23 Haziran 1942 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4

23 Haziran 1942 tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Asri Sinemanın YAZLIK Bahçesinde Suvare Bu akş am Suvare 9.30 9.30 İki şah eser Yanl İlâveten : Annssiharn Kadınlar oteli —— Aşk, iztirap, kıştançlık şah eseri Yarattıkları e (asus İntikamı Snn derece meraklı, Pek yakında : İsa Miranda ve George Brent'in yarattıkları Pırlantalı kadın Şahas hevecanlı büyük casusluk filmi — Bu yıl gpiyecni dogruya yemlerinde ww kayt e üracaat edecekler kane ından müracaat edecekler Me Ni haricinde bulunanların lıkları 3skerlik şubel İeribei dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir mushasını e in anbul Dz. K. lığına veya e ndeki okula göndereceki — Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 tarihine kadar İni edeli 2090 9-11-13-14 17, 19-21-23 25-27-30-1.3-5-7 Karabük Demir ve Çelik Fabri- kaları Müessesesinden: Müesses eri mn a yağı istihsaline başlan- mıştır. Satış fiatımız mevzuatın eri tarafından temini şar- tile sahamızda mi teslim ei a (yüz elli beş) Meali Alm:k isteyenlerin müesseseye müracaatları ilân o Yağ nümunesi ve ii nbulda Sümer Bank satı all müdürlüğünde ,İz İzm da Sümer Bank yerli mallar Pa- zarı Nerde eler 2131 16 19-21-2427 ilan .. yes Yosu ss Kanara müdürlüğünden: — Kanara gazozhane: 00 azâmi 2500 kilo asit kann sirin eküiltme nalile yi alınacaktır. — Mubammen fiat kilosu bir lira olup muvakkat temi- natı ia lira 50 kuruştur. 3— İhalesi haziranın 26 ncı cuma günü saat 15 de bele- diye yerinde yapılacaktır. ve ilerin şartnameyi örmek için belediye a işle- EN saatta teminat mak- ne mü: Ms la olu- ü İğüne, ibale günüde ği “a pir encümi 9.1 ar esi TELEFUNKEN ve WEGA RADYOLARI Metanet, zarafet, yüksek bassasiyet,temiz malzeme. 942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na- sip olmuştur. 1. MEZİMRE Radyo ve makine tamir atelyesini 4S mıştır. Bilumu a liülar azami ciddiyet ve titizlikle ucu? V* garantili bir surette tamir edilmektedir. IŞIK Ticaret Evi — Asfalt yol No.71 Telefon BUGÜN l .- ii Pazarcık icra Memurluğundan: Açıl e ile pıraya çevriles olduğu Ma- raşın Sa m. den Eşbah Mehmet oğula Masiafa ve Ali ve e ekâş ve ei am ile Keleksikli K, en Hirşit oğlu Veli Küse ve İs'â Sakca z ü 'a Ali karısı ve Kelenikdi de şarkan Narinin koyağı, se > çak dibe soğır taş caddesi, cenuben değir med ire mahdut kir kıta tarla, 'a yine ayni K. di a Çi vit Han mevkiinde şarkan hayitlı, gır- beu mili hili conuben büyük dutdağı ile mahdut bir kıta tarla re mi K. de K-p'r mevkiinde şarkan gır ü, sinden cerrah harki, ee ii idi tarla. '& yine den pmar mevkiinde şarkan eski değirmi mii oca ağa beg'agasi. gn büyük'öz, cenuben koca karak. nak, çaylarile mahdut bir kıt'a 6 — Ve yine ayni K. de wi mevkiinde şarkan deği ğa geri, şimalen kara kirnak çayı, cenuben ül im z 'a ki ceman 6 kıt'a tarla Oi i ter'hi şa kara çalılık cenuben değirmen harkile i beteki ri az garp mütevecci bataklığına ümlekte Fu- nan hark tar; ari arasında taksimi kabil her kül balinde şeilicaki razi ye harka tektir olunan kiymet tamamı 75000 lira ve binala- ra takdir olunan ep et tamamı 17700 liradır. Artırmanın p İnceği çi gün, seli Pazarcık İcra dairesinde 15. vi M2 ç ei m günü saat 10 da, miri va la srnkaln bee şartnamesi İ, 6. 942 a e en cık İera dairesinin muayyen numa mi mii TE sb ni için açıktır, nda yazılı lerde fazla malüm: bu Mini ve 79 dosya sile mik at almak istiyenler iş Mmemutiyetimize müracaat et — ii ili için yukarıda yazılı bkiymetin yüzde 7,5 lake pey veya mili bir bankanın teminat mektubu tevdi edi- lecektir. 124 10 — İpotek sahibi a diğer a'âkadarların ve irtifak hak» z e üzerindeki haklarını husus > faiz ve ala d olan iddialarını Ha ilân teri ği dei — isinde hr müsbitslerile birlikte eme Li eder. Aksi halae tapu sicillerine sabit olmadıkça ii asili ağız e bei kalırlar, 11 — Gösterilen a artırmaya iştirâk edenler artırma şartna- mesini okumuş ve lüzumlu malâmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olenar. 2 — Tayin edilen zamanda gayri defa çi in in sonra en çok a” horn ihale edilir ancak arlırmı deli muhammin kıymetinin yüzde 75 ini bulmaz veya satış yerin ala- ceğ'na rüğhani olan im er beep a N b — n o gs dd kal i dile und menkul mbnadi tarsfından 3 a be- amin şartile en çok artırana tale- ala m fazlaya çıkma! edilir böyle bir bedel ide ödikee ran inle Yı pılmaz ve satış bi düşer. 3 — rilen mühlet seden ev Gayri menkul kendisine iha'e olunan kimse derhal veya ve içinde pa-ayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendi. vel yak ekine bilenen iie arz ağa olduğu bedelle azı olur: bulunmazsa hemen 15 gün müddetle emi ş ei en ei mai ll ie Balak adak fark ve geçen gün'er 'çin yüzde 5 teminat hesap olvnacak fa e diğer za gs rarlar ayrıca hükme hacst kalmaksızın memuriyetimizce alı- öden isigi olunur. 1: 6 hudutları ve cinsi yukarıda gösterilen arazı ml 23 Haziran 1947 Yazlık Sinemadi Ba Sıcak Gecelerde tatlı bir vakit geçirmek İki saat candan gülmek isterseniz AM YAZLIK Sinemaya Gi > ve e genç ve güzel A, LENİ MARENB ve ALBERT MAYTERSTOCİ: in ve emi bir tarzda yarattıkları Aşkta Galip ç kızın macerasını tasvir eden nük” bi sik ve güzellikler filmini siniz sözel vi eçirmiş ve eğlenmiş olursunu; aretei 7 : Ümümi arzü üzerine Büyük Şark Filmi GÜLNAZ | SULTA TÜRKÇE Sözlü ve Şarkılı Pek yakında Pek yakında Gaz Fırtınası Fred Astaır — Paulette Goddard J AKŞAM. Kışın olduğu gibi bu yaz mevs'nind d. muhterem rinin 800807 Ta teveccüh ve bl ii akla devam ede” müdavi sazinın parçalarile süslü e) alan ve Ezan ie Gülnaz Sultan, Baş rolde : Büyük artist ALSARAY Sinemasında Şark Kesin cn güzel, menin binbir gece biüyeleriiği i ca nefis kadar sa ve ep banaa “N Şahesi Şahi are sw Ivan Moujkin —BUGÜNZ— MATBAASI Her Türlü Baskı Ve Cilt İşlerini Kabul Eder — Kayıtlara 1/Haziran/942 8 başak 20/Ağustos/942 devam edilecektir. — İsteklilerin Mersinde Dok Gedikli Erbaş Orta O. kulu e müraca- atları. 2059 29.16.93 İmtivez Sabibi : CAVİT ORAL Neşriyat Müdürü ; Avukat Rlat YAVEROĞLU Basıldığı yer » BUGÜN Matbaası Deniz Harp Okulu ve Lisesi komutanlığından — Ankara Müsiki Ge- di erbaş hazırlama orta 0* kulunun 1. inci sınıfına, Deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır. ve e arı ör kayıtlı öz emel mevcut bulunan bla ilân 15—7— ie tarihinde Pezarcık İcra dairesinde açık artırma ile s ıl öğ > öle a ole kei ele ifçi birliğinde 0—71— 2158 40 Beygirlik Honcmag öğ törünün motörden başka geri e barar yö” kalan b b.rç k için kanaviçeye ihtiyad vi satılıktır. Müri caatlar: kücük mi d rı © desinde Bakkal Ahmet Zeki izim rica olunur. Şanlı 2144 19-21-23 57 Adana C, müddei Umumiliğin? Adananın Ocak alm epi ve saathane © da Bakkallık yapar oğlu 328 doğumlu Hüseyi” Fazla fiatla kahve satığından. 4180 sayılı Milli koru nuna tevfikan Ada ilânına ari gün ve 384/65 sa ilân olunur. Adana C, müddei imi alık beyaz makarayı fazla fiatla sata dananın Köprü mahallesinde oturur Tuha iye eci Zr doğumlu ve Fatmadan doğma Suphi Asımi nâl 90 e orunma kanuna tevfikan Adanı kinci € lığinde yapılan oi sonunda Mekki ar 63 üncü maddelerine revfikan beş lira ağır para © gün Er Si kaptlmn ı ve hükmü ir iL ş hülâsatan gazete ilânı ve masırıfının ei inden ala dair m. 27/21942. gün ve 371/62 er kai olduğundan ilân oluni 217

Bu sayıdan diğer sayfalar: