25 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Ağustos 1953 Thomas Mann pek gen olmal. 1001 yazdığı Bud- niz Alman- fazla ba- . e yada bir milyondan sılmaşta. 1924 te Sihirli Dağı mn da uştu. Lu ie ve eserlerini kar: etti ele iie e ye e an Tao hariçte blm Hicn ei et- tiği Zürih'te kaç sene bo- calamış v rarını #naneyi Sahife 4 AKŞAM ve mar x Er - .. Telekomünikasyon Abdülh idi kindarlığ RE kasyonu yüz yık — NR Avrupa en 3 dn pr amid'in kindarlığını, ve- ©... :. 5... le, (P.T.T. genel müdürlü-| man romancısı sinan ğe ğü Avrupaya Eğ Matbaasm- | geçen hafta Gil > has- imliliğini gösteren birkaç örnek > 7... — km ue : lar yo e oğullarından yk kolları ve m ar a Sultan Abâülüzizin hali işin” pe Paşa, veresesinden alın- | disinin fırkaca ilişiği kesilerek| eylül 1955 TP merkez meş A de birinci derece rol km terkini hakkında Ma-|ve bir derece rütbesi terfi olu- |lerinde za kalemi ve 15-İ Geçen ay tatilini Nordwlik lardan Mithat Paşayı, bazi takdim edilen arizaya|narak memleketine gönderildi- |tanbul telgraf merkezinde ii plA: erke geçirmek üzere Hol- mit kendi e tahtının ir ve sert bir cevap gelmişti. iz Fırka Kumendanlığın- | lacak özel gişede o gün saat 8 jandaya gitm yi Fakat ni li en a düş ” mi Onun serpe iye e) dan gelen 17 safer 1810 es İba 19 a kadar «Birinel > Mebite EŞ A de s ibaresi ile damgalanacaktır. | derhal kü, e dönmek esi üzerine, Osmanlı tahtı- | gıdaki arizayı gönderdi nee arzı keyfiyet olunur| Bu özel gişe yalnız ii ini i- na Kurulduğu günden Ke SADARET — eş |rerkezinde çalışacağı için, taş e ğ hali : AE Karia a ane RIZA ii ul bedel İ Ml ie ardi in v-) Mü Mithat © Paşanın 08 safer 1310 een eme SN ox Ma hiç endişelenmemişti. Karısı vetlenerek dahili ve harici bazı | Bağdat Vilâyeti Veliliğinde bu- | esi atası gz 5 Aİ kini ye cz as yide tere? Hücre sesi sayesin- |lunduğu sırada 1 vilâyet |. Dikkate değer bir na kadar $stanbul Telgrat Mü-|ve, yörüdüğü için ba , MM , emelindi kuk ettiğini |Jin Mal Sa sarfettir- Snribe daha mi gönderilmesi gerek, 1220 yorulmuş olacak, yoksa Anan yazarı Thomas Mann hastalığı o gazetelerin yazdığı ve ve Mit Paşa ile bera- ;miş olduğu (115 bin kuruşun SADARET mektedir. Pul bedeli telgraf Ha ii Mahmut Celâleddin | müruru zaman cih: Ze verese- | No. 282 ye inflerinem. ginderi. v nl mor değli> e a ii ve iL ai da mr üz nı ve |sinden aranılmayıp ayı Dev Mabeyin 5 n da ken- e harinde mülim |let kararı mac e eler DEREK gan lal in akımda İva in Goethe gibi, belki 1 sahibi Süleyman Paşayı ahali iane . çe pe aa meri ek ümidinde bi kei, fazla, dehalarnn le miz ark alnnğ Şöreine i tizanına Me inşa edilmiş olan aym Emi eline geçmesi sağlanma- | olduğunu söylen li kaynağını, be ettirmişti. t Pa-İli si tebinin mu: rü vi Ktupla | “Troas Mann, iki ay kadar eme bi #le Mehmut kann iL dan in hademe maaşları yine hal d ile En ei Tara ye, evel 80 inci e ki ıldöni DE o Magi Mite hapishanelerinde “bir |mazbata, ai saki mi nil adar ve ali si gi İni aralarla. PAR Ye İmünü kutlamış ve bu münase- ti ece durna Bu işi o vakit |tarafından görülerek, bu husus teplerin küşat . resmi ME En iii kiz be mk EN son bağlan ir Hicaz Valiliğinde bulunan ( ve | mühim maddelerden mâdud ol- ve e münasebetle padişa- e ei ını da kopardıktan sonra al -addarlığıyle şöhret alan Topal | masına m mü Heri Mithat|ha “teşekkir ve dua (1) edildi gi zerliği bildiğini. gelişen isanlardar Lİ e (usulda bulunan Kuvvel Islâ-| Dün rine i nn” Osman Nuri Paşa başarmıştı ki, | Paşanın münasebetsiz - gerek kendisi ve in bilfiil sal ve sim İmad hiye Kumandanı Ferik Ömer yn eği “talk anlar, na mi cümle- | Vehbi Paşadan gelen telgrafna r dolu yeri vi terfiler ve ei İM den in ı alimi ai meden anlaşılmakl, bakipayi taltif edilmişlerdi. Ancak ( Ab- | girmesine nazaran, bu mesele- me arzı rler olunur efe; - Zi ebedi gezgi mke gülhamdi, Mithat Paşaya İnin ariz ve amik tetkikıyle ona e yerleşmişti. karsı göre iktizasının ifası iradel se- Sadrazam | ini tekrar kavuştuğu ri ii . LİN erhum, gerek|niyye iktizasından olduğunu CEVAT dinde ve ki sair |mübeyyin tezkereniz alındı. Ta- 30 ağustos 1308 yer bulunduğu sıralar- |rafı şahanede iradeler bütün Vüzera kullarını tep, hastane vesaire ii Ne e hayırlı işlere çok Ge verfirdi. İstanbul- Emniyet Sandığının mü- Gn de merhum $di. Bağdati İsi bul > ze halkın zevki- »n mın mi Sieiğii ei emel- | ar: lerle oi al köşesine tırmağa iii oldu. Mithat Hi â bu pazfim Tanın veresesinden te- sebbüs olundu. Meclisi Vükelâ, bu hususta Şürayı Serkeş ve itaatsiz bir askerin terfih ve taltifi it | SERASKERLİK Mabeyin Başkitabetine fırkal hümayuna men- a m birinel lüğü mülâzimi evv: İmer ie serkeşlik ve itaatsiz: Halk oyunları bayramı Sanatkârlar 28 ağustosta şehrimize a tinaden bu paranın terkinin. a vererek keyfiyeti De ii Cevat Paşa, da dürüst bir asker olmakla be- |seniyyı Abdülh: râtb inin terfi alarm ye m ese Tam alçrp Sn kü- ü oynak, fı- Einde istihdi duğu zatı ii in arzedilmiş ve mucibince iradel raber, amide taparcası- va öö idi. Bin küsur Yiranın Yazan: KEMAL anciktan bir ses dimiz... — ii onu arıyormuş, ÖY- le mi?.. - Aklı başında olsa, um yi ii SER nü a si pir y yudum su İçiyor, Ral cığı sorup, yine dalıyor. — JA O zaman kendisi- ne söyleyiniz, mancığa - lar, birbirlerinin hakkıdırlar. — Baş üstüne söyleriz, e- — Ben imi leri göndereceği gi etsi uradayız ma dişi. geldiği gibi dalgın değil akat düş ol- n ya dditti. Ne per bir an ee yi gi- Saray adamı, k semer sonra SAMANCIGİL rüdü. Kabul odasına (girerken, sadık dostu 0- adı. gla kendisini kib ey- Jemesini söyliyerek geçti, ye- a ve: ne vi ee , lâkin Ki sir haber Mik istedi dedi?. a Tam o sırada zatı şaha- neniz geldiniz, ay m — Çağır da, beraber dinli- yelim... Saray adamı süratle döndü, kapıda ki eri çağırdı; az önce kendisine anlatmak istedikle- rini söyledi. O da şunları haber verdi; Bir a ağdan önü kestirmeğe omemurfen gittiği dünkü gün, bir inde ecnun bir de- an yn ar- tutabilmiş, ne” La rini Ası Başka! şka' Bu kadar efendimiz. An- cak | arkadaş mutlaka (o dur) diyor. — Yanlış olmasın... — Zannetmem... Zira Rah- mencik beyi birkaç defa ya- sadır nadan Arif Bey tarafından teb- ME kılınmış olduğundan, ken-İdır. apıda bekliyen eri içeriye çağı- rarak işittikterini Padişaha anlatmasını bildirdi kından görmüş, konuşurken dinlemişti. Padişah saray adamına döndü: — O ha ide beraber gidiniz, ie bulunuz, size ne- rede olduğunu tarif etsin; bir sip Ge alarak arama” di. Emri alan, yeri eh; hattâ ein e çok ye iç eği sasi sele şi birinde, dul ve i bir kadının evinde s a kendisini ta- nımıyordu; © da hüviyetini bir hoca Trk tanıtmıştı. Birk içinde 5: göndermekir an muayyen za ela giderek par bir şeyler öğrenmek istiyordu. (Devamı var) Bir çok emsali gibi bu kü- da aşkın pençesi- leri olduğunu ve bunları 5ğ renmek lâzım gi düşü- nememiş. Olur böyle şeyler Her gün eşlerine az mı rastlı- yoruz? Körpecik gönüller su gibi akıverir. Bununki de öy- le Diz, Bizii asketli delikanlı kendisin onunu i çin uğraştı yi ni iel — Şu delikanlıdan dâvacı- sın demek. Yan arışm deli- kanlı Ve emardandı: Alçak. var, — Nasıl aldattı seni? — Tam altı ay konuştuk, gezdik. «İllâ evlenelim» diye üzerime düşüyordu. — Kendisi ne iş yapıyor- ir mağazada ça- tilo olarak s0- kai m e 'akat benim ai lenmeğe Tazı olm: Li ş sek en daha küçüksün. Ne diye ace- le ediyorsun. Dur bakalım. e bekle, iyi kısmetler çı- ar, rahat bir yuva kurarsın» diy — Baban y Ürperdi, se me sesi ttrekleşti: — Babam mı... Var. Fakat şey... Bizim evde değil, An- nem m ayrı ondan. Ben an- a uruyorum. i, sonra ne oldu? e hanımın aşk macerası Rİ sele Birinden e sessiz mi çel dan birine öp mekten işiyor. Fakat "amariknda da, m bu gi sonu fena ui Roosevelt Bini dedi. ce içime bir şüphe girdi. «Bu İl artık bulamıyer. Kendini hin- -— Oda seni çok seviyor nasıl söz? Beni buraya an- İlzursuz hissediyor. 1950 de atom demek. nden gizli mi getirdin? kombasının kanun dışı edil Dudak büktü: urmam» diye yüksek sesle Ülmesini isteysi Amerikalıları» — Eepsi salmış yalanmış, o söylenmeğe başladım. O beni İl bir düşüncede olduğu için bu Ne mal olduğu meydana çıktı susturmağa çalışıyordu. O S1- İl memleketten ilmak zorun- işte. da bir oda kapısı açıldı, #lda kalıyor ve 1952 de Zürich'e — Ne gi Evlenmekten olâmba yandı, annesi gözleri- yenlesiy ii vaz mı geçti ni ouğuşturarak karşımıza klor Faustus adıvdaki eseri — Hayır, EN Zor- dikildi. Oğluna; ari eni Mai hiç şüphesiz, e Ri LAR a benim alçak seni! aşların «Annen razı olumoyrsa bana ( Evlenmiyec Tini tığı bi ir andan. Ki ir kaçarsın, nikâhlanır, evime sokmam, demedim mi ps değildir. Bu eserle, Alman sonra söyle- (Gece vakti bunu getirdin de e ve shield doğan Mez, üm taşın- £ sessizce eve soktun öyle mi? İl messieleri yoklamı dım, kaçmaktan başka çare EE PE de om Mann i Yoksa kat, Bae Onlar kendi zevkle- rine göre damat rr Öy- an de ya rastlar, ya rastla- Annenin inadı için bu e kaçırıp da ev köşele- rinde kalma, Kaç da evlen, ını kurtar» dedi. Nihayet rarımı verdim. (Kendisine 1m. «Çok iyi, Bu ha- çok sevindim. Sen bana da hangi gece ka- caksan bir gün evvel ba- Yİ ver, >. de ye » dedi ma bi ” pi ben birde se: ni liğin di em ra a en sai ça kalktım. urlarımı, eli va- doldurup saat on birde ağ başında gin bir bir sökük ei nmakiiden indik. «Ev biraz ileride. Yü binek gidelim de gece vak- otomobil a 1 mahalle 8 mşuları duyup bakmasın- e elkaRie yürüdükten sonra evin önünde durduk. Kendisi yavaşça kapıyı nen yok mu? Neden e razı olmuyor: rr ne diye beni evimden kaçır- dın da böyle sokak ortala- rında bıraktın?» dedim. «Seni zorla kaçırmadım ya. 1ki Alma emi ng üşür Fa r Bonn dn — —— Hiyai Faik İstanbulda Ticaret Vekâleti ve Munis Falk Ozansoy brimiz iktisadi i rel Zaka Toros Ka halde dün otomobil il irden şehrimi- ze gen rik Müsteşar şehrimizde İki in larak “leiiler rle temaslar aktır. Bir düzeltm. Geçen hafta yezbemii çı“ Şimdi bera- ur- t malamağa bağladım: Yüzüme ri eğ rurdu. Ben bağırı- e shyet el geld, akol damlacıklar sürüyordu Mahkeme açıl- dı, hafif hıçkırık, ürperti- lerle sarsılarak gitti. Ce. Re Kan bir yazıda Emlâk ve Arazi İkomisyoncuları derneği ile ilgi- Ni bir beyanat v vardı. Bi Emlâkçıla, N anı İhsan Güm iyenç rolladığı yo >” rr kendin Emlâk syoncuları Der- me Ni şi i olmadığını YAZ- EŞEKK olduğum (Fıtık) has- e dolayı EZ günü İlaydarpaşa şa mümune hasta mesinde ameliyatım esnasında fazla sai ve gayreti gözü- e birinci harici cerrahi mü- assısı Hüsnü Öztürk ve sistan ffer ve Yani ları diğer doktorlara ve eşkkrlerimin EN ta- vassutunuzu rica yük bir borç bilirim. İst. asliye 3 i. ncü bukuk sab kâtib ua ğe

Bu sayıdan diğer sayfalar: