31 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

31 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kayası civarında büyük bir Bulgar çetesiyle bir Osmanlı müfreze-i askeriyesi çarpışmışlardır. Makedonya jandarması efradının elbiselerinden taşıyan bu çete asakir-i Osmaniyeye hayli mukavemet etmiş ve birçok telefat da vermiş ise de, muahharen teslim olmadıkları içün çete kamilen mahv olmuştur. * * * 15 - Pirlepe § Pirlepe'ye mülhak Lapadança nam karyede büyük bir Sırb çetesi oradaki Osmanlı karagoluna hücum ile, iki asker şehid etmiş ve neferi de mecruh bırakmış ve heman Balkan'a firar etmiştir. * * * Paris 15 - (Bern) deki Sulh Konferansı gelecek (1908) senesinin nısf-ı sanisinde (Lahey) de ikinci bir sulh konferansının teşkil idecegini ilan ediyor. Viyana 15 - "Viyner Algemanya Zaytung" (Wiener Allgemeine Zeitung), Bulgaristan('ın) Rumlar aleyhindeki harekatını tenkeden, Emaret aleyhinde şiddetli bir makale neşr idiyor. Filibe, Ruscuk ve Ahyolu'da yıkılmış Rum hanelerinin fotoğraflarını ahza hicabından dolayı, hükumet müsa'ade itmemiştir. Bundan başka Bulgaristan'da Runların öyle adi Bulgarların vahşetinden dolayı takip idiliyor ki, hükumet Berlin Muahedenamesini fesh itmedikçe, buna mani' olamıyor. Bu sebeble hükumet, mahv idilen kilisaların iadesiyle istatükoyu (statüko) muhafaza idebilir. - - - «oOo» - - - REJİ MES'ELESİ 16 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Reji İdaresi müdür-i sabıkı Divan-ı Umumiye a'zasından Mösyö Lindo İstanbul'a geldi. Reji inhisarı imtiyazının hitamı takarrübde olduğu münasebetiyle Hükumet-i Seniyye, Reji İdaresi'yle yeneden müzakerata girişti. Reji İdaresi daha otuz üç senelik bir müddet inhisarın tecdid şeraitini teklif ve buna mukabil Hükumet-i Osmaniye'ye ber vech-i peşin üç milyon lira-yı Osmani te'min idiyor. Buna mukabil Hey'et-i Vükela'da bir tereddüd ve ihtilaf var, vükelanın bir kısmı Reji inhisarının menafi'-i millete oldukça mühim rahneler açdığını, Memalik-i Osmaniye'de kaçakçılığın tevsi'ine en ziyade bu inhisarın sebebiyet verdigini ve bu kaçakçılık yüzünden Reji kolcularıyla efrad-ı millet, tütün zürra'ı arasında hiçbir zaman mukatele eksik olmadığını ve zaten bundan fukara-yı zürra' daima ezildigini ortaya sürüyorlarmış. "Balkan" Vükela-yı Osmaniyeden bir kısmının şu fikir ve mütala'ası ne dereceye kadar musib olacağını takdir itmeyecek iz'an sahibi bir Osmanlı tasver idilemez. Fakat acaba doğruluk, yani millet menafi'i düşünülen şu meselede acaba o vükelanın fikir ve mütala'ası bir saray ibrikdarı veyahut ağası veya bilmem nesi kadar nafizü'l hükm olabilir mi? İşte burası insanın beynini yakar. Yarın Avrupa semayedarları, bu saray haşeratından birine, o kurena ve ümena-yı hazret-i padişaheden, yine o milyonlardan bir nebze kapdırdılar mı, gayrı vükela-yı Osmaniyenin işi yoksa millet menafi'ini düşünsün. İrtesi güni millete muzır bildikleri şeraite onlar dahi imzalarını basarlar. Çünkü irade-i seniyye şeref taalluk ider? İşte zavallı millet-i Osmaniye böyle böyle ezilir, perişan olur. RUSYA'DA KAZAK ÇETELERİ 15 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : § Kazak ve kır muhafızlarından mürekkeb bazı çeteler Polonya ve ***'de ika-yı hasarata başlamışlardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: