22 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KAZİMS.DERSAN İL 7 SA) PAZARTESİ (AĞUSTI ire a ye pr v i w Bin iL tertiplenen toplantıdi Köprülü, Atıf Benderlioğl u ve Nedim Ökmenle konuşuyor Ankara'da tertiplenen D. P. :oplantısında Köprülü dün CH.P. zamanında : yapılan baskılardan bahsetti — Köplürü dedi ki: * KR bizi ki Kakma Turgut Göle Fuat Köprülü'ye ai Z E 23 ye istiyor. Kral salon toplantı- tıları tahdid edilme- miştir. X 1946 da sandıklar bir nevi hokkabaz dolabı 00000100000 Çubuk indi Bini n yap» ad lm bırak- Bundan başka Turgut a öle” yaptığı bir .-) bir karar al AĞA İL A Aİ Şİ AKŞAM DIN — DA Sayfalarını her SALI sayın hanım. larırıza suni yfalarda en in modellerle çeşidi. yazılar ve pratik bil- giler bulacaksınız. günü AKŞAM GAZETESİ i BUTÜN SIYASI GERi BIRAKIYOR < Günün Siyasi. Manzarası : Yeni hâdiselere HALK PARTiSi e © Köprülü Ankara'da NE ce- Vekili muhalefete işbirliği" a vap veri in ayr liye vekileinin. olana nl ci e Dahiliye maddesini tefsir edi erine ara vereceği lari teklif eti Bu ii bensin görüştüğümüz Halk Partisinden yetki bir zat bize şunları söyledi .M. e toplantısı zabıta kuvveti ile dağıttı «— Seçimlere rini s ii lerimizi izah etmek ve Halk | mızdaki muhalefetlere o vadi- e Turgut Göle Takla takibata . giri. İ Partisi va Manzrlrinde de yapam; m tahşiş kal- İp leri te, mak-|mıyacaki şildi. K le Yi pla Kolan me“) Denilmekle, mcient nizamin İl g C.H.P. toplantıları şimdilik geri bira- ida muhalefet Grafi ağ bozulma- ılacai ya matuf hareketleri anlatıl- ç r ilaBİa demokrasilerde — böyle g Turgut Göle, Köprülü'ye bu sabah ce- iareketlürin > YANE kala ; ve faşist sokak teşkilâtları ta- Hep e u sabah gazetelerde © Tekird. bi yalanlıyor. rafından yapıldığı zikrolunmak Valiz DEVAMI SAHİF| DE e Ea piereeikde - CM.P.nin Tekirdağ toplantısı "üzücü hâdiselere sebep oldu Polisler göz yaşartıcı bombalar ve coplarla halkı dağıttılar C.M.P. liler Içtimaatı Umumiye Kanununa uygun hareket ettiklerini ileri sürüyorlar saim E imler, tefsirler ve ei ğini atmaktadır. kında bu temelden cek binaya yi ismin ne olacağını görece; iğer tara si dl la Teb İdi ilm cevap yermek üzere rel ti kakallarlğ, levam kü e > e iğ nin Antalyada Y nuşmada da, hakkında taka İbütü o " — 0 ta geçildiği Dahiliye Vekili ta- m Köprülü dün mikrofon bayındâ |ldn iktidarlı muhalefeti > ne ekir ag aiisı Te e ye Bütün iu al hapla kında , malümatına| yanı w B lik ie3i al; b b hk 1 k kl gn m getinüeei sarin Balıkpazarının istimlâkine u sabah konuştu iç lari Turgut Göle şun- " da kt il lada > : tü pa Vali C. M. P. lilere k düü rt ları söyledi; iy b | b şl ali Ç. M. P. lilere karşı dün göz yaşartıcı © ea EE ele ir türlü başlanamıyor şı dün göz yaşar dir. Konuşmalarım — hakkında be menin Ri) Birçok bina ve dükkân sahipleri mahkeme- | bomba ve cop kullanılmadığını ileri sürüyor İakibala | gecebilirler. ş. Sn ürri- 5 yet düşmanı gibi termel SİRA iğ i i r 1 1ş- imalarımda kan kan na uy TN eleme eri ye başvurarak istimlâk bedellerinin zi sabah telefonla görüştüğümüz Tekirdağ Valisi demiş- araf yoktur. x ; E : : e ver atra dale yükseltilmesini istediler rada bir siyasi toplantı yapılmış değildir. C. M. pü) öprülü eski iktidarla oi di i merkezi bi ittiler. Bu ni - bn him Samani tiltidar “ein AMAGEI Tahvil satışlarından Beklenen netice alınamadığı için Emin VERE ale bik Önünde GELE se Mi plants ve şartlar a arasında mukayese e — Unkapanı arasında yapılması mükarrer istimlâke bir dar isbütün geçi gr bir hal a e zeri- kak DEN ihl da DEVAMI SARİFE 2 DE dökü AE, ik dır, bale Ti yol açmaları için kazda bulu: ın hâdiselere temas ede: | Belediye ta- Ne iti ne dej Muşmalara gelince, bu iddiaları | rai kl ötüm e tabi di b Bir haftalik Ma yi EE Meri süren köylülerin hiçbiri il lara yapılar tebligatın da s0 p kulla: il şeetlerde ya-| Çubuklu değildir ve benim kay Bu yıl okullarda sananlara “dink UL İlanların maclilagalı oidl akamlığım sırasında o böyle mektedir. İstimlâk tebligatı a- Janlaşılıyor. Vaziyet bundan ibaj nik mi eler de geçmemiştir." Bur d | lan Balıkpazarı esnafının mü- tir. Bir iN EL EEVAMI SAHİFE ün A toplantısı" yapa- arık olaca him bir vi ii A IKTI Can dağıtılmış olması da mev. yak vw arın, isnat ve ifi üracaat rarlaşlırı- z u bahis değildir. A 1 ların nl hiğeğidi yl Onuncu sınıfta kalan öğ iğ inin bedele k- ilmi i 1 i öğ- KR ekilmiş kahve 14,50 li önü ler rıngeli şi ie la uğ- ie Er > de bu sebeple |seltilmesi veli n dâva açmışlar ve ç Ş . liraya satılacak Inönü rahatsız yen Ez pla; r bütünleme MU Samire: "DE «Çikod> çi kahve ithalâtçı- alarak tevzi ettiği Için bugün! Uzun bir zamandan beri şeh- Müziğe Gadllirir gecip ei tanınmış ları derneğinin — teşebbüsü — ile | bütün kurukahvecilerde kahve İrimizdi an C, TE rel | Hollywood, eçen , od yakın Akdeniz i MANDİRDİE aca. başkanı İsmet İnönü soğuk ri- | Şubatta seyahat ettiği uçağın Tanzim satışlarına idrinin” başlaraiyip ; Gilen'di ithal edilen kahvelere alt güm-| İlgililerin belirttiklerine b ınlığından hafif bir re 2 m bir esnada yere düşüp yi GELE Fen rük ve ekspertiz muayeneleri ilme izin iki aylık ihtiya, nİik geçirmektedir. İsmet anan ve o zamandan beri yılı belinden | beri ileri sürülen | | PGİ tamamlanmıştır, Cumartesi . okul”dafığı tahminleri dog |İİ a r esi gü- olan kahvelerin le bu sebeple dün hiç ahağıdy an | emi çıkmayan “sinema yıl- son veri eee ruluğu anlaşılmıştı Dü: ahç, ru geç vakit gü ECER çe- Ee çıkış fatı 10 lira 10 ŞiknANş ve ziyaret kabul el- b Pler Angeli dün ilk çocu- z 2 len ve-50 tonu şehrimiz ih- | kuruş on i için önceki parti- tirmiştir. filler pine, >Demmlez ve Aylarca - önce, sgazetemizde||İ ve ei gi Jyacına taha ölmem Eve eden dal a Gel Mi BUL ARADAYA geri arpuz tanzim satışlarının nlanan. eğitim ve öğretim- |'İ| ie e : faydalı olduğunu belirtiyorlar | l€ e bir röportajda da bu yıl |/İl grey İ azedilmiştr ri s. in ya pan ie ortaokul ve liseli lere yer 'buhra- |iİ) ii een ERE 4 e ha yü er ia Jpt olacağı, mey okul ve si. «Çikod. derneği | şehrimizin LİR e si iğ — ağ nl rın mi miş i | k Deyeci mi vve Şişi aiyıında piyasayı tanzim et- a ri real eri karaya | de ekiz ki e kahveler ise — a 20 kuruş- ; İ b miktarın; dikkate Belediyes kurulan | ilmişti | - veyi ihtiyaç ı dikkate|tan satılmakta 4 B ağn kar yerde a ui durum » karşısında * şim. ; Batış yerleri Migros teşkilâtının Maarif Bakanın çile, üçü ! : bie te” göçMesi ile kaldırila-| tan başka «çaresi kalmıyor. - : şe İlgililerin la gi göre O MAÇULAMU RA kalan Güren): iğ nik, © pi, | ciler. bir, bütünleme haki ” tanınmasında da Mlz ine oba ve sal rol orna söylenmekt dir. a ıyduğumuza e. iz HE MEŞE günder onuncu sınıflar | kadar. alk için büyük | faydalar sağlamıştır i baş Diğer taraftan - s0 kadar meyva ve sebze biz | Din çok yüksek oluşu karşısın ME da , piyasada daha nâzım. | bir in çe yol oysamak -yayeslye . bunla gep Tır, aritrilmesikları #ayl olmuş | nPpi K0Z v ise le, Jigler , Migros: teşkilâ- ai 1 tinin. yakınla faaliyete Geces| endir Elinde gili çalmak çekini ileri gürerek tanzim sa-| İL ed bi Si dan Mili ış yerlerinin arttırılmıyacağını | çermisti, Bilim içimisi — Lavoisier'e göre Aç

Bu sayıdan diğer sayfalar: