15 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

15 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

oğumuzda fena bi r huy var. eN kendi. Iss mizi sını Fatih ni e Yurttan, dünyadan, siyasetten, ikti- Oruz. o iş azetelerden bir satt di k 1 eEkMişehirin.. çalgıl attan, sinemadan konuşmalar gari ylarimdân e Eğ” ml > : his sah- i < ş Teni ei lan t sik Bayar | Demokraside Söylemek serbest, — Demokrasi başka, küfür başka. — Ke: le şarkı söyliy , i ç e N evdiğ <İ a denizaşırı gitmez mi? — Asri hocayı dinledin mi? — Melâhat'te iç çama» gark Söylememesine kı- | şırı arama ağabey 1 gazinoda ni üi mea Yaz ayları eğlenmek, gece tuyorlar. Demin de Vi va — Sağlık ols derin Sa ve e akları kı | höşça geçirmek bira: bunla ın yakasını, — Güzel kedi, e sonra biribirine|i oluyor. Sinemaya 2 halt karıştırana elini kediye doğru « uzatıyor, hiddet siniz, zaten yazın bol Hani öyle değil li biye Ei parmaklarını oynatıyor. Kedi tarafından cağından kâfi derecede dim diyemiyöcek g halt hırçın, atik bir şey, çocuğun yaam hakkında takiba- nalımış, Mekik Dn na ka SE Gidek kıpırdıyan parmaklarına sal- girişilmiştir. çelerin, gazinol: onra kes boynunu kerata- dırıyor. Telâşla çekiyor o ço- iie de lüm. Hesap pusuli nın kimse «gık» demez cuk elini yali cehennem be si alk- il y Eee lana ayni cin: tav Niye sesleri kesildi H: ıçın kedi, diyor ço- ten haberlerin kimbilir E an Şlarini cuk e hırçın, en haber! halka Galiba ayları en — Ko»ws işi çıktı mi E edinin sehibi; si ıdır. ei ünün vi çok Habe gören yer TE park- — birlik oldular. Dosta düşma şarkı s öyley yan r ki lar olsa gerek. Akşamın ala- karsı hep birlik olm edir, diyor, sonra ver- şinin il, El esi iye yi ca karanlığı dağılıp gece bas- anımızdandır bizim. den ki çekip alıyor kuca- hirmet etmek iğ sahneyejj tırmağa başla; Di mı, parklar- çıkmış olan kadın bizim şah/j da yer bulm hemen he- Eb kedi sizin mi? diyor si keyfimize hizme" etmiyor|f men İN kiz öğelerle çonllE EMMA aşlı kadın kendi. ara- diye gazinonua altını üstü-|ğ © Halk, sıra sıra dizilmiş ka- pesinden yatın kira denir iarbada, Hasret KMS ae ne getiriyoruz! m Mili Bem miş, iki erkek bir kadın otu- O Şeyler konuşuyorlar ünyadan, siyasetten, iktisat- © yuyorlar din siya! - Hiçbir kimseden perva Bu, en vi e tan, modadan, sinemadan eyazlı bir kedi. Adamlardan etmiyor hemşirunım, . diyor A Siz cırlak sesli — Vaaz verirken ürek alir ŞUYU — Evet, diyor. doğru doğru hacı doğru, ne emokrasi! Demokrasi! di — Mep böyle gelir mi peşi- © biliyorsa gat diye söyleyiveri- dem: nizden? r. Hani şu pankalara para yalınyorl , onları da söy ekse Rilfomayı arzusuna id ide göre aresini kaid maktadır. e iinde bir kaç ins riyet-| te olmadıkla et- tiklerinin kerçeklesmemes seve seve olacaklar- dır. Kızmak, bizim arzumuz yerine gelmiyor diye ortalı- ğt allak bullak etmek bu he- sapta yoktur. Bilâkis ekse- söylüyor rik gezenleri de Herbir şeyleri açık iyor Zelir. — Köpek gibi ha — Ya, diyor. Hep psşimizd? bizim açık söylü Denizaşırı da Beriki gülüyor gelir mi? — Nerde — Cumaları Lâleli cumiin- bu hemşir'anım? Tecrübe etmedik hiç! de Xi GE — Asri hocayı dinledin m burda bunu Şap gibi yana- hiç? Helbet, dinlemem mi 1 nokrasi, — Denizaşırı in kedi Hi Ama bakma sen, hiçbiri LZ Kışın; diyor, “Akâlarimiz Besiğ Glun ei miyar yi lemek rühe etmişler edi deniz — rekten yürekten konuşuyor. da heriiçi aşırı gitmez adam, Hiçbir pervası yok ayağa, olur, Ba avrat bas orMUŞ , diyor zayıfı — Deve, mi il hiç küfr ekiz r mi melemen SAMAN sakral Sahife 3 Okuyup üflemesi var mı ki? kirişi kardı Ba birisi Dört iş ş riuşlar Nasıl © okuyup Na üfleme hemşir'anım? Hepsi de ya Muska falan yazıyor lârında var yok, Kumral birl mu acaba, madem o kadar diyor ki derin heca diyorsun. — Baktım, diyor. Pencere- de ışık yandı. Kuruldum bi- zim pencereye, Karı geldi. Arkasını de “geldi. MİLİ 0 maya. Melâ- ya İnşallah habta iş çama arama abi bu cumadan yok gider Entarileri dej ŞEKLE Son- dinlerim, ra yine e — Ee, diyor ençleri. saçları dalga bıyıkla dalga taranmış, bu- onra diyor, sarıldılar yalı gönçlen biri — Bir de Göğe ine öpüştüler a Deme yahu diklenmiyer Pi esi birader alga; n diğ eve, — Kalmadı ki © vurmağa herifçi sızan deliği bin kuruş Çarşa kalıyor kocası, diyor. Bu” çal emi Parkın yi alıyor“ Jâfı bir ld otür- a? ben Giezisi gel- — anasına, diyor, Bir gün Mi ver de biz de lelim ambaları (o nöbete eneler Ve Kr emi rl lerinde yüz adet Türk sira rdı. Dolaş ii 1 yabanı i- y bu- radı a güdülen y dai . lira, getirdikleri tıklım all ört bavularını boş tın almağa bile ki- okka, kedi de bir kk mokrasi ol ur- mısırcılar, muş Kdk, aten EE ği rekç e fıstık- endi o memleketimizde çlmiveekler hattâ bunu a-İİ yasi demek, ben sana küf- çılar o kararg zâh 'muşlar. (00'ı tra, al ekmi ei getirmiyecek- etmek e açık açık, Tam ği iki pastahane, İl yaşamağa çalışan bir serbest serbest küfretmeliyim yüreği yanan gidip iki külâh İl ye ir ay ii di mokrasi, — istediğimi | demekmiş dondurma alıp geliyo: ni eğlencelerine kana: 2. — Yalan, diyer. Demokr Her hayatından mem i yaba iyar- ar rk söyletmek ii MİN vel al Erke: hayatından mğfic$|m€ eteliyerek, yal diyar: gil erkesin iste, Me EEE Mİ id gun, Sicak yaz geceleri, yeni a gezip e; için olacak simdi, diyor yecl bir parkta bedavadan a kıyı dinlemeye razı olmak) öteki a ölü ak ya seyahate çıkan vatandaşlar, a N < © Pioralarda kuru ekmekle ka- rejimidi, 9 0 & evi Hangisi? diyor ince a- gİl bu devirde Eyi > > rın rup celerini du- Şevket RADOİİ gam Ama parkın kalabalığına REP | > var diplerinde, kaldırım ke- — Parti işleri canini? üzülenler Ee yok değil Bir ini ği z e ? larda ge- || varlarında uyuklıyarak ge İnce uzun adam ayağa kal- e parki ez i gi i İ| ciremiyeceklerine göre, bu a pantolonunun arkası- me ini 0 ia çekiyor yenide kurumlu Ama onların ie da Ende ie a ns 1956 ders kurumu mele vürek le “kı- il a asıl ii a e a 1 kt > diyor uzun uzun elip oturacak ka- e e berabe: erinde ge- yl e eğil lan İhtlae İİ, susuyor Hakkari ep ir ire, on binler- nasebetle okulların ihtiyaç- tookratlar” Bu 1şt“ yanlış “bu- Cengiz Tuncer a? Bunların pa- ları tamamlanmaktadır. J Kuz yi Belediyece wİ - 1954 y 5 58 yılları iş iN lanan ikinci ida programı 34 ilkokul yi şaatını ei zy tedir ardah 12 si o 1955 mali yin içinde ikmal edilmiş olacak Bu ne aynı devre İ- e a kğ koku inşa edi- lecek Pelediye 1955 yılı bütçesinde okul Mar igin de 000 lira tamirat için 0.000 lira a- Temir 73 e tamira- yapılmaktadır. Milli bankalarımız- dan Demirbank üçüncü çalışma yılını idrak etti Vatan çapinda bir müessese ae ini aa 1 Bankamız son iki yıl zarfın- da esaslı terakkiler (o kaydet- miş ve halkımızdan (gördüğü geniş itimat ve rağbetle oçok e. zamanda istanbulda iki ve sekiz ajans, Ankara ve kte de birer şube ile osyal, Gi Iktisadi | £u mev| ukça yükselmiş bulun | Bu vesile ile Demir Bana IE muvaffakiyetler diler gelecek| çalışma yıllarının hayırlı ve te-Jn yizli olmasın dileriz. Doğu Almanya ile Hurda incir ve incir 'Yalan haber yayan-'Kumyoa üç kişiye /Vilâyet imar komisyonu Ni İni mal mübadelesi ,ezmesi ihracatçıları yaraladı itopland. ipi laa aş çarı Karakola bilirim en çan mop e ra yi sale olan mal mü | yapılm için © tabbikir emi eğil dan gitmekte olan Fikri O'gun-| sabah Belediyede İstanbul Va: talepler Ticaret |devam cdilen Dış Ticatet £ un kullandığ' bir kamyon yolda lisi Prof, Gökay'ın başkanlığın- belek, bakiniz Tulin jlmindeki ihracatla İlgi JE ROAR üne çikan; akici çİnce hye | Gaal tadır. Bin talep Tin ancak İlikler arasında bazı m elele ç | İdare va undan bl ir Murat “Çi akmak Muhtelif imar, işle 154 in şartlara uygun oldu- | verilen prim piyasada ' nu VE diriimi den geçirildiği . bu den gu inmedi Söylendiği- | tepkiler yapmaya başla; | a — mazı müsin kek yaralanmasına sebebiyet İstanbul Gazeteciler Cemiyeti e göre bu 150 taleplen de se- | İncir ezmesi ve hurda kulaktan kula yaymağa Yaralılar hastahane Sendikası yapı Kooperatifi gl” yapılacak ve Doğu Al-|tanıman 15 k lıştıkları” kışkırtıçı haberler ehliyetsiz an temsilcilerinin. dilekleri de in- nya'nın Türkiyedeki mümes- | cümle döndlk Bu suretle deblo- | işitmekleyiz. an Fikri yakâlanaark su| celenmiş ve karara bağlanmış- silerinin kabul ettiği firmala- Pisi listesinden çıkarılan hurda | mşumuz ve müttefi- | yuşturmaya Re ışlar ür rın talepleri bundan faydala- | incir incir ezmesine verilen | fikimiz ölümle slanın — bazi ee Alâkalılarca İkti-/ bu 15 a primle bu madde- bole e Türkl zulüm | sat Ticaret Vekâletinin obu|'er deblokaj list inde iken men pıldığı, a huzuru- me n oynıyarak | fac.tler dahi anamamkta | nu kaçırmak ve âsayisi boz- | Doğu A yapılacak | bulunulduğu binili bu İşli mak için kasden yayılmakta- ithalâttan “talepleri uygun gö- | alâkalı İzmirli ihracatçılar a- | rülenlerin mütesaviyen fayda- |lâkalılara © başvurmaktadırlar. | lanmalarının sağlanması bek- | Müşkül durumda kalan bu tâ-| lenmektedir. (İKA) cirler piyasanın geçen yıla na- | ii > > e aran durgun OUR Didik Milli Piyango bugün © (mestediner, & ili İlmi Ki | AR enini çekiliyor Üniversiteye | kayıtlar | Korgenera li Piyangonun 15 Eylül çi i Nurettin Aknoz | kilişi bugün saat 1930 da An gün başlıyor karada yapılacak, ikramiye ka-| 1 tanbul Üniversitesinin. muh | gö zanan aca bu gece Saat| telif fak : Bir kadn kamyon 23 te Ankara Radyosu ile ya-|renci Ee ollnda can ver i yınlanacaktır, Kayıtlar günü saat ouz Şoför Ömer heci ul- — amyon dün Dolap- İşportacıların teberruu! ul Gm İYazı kaidelerine Ml İstanbul iye ıları e örlüğü kayıt büro- | ken Eleni Arapis adlı bir kac dıl) Tabelâlard», duvar ilânlarında sık sık büyük lâübalilikler! ma Cemiyet Es grenilebileceği / gibi, | na çarparak, ölümüne sebebi-| İk öünüyor, Türkçeye, yazı kaidelerine biraz daha say ter ar gören va ra ye artları gösteren ba- | yet vermiştir. Sanık şoför Ya-İİlmek, pu konuda biraz titiz olmak gerekmez ik lir <9 iri IN rm de ni kalanarak soruşturmaya ( baş-| uda bulunmuştur. İ tes İlanmıstır. ! redi u lerin ll se nelerden beri di kendileri de veremiyorlar, > emo bar dl 3 msal e meri aj eri ya büyük klü; lerd ar partilerinden kaz aralarla ak ls sımın gö vet yalar bu tı ardimiyle kum ii I REFİK Kadınlar Birliği Bae vilâyette Kadınlar Birliği başkanı umumi kâtibi, İstanbul Valiz ni ziyaretle, 6 Eylülde vukua a zararların telâfisi | için her türlü yardıma hazır olduk- larını pilalmiş lerdis

Bu sayıdan diğer sayfalar: