4 Aralık 1942 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 2

4 Aralık 1942 tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ediniz n: 168 Telgraf : 3 a Gg 8 yn ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı IRYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır MER BAŞEĞMEZ VE ŞERİKi MÜESSESESİ AŞEĞMEZ BEGEN ma 3 en — ik. Mz Karekier Artisti Sin PETER LOR RE (Mr. Moto). BORİS e — BELA LUGO Gibi ün Şahsiyetlerin Me ve Hollywood'un en meşhur Darsözlerinin > mali Ravi Svfakler, Ev Le Bnb ee engelli Sik Ye Nİ KAY KAYSER Cısmn Çaldırtan Nağmelerils Bezenmiş Olan Hsyı Müzik Şaheserini ediyorlar. Bugüne ir Zn hr em e mevzuda olan 2 “m m film Bugece bütün müdavimle, Na m Meraklı dakikalar. geçirtecek TAN da AVET ERE âde bir macera Fil Bilstlerin gündüzden Alınması Bilhassa reca olunur. me. Rİ S inemada BU AKŞAM T büyük fılm birden AGY — PAUL KEMP GEOG e ancın ın Yarattıkları ir Aşk Baştan nihayete kadar kahkah erle ila nefis bir mevzuu sinema aleminde NE harikal nemanın en büyük facia ve a” şt Artisi CA ER ROMEO'n Madenler Şeytanı İGROLOĞ Operatör | Dr. TAHSİN ERNA e ii A via dye ve Tenasüli rağ tehasi vdet bidin paşa — müsli m 1 No; vi e kabule ba Halkevi reisli- ginden; ! izde senelik re: esim ve YAKINDA Mm Ta Büyük Aşk Dra bimeiş: nin şaheseri OMUR BÖYLE GEÇTİ esi günü saat | © Esi Har Taraftan sonsuz arzu üzerine bütün seyredenleri, ağlatan Büyük Aşk Dramı (15) de açılacaktır. Eserler ng İlbirimci kanansz İİ HAY EDA ünü halkevine teslim edilmiş ( T olmalıdır. Fazla malümat al- Cumartesi 2,30 Matinesinde tekrar gösterilecektir. PE k Strit z değe sonra Mi en büyi isti SERA bik mak isteyenlerin evimiz büro suna müracaat mi Kl 10 il ÜZERLİ iş — İSTER MİSİNİZ? | er olmak arzusu aklınızdan geçiyor: çökük OVA "GİŞESİNE ko eml e vi alcam ir biletle mutlaka arzunuz yerine Çukurova Gişesi Mimik 7 Birinci kânunda Zengin olmak isterseniz vakit kay- | betmeden dörtyol ağzındaki gişemize koşunuz. S : Dörtyol Ağzı Çukrova Gişesi 5 Gree ROME Suphi Şenses Böbrek — Mesâne — ül Kl) Mütehassısı ni ll Kors r Parasız muayene edilir aşlamıştır. a Gn Burduroğlu rl mü ünürlüğünden : ibrikamdaki mağaza ve depolar tamamile ul oldu- e her gün Srçrlanan. ER satan siğil aaa yi hsus yerimiz kal r. Bu sebeple saygı değer i “ müşterilerimizden iğilerini: Pe mr 5 güne ela e ii halle kaldırmalarını rica ederim. Aksi takdirde 5 g deki fiyat üzerinden satmak il le ili yz müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli ieden çiğitlerini nakte tehvil edeceğimi ilân ederim, 2887 NECİP ÖZYAZGAN | " T.iş BANKASI Küçük Cari hesapları 1943 İKRAMİYE PLANI KEŞİDELER / Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 7 İlkteşrin tarihlerinde yapılır, ÜROLOĞ - OPERATÖR DOKTOİ . e Mesane, İdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu mütehas DOKTOR Turgut soyer ş Hergün amin Hükümet o >. Eczanesi karşısında İ çıkmaz yi ai 121 de 2355 Seyhan sıhhat ve içtimai mua- venet müdürlüğünden: Refik m Merkez Hıfzısıhha müessesesi Çiçek Aşısı ıfla 9/12/942 mba gün Ss Sıhhat müdürlüğünde yapilacaktır. İsteklilerin mezkür günd. ra olan yüzde 7,5 teminat parasını Maliye veznesin. uş olduk.arı halde 2490 sayılı kanunun a ü elrine e e ki komisyona enlerin de an bayramında ema Kiri derileri 1 inci salı günü saat 16 da satılmak üzere artırmaya isteklilerin o Mn ve saatte pi binasına gelme- 2772 27.14 ele, sıhhat Müdürlüğüne mü, Abidin paşa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 1943 İGRAMİYEHERİ ——— evinin alt katında Hastalarını kabul eder, det Hira 1 1999 R — 1999 N Seyhan Vilâyeti daimi enci inle ei İyi ÇT ami | 1 Wi 838 di. - 888 “ — Adana Karataş yol ) m3. taşın Diberler se 1 yi TU - ğe, kisi b oaklrdan ibre (252 il 2k eksillmeye konulmuştur. 1 666 i > BE ZE mi (0—12—9, i a üs dif Perşembe günü saat 1 “ 355 " - 555 » v İsim cümle yap tir, 1 e 444 > 5 444 i Bulak Gk aşti evran gö zan, ifa, Nal Tmldür. 2 i 338 1 > 6664 Üç vakkat o teminat ezmeli ve ehliyet iyi il arş v veğikası almak, üzere bu gibi iş yaptığımı dur bone ” ” - zi ral; bir met (50) bir adet, as) kuruluk maktu 60 n e b 2040 uçak pulunü dilekçelerine bağlamak sargile reha üç gün evvel vi 20 / agi s0) lâyete müracaat'arı lâzımdır. 25—29—4-9 334 Xi ini z SEA VE Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yaf niz para biriktirmiş ve falz almış olmaz, ayf/ 371 zamanda tellinizi da denemiş olursunuz. BUGÜN MATBAASI Her Türlü KADIN ONDÜLACI ZeLİHA Baskı Ve Cilt İşlerini Kabul Eder diğim en son sistem Öndülasyon makinesi altı iirig dü süslemekte yapmaktayım. Ayrıca gelin. mn 1 YAVERO oi Basıldığı yer Mi yat! İstiyaz Sahibi : CAVİT ORAL I. Nasriyat Müdür Avnkat

Bu sayıdan diğer sayfalar: