24 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

24 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 C.M.P. Edirne kongresi bu sabah toplandı Osman Bölükbaşının bugün kon- grede mal bekleniyor | © Uzunköprü 24 ( dirneye giden Oman las dön parti İlçe önün: ve kamyon iie bie Hb ma yaparak ezcümle demiştir “ki: «— Kanunun bize verdiği top- lantı hakkı iktidarın keyfi bir iptal edilmiştir, Haki ka du; EE korkuyorlar. Biz vazifeli devlet dali mumlar seg unu istemiyo! emriyle hatları et a: m alabilir- Jer, ipe gekebilirler. zulüm ya- pabibirler, f: bir rütbemizi geri ala, kiş 5 dr şehitlik ve mazlüm olmak rüthesidir, Eski Maarif OVezirlerinden şim Paşa «Şu mektepler olmasa maarifi ie e idare bi demişti. Me de «Muhalı Set leke” amal ti gül ii idare ederim» (odemek İstiyor. en ki e, bir şeyin çel Bekle- abm un fâni sn ve a olan gün gelecek karşınıza çıkıp hakikatları ve- sikalarln ispat edeceğim Menderes ve Sa eni vücudu de, hürriyettir. Bir rol gibi hiddet- mem.Hâdiseleri vesikalarla İ- Vatanı Bin kan değil, erin dahi dökülme- seçimleri- Ela -| benden samanındz hiçbir hususi olarak (Gazi Parkına giderek halkla hasbihalde bulunmuş- tur. . P. tarafından akşam zinosu! nd bir ziyafet bu li e emiyet Belediye #“w WP. c.M Şehir gz verilmiş, müdürü, - ” Köylü partisi baş, ile basın mens RE kn ardır. Kırklareli toplantısına izin verilmedi Kırklareli 24 (Akşam) GC. M. Partisinin çul toplantısı vilâyet o makamı (tarafından müracaatın kanunsuz yapıldığı yödlasiyle menedilmiştir. lükbaşı Editne il Ke ani onuştuktan sonra, Kırk: lareli'ne gel » -Asaylş gereken tedbirle alınmıştır. Yırcalı dedi ki: AKŞAM Yugoslav - Rus ticaret görü meleri dün Moskovada başladı eş asr Mimi lan ayrılmaları yüzünden saşe tazminini el ar ve yardımcısı Sv dıkları zararların aya iş in hakkında her r hangi ni bi Rus Tica- ret Ba ip yan'ın Rus t- caret ne başkanlık etti bitim Şimdiki görüş- meler geçenlerde Rus liderleri- »in Yugoslavyaya yaptıkları zi- yaret esnasında Kararlaştırılan esaslar bük cereyan et- mektedi: Bu e. eee özlerim 1948 yılında, -Turgut Gölenin Gölen'in Çubuk'ta tedib ettirdikleri öğ AP) — Yugoslav Cumhur! a arasındakn ticari mi geniş çapta ai açılmasının laca Ruslar, atıl- ilmi ayrılmaları ait konferansı bahis ünasebetler. bir malâmat verilmemiştir. |dıkları sırada zararlara | Bee “e sürdükleri, ME konusu ya ri ano! go: ii vaya Sağ gri öildielimektedir. Açı- ” Yugoslavların uğra- layısiyle GN e tazmin ede- cekler Diğ: er taraftan Rusların Prag viç belirttikleri de gym. şe Nikolai Pavloviç Friu- dir. Siyasi müşahillere £EÖr€,ban'ı Belgrad elçiliğine bişi Ruslarla Yugoslaylar ar; kii de açılanmıştır. Bu bu konuda da görüşmeler yapı-| da, Rusların Yugoslavya ile 1948 der beri, | münasebetlerini geliştirmek y | do- basın toplantısı m) miz C. si bugün «ö-| Tütün alayım derken sekiz? 1048 yin ie sonra saat 10 a a Aya nema İnü miştir. İşiniz olmadı diye Cağaloğlu Himaye-i pal so- | 5 Humaralı D. P. semt ocakları beli olacaktı sında çal biz Tg işler hakkında) yaz poz Hatime adında | Paskanları kinlerdi? (Türgut| Bu arada tümgenerallerden Kongrede b ği üzre ün çeşiti dedikodular sortaya çi. nik kadin” di eşilköy'e ra öle bunların Kemal Pilâvoğlu | Cevdet bm Kepir. kini buraya: gelen ke ikin karmal s1 Bizede i'de tren bek- | ve müridi Abdurrahman Yıldız 3 Bi Gök tezahüratiz karşılai yaya |yakışmaz. Ortada katiyetle bil-| erken, yanına bir şahıs yanaş- pi ie Ter- in ari ği muane diğiniz bir yolsuzluk bana İmiş ve; «Teyze, bu saatte tren | be alet olanlardan. birisinin silin agayın İniğeliriiiz “Balıkpazarı istimlöki e die ve al *lİ pulamazsın. gel seni dolmuşla | hüviyeti Sti saklanmıştır? | liğe terli nine muhak- el e götüreyim, “demiştir. Kadın bu | Devlet mineli bildiği ş». | Kak mazariyle bakilmaktadı * uz kal eld BAŞI ,SARIFE uu ya adi yır sahibi adama dualar e-|&'ide kararg; Br Orgenerallere geaince; 3 kuv- İrifdğer bandi böler tale dak li e içe ran Tiçani; içen ağ le yet komutanlarından gayri bir vr vicdan hu: m ça i ışması Fandımanli Yeşilköy için bir meye bek-|da Ankaranın en 'mülena 76-| bileceği bildirilmektedir. lenmeğe başlanmıştı rindeki Atatürk heykelini “kır-| â > sırada Hatime, adama; | Maya ve kadınların açık saçıkl. e ani “Kocasından dayak Adım şu çantamla, paketi- |ezaiği iddiası ile kollarına gi- Kör haddine tâbi ver. mi tutuver de, şuradan tütün| let atmaya çelme edemedi de, | tutu ak yediği için Rusyaya yım» demiştir. Fakat tütün |bu şeni fiüllerini 1950 ile .951 lan ini kaçan kadın ke adamı bula” arasında yapta.» e N > 2 e İN id a Iğdır (Akşam) a a yan ker e ale i Bdise Hakkida soruşturmaya e arap era enlem Ki mızda garip bir hâdice nm bdalaşikı R rl kararnamesi şümülüne alın- ıştır. kocasının dayaklarından iğ kalan bir kadı iz son defa yediği bir dayak üzerine beş yaşındaki oğlunu kucağına a- tediğine dair bir delildir. Orduterfi. listesi hazırlandı 3 4 — ora bizi al kine Sahmakta olan Yüksek Askeri Şüra Ş- Suriye Başvekili. istifa etti Şam 24 (AA) — Başvesil bi Asali o Cumhurbaşkanı Ee ia miştir gre m mı ise kilden ere kan Şükrü El Se ti e. ne istifa. ae aya kadar ikti e teni ârmesini rica Çin - Mısır ticaret anlaşması imzalandı 24 Ağustos 1955 Yeni İm nizamnaın âleince hazırla, ce »- yaran e tir. Buna ramiz adar. 701 — rin- 7 20 ikinci ve 7 1 yün Mi, on gn on Keriz. ri devi nunda "dün ae rs mi Mi sir m e bir ticaret anlaş- mai bir se nelik pi tı hakkında bir ek | tedir. protokol mele /Sudandaki ane çekecek ve pm hü güme 2 me ütün kuvve lem mi mi karar! mştır. 1953 şubatında kuvetlerini Su- dandan mek için anlaşmaya | varmışlar, peni krom ihrac: Ev gelen (haberlere vu Ankara 24 (Akşan nel Sekreter Le 1s « Yolsuzlukları açıkça e Göle bir eşi Silin bali Fuat Köprülü'ye" ce- |58i5ini bu akşam bitirm bana bi İdiri, iri NİZ» iştir. a malümata före; terfi| Ür Turgut Göle, hâdise- | Üzeyir Avunguk'un kendisini Feb ei selen general Fa ubuk ci-| Şubak'ta der: a- 5 bah M Many bar a aş “ez |eine temasla, © sene 0 N Şe Sİ le ape göre durumları görüşülmüz om! e öl iri iş lena ie | gösterdiğini, pazar günkü DP.| neynun iye e söy KİR edimi ra yaptığı toplantıda vukuu muh- planında meye pi liyerek demiş 9 tümgeneral ere 17 temel yolsuzlukara temas etmiş, taaa der kepi rada yapılan bu top-| tuğgeneral de — tüm, maps bu arada şunları söylemiştir: ili sim Köprülü he) in B isnatlarda bulun-| terfi edecek, 25 kadar alba; se Gia er vi ların le la OR vvelki Kime Keçik. çe 107 bin liralık bir orsa dolandırıcılığı iddinsi pağını bulmıyan Aras nehrini pi ve böylece hududumuzu m Rus topraklarına gic-| Eği hesap uzmanlığı ir şahıs, bundan İki şa li eczacı, örekmeni ve lazineden İkramiyeli Afle Cüzdeii sahiplerine. Geçen hatta hududu geçeelş ola; ra Ruslar e arsa alacağını b a kurmayı Jar madi ra mâruz kalmadığını miştir. tarafından larına teslim edilmiştir. Kadın memleketine iade edil zaman kocasının mile” vi b ağı için rendisini ri için gü- pegündüz o in fa- kat tesadüf eseri Ol ateye e et- Fatma hududu teca' çundan mahkemeye ak 4 teklif e bu 24 kişiden 107 bin ira vii para almıştır. Bir hafta önce hisseadrlardan bir doktor arsasını görmek Üze- iş ve durumu or- taklara anlatarak savcılığa baş vurmuştur. .ssap uzmanı hakkında 60- ile başlanmıştır. mulleri âr haddine tabi zn tur. Rodezya: u pe diğer ümilekillerler yihal miştir. rika Ame! krom karşılığı biz: Senli LER yedek pai ii Köylü Parti Kadıköy simi hâdiseler Köylü Part Kğ Süreyya Sinem; ganüstü bif toj Bu pl ep eden bir 5 sise ii şa- hıs, iktirara hücuma başlayın: onda bulunan diğer Köy- Tü Partisi üyeleri kendisine; «Sus. İn aşağı» diye bağırmışlar ve m en Xuhalam da bül mii ge sebeplerini izah etmişler: üçüncü e galibine ik lat ma YE mar Atıcılık milli ekibimiz Balkan kupa: ç Türkiye - Yugoslayya - lacak olan atıcılık milli eki- pimiz, perşembe akşamı tanbul'dan trenle Belgrada edeci sonra atıcılarımız yurda neceklerdir. *# Erkel yal rasi, yüzme r denemeleri önü- müzdeki pazartesi günü saat * m ük çalışmalarını yapmığ Gal biir “ in Bein şiktaş caktır. | * İstanbul meli ayan oyuncul: Şalabi farzdır hafta r, Vefa Karagümrükle somyaz arından amm 'Kasım Gülek bugün - Erzurum kongresin- de konuşacak kşam alin C.HP. eh a ie büyük za e in Sekreteri arara göre çelikten kısmı «Biz ye rşile: EN EN saç taslakları, dök-| muhalefet partisi mel ii tte 'nçler la i ol Er ka demirden veya eemirden| iktidarı tenkid hakkımızdır. Şi “e ıslardır. boru teferruatı, çinko ve tefer-| Partiyi satmayınız» diye bağır-| G — lek e 40 atı, ham alüminyum ve t€-| mışlardu koi bir kafile halimle ferruatı, kurşun levhalar, şen Toplantı bu asabi hava ve KL yerli iğ elimieler buklar ve borular, sığır de-| karşılıklı yuhalamalar içinde| ve bur Kars, Elâzığ, rileri, kalay gibi adile deyam , söz alan parti N- e Eşi ar mele un! her çeşit derleri, seçimlere a m. 1 ei “mişma 250 delegenin iştirakiyle şei- Formül 4 « mı ap Sayın Dr. xe Eczacılara STREPTOGUANIN Depvmuzda mevcuttur. Türkiye Umumi Depoziteri MARMARA ECZA DEPO: ee Tannal Streptomyein ... 8. G. de Bismuth SU kişilik Sa lacak, C.H.P. sıl zarar İY rc ünye budur. Bunlar kendilerine bir yam cak lâkten sonra ya- el yer alaca ak istimlâk etle İşti- ; olmaları rd koy- Fakat Belediye dir, 'emiz buna Doğru, içmeseler de olur! DÜNYA (Falih Rıfkı — AE anki, millet” dört yıl iile, imei ne çıkar? bu yurmuş. Ve: ler kaç Sene ken- zevklerden mal zünü de ilâve etmiş, ekle yaram wet pek kibar giyin. izi Eden'in ru n Kı- ye el 2 de bir vE tı- Ankaradaki inglii iz içisi fet sofrasını Yali perhiz rejimine göre kıstığı günler- de ingiliz Adaları halkı ithal alı ei içmediler, yemiş eril ile Türk Milletini daha az fa- d m np al : Kanun tatbikatında eşitlik Başmakal Mi bir bi yatıp duran İçtimaatı Yar Kanunu gz ali senesinde yem göreceği, kimsenin e gm aradığı maddesi, ar işe yaradı ki, gün geldi. el pa kanun em buldu. Siyasi muhaetein esası, m şahsi hâki ve müsavi hareket, her vaki bunların misalleriyle doludu: ezdi. Hükümetin tedb prensiplerde, gidilecek istikametlerde imiyetlerle, el zihniyet Ki kkilerini il ki, mek olur Ç 'atandaşın kalbini cezbeder, onun ruhunu kazandırır. a rtisi Ge ei “ hükümleri 1 ve gi farklarındadır. birbirine karı k, muha- bu takdirde, iş e an çık- i tatbikat, güzellik, daima bir Tarih, Be olduğu elbette söylene- kalkınma, ez. Milli hattâ yıl mü kahvı eçel yapmaz. Bu) ın çoj salmak için siki de kı > yle bir yönhizin P ne umuz mi olmalıdır. De Ba nından, kamara an, mi inden, ithalât ve ihr; cat tüccarlarında nına kadar Tedakârlğı Ee gileş bir milyoner ça a mey- an Binin yarısı beş yü MİLLİYET (Doğrusu Bu sü- tunu) istanbul kazalarından bi- rinde hayret verici bir müna- sebetsiz manzarayı gözleriyle görmesi için, ymakam be- yi telefonla ai etmişler, Benim orala dar gel- meğe vaktim mi v sunuz? cevabını vermiş. nıyor- Hür ile yemeli etmeli “İşler ni. çin yürümi e vg düşü- nedursun!'» fikirleri yayma- (Ahmet Emin Yal- Kisiye yolculuğunda mek sel eriş bulu irler Yay ma Mn bir a ku- rulmasına — yardı. k kimse yok mu? Kir ik, elli bin liralık devvar sermaye ile memlekete bir hayli bilgi nu- ru asına yol açılır ve va- kıf ye inin adı milyonlarca ndan saygı ile a- ii ol sl er kongredeki rını diktafonla iie ere tertibat almış Sirkecide bir otelde yatan Nazif Oyaner adlı bir şahıs, dün gece kadar tutan para- sını makbuz almadan otelde 0- Bahan'a vermiş- in par: almak polise başvurmuştur. Kıbrıs konferansı i e riştikleri tedhiş hareketleri zerine dün akşam Dışişl Umumi Kâtibi Nuri Birgi ta- rafından eni Ankar Büyükelçisine nota t edilm emniyetin Ruml ürk ei tir. Notada, barış ve ihlâl edildiği, Kıbrıs » Ti Bu ihtiyacı © kayrıyacak maddi kudret sahibi bir veya via kaç vatandaşın ARİANA cağı ümidini taşıyor fanın > reketlerinin

Bu sayıdan diğer sayfalar: