14 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

14 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rita Hayworth ile kocasını arası neden n açıldı? ç gün € dünya unun mümkün olamı- ali Te send şu ha- Netice eb Gi olsun, akın bilmektedir. Onun beri ez a bundan çıkacak | isin bazı kimseler, çocuk- 1k sene larının istikbali için Rita'nın mii enli elçi ik ee şe “pik VE g yeniden Ali Han ile birleşme- Haymes'd e yi arzu ettiğini söylemekte- rar üni . İlk o başlamış, bunu büyük bir kav- dirler. son Welesten ve nel Ko- ga takip etmiş ve sonunda lhassa Yasemin'in duru- ası All Hi olan iki Rita çocuklarını aldığı gibi mu Rita'yı çok üzmektedir. e ya evini en zi imei 'asemin babasını çok sev- ve ondan ayrı ol- » haber, salında Holivut- yes haber Amerika ani manın astarabı iğbipdlk e kimseyi şaşırtmamıştır.” yyta ile Dick'e Amerikanın ita, Yasemini babası- ii öte Li da ii en mesut çifti nazariyle ba- ın gesnini öperek ağlarken Kerri Mi tekrar yılmaktaydı. (o Dick Haymes BÖN mak ii Amerikadan hudut dışı edil- O Bütün bu dalan aslı ve mânevi işkence iddi- yek tehlikesiyle Hi varsa. Ali e caba Rita'yı İTE kal ketleri na Rita'nın a nasıl müdafaa nasıl karşıla; iktr) ERİ KALANLAR. olagan v unutulm; Çok kimse in. karşılıyacağı- 5 iş Si ise karı kocanın arası nı söylemekted ME a an Bi e bozulmuştu? Nitekim Ali Han da geçen- A içildiği İzi ” ed kğ e vo Je yakın dostlarına Rita Amerikada geçer akçe ei rae — azereti ileri sürmemiş akay gitmenin ve Ali — Onu unutamiyorum, Ha— avukatı Maury Spanler' Hanı tekrar görmenin he- yatımda karşılaştığım en fev- iste, o Versailles'da (açılan Diekten ayrılmam ja. Yecanı ve sevinci içinde bu- kalâde e Sü dediği du- Sm okin ve rob: deri mümulleri sergisinde sizi ipin miri muyordu Samimi arkadaş- yulmı deriden yapılmış kadın r6blar, ile smokinler teşhir edilmiştir. hemn “ye icn de Şoduk- z Nefivalilnr deği Bu KibtANA, smokinler, sigara Kağı kadar e ipekli — Alinin beni hâlâ sevdi- kale kadat ylünuyak ve BAHÇE Yukarda pörgnkünüz kadin öğrenmek için bi ai ha bel se başka çare yoktur. taya kadar Rita gin > gali diyordi Ni bir rob, erkek de siyah renkte bir smo- yı m için Dick Haym. larımın menfaati bunu icab- . j tiriyor. a Bl deriden yol Çamaşır makinesi himen ER Bİ “ bi sinin dahi Geçen hafta Pariste mil letlerarası smasırcılık şır yıkama makinesi edinmek için bizzat içine ne sekedüd etmemi Yuka- rıki de Lei kadın çamaşır makinesinin içinden çıkar. bir kaç gün < 'nın vin dönme ve elaekün den korkmuş olması ai we m öğrenildiğine © temeldir. Fakat netice ne olursa ol- İmaj ADA EW e ayworth, Dick (o Çocuklarını çok seven sun bundan zararlı çıkacak mednyi! yer 1 sima esaslı bir kavga onları en iyi şekilde yetiştir- biri vardır, oda: Dilek Hay- seri < unu: üzerine i s'tir. allı karısı evini Fransada şarapla larına sü- sü nden beri ağlayıp apılan kahvalı istirahate ve küna ğunu s anl ihtiyacı oldur UNU SÖY- mıyan Dick Haymes'in ya- e lemi TN IR AİLE Lİ ARNE : ME Boran kreş « özünün etrafındaki kara Zi halenin ne olduğu soruldu- mesi, sarfiyatına| No. 234 iri eye yal Kam” e tesir etmiştir. Sabah kahvaltı- eray alliini (0004 4 sında sucuk ile eski şaraba rağ- S t hü kü ti hi d b ss l tr min İt, son yaran e kadar ar ovyet hükümeti, hi rojen bombasını ima O e Die e a a a adam 5 ii | başma yılda 20 litreye | kadar | Gİ k ç A ik l ç I ş Yy main tr < e. sz» ere, e etmek için Amerikanın sırlarını öğrenmeğe çalışıyor kimselerin. anlarından | Yıllarca eskimiyen | Foket “eler, rakibinin tuller ile Mermi 1046 30 e ve teşebbüsten tabii ha- bunları Okısmen nek | 5 5 sözlerini duyunca hemen o Va-İatom âlimini Los Alamas'ta giz- İberdar etti. l mümkün olmuştu: | erkek elbiseleri şingtona koştu. Mahrem komi-|li bir toplantıya ön ir, ie rikan hükümeti bir karar Rita ve Dick, | Me e Sy teye şunları söyledi: onferansın alarından | veremedi. Hattâ Başkan Tru- nn Gi istenil Atom bo! im henüz e-|bahseden bir rapor haziran a- İman'ın görmediği bu rapor, a- min ile yakında Avrupaya ei gayet |mekleme bulunuyor. | yında sn KN tom enerjisi yonunda bir yapacağı seyahat yüzünden İ elbisesi o imâl | Bunun üzerin maksat bi - İdosyaya konularak unutuldu. şiddetli bir münak: | edilmiştir. Frankfurt beynelimi- | ile di malinin Görülüyor ki, Sovyet hükü- mışlardı. İlel sergi: teşhir o edilmekte | yapılabili; yet ie vir ii ie e meti hidrojen nbası yapmak ir ai ii olan bu elbisenin her mevsimde mi olan > ve için Amerikanın sırlarını çalar- m si eri ileri sürülmekte- | oyuncağı almak kadar bü- e 30 âlim arasında —|ken ve bunu meydana getirme- kere bime gesteriieiine dir. diyade iş zeyil ve |yük ve korkunç bombalar yapı- sonam ismi bütün dünyaya |ye çalışırken, erikan hükü- kl an Yön Güme li manıtalilz İlabileceğine ve li a bi ti yeni bir barış dünyası ü- a EE ağ taşa yeni çeşit Kedi, Dra. |de güç olmıyacağına kani bu- cak olan — Dr. Klous Fuchs da midiyle bu işi ihmal ediyordu. ai eme ik a lon adı. verilen 'yeni icat eğil- |lun E bulunuyordu. Bu müthiş hataya düşmemek i- ii Yanmiindü biç - miş bir maddeden yapılmıştır. at Teller'in bu fikrine ku-| Aslen Alman olan Amerikanın, Nazilere nasıl albeni zetikiliniz e Ceket ve pantolonda röt- İnk veren olmadı. Mahrem ko-|Ruslara nasıl esl ai Inanmadıysa Ruslara da öyle 1- Avrupaya gidebileceğini s07- tir. Yeleği yoktur. e de zafer sarhoşluğu ve ba- |ve sonunda nasıl yakalandığını |nanmaması lâzımdı. Fakat bu lemişti. Rita, ille gideceğim Dralon e seri inde yüzüyor, el bu ee an m; Kö sare nir casus âlimler yaka iye tutturunca hir münakaşa Rita ile Dick'in mesut günlerinden bir hâtıra ünde imâl edilerek 1956 se, Rusya hakkında hiçbir şüphe |mında anlatmıştık. e Rusların gizli nis İl ilkbaharında ii mark duyulmuyordu. “ sü ge m alşlikten sonra lışa çıkarılacak ve son Ea ENA >. melik. Bunun üzerine Teller yılmıyan İnan bu konferans dağılmadan | Hükümetin ret kararı ker türde ar ee tL a dön ibi © H. bomb ya iki sene İ- Jana Teller için tik Tilebi M Il H . RNA biri ninibetin (eğ eğin iza a Salan Talan in 5 ez” Üner si de kendi ği la a a Üniversitesi endisl— emlekei KMaberleri ?sidevdan mantar Ginri irmak hyun ser sar hamama ye eğmez in çağı haa Amerikan — kimyagerlerinden |pilirken Teller tek başına fan- Ki. gönderildi. ilani, Yanında çalıymasını terüiğ buğdaydan sanar en inn ul yuldu. a z Ki öm im ii Gi hü- il Teller bunu kabul etti ve ğ uvaffak olmuştur. Bu man |* Bir hidrojen bombası |kümetinden bir karar kopar- Akşehir ve a Mithatpaşa caddesin- | Elektrik cereyanına | tartar bilhassa inşaat maddesi | Yapmak aktı. : eN iie gir :ylâpları Sani aramı. işi apılar kullanılmakta ye büyük: bir projeyi . gerçekleştirmek a yandan casus Dr. Fuchs içinde ayrıldı. Kli e e İzmir be Tekirdağ (Akş — Şehri | rağbet ile karşılanmaktadır. İlm gibi görünüyordu. Tel- İda Sovyet hükümetini bu bilgi- (Devamı var)| yes Pisorm yi ee mahaline vel vurulan Em seylâp hi alan 30 kadar dükkân ve | turan 5 çocuk annesi Meliha | sl dolayısile vilâyet tarafın- hamal bir an evvel e Turan cereyana kapılarak el * Birleşik Amerika” da| n — malümat saga ması için faaliyete | geçmişti ocuklarını sünnet (etmesi daktilo buhranı Akşehir ka: Sarayki Ela Geliyo calkariniğ Ii“ Pe yi yi bahce- | Amerikada daktilo sayısı git-İf /N VU ASIR: n yin . nüfus Bi al se Yunan aciz e istimlâk işi, | kendi evinde ai Eti ökçe e SİNE A of ayrıca e olmadı- Ez ie ia YE İsüratle yapılacak Bu işler | gından a KENE an in | büyü sml iç lke 2a k ZAN: VU AŞIR se ama — iledilir e aim binaların yık- alarak Di hçenin İsüilar. N Konya - Afyon © arasındaki | irlmasına başlanacak ve kış-| | ga bit- Bu, arş karda ie —65— urumuş çamlarla örtülü top s7 keşfetmiş gibi: Ulupınar köprüsü yıkılmış, bir | J3Dın diğer binalarında oldu- ie dei Üre pinren ai ğa sırtüstü uzandı ve ya- Bir dümen olsaydı daha kısım devlet yolları hasar gör- ibi kısa zamanda ikmal | elinde sarıh bulunan kordon e, RE rtüstü, kurumuş ça ee nında yatan kadının elini azim giderdik.. Dedi. müştür. olunacaktır. âniden bir kontak yaparak a-| gaktiloluk “ va toprağa uzandı. Kol- | tuttu, Beraberce gökyüzüne Aldırma Selçuk, böyle levlenmiş ve Meliha cereyana | çeri iü ll rn SAĞ başının altına aldı ve bakmağa başladılar, Sonra de e giye ruz. sözün Symi enğiz 5 Sep kazın — kaldırılmasını mü- | kapılarak mubtelif y lerinden Prefli oldu sonra tane ta doğru ii denize baktılar, Gidiyoruz ama, vakit han nahiyesiyle Ay: Baş- | taakıp da, evvelâ Mithatpaşa | yaralanmış ve kaldırıldığı ni ii ra 2 bizim için çok o En s a birbirlerine bak- kaybediyoruz. aniye, Y. köy- | caddesinin geçeceği yeni istika- |leket Ha sair kiz ölmüş hatamı. nie Onun kıyme- (tular. — Zararı yok. Bak, kaya- ler ehemmiyetli | Det tesbit edilerek yolun ya- | Savcılık takkikata başlamış Selçuk. Bera- O Genç adam gok yaklaştık. iktarda a uğramış, Türk | Plmasına başlanılacaktır. gi eşle KE m — Denize girer misin? diye (Kayalara yaklaşmışlar. O men köyünde de 30 ki hay-İ| Diğer taraftan kışla sahası- içre buna da saman delikanlı mahirane maj telef olmüştur. 1 iy ik e bn Okuluna fazla e ben, hatı nevralarla sandalı sahile ya- Maddi zararın yarım milyon | arklar ikmal edilmek üzere- i rası saki ii EN raya baliğ olduğu Haberi ver |dir Fiânni kabulünü mütaakıp | İzmir (Akşam) — Dört sen: se eden in emiş. Am ri e Pen jel e Ölmeliziir. ; da 3 faali; e başlanıla- a e ia a il Zamanın Kıymeti “bil — BİR sandal tutalım, kat- (binde parlak çakıl taşları gö- a 2 gi nu yudum yudum, Siya gidelim. Orası bana ka- orünüyordu. Karabük > Safranbolz 1 eeikgs sinde e eh yala e idim çıkara çıkara son kate lrsa daha güzel! — İlkönce kim girecek? . yolu bi sldü luna önümüzdeki ders yılı & 5k MR m nr sandal Rl e - dökmemeliyiz.. Bizim seninle, p a Kara. ir işçi öldü oi nüraca Garcia © ar ee timiz Kiraladılar. el ceketini zaar bakin) Mem- | ha Yoku laa çıkardı, küreklere leketimizde ta ür istihsal Mearii, ilgöleri e ifer kolunu ikide eden müessese birde suya sokuyor ve sonra Kl “İş üm talebi 7 sudan çıkartıp panel yılı eşi ta- | Gelik istihs al böleni Ka 7 ler, Ne nın uçlarından sızan mamlanması şartname hüküm- | bir Bi İK tens le per eng ka bakıyordu. yüzüyordu am: 1 ikmal edil- i ai del DEE ta ol ni yummuştu. Genç adam bazan sağ, ba kadının suyun içinde yaptığı N al Safran olu azmi yn Ed tığı zaman bu gözler miki zan sol küreği kuvvetli çeke- o bütün hareket, ara sıra omuz m emil cok Topuz, bütün inc | Hemsi akat, son derece pa rek mütemadiyen kavisler “ k da onun gibi yi diriyordu sandala. Büyük b ide car) İzmir Örfi İdare Kumandanı İ © Korgeneral Cemal Gürsel — | İtimama rağmen, l Kanlabilmiştir, fi | bir mesafeye indirilmiş disk. ölü olarak Gi“) Ür; i

Bu sayıdan diğer sayfalar: