18 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 —i yin, hani Harbi Uı.ıııııııiın Türkleri — arkadar hançerliyen ve İngi: hain yokmu işte o Kıbrıs adasında kü çük bir evin
 Hazin bir ölüm Galatasaray isesi on  birinci sınıf talcbesinden esbak maliye na zırı Abdurrahman (— beyinhafidi Orhan bey bir
 Sinemada gördüklerini taklide yeltenen bir hırsız yakalandı Asri hırsız diyor ki 4 Merak buya, ben de hırsızlığa merak ettim.
 Türkiyenin en güzel kızı kim? Kralıça kadınlardan mı, yoksa erkeklerden mi mürekkep bir hakem hey'eti tarafından seçilmeli?
 Odun ve Kömür, Ommnınn sıyanet etmek için, diğer yapılacak işler arasın-| da, odun ve odun kömürü yerine| yakılacak başka bir
 İstanbuda asri mektepler 11 mektebin inşası dün ihale edildi, 46 metep yapılacak Encümeni daimii Vilâyet dün İstanbul Vali
 Sadakai fitiri Tayyare Cemi yetine veriniz | Dün Fırkada Hakkı şinasi | Paşanın riyasetinde aktedilen içtima Bayramdan evel
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumiye karşısında dairel mahsusa Telğraf : İstar Posta kutusu :N" 246 Telefon İdare, müdürü: 2365. Ka kusmız 172 | O Sapdacakı a ada aa larımızda okadar az ot ve ekin biter. | Üemek ki gübre yakmakta dahi, işin çirkinliğinden — başka, büyük Ziyanlar vardır. Zaten gelişi güzel odun ve odün kömürü / yakmakta) Gü aynı zararlar mevcuttur. Ormanların / iktimler / üzerinde| hayat verici ve bin türlü “faideler| Tersin Cdici çesirleri bugün artık| — İki gün evel şehrimize gelen yeni İzmir meb'usu Vasıf ve Çok aşikâr hakil Hi bülunuyor. Biz ise onları ip mahvelmekteyiz. Akilimiz genç genç me anı bayret bir lakaytlıkla pek İlü ve meblnlsa, bemde- Küle oy- Saya yakıp darmaktadır aa. dlyeçeksinz ui yakma 'e yapsın? Orası ü ç Kalacak Y 'ya soğuktan Sieceki deküya, sibet yakacak. Biz yalız a kadarım isüyoruz Ki 'ateç yak- ah için 'edun kullananlar, bu'odun. en hiç olmazsa” onların Ormasların. yakılıp kal imakın — bulanduğunu / düşünerek Zaman zaman bir parça - yürekleri Sazlasın. Evet öyledir, odun ve vedün kömürü kullanan. her ocakta AfAK bir ormtan yankant: vandır Siz) u görüşü genişleterek Türkiyemizde Yanaa Bütün ocaktarı büyük ve kore kunç orman yangınları haline çıka- Tabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman Hakikattan uzak- olmadığınızdan en yer dersiniz?. Siz deyin biz deyelim dört. Haydi sizin dedi- Şinizi alarak iki milyon Geyelim, Her ocak bir günde çok asgari bir hesapla yalnız beş kilo. odun ve| dN kömürü yaksa, bir. günlük bir orman canlandırsa yeri değilmi-| Gir ? Halbuki biz bu işi senelerden Ve genelerdenberi, hatta asırlardan * ve asırlardanberi büyle yapmakta- yız. Doğrasu buna orman değil a Geğ olsa dayanmaz. Teşekkür ct- meli ki, © da galiba kolaylıkla'in-) San eli deymediği için, elimizde biraz orman kalmıştır. Bir de memleke- timizin bazı taraflarında ki iklim gözelliği, biz ne kadar tahrip etsek ormanları tekrar yetiştirmekte müs-) tesna bir kabiliyet gösteriyor. Yoksa| çoktan bütün Türkiye baştan başa, Gpki anüdelü. yüğlası gibi, şurezar | bir çöle döner giderdi. Tasadütün Tefile böyle olmamış | Giye ormadalarımızı tahripte devani Simekliğimiz 0i kizım. gelire Deği Tabil. bilakis ormanlarımızı tahripten Myanet Cedeceğimiz. günler. iyiden İyiye gelmiştir. Bunun içln. ahınacak iedbirler üzerinde vukit fevtetmek: Sizin derin “ve azun Düşünmeliyiz. Ezcümie mümktin olan yörlerder ve) u meyanda. bünasan sahillerimizie. Genlr. Yolları" boğlanında “mdzn Kömürü ve kok yakılmasının demin) Ve famimi ilk alnacak tedbirlerdeni Biridir. 'Ondan sonra kerestelik ataçla- mneköklerine ve dallarına, barta yar Yaklarına yarıncaya kadar » fazi nndan. yapılabilen karbonit “k mürlerlde 'bizim . memleketimiz İçin) Gerpiş edilecek mühim keşfiyatdan” d Üçüncü da odunlük, ve| kömürlük için” kullamılacak - orman: Jardaki katiyatı çok mazbut Ve pek Ziyade Gikkat Slünür eemslara ve Şartlara Tabtetmeğe Mmayaç vardır. Talasa — memleketimiza hem paha biçilmez bir zinct, hem nihar Şeti gelmez bir” servet” teçkil eden anlarımızı tahripten kurtarmaz Yunus Nadi ul Cumhüriyet- | müdüri: 3256 | -1Sinemada gördüklerini takilde Vasıf Beye ait bir hatıra : Moskocadan mufarekatinden evel Kalenin Yoldaşla veda ederken alenan Tesim, Vasıf Beyin yanında ki sabit Moskova ateşe militerimizdir. loskova Sefirimiz Hüseyin Ragıp Beyler dün akşam ekispresle| Ankaraya gitmişlerdir. Vasıf Beyin Maarif Vekâletine tayini ihtimali kuvvetlidir. Hüseyin Ragıp B. Ankarada 10 gön kadar kaldıktan lsianhuda asrl T mektepler 11 mektebin inşası dün ihale edildi, 46 metep yapıkıcak Encümesi da- imüi Vilâyet dün |İstanbul Vali Ve- kili Mubittin Beyin İriyasetinde topla- narak İstanbulun maaarifi için ha> bir karar ver- . Encümen İs- 1oi 130,000 Jiraya ihale| p. BiMtabaki 3) mektep te gün içinde Hhale edilecek müddet / sonra, Islınlnllıın her tarafında | 'tanbulda müceddeden inşa edile-lasri ve güzel ilk mektep bine- cek olan 46 mektep binasından 11 İlarına malik olunacaktır. yeltenen bir hırsız yakalandı Asri hırsız diyor ki: “Merak buya, ben de hırsızlığa merak ettim. Bu gördüğünüz aletleri ben imâl ettim! ,, Polis — Müdiriyeti mumları, ölçü alınarak kinci şube memurları yapılmış bir çok may- levelki — gece Emin- muncuklar, eğe, keski, önünde Yakup bir kaç elektirik fene- de bir hırsızı bir dük- ip merdiven, bıçak, kânı kurcalarken cur- tabanca, parmak- iz mü meşhüt h birakmamak için eldi- yakalanışlardır venler, — zincirler ve, Henüz 23 yaşındaâ — Aari harsıdlığa yettenen daha bir çok bunlaral 'alât ve edevatiyle mücehhezdir.|ler mevcuttur. Elyevm polis nezarethanesinde | — İşin şayanı dikkat kısnı bu| bulunan ve beynelmilel - maruflalötlerin hariçten tedarik edilmi- bırsızların bir mukallidi olan Ya-|yerek bizzat Yakup tarafından kup, beraberinde Küçük bir el|imal edilmiş olmasıdır. çantası taşımakta, gözüne kestir-| — Polis tarafından yapılan tah- diği yerleri soymak için bu çan-|kikatta Yakubun bir kaç yerler İtaya yerleştirdiği alâttam istifade 'soyduğu, ezcümle bundan bir ay| letmektedir. Bu çantanm içinde|kadar evel Galatada bir makarna mahir bir hırsıza lâzım olan herlfabrikasının sahibini tehdit ettiği d anlaşılmıştır olan Yakup aari sirkat - Yakap ve alftü'cderal mümasil eşya ve alet © HER uLN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Tahkikat inkişaf ediyor Zaruretten hahseden maznunlar bir Londra eyahati için parayı nereden bulacaklardı? Kdriye H ve rüfekası hak-| kındaki tahkikat mühim su- | İrette inkişaf etmektedir. İstintak kakimi Hikmet Bey dün gece de) geç vakte kadar tahkikatla meş- gul olmuştur. Di bir çok mübim şahitler| dinlenmiştir. Bu meyanda| iralaylıktan mütekait Salâhattin, lesbak Adliye Müsteşar Kenan) Ömer, Mübadele işleriyle meşgul| Lutfi Arif Beyler de tevkifhaneye liştir. Sadrı esbak İzzet| zırı Abdurralıman Ç beyinbatidi Orhan Ki gün meğtebin ı hasianesinde ve--Morkum Orhan di fal etmişlir. Mektebin en- zekil hocalarını derin bir mateme gargetmiştir. Orhan, hakikatem tabiatın nadir| yetiştirdiği meveudiyetlerden biriydi, ç bir saha yektüki sanıfının ea balde memleketimizin ve insaniyetin| çök İstifade göreceği” zekalardan biri / olacaktı. Bu - itibarla” henüz olan Orbanıa dan hüzin ve samimi uş ve” gözyaşları maçkadaki kabristana detnc İalirnçla yalmaz aç Af öti ildir, çunlar da Tüzumdır ı Mümar ip bir zaman, hoşça bir mekân , hüfvetü süzüm ; takatü derema| ve, kavgaya idman ! S Her efil ayvi zamanda fedakâre dır: Dünyanın mazhariyetlerindeni li Ginam li nesttala 1 d e Eğer budalalık ta nezle gibi 'sari bir bastalık olsaydı, insanlar bedede Bapa a ğlaşan a y l l nn ve lekiN Kalaürli 20 — En ziyade çirkin karilı koca- lardır'ki, "güzel bir kadınla balap. kaldarı zaman evli olduklarını ba; tırlarına getirirler, Mühakeme ve tetkik kabili- cti baiz ” slnyanlar, dönyanın kem ea baktiyak, “bümde (a bedbaht insanıdırlar; ( Kötü ada İztırabımı hissetmezler ve Giyiynin Zabıta Yakubun başka arka- İmaskeler, sakal, biyık, saç, kalıp) T aa y a) İyüksek zevkine varamazlar.. AGÂH İZZET Türkiyenin | en güzel kızı kim? Kralıça kadinlardan mı, | yoksa erkeklerden mi mMürekkep bir hakem hey'eti tarafından seçilmeli? Müsabakamız hakkında aldı - ğımız mektuplar arasında bazıları güzeller hakkında en son karar| verecek olân hakem hey'etinin erkeklerden —değil, kadınlardan mürekkep olması fikrinde bula -| İnuyorlar ve diyorlar ki : * Kadının güzelliğinden gene kadınlar anlar, erkekler anlamaz,, Evvelâ şunu söyliyelim ki bizim teşkil edeceğimiz hakem hey'e - tinde bazı mümtüz ve güzide İhanımlarımız da - bulunacaklardır. Fakat bütün hey'eti mümeyyizeyi ikadınlardan teşkil edemeyiz. çün- İkü, 1 — Avrupa ve Amerikada yapılan — müsabakalarda — hakem| hey'etleri edebiyat ve nefis san-| tlarla meşgul erkeklerden mü- rekkeptir. 2 — Erkekler de, pek âlâ kadın güzelliğinden anlarlar. Ni t güzel kadın tablolarını|dalı v Sadakal fitiri (— Tayyare Cemi- yetine veriniz Dün Fırkada Hakkı şinasi Paşanın riyasetinde akte- iman ait #ntibalar Türk Tayyare Cemiyeti İstan: dün fırka binasında umumi bir içtima —aktetmişti. — Bu / içtimaa| kaza — ve nahiye — şubelerinin reisleri de iştirak etmişlerdir İçtimaa Reis ve Fırka Müfettişi Hakkı Şinasi Pş. riyaset etmiştir. |Bayramın tekarrübü münasebe - tiyle zekât've fitrelerin ne suretle toplanacağı ve besapların me şe- kilde tutulması lâzım geldiği hal kında müzakerat cereyanetmiştir. Bu hususta geçen sene Tayyare Cemiyeti Reisi Hasan Fehmi B. tarafından ihzar olunan talimat- huzüründa bul Vilâyet Şubesi İdare Hey'eti | meliği | 1400 Kr. / 2700 Ka aylığı — 750 Kr. | 1450 K, aylıgı | 400 Kr. | 800 Kr. | Nushasr her yerde —| 5.KURU! TUR 4 — Güzellik müsabakamız — Branne güzelik Kralişası atmastl Jermen Labort İve heykellerini erkek san'atkar. lar yapmıştır. 3 — Hanımlar, darılmasınlar 'amma, kendi kendilerini pek çol beğendikleri için, diğer hamcins- kolay kolay beğenemezler. İşte bu esbaptan dalayı hakem hey'etini kadın ve erkeklerden mürekkep rl S Müyonlarca Müsle- Ü beraber Türkiyeye arkadan sal- dıran bu Evlâdi. Resül, utanma-| dan bir - İngiliz — gazetesinel Hiçl Mi — Allah öyle öşüenen içnde) İyaşamamı islemiş. Ben de öğle parl Baram lkeftel” od 80 lll Dekiğorkü, İaölerenü gnleğren bi İmedere “murabü Kaşatmını sön. a| lerini vahal geçirmek dağ miyalmta 'Başına gelenleri ihanetlerinin! cezem değil 'de Allabn emmril telükki eden bu hain, kendi Kral, iki oğluda Kral olduğ balde sefalet içinde düna. ö İzünde cehenmemi azabi çekiyorl Tayielnye "i İala öyle mi? Onun için işte böyle sürünürsün £ İngiltere ve sairl düşmanlara bizmet eden bütünl hamnlerin mahküm oldukları ve) olacakları akibete bir örnek, birl ibret olarak daha- sürüneceksin 've daha beter olacaksın! Çektiklerin hiyanet ve iha - 'netlerinin cezası, döktürdügün| mazlüm Türk kanlarının. intika- mıdır, çek! Halne- İagilizler — gülecek | Kral / evlatların / aldırmıyacak | Türkler sevinecektir, çek, halnj çekt A. Daver namenin tatbiki tekarrür etmişti Tayyare - Cemiyeti — müdürü Hasan Fehmi Bey dün bir mu- hanirimize şu izahatı vermiştir. —'Bu sene zekât ve fitrele-, 'rin cemiyetimiz. tarafından top- lanması için lâzım.gelen bazırlık- ları ikmal etmek üzereyiz. Rama- İzanın 15 ine kadar fitre ve ze- cektir. Zarflar bayramdan evel de toplanacaktır. Bu zarflar ev saz bipleri tarafından kapanmalıdır. Zarflar bilâhare bey'etler huzue İrunda açılacaktır. Her halde hale kimızın fitir sadakasımı ve zekâ- ayyare Cemiyetine vere t zarfları evlere tevzi edile-| den şüphe etmiyoruz. ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: