdT ıkşam yemekle n hava sıcaklığı| ha faydalı oli üni lü e ralmıştır. Bu pensler önde ve ir 5 ha faydalı olmasını, daha u- yi blüz Mi tercih ede- - arkada derin iki pli meydana derec aşağı düşme-| zun müddet | giyilebilmesin getirmektedirler. incili Bu suretle yapılan Çe-| sağlıyaca a biçimi değil, ler 15-25 e Ottoman veya aydan m pı likler 15-25 gün içinde yapra kumaşı Di caktır Bu şekilde ii enkileri s0l- k lan bu sonuncu etek belde inü larını dökmez ve renkleri so! hareket ederseniz e İstifadeyi teaddit MEL m e y pet e daraltılmış- mazsa köklenmeğe başlamış de-| mart ayından itibaren de sağ- ei ii li $ klenme mektir) Maket pk denme Uyabilirsiniz ela biz kaç Gio maddeli fi “lin bu İsdemir cak 35-50; gün 3 Gi nizi sabahları içi bulacaksınız. leceği ğ geli Bu zamana kadar bozu-| © *t© klerinizi sabahları için giyebileceğiniz bl blüz. Ön lanlar #âten“ buzulmus olurlar. il ll “ira; nel, rai > Soldaki gri flanelden düz © kruazedir. Gece için lâmeden, öklen 'nmiş olan çeliklerin tepe-| Kadifeden, vi den ki şi vi ete sit in eki pli 20 san- o öğ ei ei ası ve jerse ve- erir ie tomurcuklar gelişme- imkan ye daha ci im açılmaktadır. poplinden yapabilirsiniz. ye koyulurlar Bu ge- i a başlayınca her çeliğ toprağiyle ve köklerini l mi vii n çıkararak duha büyük aynı toprağa dik- melidir Bir müd t bunları gü- neşten korumak lâzimdır. Bu gibi fidanlar © m üncü se ne bahçeye bilirle Daldırma usuliyle | çoğaltma € yapılacak hunileri tenekeden len bir dalır rik Di lr cak kısmının ni tor ii ıdan bir x 8! birlikte kı- | GE Kk e içekli İncirİşin ağacından ayırarak gübrel Me yapa i EN z en kök vermesini sağlamak lâ- nda baba İN-İiyi bir toprağa dikmekle üret- | “7 “© lu Ye işi nicir da- ımdır. Huni icine kum. ur me yapılabilir. Yahut anaç n- ii klır. Daldir dökülür. toprağı doldurulaca gacın dallarından 50 santim | çiy ga camek EE bulundurarak in uzunluğunda kesmeli, bu daln- | dak 1 klenen dal- Seli Giçeelei açtırılır. yanına a incir dikerler ei daha doğrudur. Köklenen a ile idi OK erken İn mer ve & tn oP-İlar ancak bir » “santa hunl ra ş tene-| nin a sil iğ Kami getirdiği ecri tesbih |rak harciyle doldurulmuş ten€-| nin alt tar içlmari k Zambakların mavi (© pg ime rine çekte mel er da nek ml renklisi de vardır rirler ve dişi incir ağacının dal- cunda sivri külâh şeklinde olan | sılara Kak Sİ PN vi ik malar. sarı: yeşilimtrak renkteki per —— | ak allesinin. yüz elliye ” be nieikini aa A L A RI yakın nevi ve çeşitleri arasında | Bunun sebebi şudur: i | diği, büyük çiçekli zam- çi öğr, iz İde mayi | Baba incirin meyvaları için- kükürtle İNİZ renkte açan nevi vardır. e ne Y | kurtçukları bulunur. Bunlar N v hevi memleketimizde de yetiş-|, ea incirin üretme tozu (Pol | hi is 1 dell a erime İsmi Agapan Son günlerin sık sık ve sert| Daha yaz bütün harareti e devam ededursun. moda müesseseleri kışlık modellerini ha- metre uzunluğunda bir ) denilen ve çiçeklerde çift-| olma: yağışları kükürtlemiş olduğu-| zırlamışlar ve ee aşlamışlardır. Ge le ek bir kürk gecesi ter- sap enez 45 - 50 çiçek verir. | e$meYİ in Ni ii ae AİN ; > ın #“İnuz ve mantar hastalıklarına || tip lik ve bu e gecemiz maas er ten , bu defileyi tesbit etmekle- Bir mavi çiçek kümesinde incirin resimde gördüğünüz 2- rinden öl ir meydana gelebil- u dir, Bu kürklerin ayimelk 400.001 tutmakta baret olan mavi zambakların |81Z deliğinde taşır ve deliktea)si surel il yetiştirilen fi- hafif bir kokusu, fakat cazip |çeriye glrmeğe çalışırlar. Eğer ML a Ri imi arr > İgiremezlerse yalnız dişi organı | vermeğe a Bu İşl şu- li toprakta döllendirilmiş olur ki incirin ba |batta yapmalıdır. kalır. Kışın da yaprakları bo a a a an ni. Bi ti i d t kkü ballar gas make üç Dİ SAVAŞIN neticesinden teşekkür en ir Suadiyede Akkurt sokak 5 — Muhterem efendim : çk Gazetenizde yaz iniz di- rından Kâzım bRg>, Mead 1 sinde güller v. ları is- hep tilâ eden böcekli 1 ya- ılan. mücadeleye rağmen hi: 5 geldim, beyinin üze- ir netice alınamaması üzeri- © çinde i ne kendisine Folidol kullan- İşi © etmiştik. Kâ- Di seker iie çiçek kü- ştik, Mavi zambağın N zım beyden aldığımız mektu- ve evsafta be; ada fi memnun ol layı size teşekkürlerimi bildi- riyorum muhterem efendim. grek varsa da bu tip o oki, ümidiyle aynen y: ar makbul tutulmaz. Ap zıyoruz: Kâzım Tunç ii tüs hem verdiği tohum) riyle, hem de diplerinden ver- -|Siz de muhterem okuyucularimiz bahçeni- diği sürgün soğancıklariyle ağınıza, ia ve ağaçlarınıza ait retilir. — Tohumdan ür kül ancak beşinci senede üşkülleriniz varsa: çar, Yavrularından üreti es yl green. nn | SORUN SÖYLEYELİM) Hanlar soğuktan — korumak vi İlani ml a mütaakıp havalar eşli ve açık devam m ime Ke pa ül 5) gün başlayınca, nüz bütün kükü u la rış ni ve mayi ha- su'ile kai ek üzere MEMELİ linde serpilmet e y ca ve mey- Mi aklama (işle mala Geçenlerde bir zira: in yaret eden kıraliçe Elizabeth" mal ML le kükürtlemeyi yap- Kirliçenin çiçeği : in başından hoş bir dme , bir Midi başını uzatıp ln kendisini seyreden “kraliçenin elindeki çiçekleri yemiştir. Salan i resim, h tesbit etmektedi:

Bu sayıdan diğer sayfalar: