30 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

30 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 30 Ağustos 1955 Ordu terfi listesi dün tasdi 1 korgi neral MM.V. Temsil mi Bürosundan ildirli kten çıktı eneral orgeneralliğe, 5 tümge- korgeneralliğe, de Gemesaşayi 20 tuğgeneral etti Jan, Kurmay Yarbay * Hüseyin Gürkan Londra konferansında varılan esaslar BAŞI 1 DE kon giri perşembe cünü “bili « İineiliz siyasi si grelerine göre, MacMil- lan bugünkü toplantıda İngiliz- lerin görüşünü resmen açıklıya- k, ça günü ie 2 koni telgraila Dün fevkalâde Gi İstanbul miyeti kongresi, Bözla Menderese konj e e Karay imzası aile b Kıbris hakkındaki bey, Başbakana dün tebrik s bir gönderilerek Kıbrıs hak atından dolayı rı çekildi bir toplantı |der, saygı ile ellerinizden öpe- zelil riz. va i GÜNAY Batı Zek ralilala gere göre, bir iii teri Albaylığa yükselen topçu kur- telgr; Batı Trak; bi 'menleri Ce- ER bayisi y yarbaylar, nün ia ötürü se- İmiyeti tarafından Başbakan A. amli şunlardır KR yarbay: £. Ethem Al- fi rini Yl Menderes'e dün aşağıdaki tel- , A. Nihat Tulunay, M. Ha- miş, aynı kada “Za raf çekilmiştir: Orgeneralliğe yükselen Kor- | 2m n İşgüven, Fuat Koruyan, M: 5 Sallan deb etmiştir Kota ledli ildasekelişiz ral: Semih Sancar, e gi Pulak, M. bütün “ül Korg. İsmail Hakkı Tuna-| Resat Eğilmez Muzaffer Akın, Sivaslıların Başbakana (940 irk âleminin kalblerini z gi şa » , erahla tli sözleri- İL amy ni Bakanı heyetler vi İtet 294 Enki Sivas | Nİ Baf yy da a Korgeneralliğe yükselen kara Görgün, M. Sami Duran, yafet vermiştir. fet 5 ivas şa. m ens Bakptır. Gövker Diy Aileni nel ri > nl * İlelediye reisi tarafından olarak Yu: be 4 : v gk agi ii Başbakan A. Menderes'e aşağı- olduğunu belirten ifadeleri Tümg. Fahri Özdilek, Tümg.| Oğuz, Necdet Uluba! rsat buldukça görüşm a i meri iz: Bi albaylığ i telgraf Eğ vir ilk defa o Ez mesul bir ürk işer b. GRE der ş e sebil Anavatanın bir parçası olan ie ağzından bir hakikatin ei al slmnlan elini se A me iris hakka bey elan rbesiçe Ye açıkça belirtmiş selen ha generalleri: İdin Erin. e İe iz peel. al olması iariyle. bütün Hv, Tü EB Büpbi. Göker, | eleddin iğde şöyi a ma tercüman olduğundan bü- a rel Batı Trakya Ti Tür ir. Tümg. Sabri Göknart. Mel. li kurmay | «— Ki yük e e nettar bırakmış- yannan yükselen ka- | binbaşılar: dssn bu milli dâva üğrunda ie) ır. mii Trakya Türkleri na- Tuğgeneralleriz Kurmay Bmban ri ik > İbuyurduğunuz yolda / emirleri- | mına minnet ve ie man, Danyal | ran, &. Hikm. an il e öden an 09 Kes SİNAN eee ih ME ME ra “Lancaster Hoüse' e Yiğit, hal Barut, Faruk açılmış- a- | istenmiştir e KAZALARI Şoförlere yedek parça tevzi tevziatı Cemiyet reisleri dün Anka- ii nz yn bir toplan- i kararlar aldılar Ankara 30 (Akşam) — Tür- kiyede mevcut Şoförler Cemi- yetlerinin reisleri dün Çocuk irin Kurumu salonunda mühim bir toplantı yapmışlar- dı 5 B Topl lantının omevzuu met elin ithal alime ve edilecek olan otomobil, kam- in, otobüs per ve yedek usunda bir rde Toplantıda serbest, piyasaya in tikal Pa lâstik ve yedek) m ühim nis Vefa Bursaya gidiyor Vefa e ye ta kımı p: ir karşı- aşa yapmak iü in m ya Kadıköylü miniklerin muva aliye Kadıköysporun ecede bilhassa kı; e son an gecede bilhassa Turguay *e e Törk ni işler çok alkışlanmışlardı Fenerbahçe Arai döndü Ankara'da yaptığı ti şılaşmayı da kazanan Fener- bahçe futbol takımı dün şeh- rimize dönmüştür. Sarı - Lâciv ertlilerin bu yaşi S2 e “e — a map rı muhtemi el. ik İkramiye les dikkate Kpemieer e Yunanisi i Tüm ei daha büyük DÜNYA (Falih Rıfkı ustos serin anlak alm Zafer öncesi Türkiye ne yı zafer sonrası Ti o güni olmuş ol olanların geçit törenini ri seyrederken, imleri görmemiş olanlar tarihi mışızdır. mi bu zaferler, es- Jâyı SALAK Milletinin kaderi Jelim. hasara sebep olunmamalıdır.» Ni MİLLİYET: ilâhi bir tarih kaderi, Kıb- rıs dâvasını çin b Londra Konferansı- mı 30 A stgetirdi. Bu, ENİ tarihin ve kade- rin Yunanlılara bir ihtarıdır. görüşmek ist a5 3 inde en esaslı dönüm vik lanlar biri olmuştur. Makaryos bunu anlamazsa, Al anlara di Jara di zeki. “So Agusta Kıymetini - bi danın göz göre, göre ahın değil, şeytanın papazı- ( Distana yi ve maskesi pek yakında (o miskince düşecektir!» kün de sahillerine bir Mahal zarureti © yışın Yunanistan, SESİ (Başmakale): © Janız“Kıbrısı d: Mer şeyi affetmek belki; Tısı veriniri; zi mümkündü, değişmez nistan, daha doğru ifadesiyle akat, Ezmek yaşkan devrinde, 12 A- a ifade: Ortodoks Kilisesi, srasiyle E- yakkuz içinde bulun. saka eminiz. Böyle olduğunu bi gimiz içindir ki Mn mese- lesinde en küç n dahi yeri olamıyacağına ka- niz. Ancak, fiyasko ile netice- eti ie A a milletleri askıda dura n ind meselel Ba yoru . Xüs hat m iza EN 1919 da milli v: iri ei atan Ortodoks Ki şe iç see in günümüzü zatlıkç; mız ağrıdan di- A Seddin Alkoç, | Ulukan, Necati Yücel, H. Halük emek ide AYN toplan- E 1 l k il F Dünkü kazalarda 6 kişi şe Kl, “pm en şa 12 Eylüle kadar Fasta | “suna in (——— —> t Sözen, Avni Çırnaz, Mu-| Bekiç Ecevit, et Serter, Hâ- | Milan, Türk ve Yunan heyet- . .. - Hi hiddin Onur, Lütfi Güvenç. ( |lim Koral, Muzaffer rün. lerini selâmlamıştır. Mac ME bir kükümet kurulac Dün şehrimizde 7 taşıt kazası | 30 Ağustos Zafer zi ai Gri © kişi yaralanmış, 1 kişi amm ük | an ra game lm ed Gİ | a bayramı ni ova ARİ bam imei İsina e| Fransız kabinesi dün oy birliği ile Başbakan | Semi seve Sm a “ BAŞI SAHİFE 1 DE i . i , DENER i punkosilelie geden sküdara belin enemalize yükınlen yare) / 0 He Eeee Ke minin tarla balm Faure'un tekliflerini kabul etti iderken Vasiyet bayırı mevki-| Gg dı uf Müğgenermileri- Erseven, Salih Te: Fi m £. inde ki dönemeçte mötosikli klik Günün mğna ve ehemmiyeti- Tağe. Hamdi iski, Sandeddin | APAY-SK. “Gönenç, | sa e Paris 30 (AA.- — Tunus ve| Fas hükümetinin kur devilmiştir. Bu devrilme sıra |Dİ belirten konuşmalardan son- Soli ad Nk Sr Reşat ii Fas işleri Vekili Pierre July dün oi e geleni EEE —— pemi enli aaa iz | EYİ RR e Şar, if m Ziya Ulusoy, sn ei yapılan bie toplantıdan sonra | diye: ii, bu gayeye tesbitimi geçit resmi büyük takdirlerle Saadeddin Tı öm yi ie topçu şu pe okumuştur: Ez en müdür içinde varılaca- > ME karşılanmıştır. amimi ere Mey Tuğ- ül Fas meselesi hak- dan emin olduğunu söyle- i Sele amiraller: Ge e m vede a ; nda vi yaşamış an mü- | miştir. kalanı Bir zam R pille Izmirde bugünkü A kk | laa kaan a rma kam Gören Tuj i iş iş , M. Na- z z emele alliğe yükselen Al-| & nozkurt, Adnan Orel, Hasan Fİ ari ir ak da bir gence çarparak ağır $! İzmir 30 (Akşam aha Kızıloğ ılar, Şükrü Olcay, Mah- |dan beri dostluk ve ittifak-ba-| ax & a .A) — Unitedlrette yaralanmasına sebil ve zi Pe ve sabah ya- Mn rm em KUlOğ- İnt Cihat Alptunaer, Bahaed- | ları ie birbirlerine bağlı bulu Ken iz e ” men İ Bmabiinia KABE vermiştir. arlak EE e 4 i z b göre Fransız kabinesinin Günkut, Hilmi Giray, Nazmi m & Mi memleketi tatmin ©de-| eömetçe de tasvip edilmiştir.» | dün aldi Kenz. aaikla, | ÖLEKİ taşıt kazaları hafif ya- m Yönder, Muhiddin Akyayüs, İs. en am Se Diğer tarattan, çeşi soru” üz ACIKla-| ralanmalarla atlatılmıştır. ner eni saşlanaşa Kemal Süer, Kut. Alb. Ce- | Su, Sırrı Süberker, . H. İrfan > TD cl <“İlara cevap veren Vekil, Al - madığı lari gereğince bu- a ve bayrak Ml Erikan, "Alb. Cemil uu. | Tek$ut, Fahri Yazır. ğına inandığını etmiştir. |. ü i günkü Fas Sultanı Ben Arafa öl WE Jenmiş, Emi, mpi ke e e kurmay Bi ene SİYA ütü Ze li çil na ermesindenberi ortaya çık-|tahttan indirilecek ve umumi Dericiler ge e rumda A ak E muştur, Sabahleyin Kur. Alb. Erdok. Kur. Alb. ea ei NE allakkiş zik mış olan meseleler zerinde vali © Gilbert Grandvalin ye-| Deri yiinde mii KE EE e Zekki Doroman, Kur. Alb. Sırı| Kurmay Binbaşı Necdet Nur)... başl ii x rüştü hükümetin oz bldıği Me karara|rin diki Tunuş yali |iton dioksit maddesinin piya iğ ” ee Öktem, İs. Alb. Hüsnü Özkin,|”*E.. ik, in uğını söylemiştir. rms inçe oyer de In Tol tâyin sada iin Skikenaiginderi | ecek Miele DE GELE K . Sedat "| Xarbaylığa yükselen istihkâm iett 12 eylülden öhce Bir |edilecel deri sanayicileri gtiç bir ük taakıbn Vali Kemal Hadımlı yeli, temlekeler Bakanlarının. Ni Alb. Velieddin Esin, İs. Alb. Ab- ee eki da kalmışlardır. Bu yüzden İ- ia kumandan ve belediye Özgüler Kar. Alb, |, Kurmay Binbaşı Muzaffer el e era 5 malt durmamak in deri reisi olduğü halde Cumhuriye Kimi Erme, Kar, A. Nec İm cini bişi ürdün'den 100 mil ga e ane GE mi Öktem, Kur. Alb. İrfan Alp- İpi ettiğini iştir. ali dahâ yüksek #latlerle Yanımda yer alan askeri birlik e m e Birgenç kiz. havyarı), EN a er . : > satın aldıkları söylenmektedir. leri m pe li her üç hükümcün wi we) İiralık kredi alacağız e kutlamış. e e intihara kalkıştı |Doğu Akdenizde münasebet 0 Tevzie tabi bu maddenin sağ-| — > hür dünyanın Ee olaral lanm: e la ra Ulaştırma Oku- Kur, Alb. Vahit Kıratlı, Kur | Kumkapıda Âzimkâr ea rize Ank — Emin| Bu kaynakların ilâve ettikle- sanması işin Ka Mg MAİ undan genç bir sub 0s- Alb. Hülki Saral. > pi re mn Sehirizi ahktağa) emen ola- | KAYNA! imata İrine göre, Ürdünün Türkiyeye tos bayramı münasebetiyle bir Tuğ yar- ri mis eği da caklarına Inandığımı söylemi e |açması muhtemel olan D mil- ” tabe irağ ederek Cumhuriyet dımcı sınıf Albaylar: yapi ra | gür. z Esnaf hastanesnin ordusunun hissiyatına tercüman w. Alb. Fehmi 'n, Hrt. kre havas Kalk mma daimi reisliğine MERE yon liralık kredinin 50 milyonu N eri Alb. Münir Alamur, Tbb. Alb. ra kalkışmış, Millan seçilmiştir. z EYİ EM ma temeli atıldı Mütaakıben gamizon kuman- m A HE fakat PE e işi kemeri m Dili elâ yarın |olarak dört senede verecektir. danı bir nutuk © söyliyerek — mil Afgut, Ecz. Alb. Kâzım | KU ön saat 11 den itibalen sım ayı içinde Ürdüne gi in eile menem SERE Vale ri a ağustos zaferinin ydnasın 2 ” — el pe e eki ea Oğuz, öpseki hastane: |malara devam tir. Mun Gİ - İka ihtiyacının büyük kismi) bul Esnaf Hastanesinin temeli | “93. Tağamirdliğe yükselen deniz e SENE meş Türki, | Karşılandıktan başka kalkınma |dün merasimle atılmıştır. sonra askeri John > ol bandı rca açılması mevzuu gö- |hamlemiz için zaruri tesislerin) ıerasimde Sağlık Vekili Dr. yk irin onda iz Kur.) Stua da 30 (AP) — zP..E. ” eni zamları rüşilecek tir. bir kısmı ikmal edilebilecektir. | Behç: st vE meyi ve rma ya yi r geçi ii Ep m yapma. Alb. erimi John Hall Mi i isleri, esnaf te- Zaler e rs Adnan |karısı fil Francer (Akşam) — Telgraf i metil şehir ve meydanlar i- ford'un 17 sene devam eden ev-|ü ie şehir içi v irki Ankara yapım ki kardeş suda gk in vE er gear Örünerind çeri Takgenerliğe yükselen hava |lilikten sonra dostane bir. şe-İler arası telefon konuşmaları|bu akşam geliyor gezi e vee Albayları kilde boşandıkları | bildirilmiş- | ve yeni telefon tesis masrafları| matı Akdeniz seferini yap- A e Av. Yer. Alb. Necmi pr tir. hakkında hazırlanan yeni zaM- makta olan «Ankara» vapuru Çum i < ——— —— e mii 1 tariflerin ER a nl ellik Di biri kaza Siman Gece bir hazır elbiseci| Kiracı - evsahibi İâe mib. Refik Aslar, Müh; Mb. RUS - Afgan den itibaren başlanacaktır. limanımıza. gelcek agam iki eğri ARA 1 baz mağazası yandı Enver Abay. ticaret anlaşması Tarifelerde. hir içi adi bulunma setli talak ölen. ihtildfları artı Tuğgeneral eşitliğine yükse anlaşma a uştan 20 kı penil RE ekl ermeni eme |, Ankara akşam, An- Üi e 1 As. Adli Hâkimler: Paris 30 (A.A.) — Rus temsil- | çıkarı i ürü yi ii Öniş de vu va- takdir m « Ad. Hâkim Rıza Ol- | cileri ile Afganistan temsilcileri Tet erine, yine Emi niş ötedir. İra civarında bulunan büyük Marko isminde hiçine| azim e aaktadır. Gön o. rasında 27 ağustosta bir t-|bazı flar ihdas edilmiştir. u kanlmda yıkanırken si “ bar elbise RE İade sinde yapılan müracaat ylığa © yükselen £ piyade | caret antlaşması imzalanmıştır. JAY başından sonra aboneler |zeleri Ber tehlikesi | görtesmiş, bu|de yangın çıkmış, farkına varı |miktarı İ. Biilaman bazmaz imi senelik bir müddet için|den her ay «bat kirası v ö ik kardeşi Hakver- up itfaiye a edilei & ii leri, 60 1 da hira- -arbay: Cihat Arng, | meri olan bu antlaşma, iki mem masrafı» adı İle yeni bir/ran * İstanbul di, karde kurtarmak i “e e içilir “tarafli dan. yapım tatar re kin, Feridun /leket arasındaki ekonomik mü- | ücret alınacaktır. Bunun da a5-| hipleri ayda kanala atmış, — fakat| elbise yanmışi ER. |“ tani çe e gk Akkor, İsmet Bar ye A. Nami | sebetlerin inkişafını temin |gari haddi 6 ve âzamisi 10 lira- |dakiler de her boğularak feci hal-| re iile on ia 7 gözü kada? mi almarzni Günal, Orhan Ergüder, M. Fikri | edec&tir. dır. -İdir. de enişlemeden söndürmi ların miktarı 2226 dır. Dört Bieç A eş e Beyrek, İp şan takdir ko- yanı, pi cd misyonlar imdiye kadar an- ii istanbulu gimisy şimdiye kadar a Hayreddin Erol, M. e ie lr Hoş olmıyan Yi e yi ye i istiy. e #ö, E. Ekrem Gürkan, Eşref ge. — ç Mustafa Sadık Güler. ra Puntos ea En sev- ğ ği sap (Başmakale): çe ii Yükle — «Lonra'dan alınan İlk ha- $ > : e Türen 5 Bedia leylim: berler hiç de hoş görünmüyor. Z f 33 i 1 d ü Kurmay Yarbay M. Şevki AS- İl önçiliz Kabinesinin, daha kon aterin uncu yı onümu kadderatı liyakatli rr A bil Hü ökümetimizin tam Tam İanfatl 4oda N het Ag 150 liralık Lir m olabilir SARAMTI B i BANKASI KLM ERE

Bu sayıdan diğer sayfalar: