31 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

31 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sig e ağ ii 31 Ağustos 1955 | “ug . .. e : Milli Piyango dün | Kayseride Mısırla İsrail arasındaki 'Kıbnsa Türk pi . eri Ankarada yen trenkazası çarpışma bugün duruyor gidecek il gonun 2000 lira teselli mükâfatı 3 kişi öldü, 6 yolcu e e Yİ Ye » ŞI SAHİFE 1 DE e Ağu E ekiş 7 ar: vi Jaralandı Nasır, Birleşmiş Milletlerin air kesme dan 3 a kara 31 (Akşı nka- teklifini kabul ett m a ai m we in ri ani Kudüs 31 (A) Bileşik iütareke teşkilâtı başkanı Ge- | ceğin rısta, İn- Üçüncü küme atletim vr sa e bekler Milletler lasik hey meral Burns, Mısır ve İsrail nez üslerinin | y.. v5 Sm? 7 ve süreli | sabah, Mısırın bu akşam siki dei teke feza İngilterenin vü-| Türkiye ge > 52085 hatla girmiş 6 dan itibaren ateş kesilmesini | Mısır Hükümeti, dün gece Ge-| Afrika ve b h ft A ne- | Kabul ettiğini bildirmiştir. neral Burns'ın teklifini kabul| Avr ki Kıbrı u hatta X 1liyor DİR b le komisyonunun 8öz-, ettiğini bildirmişti, Daha evvel i i ğunu Hüydcdü rek İn- üncü atletizm Tüt- ni 3045 454045 e'8 ci de cevabını : bu- Kahik. 'edgki İngiliz ve Amerikan savunmuştur. kiye Mirinetiği şampiyonası «i 452045 — 458 inin “beklendiğini |Büyük Elçileri o Mısır Dışişleri ir toplantıda Stefano- | bu hafta rumartesi ve pazar 5 BOA AŞIM si ARDA e 8 o söylemiştir. Bakanlığını ziyaret ederek Ge-| pulos, Yunan tezini giyen | gi ga Ankarada yapılacak- 45694 462045. 472045 482045 e m e Çarpışmaların © durdurulması | neral Burns'ın teklifinin m —— da Fatin Rüştü Zorlu ko- Bu şampiyonaya 8 - 3 p 50.000 lira Biyan! Rökek | 53 Birleşmiş Milletler Filistin |edilmesini tavsiye etmişlerdi. nuşacaktır. d deği mensup atletlerin iş- 15; 20.000 lira kazanani T Iı i 1 San, kulu © talebelerinden N. 3c. nin ki e tirak edecekleri bildirilmek- 006238 057970 ii anması a ni aüleyanre Zi Pinüx rine göre, Kıbrıs mevzuğfda| tedir. 101483 183691 265062 337297 GM AN derhal ğ al Lb Kıbrısta Zafer bayramı büyük görüş ayrılıkları vardır.| ğ j 25 da6B yapılan zam İrnnm;ür Yaraların kle) şe Bununla betaber her öz devet Atletizm federasyon i zasıdır, müşterek | sa- £ 20000 rin kasa BAŞI SABİRE 1 Deden mahalind. yaparak dün heyecanla kutlandı 2 is misee e heyeti toplanıyor 022669 a, m li için Haber verildiğine göre, A (054275 069937 O77211 082493 | yy guruma rağmen asgari 6, 4- e makie. müşterek bir formül bulmaları | Jet akyl eek“ —— a Mena vi 18 ira bakım ere ht EM er Tethişçiler kuvvefleniyar mu? izm e il akira Gn esi haksızl r. perşembe) Janacaktır. zora 18100 ca kam ei m 1 Yunanistanda bir en. e si A vü eti aşar EE si id 201924 aklaşan telefon abonesinden sti ır. Sndan yapacak ) 259710 269819 m a min sağladığı gelir, yle kampa — edildi | ta heyecanla kutlanı çiler kuvvetleniyor üta: epi Bir ela z tebliğ ma el a t e x19652 285591 7 İs5 milyon lira civarındadır. Ba-| Atina Nikolas | Türk mahalleleri Türk bayrak teta şir Polis Müdürü çini ğfak a Pİ marie e ama e ki 313556 ves sarar 2s kım ücreti adı altında alınacal ak Mimi a vr ni ie hn Ri e bü- | Robin, Rum tedhişçi (teşkilâtı | öç Hariciye Vekilinin beyanat- ie Güniz ik edi- 306726 384204 a vergi ise 11,5 milyon lira kadar kom nl dün idam ir tören yapılmıştir. Hal- | (BOKA) nın la eyl Gy | arın alim EGMAK Nİ iza e ri 413564 12315 AA 7 İbir gelir sağlıyacaktır. Dünya-İc, yapmak es © gazeteleri | kilâtlanmakta olduğuna işaret | çıklanacağını söylemiştir. 450465 —— #TA1$ pe nın hiçbir yerinde bu çeşit bir ae ardan, k manşetlerle bu günün ln a 5? A Reuter ajansma göre, Türk TENİS yıldızları 492885 ayarlama yapılmadığı gibi, hİç-İmahkı tarafından, müd- | mânasını kabin yazılar neş- | yaratan nokta da, polis çevreleri, İngiliz Hariciye Ve- di la a mer kemale bir abeneden, idarenin telefon |del evvel idama mahküm edil. |zetmişlerdir. İsi teşkilâtı. içinde iL in dü! 002808 012041 032833 ogol4s | kanallarındaki bozukluğu | Bİ-İmişti ln re ire Ni ii alan ar İmin edici bulduklarını ifade) 10 uncu Enternasyonal tenis oiini osmet O6ım2 oraşşs|öermek ri ücret taleb e - ingiliz Polis Mü- | etmektedirler. turmuazınn — 1 010532 Orl68 080500 0s3942 |dilmemiştir. ii imei 3 ie İkiden muhalefete lgili, ingiliz teklifleri ine şehrimizd? oulunan tenis sene o01eas 093260 099923 Tekmesi pek iğ sen silâh ve'cephane hir) Umumiyetle iyi haber alan yakip melike 100667 106309 112408 114464 agl e m heder yeni teklifleri Et ve Balık sızlıklarının di ar vasıta-| kaynaklardan öğrenildiğine &ö-İlerine hareket etmişlerdir a inen 192045 134849 İni Su veciz cümlelerle ne güze BS Mili (le siyle kolaylıkla yapıldığı 5€-| re, ingiltere | Hariciye Vekili, 144437 149583 152707 | anlatmıştı; K zilmektedir. ingiliz Polis Mü-| yunan hükümetine müracaat-| Meshur urumu dürü kendi polislerinden acı acı | $, e | önce, İsta: Kn linda 159744 vaz 171569 « 179519 | enaima daha İn telefon» bulunarak Enosis hareketine 188490 190400 192504) «paima İyi se: eman çu. EE ap etmekte ve «Türkiye Eİ- | müzaheret göstermeğe son ver- | müddetçe gösterilen sl isine anin ali Edeni Ya tara yaymaz | Passasiyetin iç politika Şeki ia , bir polis teşkilâtımız olsâ» | mesini istemiştir. Irikten sitayişle emi 214144 214762 216049 220314) çFiati arttırma: meleri üzerinde yaptığı âni ie Izmirde de faaliyete Hümektedi. ı kaynaklara göre, İngil- |ler ve Türk seyircisini çok cen- 222640 2292: 2854 2I3I! i m i e Türkler büyük bir m men bulduklarını, söylemiş- 233395 235307 236876 239741 NN MÜDÜRÜ geçiyor e a ahd HE İnelliz-Yunan |!erdir. 241605 244803 249322 249956 NE DİYOR? İmir ( ) — Türkiye Et imi dair haberleri ta- | müdafaa kurulmasını Zam za ii Am) Omn en Güme ar sd Ge em 283379 285512 292110 2 in faaliyete - | bir Hiberal apayasa Gi antiago, Şili Ar- 31592 a ea ln dür Beğ er sürülerek siyle deni. MN ç ?““İta Ankara ile Londra radyo-| çinde Yun kıtaları | jantinli futbol hakemi 37 ya- Mİ eee iğ di e Akdenizin Ankaradan Kuru ını beklemektedirler. oBuna| böylece oi Doğuda Batı it-|sındaki Paul İglesias dün bu- sislere benzemez. Elektrik İda-| yn edi olmak ye- |sehrimize gelmiş Dik Ve beye, la bir a-| tifakının çok ehemmiyetli birİrada Palestino ve Maya resi bir kablo üzerinden paralel| çi pütün dahilinde Belediye relsi Dr. Salâhadd e İryzzm öpen > 1dar Sak ep aheneye geceyi Ve) göiniek ye yanım rış me- | Akçiçeği makam nda ya . dilmektedir. Bunlar (Londrada asi saha,ise, ingiltere ki yikiaşni RR ae e ae PEK öiüzündn GEZİ memlen | ler er ana ve 1 N Ölümün kalb Gektesinden ne- mesinin santrala kadar ayrı übi mü, |dan. Kurumun Ankara, ve İs-|7€ Olursa olsun, biz ne yapaca- makarna kel edildiğine gü. 1 ela rildiiilektedir. Y- b ve Yala İstikbal hesapları elen ula, sevkederek. sattıraca-| 817151 Diliyoruz) demektedirler.) re. İngiliz Hariciye Vekili, İn-| yemin ölmesi üzerine maç ta- kablo ijinde ee © 0-İtinda toplandığını kabul ede- | her türlü yaş y- ai git m Si Kıbrıs : a ii edilmiştir. (42000 lira kazananlar: a yakım gü üçtür vE yal hayatımızın zi vaların pr mev-Kefeliköy'de sarhoşlar ii Nİ ni e ime a lm EŞ — 1000059 001012 001283 009622) İdaremiz Mies devlet te- ilem lan ciha: - |zuunda görüşmüş ve Belediye. LD 5 ui Di a. Atinada Balaş - Gürel 1009849 011690 018454 024892 | sekkülü dal a işini ele alir iğ lis Jet- |)nin müzaheretini istemiştir. azinonun camlerını a Pe itü ali 025232 027473 029074 | almamıştı. A: işel ve perso- Kekik; Die din Belediye relsi, bu (mühim kırmışlar ii çi ia .081521 031637 mel ücretleri, izel Rip MEM beyanatı verir |mevzu üzerinde Kurumun bü- Ş Silâhsızlanma yapılan 2 üncü 044306 7 051073 in karşısında ücret tarifeleri vermez elliyi olgunluğu, |tün (faaliyetinde müzaheret| Süleyman Giderayak, a konf miele ri turnuvasın- 054875 058718 058825 065584 |lendi ve yeni ücretler genel miz memnuniyet ve iftiharla kay. |va'dinde bulunmuştur. e e onieransı da eden Balap - Gürel 066270 067838 069617 073456 |dürlüğümüzce tesbit olundu. imkan oktur. Ama rendiğime göre run | Kefeliköy'de Foti Niyot oti'ye e ği SAHİFE 1 DE) ojgçi, Yunaitandan Apostoli- W4o81 078044 078781 081297) Bugün, yılda e ze gil gönül tiyor yi bu olgün- İucuz sebze ve meyva Satışları bir içkili eri giderek gi leket ai lezaret | des - Hutchison çiftini 3/6 6/0 082304 084294 086464 088869 | idare: 140 lira hat bakımı|yuk ai etili öre devam e et ve balık satışları mevzuu yz kadar İç iz sa | ei enli aim Bilik 6/1 yenmiştir. 090241 090926 091684 ogago9 |masrafı ödemekt der mack etsin ve çalışıp Meri KİL |irine mütulu eliikçe artapi e daki çiy m 090241 091684 1 | hat vii A. ücreti bunu karşıl | ümet memlekete hizmet” etme İmir öebünin de ithali, bu vesi- | ce si istemi Mir dö lerdir. esi ağ va gel e 094256 097020 106118 107146|YA€: e rahatça yeri ge- İle ile Belediye reisi tarafından | hesabı Kieakma ER söz! Se kaman Gm vi edil iç Sui li iç yim > 107909. 108738 116212 a 40 vin bime miz yıda abo- eni ia gezdiren beş arkadaş, istenilen | gikten sonra * dün; a diri LE GEMİ b 1271 121526 e m. ebeke lerimiz Femen edilir ki komşuları-| Heyetin Ankaraya dönmesin- | Parayı fazla aray yerlerine eli © ” iplerinin | Oz MD 124154 125172 125203 rm sümen yılar ni in Pakrd ÇİEE | de pane” grüriyenin. üçüne Bizi sarhoş | sanıyorsan inek. 1 ö 121918 120955 130384 1309: ireti alınacaktır. Da-| eri gu İkna ve mali ül Şer SEA fe li la al GEM ŞAlEEmibi lecektir Tek erkeklerde Türkiyeden 131462 135395 138985 b ma ve diger iye olan | bolitikanın ie ia iş Kurumun faaliyet sahası içine | de Çemişlere: yuttur» diye Stassen, aynı zamand: Balas, le ndan (o Papa- JA4T14 145608 1480 BAGLI giekelerde e bre liraya | kamız üzerinde böyle, alınması hususunda valtte bu- | garsona hücum etmişler ve bu | ların, limanların ve pi m dopoulos'u 6/1 6/4 mağlüp et- 159023 16415 la im e Hile ve bu isti ii bir sz lunduğu öğrenilmiştir. Bu arada gazinonun e rikaların teftiş edilmesi o hak- | miştir. e el milleti terbiyetkârisi olsun.» ie Ez asa e AN Perş Ri etmişler kındaki telkiflerini de ele almış — (180585 183117 189068 Iki yaralama Zaferin, dolayısile | Jktidarın | ze v rında İzmir- | hoşlar gülçükle yayar | ve Birleşik Amerikanın bu iki 1956 Avrupa kürek aşıp: 190845 196830 206292 bu yen görüşü karşısında mu- iler büyük EMME karşılaş- balında soruştur! - | sistemi birleştirmek için o mü- : 97163 217223 211965 219501 ya a ecek Jam olacaklardır. #akereye hazır olduğunu bildir- şampiyonasına e ş ye me- ılıyoruz 135042. 297395 240257) Alem Gİ rakla beklenmektedir. O. H. P. eri tesislerin havadan de- 44150 245657 73 249190 | duracılık Me iz nin genel kiki 06 Lei sek ii R kandan teftişi Baki kın - | Ankara 31 CT.HA) — Haber 452335 265227 255731 257167 baş ve cimi Karar Ye em leri Ankaşala sabulunmadık- daki Rus teklifi yeni değildir. alındığına göre, Gand şehrinde ei 262183 205460 265776| handa çalışan Ali Köksal şaka- | yarı cihet partinin eski Fakat Sovyet” Başbakanı Bul-|toplanan Milletlerarası Deniz 0280 2721 yısası | Jaşırlarken, iş ye binmiş | vekillerinden, fakat bugün iin ganin bunu Cenevrede bir tÂVİZ | sporları Federasyonu, 1956 Av- 257125 273048 214419 215265) V€ Ali kunduracı bıçağı Ve| gayrimesul bir şahsı şunları k ileri sürmüştü. Batılı-İrupa kürek onsını Yu- 280548 282391 MER. ye Gi; sile ayeniğe. e ği pre e 289255 289200 289741 2897g4| yerlerinden m Sa-| « Bir mili dâva olan Kı teklifte bulunmuşlardt. Fakat |pılmasna (karar verilmiştir. (295338 295167 295797 300388 | nik yakalanmıştı ıs meselesinde | vazife; bilerek şimdi böyle bir tedbir kâfi gö- | Yine federasyonun aldığı ka 309789 314066 317980 318427 ane Ria otu- | partimizin gösterdiği ( feragat rülmemektedir. üzerine 1957 yarışları da Al- 323000 331705 229 İran Osman Tüzük de eski bir m m istismar edilmemeli- Satssen, karadan teftişlerle | manya'nın Duisburg şehrinde: Vİ gin > b Me 'n dolayı Şakir ir. İnsan hakları tandaş iamamlanacak © ola vadan | yapılacaktır. 367 si 6 ile kavgaya tutuşmuşlar ve hür elenme vie edildiği, büfile oi ankri Üezirlerini BiLE| 363500 867788 370354 371979| Şakir, Osmanı siz mile a li “ge larının . mübadelesi | sisteminin | Memleketimiz de bu sampiyo”. #1zm6 874686 317029 STTT19| ralıyarak kaçmıştır. Yaralı has- lere alar taka mem- bir atom devletinin, mar malar m YUMEE AMLAR SASTOL MASA bana İmiş, inin a-İleketin istedikleri sükünete ka- kal bir taarruzda bulunmasını | Dayi ku ası 490877 301000 394863 395912| ranmasına başlarım ü Zini belirtmişt tir, p 306652 8 406843 410737 , 416116 417162 421647 ERE 482238 432609 434334 435196 iyasi iş buunla bitmiyor. Hat sene üni, Amer 450135 453049 Siyasi akıl De ye e Ara nın yad Devl 453139 454828 455808 455808 Ki Tet de alınacak pası, Avustralya'da kalmıştır, 456499 459501 459559 460035 e Mamafih nunla bit- sabi EM 464900 469129 470693 472755 nim hal plana WE Çok dâri ya numa- aya man VR ani 47002 479677 482923 483045 ongresi ka- b d a N İT ra yanlış çıkıyor; ne kadar z in emi m Kı rıs dâvası ve Nato ind Hac ken İl Any 489849 492937 498258 499202 Tam kongre, siyasi men- geyemiyarsumuz. Günkü kaba e agat Eş akıl hastalıkları YENİ miki BUL (M. Neri “ izde. de; - nanlar: le e karara « kamelermesini erekte istiyenler ve bunu gerçekten bir okrasi ve ren 5 sella lie — 5 mi dan üç ii «391) ile niha- İİ vardı? Bilhassa Yunanistan- hürriyet a sayanlar, Kıbrıs adasına Türkler'in istediği idare şeklini salah zor arda Pe iİeketterinde se- Mx e kupayı yet bulanlar. da akıl yalm kor ie için BiZ, yenin iz sözden drHEyi İZ. NATO, a bağlıyız. Öyle olmasaydı, tümenlerimizle ar bile | <azanmıştır. e ie bazı tedbirler aali$a; Ez almazdık, Bu kadar büyük iedakinlklarl NATO dâyasınabağlanan. bik mem a. alan: gizi eklerde ie moni Seks , ü aker” "em, (841) velâ büti Ee ile DR kon ii DE fedakârlık istemek, Kuzey Atlantik Paktına karşı en büyük yapılır ve hemen İİ sette 7 — ile hay bulanlar Er. di sayılmalıdır. un için, Kıbrıs adasının hukuk durumu NATO'nun savunması politi a yanlışla karşılan milim 100 lira kazananlar e e een doğruya Dline sa, yapılacak şey, Türk dâvasını olduğu gibi benimse- | iki rakamı (06) ile niba- Mala mektir. öl Dünyada istiklâl kavgaları ve Bir konuşma için dört ko- DOKTOR 0) pm ler dâvaları var. Hattâ Sovyetler nuşma parası verirken ücret- || zl gani 7 (01) e İl, Birliti bile ihtiraslarını esir den dünyanın başını beliya ya soktul. «Dünkü gazetelerde telefon le üzde 35 &ri min ve İl Hfet Onur ei. i mil tlerin kurtuluşu «2: soktu. Yunanistan “dünyam “Telefonlara zam Üçretlerinin yüzde 35 nis DE ra | KL e ai 10 ral » İne bağlamıştır. Yüz başını belâya sokacak câpta i türilacağına dair | epi Ra EM Son mi (0), 49) ile sihaz unanistan fetih peşinde. olmadığına gör: yapılamaz ardı, Bir kalemde yüz | avdet et o > | lie in Almanyası bu yüz- (o Galiba ak başını belâ- VATAN (Enis Tahsin Til): di Şi Mi çok ağırdır. Fak ! kabul: başlamıştır. yet bulan

Bu sayıdan diğer sayfalar: