22 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İFADE-İ MERAM Görüyoruz ki ahalimiz ekseriyetle makalat-ı ilmiye ve hissiyeden ziyade havadis okumak istiyor. Bundan evvelce bu ihtiyaca göre "Rumeli Telgrafları" namiyle bir ilave neşrine çalışmış isek de, gerek vukuat-ı cariyenin ehemmiyetsizliği ve gerek mezkur nüshaların hacimsizliği matlub derecede revaç ve rağbet hasıl etmedi İşte o günden beri gerek mertebeler yetiştirmek ve gerek esbab-ı maddiye ve ma'neviyeyi te'min ve ıhzar için elden geldiği kadar çalıştık ve lehü-l Hamd "Rumeli"ye ilave-i mahsusa olmak ve dünyanın en mühim havadisleri hülasasını neşr ile kari'lerin rağbet ve teveccühlerini celb eylemek üzere, şu gazeteciği te'sis eyledik. Her hal-u karda gayret ve hulus niyet bizden, tevfik ve nusret Allah'dandır. --------ooo-------- RUSYA İNKILABDA Rusya'da iğtişaş yine büyüyor. Bir-iki aydır ihtilaller azalmış ve gay-ı ihtilal sükuna varmış gibi göründü. Fakat vukuat-ı hazıra isbat ediyor ki Rusya'da fikr-i necat ve hürriyet aleni, hafi tevsi''den bir an hali değil. Ruslarda fikr-i hürriyet ve ve milliyetin derece-i şiddet ve tevsi''ni anlamak için DUMA'nın ahvaline bir nazar-ı ibret atfı kifayet eder. Şimdiye kadar DUMA'da hükümet-i hazıra-ı tarafdarani ile hürriyetperver meb'uslar arasında, öyle ateşin münazarat ve münazaat hadis ve cari oldu ki, bunların her biri tarih-i alem için bir sahife-i tekamül ve mealidir dense becadır(!). Hele üç-dört gündür DUMA'da heyet-i vükela ile meb'usan-ı hürre arasında vakı' ve cari olan ihtilafat ve münazaa pek şiddetli gidiyor. Vuruş hali gösteriyor ki, Çar ve hükümetinin DUMA'ya karşı kuvvet-i nüfuzu ve tahakkümden sükut üzere gibi bir şeydir. Vakıa Rusların hürriyet-i kamileye mazhariyetlerinde henüz su götürdüğü(?) yerler çoksa da, alev bu derece bacayı sardıktan sonra kuvve-i istibdadiye ta temelinden sarsılmış demektir. ********* Evvelki gün DUMA'da heyet-i vükela, fukarayı ahalinin muzig ıztırabında ezilmekte olduğu kaht ve ğuladan bahis ile Maliye Nezaretinden elli milyon ruble ianet edilmesini taleb etti. Müstebid Hükumetlerde adettir. Rical-i memurin kise-i tama'larını dolduracak bir menba-ı servet aradıkları zaman, ya fukarayı ahalinin tehvin ihtiyacatı veya techizat-ı askeriye veya bilmem ne. Hulasa bir desisedir icad eder. Oradan suhuletle intifaa, ihtilasa fersitab olurlar. Bizdeki Hicaz Demiryolları ve emsali misüllü desais de bu cümledendir. Asrın kemalat-ı fikriyesiyle mütenevver mebusan-ı heyeti vükelanın yani hükümetin bu teklifine karşı öyle şiddetle muka- [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: