9 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

9 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Rus - Alman 6 bugün saatiide başlıyor ; — Mosi ova, ii Ki (M.A) — haver vi mauer dönüm noktası teşki Alman Başvekili Hava al da verdiği demeçte kendisinin : Moskova'yı ziyareti ile başlıya- cak olan İlk temaslar sayesinde Almanya ile Sovyetler Birliği a- rasında normal münasebetlerin kurulması neticesine mi 3 li izhar ettikten ki memleketin barış selime Iman bilecek anın- n Tarik min Rus ve Alman milletinin geniş öl ölçüde fayda Im on! nk Mask Sovyet lemek Doğu - edebi j|de ei Novka sarayında —İ Bir müd ve detten beri Amerika Kanada'da seyahatte bul sizi AKŞAM 3832 sayılı ve 25 mayıs 1950 ee ör İdare kanunu bu gör » an; Başb mini e bulun: temin edeceğini ve dünyada ol- duğu gibi Avrupada da barışın milletler arasındaki normal mü İnasebetlerin gelişmesine o bağlı olduğunu söylemiş ve kendisi ii ie si bütün Alman hı iyelerine Sovyet ida yn gös ös terimi old ağu iyl ii Ey yı teşekkürlerini 4fade "dort Dre ni ha ngi bir de- am bugün saat 11 baş- lanacakt asyon müdürü Rakım Ziyaoğ- lu dün şehrimize dönmüş e ür. Epi e ati e ıkkında, ii tük sl sc şeki büyük bir rehber veneer tır. Turistik tesisler ve zularında kl EŞ alabi, leceğimiz çok şi dır. Ay- rupa Ve anla ilk çelere, luna parklara ler veya şirketler yepyeni 1 veni er, ie parkının ihyası fevkalâde isibetli olmuştur. dan sonra milletlera; iç e yeri olabilir. Avrup a şebirlerini ve prim gezdim, bizimkilerini süre ik istik- bal ii in verimli olur.» Pi e a DI Birleşmiş im (New Yong) — 9 (AP) — Güvenlik Konseyi dün akşam, karışıklık- sahne olan Gazze hudu- dunda İsrail ve Mısır kuvvetle- rini ayıracak bir lg: g pol ihdas etmek hususunda Batılı devletlerin ileri sürdükleri bir plânı ittifakla kabul etmiştir. BALKAN KURMAY TOPLAN- TISI GERİ BIRAKILDI Atina — , Yun: ve Yugoslav o Erkânı artiei umumiye temsililerinin Bal- kan ittifakı çerçevesi dahilinde bu ay içinde Ankarada yapa- cakları topalı İstanbul ve İzmirdeki son “gelişmeler neti- tesinde geri bırakılmıştır. CHURCHİLLİ'İN YEĞENİ ha ei Kıdemi Mi Winston'i n n Peki adam yeğeni Başbakan Eden iadeli John Churel #le karışı dün gece. sarhoşluk ve âsayişi ihlâl suçundan tev- kif edilmişlerdir. İNGİLTERE MALİYE VEKİLİ a ru Londra vE ii Fa — İngiltere Maliye Vekili Butler, İstanbul- da toplanacak olan ve para fonu kon- rası banka feransında bulunmak (üzere, firm bugün İstanbula müteveccihen ayrılacaktır. KABİNESİNİ SAİD EL GAZİ'NİN KURMASI İSTENDİ 3 (A.A) — Suriye Ret: cumhi Şükrü El ali sabık “Başv ekillerden Said El vi kabineyi kurma- il Z milletvekili olan — El Gazi, ri partiler - | raki temasta uktan sonra beşine rem lee. Valisi öldi Tunduğu hastalıktan kurtulamı- yarak bugün burada vefat et- YENİ BİR REKOR: Bir berber 16 saniyede |” sakal traşı yapıyor gu imi zliktisadi ve kültürel reyan milletlera- | akisleri Bulgaristan bizimle bağlar kurmak Rakim Zi; yaoği lu pazartesi gü- nü vazifesine başlıyacaktır. Mebuslar uçaklarla pa gidiyorlar ümüyeki « yezsrteni gün idarenin görev ve yetk kei şu şekilde tâyin etmektedir; Örtü İdare altına vi Şinlerdi askeri idare aşağıd. fevkalâde tedbirleri ie (Görülecek lüzum üze- rin meskenleri ve her türlü cemiyet, kulüp gibi te- ait binaları ler rini gece ündüz aramak b radyo, telefon v gi bilcümle muhabere vasıtala- rını kontrol ve icabında tatil ve menetmeök. Memleketin inzibat ve emniyetini e etmek ri ile sabıkalı olanları ve zareti ör ri BİYorMŞ al Ya same mii ike, m bir beyanatta (bulunarak ie e beri Türkiye e ki münatbele mi arzusun- da olduğunu bildirmiştir. ui Suit paşa geldi Irak Baş Veziri Nuri Sait Pa- şa, hususi surette bir a kalmak üzere dün İstanbula gel| * miş ve Yeşilköy hava Ete Başvekil ii rcd tara- fından karşılaş İhracat rl gün evvel şehri le ce- Wi İsumizdan hiçbir yabancı mem- lekete mal ihraç edilmemiştir. | çak seferle- iştir. a 11 de, yarın saat ar günü de saat da an ida- re kararının tasdikini ii tr. İstanbuldaki kabine toplantı- sına iştirak eden Vekiller dün öğle ve akşam trenleri fle karaya dönmüşlerdi Bir kedi, tilkiyi lıyarak Gidi Tokat, (Akşam e bağlı Ker barada ki gün içiniz bi tavuk bulunan bir kü bir irmiği. “ilkinin kümese girdiğini gören evin ke- Şişli dü bir yara Şişlide ei deposu civa- rında Da Bahaddin Erşan adında biri dün akşam Şişli e: ve önünden geçerken e husumet bulunan ear Aslan kem bi- çâakla yaralanmıştır. Yaralı davi altına yl olup kaçân ktadır aralamış ve pençeleriyle leri gözünü ve vücudunu rmalıyarak hayvanı öldür- ei ür. ursun dakâr kedisi- nin bü iile beş kilo ci- almakla mukabele ger al etmiştir. Edirne i kor cak Ez deli esine çalışmaktadırlar. sali rl ört e mın- takasından çıkari k, ri idarenin görev ve > nelerdir? Sus Ceza Kanununun X Puşubahçe asit karbo- İnik tesisleri . zilı hlarla âlet cephane ve dinamit, ba arın il ve ve: esaltin A yarayan edevat e Bi sta mutabakata varıldığı pi mektedir. Verilen bilgiye göre Et ve Ba- lık Kurumu, İnhisarlar Bl Paşabahçe te- istifade edeceği a karboniği soğuk depo tesislerin- bunları aaryıp toplamak Gazete, a) 4 kit; sair matbuaların tab ve neş- rini veya ha ithalini ienetmek V mak ve mati in m sansüi 5 apah ve ii Serik | Ğ plantıları menetmek vel mi iyetlerini durdurmak. ea; ee ley “ iyai sine- . bar ii umuma a- ak ei En ik Tesislerin onarmasına yakın- da başlanacaktır. ITahrikçiler ve yağmacılar BAŞI GAHİZE 1 DE Nezaret altına alınanlar 2150 yi buldu veya n de m sebeplerden bunların açılma ve kapanma LE sr e iyet nezareti- ln tâyin te tahdit et- J/ne, bilâhar Selimiyedeki Örtü İdare a ine alman "7 Örfi İdare mıntakasına 2150 ye yak- girip çıkmak isteyenler $/laşmsstır,.,«,«,« | hakkinda tâkyidat ve tahdi- Emniyet müdürlüğü hilhas- dat koymak; sa, hâdiseler sırasında İşi yağ- B İcra Vekilleri ii iz magerliğe ve çapulculuğa dök- il dani ittihaz müş olan iç üzerinde li edilen emirleri ve ille e- || ehemmiyetle ktadır. ölen sair tedbirleri takip W. etmek. öldürmek dün sona ermiş ve Sı hapse mahküm edilmiştir. Karar m edilince fel halde sinirlenen Niyazi, lara mah: erden birden diyesi imi erine “118 il halel ölün bir > kaatil hâkimlere saldırdı am suçi an Eırceza kemi dil ken İlindeki olan e Bayracının ed ırmi uçu sabit olduğundan 18 »tle İr€ | harekette bulunm! yağ nin Miz salondan yürümek istemişse de,İmış Bu sabah yakalanan çapulcular sabah hmet Arslan da Mehm e- sene müddet - İmahkemede bulunan adliye jan çıkarıl- sevkedilm' EE anlığına İki Rum, ii çalınmış ge mer Nato im girmiyeceklerini bildirdiler eşya deposu yapmışlar başka (o Tarlabaşında Fırın sokağında oturan Yani ti kardeşi Kosta isimle- rinde iki Rum, nümayiş sıra- unda: öteden beriden ele geçir dikleri yükte hafif pahada ağır sl tana. evlerine görüre- erdir. -ardeşler, bu işi mat becerme de kom; in ihba- 2 Burad. tesi, izmirde yer alan bir den bahisle yi yazmıştır; carih aranmal .İ «NATO, mânevi yz enik ba- EZ 5 | Edirne ) velki | kımdan örtük mev değildir. Z am > .. gün motörlü trenin Pityondan| âza bir devletin ie rı ve a- geçerken taşlanması üzerine Yu| ileleri artık diğer bir âza dev- (Akşam) — Tirede İnan makamları tarafından sıkl|letin topraklarında o müemmen miz vi. ni e tertibat alınmış, Uzunköprü —| değildirler.» verilen. a Edirne arasındaki Yunanlılar: gene) sekreteri Kasım .İait tre rgâhı o jandarma yi toplantısında son im Ankaradan akik kordonu miştir, lâhlı jandarmal: is, Kon- “Gülek ilk Em hazır İdevriye gezmekte dindi 3 temsilel- | mak üzere Tireye gide-İbir hâdiseye EK verilmez İletin ii sabah. yapfıkları top- Jantı sonunda hiçbir tebliğ neş- ei — ei ir ,redilmemiştir. Bu toplantı, Kıb- il doğ: durumu Sk linda ar NATO| tetkike hâsredilmiştir. manevralarma girmemeyi ka- garlaştırdığın. kiş İyi haber alan NATO çevrele- Sözcü, ralara «Türk | rinden öğrenildiğine göre, Türk e ge nal imarli ci- | ve. Yunan mümessilleri durum etle» Yunanista; pr bu yl hakkında Konseye izahat ver- ted ir. Bu, Kıbrıs meselesinden do- “İgan Türk — Yunan ihtilâfının İzmirde iki komünist son gelişmesidir. ia çıkan Elefteria gaze- ya aka land ı İzmir 9 (Akşam alenen komünizm i sı ei iki e yakalım . İtür. Mehi ve Nafi Çepkez eni bu kizl uşakları Fuar dahilinde ve şe- 'n «yaşasın komünistler» diye bağırmışlardır. uttali olan ordu lk” anlar izi yaka- in Asayişi ile vazi- ini bu Emni- rı en EN mallara b olamadan yet makamlarının eline ( düş- müşlerdir. Li iki kardeş Rum da Örfi İdar A e muhakeme edilmek üzere Seli- miy ii nezarethaneye sevke- dilmişlerdir. Bulunan paralar ve kasalar ova Talebe Birliğine mi Sie bir grup, nümayişler s1- Ai bir hayli ie is ız | mişlerdir. Ayrıca rında pişiricilik yayan mizeyin adında biri de on kilo ağırlığın da ve içinde ieaie m bulu- nan bir torba bularak zabıtaya teslim etmiştir. undan polisin eline, 6 İN de See germiş ni ka- salardan üçünün 1 polise |Busketbol antrenörü balayı seyahatine çıktı mi ban dalan ü Saminı Göreç v esi N a izyal “Gür reç vi sabah e) bâlayı seyahatine TN lardi Yukarıda Ene Ki uçağa binerken gö) 6. Saray İzmire gidiyer İzmirde yarın ve öbür gün iki ar ulan Gala tasaray fut kımı bugün bol iki Sip halinde uçakla ha- Teket e tir. eee yasi nı Osman rman, idarecisi de Ne a Gündüz Kılıç re- fakat edecektir. pentatlonu büs- Üniversitede dün yapıl- muştar. üre BE im m celer alınm; ei 9 pan. — Türkiye 125 puai g— in 124 ağ 4 — Fransa 118 puan ha- İs ME Glenin s6 Özünde dpi rinci, Erol Akırcı ise ikinci muştur. ” sabah sekizde Heybe- ni Büyükadada Kurtulma ilkim yapılacaktır. Kısa Spor leri istanbul su topu ve nu Galatasaray yü 'ülerinin formu! gamı in su pu Türkiye birinciliklerine işti- baş Mi rar ii pa A nan teslim etmişlerdir. Del- i güneyden Ne ön arat Pozzuoli GA Possuolili berber itonlo Bi na, gp” başına y yeni bir dün ya rel tmiştir. tki zete LA onam tuttuğu bir sakal traşını Buonu tam 16 saniyede tamamlamış- Buono, bu süratli sakal tıra- ye «Jet tıraşı» ismini vermiş- Gençlik yağmacılığı! LAsvİb etmiyor . FEDERASYONUNUN AĞI Mz Mili Talebe gö eşkilâtı Esasi; kendimize di şen en azife sayiiği- Bizi e Fiz Teselli veren taraf 'AN: (Enis Tahsin Til) in hüdiselerin te- hal vere BE yaktası, yar da aşları 2 büyük suluğu ba hâdiseleri iyi bulm; essür gös ter belli en herkes yapılan o tahribatın milli Yi Hr bir ge- Efendiliğimize yakışmıyan hareketler TERCÜMAN: (Başmakale) Memleketini seven her T iki gün evvel İstanbulda vuku bulan hâdiselerden dolayı büyük üzüntü ve elem duymaktadır. Zira bu hâdiselerde valnız milli servetimizin bir kısmı tahrip edilmi iş z nanda memleketin şeref ve itibarı ile de oynanmıştır. lümü e, dövizimisle tedarik edilen mallarının tahribiyle milli servetimizin bir kısmını hasından başka maddi kaybımızın yatında möuevi zararımız üyük olmuştur. Bu gibi hareketleri biz Türk milletinin efendiliğine yakıştırmıyoruz. Bunun için yapılan hareketlerin gençlerimizin vatanperverlik hislerini istismar ve bir kısım halk tabakasının bilgisizliğinden şuursuzluğundan “istifade edilerek evvelden hazırlanmış vatanımız atlerine kasteden gizli bir tertibin eseri olduğunu zannediyoruz. Mühakk kak böyle bir tertip ve tahrik neticesi vuku bulan bu hâdisenin faillerini tesbit etmesini ve saatlerce dü ren tahrip hareketlerinin önüne geçmek azim ve kudretini gösteremiyen İstanbulu âviz id re ve emniyet âmirlerinin bu elim “hâdiseden dolayı mesul tutul in ma Yi mi ka maatindeyiz. Bugün büyük bir üzüntü içinde bulunan maezileğakini se her Türk hükü- in bu hususta vereceği kararları itimat ve basiretle beklemektedir. roları gibi kararlı ve azimli (Odana çıkarmak ve cezalan- o masını önlemeğe, orta ve az ra e anın ön- © dırmak lâzımdır. kazançların geçimiri kolay- Hükümet eübirler laştırıcı tedbirler almağa ve ri İnci e bu olmak, iseler sok: e hüküm o- ep labilmek için, alleri | ve ( kad- kayıtsızlıkları dikka) ie mey- alıdır. Büyük merkezlerde işsizlik ve sefalet kalabalıklarının art- ik polis emirlerine itaat ei belediye disiplinleri- ne saygı göstermeğe alıştı- rılmalı, politika isi sokaktan çekilmelidi e digi” bulmak lâz YENİ SABAH: ayn Olayları sadece teessi fle ki mak VW erer iktifa bi asla kâfi de- la il ğildir. Mutlaka bu hareket- e t ve aczi ği Siri rak bu va- eğ a AR im kân ve fırsat veren İstanbul zabıtasından sorumlu olan- ei d ED sorulmalıdır. Çün çuk milyonluk Tankde birilnzaza mi kilometre me: ele âin yerlerde aynı anda ve sistematik Ct it ve Ya pılması her halde fevri heyecan ve anın e olamaz. idare komutanlığı fut- yapıl pi Ben a Ki ni bu ha ita üdiseler BAŞI SAHİFE 1 DE mir ve v ada hırsa komünisti mdan çok istifade çi pen bağa vw e ire, Francisco İzgi mimari al Zi oğa güreşi yapılmıştır. Mamafih bi güreş, ie yapıldı üze“ n dökülmeden yapılan ya *şidir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: