9 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

9 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ların atisini pek o kadar da zulmetde görmegi, selim bir fikir ve muhakeme eseri gibi telakki idemeyecegim. Zira dünyada hiçbir şey zevale irmeden, zevali görmeden kemale irmez. Türklerin, Müslümanların bugünkü zevalini de bir zeval-i ebedi gibi telakki etmek pek akla, hikmete tevafuk diye kimse iddi'a idemez. Bugün alem-i İslamın muktedası Hükumet-i Seniyye'dir. Bugün Hükumet-i Seniyye idaresinde görülen tezebzübün, yarın ciddi bir feyz-i necata münkalib olacağını, bugün ölüyor zan idilen Türk milletinin, yarın yeni bir hayata mazhar olacağını neden ümit itmemeli? Türklerin insanlık nokta-yı nazarından milel-i saireden farkı nedir ki? Türklerin diğer müterakki milletlerden bir noksanı, bir farkı var. O da Türklerin henüz bir kanuna, bir hürriyet idareye malik bulunmamalıdır. Yarın her millet gibi Türkler de bu hakka malik olursa, Türklerin istikbalinden yine niçün nevmid olmalıdır? Hayır! Türkler yarın hür bir millet olacak. Türklük İslamiyet işte bundan sonra belirecek. Tarih-i alemin insaniyet kasabları diye tevsim eyledigi Türkler, meziyet-i insaniyesini, isti'dadını, yarın bir kanun-u adl ve hürriyete sahib oldukdan sonra gösterecek ki, bunu zaman iktitaf idecekdir. Türklerle Japonlar bir cinsden, bir ırkdandır. Japonlar otuz sene evvele kadar hiçbir şey degildir. Fakat otuz sene evvel sahib ve malik oldukları kanun-u adl ve hürriyet, azim ve gayret onları bugün degil yalnız kahramanlıkda, insanlıkda, namus ve edeb hususunda da en büyük bir millet add ettirdi. Ya yarın zavallı Türklerin, o ali nejad milletin de bu hakka malikiyetle, aynı isti'dadı göstermeyecegini kim iddi'a idebilir. Kimse iddi'a idemez. Her şeyin bir vakt-i merhunu var. Zaman her feyzini, her lut(fu)ni bir vakit içün saklar. Bunu asla hatırdan çıkarmamalı. Her şey cihanda pazede-i inkılab olur Bir gün gelir bugünkü şerer afitab olur - - - o O o - - - "Türk" refik-i muhteremimizden : AVUSTURYA ve MACARİSTAN Avusturya ve Macaristan yeni Hariciye Nazırı ile, Harbiye Nazırı'nın tahlifi icra edilmiştir. Baron von (Ehrentel)ın (Alois Lexa von Aehrenthal) Hariciye Nezareti'ne tayini, Avusturya dahilinde hüsn-ü kabul gördü. Macaristan'dan her ne kadar bu tayin keyfiyeti ateşli bir kabul görmedi ise de, hasmane de degil fakat Harbiye Nazırı (Çunayk)'ın (Franz Xaver von Schönaich) tayini ise mucib-i memnuniyet olmadı. Von (Petriç)e yazdığı mektubda isti'fasını "Nazır'ın halisane olan maksad ve talebinin yanlış anladılışına" isnad etmiştir. Nazır bunu red iderek Macaristan'ın senevi olan hisse-i askeriyenin tezyidine gösterdigi mukavemet ile Kont Golohovpski'nin isti'fasına sebeb olan halatı, sebeb-i isti'fası olarak irae eylemiştir. RUSYA Tayms'ın (Times) Petersburg muhabirinin vükela-yı hazıradan biriyle vuku' bulan mukalematını yazıyor. Nazır diyor ki, şimdiye kadar Rusya'da hükumet her şey, memleket hiçbir şey idi. Vükelanın maksadı hükumet-i mahalliye ihdas ve kavaid-i esasiyesini kökleştirmek olacakdı. Bu yapıldığı zaman Hey'et-i Vükela, mes'ul-ü hükumetin safahat-ı muhtelifesinin tecrübeleriyle meşgul olabilir idi. Hatta bu zaman te'sis ettikden sonra Meclis-i Meb'usan usulü bile hükumet içün dehşet olamaz idi. Vükelanın beyannamesinde ilan olunan bütün tedabir icra edilmiş olacakdı. En evvel bizim nazar-ı dikkatimizi köylüler celb idiyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: