13 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

13 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hanın ve Makedonya'da Bulgar papaslarının kaldırılması; Girit Adasının Yunanistan'a ilhakıyla Bulgaristan'dan alınacak tazminatın kısmen i'tası. Ber vech-i bala aynen nakl ve tercüme edilen telgrafname daima konsoloslar ile münasebat-ı samimede bulunan Bulgar muhibbi geçinen ve hal-i hazırda Yunan sefarethanesinde guya memur olan bir zat tarafından keşide olunmuş mumaileyhin malumat-ı hususiyesine nazaran Yunanistan tarafından dermeyan edilen ittifak teklifatını sultan red etmiş ise de Bab-ı Ali mütemayil ve müheyya bulunuyormuş. Hele heyet-i vükela arasında harb tarafdarı olan kimseler tarafından Yunanistan teklifatı pek meserretle kabul ve telakki edilmiş. Sultan'ın vefatından sonra Yunanistan ile bu babda bir ittifaknameye akd-i heman muhakkak göründüğünü dünkü Veçerna Puşte yazıyor. --------ooo-------- RİVAYET Elyevm Mısır El-Kahire'de pederi nazdinde bulunan Ahmed Muhtarpaşazade Ferik Mahmud Paşa -ki Goliç paşanın terbiyegerdesi(?), en büyük kumandanlarımızdandır- makam-ı seraskerinin taleb ve inhası üzerine Dersa'adet'e çağrılmıştır. Mahmud Paşa'nın Bulgaristan hududu ya kumandan veya müfettişliğine tayini söyleniyor. --------ooo-------- İRAN HUDUDU MES'ELESİ İran hududu meselesi bitüb tükenmek bilmedi. Avrupa telgrafları da te'yid ediyor ki Osmanlı askeri muttasıl İran hududundan birçok yerler daha işgal etmiş. Bab-ı Ali'nin bundaki maksadı ne olduğu anlaşılamıyor. İran sefiri son verdiği bir notada yazıyor ki asakir-i Osmaniyenin müahharen işgal eylediği "Murgaver" mutasarrıflığı 1871'de Derviş Paşanın Acemistan seyahatinde vermiş olduğu bir raporla da müeyyed olduğu üzere İran'a tabi'dir. Bab-ı Ali ise bunu tanımıyor. --------oOo-------- TEŞEKKÜR Gezetemizin günden güne mazhar olduğu rağbet-i umumiyeyi Dobrice'den, Silistre'den, Herargard'dan, Varna'dan, Ruscuk'dan ve sair kasabalardan tebrik ve tebşir eden ihvanımıza teşekkür ideriz. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * Kitabcı Şerafeddin Şehidüddin Rusya'da Ornoburuğ'da bulunan bu kütübhanede memalik-i islamiyede intişar eden bilcümle ceraid-i islamiye ve kütüb-ü mütenevvi'a ve tekavim-i meşhura bulunmakdadır. * * * RİCA Müvezzi'lerimize rica ideriz; Ağustos ve Temmuz hasılatını Eylül beşe kadar göndersinler. Müdir ve Muharririr: Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: