23 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 ne k ların ara: P: Idari Zam dafan ciddi miyetsi: ait olan F afından rda, bir rlilik yaratm Vatik ilâfı, Fransanın nerler ile
 İstanbul Fethi İstanbul nasıl fethedildi?. Cihan tarihinin mühim bir donüm noktasını teşkil eden “ İstanbul Fethi, hakkında
 yi y Düukü Konser verenler ve dinliyenler Konservatuvar talebesi tarafından dün Türk Ocağında muvaffakıyetli — bir konser...
 Aziz bir "misa ir Müşür Feyzi Paşa Hz. izmirde Ali Sait. Fahrettin ve İzzettin Paşalarde müşarinileyhe refakat etmektedir...
 “Lenin vapuru, küçük çekmece de kaya oturdu Postahanenin bir romörkörü de sulara kapılmışsada kurtarılmıştır Akdenizden...
 Güvercinlerin hizmeti Lejiyon donör nişanını alanlar da var! Güvercin mütahassısları şayanı dikkat izahat veriyorlar İstanbul
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N' 4724 YUNUS NADİ İönrehanesi : Düyunuumu karşısında dairci mahsusa Teliğraf : İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu :N* 246 | Baş mahamte: 2308 | iüri: 3236 | Üai aS | HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZELESİ Janre madürü ; 23 “Yeni bir devlet (Kış tekrar aldı, yürüd n 14 Şubat 1920 poğğl e ilaiya arasında a edilmiş alan son. mükavele yeni” siyasi bir. vaziyet | vücude eüriyor, yeni Dirdevlet kuruyor. B devlet, karakter “itbariyle, Beynelmilei politika sistemine vasni Veren devletlere benzemez. Bo iyice anlamak için, Papalık devk e Sthi 'bir gör ger. p eder. Biz. Papalığın (rapa GriindE mahtelii roller Lejiyon donör nişanını alanlar da var! Güver veriyorlar İstanbul güvercin kilühü öt Kai lann latine . kakia T Selidkuz. Mi etmektedir alldluğunu biliyoruz, 20 Eşlüi 1870t TEmLl Baina Tlme | Lzek ZL DU hait ordusunun Romaya girmesi marta - talik edilmiştir. Dün gea TT Tz | Ha C n aS O An a0 H AAA gpeüne Ki Boi GKL Ge, L Meciç nehelein y ça gl MA Ha B Cami, darlilmacanin medir yardımı kendiler Âi edinen, bazı Papaların büyük arasına karışması — kadimden İ Rama acakkrntaçetiklr |Biz bıktık, elbet| Feyezan facla | beslar, Bundan ta baş bin sene Ki kema Ka Si sende bıkarsın! — halini aldı liğini tem- Sil cden ailelerin geniş seryetinden | Evelki gün başlıyan kar, | Bir çok köylerde halk İstltade “ermeğe başlamıştı; her | dün de bütün gün hemen aç-lıklan ölmek jaraftan “kiliseye akan hediyeler. | hamen durmadan yağdı —— Üzeredir Londrada Kadret halme gelmesine son derer | Rasataneye göre bugün ise bır bahar Özde yardım Stmiştir. Ortazaman |— de devam edecek havası var! Gerlellerinin vüm &öini gözümüzün |— gçelki gün yağmağa bi nni aane gelriek Rema kükkesinin — , Evelki gün yağmağa başlıyan | - Atina 21 (A Y aa ae Di vesiyenle | kar dünde devam etmis, her | memleketle şiddedi bir soğuli paa kölmen amlarız, Dindar. . - taraf yeniden karla örtülmüştür. | hüküm. sürmektedir. Bir çok Papalığa verdikleri hediycler. — — Bu defaki kar da tıpkı geçen | kasaba karlar arasında mahsur> arasında iatlundium (ceniş arazi) | seferki gibi şiddetli. bir tipi — dur. Dağlarda abali yiyecek-iz der çok büyük” bir yer tutar, Bu | OLlinde yağmakta, dondurucu | kalmıştır. Makedonyada vukuu dopraklar bütün İtalya, İlirye, | bir soğuk her tarafı kasıp | bildirilen feyezanlar vasi menar Ha Aian Te de mtbarka pir | kavurmaktadır. Şila tamamda Si ada Banbll “şey değildi. Fakat bu arazi üzerin- Evelki günden beri yağan kar | mıştır. Halka tayyare ve sallar- deki hâkimiyet doğrudan doğruya — on beş santime baliğ olmuştur. | la yiyecek yetiştirilmektedir. Papaya değil Bizans İmparatoruna di K S ea d TNabad Sa $ Sü 2 da ) giti. Bununla beraber Papalige, | öeri yezı Saayete gea “Konservatuvar talebesinin dün. Göd akimara samm Çücen Ocakta verdikleri konser Gütercin b erkânından danıları T dla Ravanlla angobalar | Çok beğenildi ve çok alkışlandı | Ç, Şimyrde kılammışür - Yunan — tarihşinasları daima güvercinden bahseder- lerdi. Kurunuvustada, ehlisalip- X (, ; Yan d & Ş Cüvreli müble. Biler'da ga yani, Roma etmiştir. Tverliiyör (Bipinin İhsanı), İşte li Şark âlemi de güvercini iyi G demleti ve kilise alkesi 'bu suz we Sia Na Tei Zetle teşekkll etmiştir.Papalık dev. deti, sukutuna kadar devam eden ge V d asırda “almişur. küyük Fransız Mmdliali. Tle Napole: ©ü zamanında böyle bir devlet yök gibidir. Papalık devleri 1814 İ dekrar teşekkül etmiştir. Bu Gevletin Mudötarı haklar'da fazla İzalata girişmek mevzaamuzu ala: Kadar cimez. 1539 ve 100 senele Ti Papalık devleti için en müthiş z z yıkılışlarla doludür. / Hâkimiyeti | haytu Köwser verenler Falmt Ramayı slan | is Ve Fransiz askı Yaşıyan Papalık, Konservatuvar datda mağlabiyeti özerl talebesi tarafından yatını terketmeğe mecbur oluyor. | dün Türk Ocağında lar Romadan çekllir çei | muvaffakiyetli muntazam postalar tes ti. Bununla beraber manlarda güvercincilik günden güne mütekâmil ilmi ve fenni bir şekil almıştır. Ehemmiyeti; 1870 Fransız - Alman harbinde anlaşılmıştır. * Mari Antuva - netçin Tampel zindanında iken taraftarlaıyla bu suretle muha bere ettiği malâmdur. Umur harpten sonra bütün milletler buna daba ehemmivet verdiler. Meselâ Verdün. ww kasarasın- da bir tabur her türlü irtibatı kesilmiş bir vaziyette son rapo- Fri mer, İtalya askeri Romaya giriyor | Konser Verilmiştir (20 eylili 1870). Vien İtalya Kralı Seki “Papalık 'sarayma (Ourrinan | Bu musiki müsame- yerleşiyor, Papa d Vatkana çe | resinde davetli olarak Ha bir çole soYk KABİLİNALAL | S M İsuktöcü Aral D ada 1 MA den de oöye | Hayanın dt abaleledie | A inl Boti Malde lt çatdğiKlnan Tafanti ahai | yağıan ” gonç makişadara | Hendelin Arşosuau, Nlacide ve 'da Papalığa hükümdar salal kırı gis erilen bu reğbet Kon- ülide Hanımlar da Mendelso - veriyor. Fakat ei vaziyelin | çecatanar Talebesini sok mem | yun Barlarolümü taganal etmiş (E dildi?. Cihan tarihinin AD aa adat B | aati lerdir mühim bir dönüm nok- Ve aa n ea Mülmüreye Pekico Medika, ( P. fasını teşkil eden * İs. ae İA ni den tabaren çi Kayımtakne b TALA Rezaa | Pa AF n aa GA GA | Malelenn b percesile | Dü Dü Trdye TT Etam ve mükemmel'bir y usleni Bismorlla | başlanmıştır. Yi ü Ki d HOA D Z z a 'Genç san'atkârlar büyük bir | toşunu çalmıştır. L stanbul Fethi İstanbul nasıl fethe- ize H. kemanla Dankla- Papalıkla İtatya hükümetini barış- kiyetle bu besteyi ikmal | — Genç talebenin çaldığı ve (£ faracak zat gek büyük bir. şabek. | etmişler, alkışlanmışlardır. el A ea e (B a yettir. Papalığın verdiği prüjel Bundan «sonra İffet Ömer | in tarafından şiddetle allaşlan. © Bir iki güne kadar kenaa a yamokral İalyan | Hanım piyano ile Şependen | mış ve geç vakil müsamereyo (£ — “Cumhuriyet, baştan başa Tatan Sünma İ tamlanşT Beg | bir parça çalmıştır. nihayet verilmiştir. yesimli olarak tefrikasına baş- miştir. Crispinin sözlerine her | makale, yeni İdlâfın mahiyeti | bir lıyacağı “İstanbul Fethi,, nde hangi bir küymet vermek bizi zerre | Kakkında daha sarih fikirler verie | dir. mevcut Türk ve ecnebi bütün Hadür ielakadar . Sme. Yüi | yar, Müsolniye göre,. Papalik | ehömmiyeni ” bir “kaghse “elarak (E eşerlerden < yazma kitapı T L O G ğrae | e aRaerR eee | am Cü ü b krdan., Tükdeni JND doğru atılmış bir adımdır. Aile / politika ile meşgul olmaması icap resaikten istifade edilmiştir. veren şey, devirlerin iktisadı, siyas İ teşekklilleridir. Her cemiyetin tallini fertten daha kuvvetli amil der idare eder, Onun için bugünür yaşar Ve canlasır- gibi- görünen Malesceseleri hakkında son karası İşte ı hayatıa Yalız ken- eden bu. yannı, Samimi heyecanlarla bekliyenler: deniz. Çünkü yeni Iasanın tatiini kanunu bile kilise rubuna göre | eder. Bunun Madası ee oldukça değiştirllecektir . Vadkanı meme | açıklır. Dimi / müceseseye - istiklâl 'nün eden İtalyanm kazandığı bir | vermekle. dini, devlet politikusı İ için vasıta olarak kullanmak İti Yenlere karşı yeni bir cephe vücüda etmek İstediği misyoner gelirilmiş demektir. Öyle anlaşı larda, İtaly yer Kü İtalya, baçünkü vaziyet aratmı; iya * | göre, Papalığın Milletk Kait 'lsro: | Ünde temsil edilmes faraftar olmuyacaktır. Papalık / devletinin iştikbalde oyınyacağı rol hakkında bugün lerde, Sultarların .naşrine - Cemiyez itilatı, Fransanır misyı nerler vasıtası ile kazanmak İ Fena Haber: Kar Bugün De Devam Ü Söüvercinlerin hizmeti| — Aziz bir misafir ütahassıslı D - Şayanı düket Banat |Al Sait. Fahrettin ve gn samimiide- | Yağ mübarek yağ! Avrupada kış * — Güvercinlerin insanlar | Funu güvercinle vermiştir . 'Bu aü iamii GUMARTESİ 23 ŞUBAT 1929 ODmer: Türkte için Harıç içli -. İş “Senelizi | 1400 Kr. | 2700 Kr, G aylığı | 750 Kr. | 1450 K, Müşür Feyzi Paşa Hz. izmirde İzzettin Paşalardemü- şarinileyhe refakat İzmire gelen “Umum Erkânı Harbiye Rrisi Müşür Fevzi Pş. Hz. Ile ordu. mülettişleri Ali Sait, Fahrettin ve İzzettin P. Hazeratı dün öğleye kadar naim otelinde istirahat etmişlerdir. Öğleden sonra otel önünde motöre rakiben Konak vapur iskeli Burada bir askeri müfreze ile muzika, Vali, Müstahkem mevki kumandanı, Polis Müdü- | rü, erkân ve ümerayı askeriye etmi Askeri mahfele gidilmiş ve umandanlığı tarafından bir. çay ziyafeti verilmiştir. Paşalarımız akçam üzeri 'ne motorle etele azimet eyle - mişler ve bu esnada asker, mu- zika ve halk tarafından selâm- Tanmıştır. Halk; paşalarımızı ha- Taretle alkışlanmıştır. | Dün akşam paşalarımız şere- fine İzmir Palâsta bir ziyafet verilmiştir. ” | evlânanın “Sofuyum, zal ma yolda giderken güzelin | | birisi bana buse / verirse ne | yaparım?, | Nushası her yerde- ABONE ŞERAİTİ. — aylızı — 400 Kr. | 800 K 5 KURUŞTUR. Dün tekrar kar yağmağ başlayınca sokaklar ve yolcular bu hale girdi ve Balk Paşalarımızı istkbal ÖD enin vapuru, ir Fevi Pş, Hz. müs İküçük çekmece skaşar V " İde kaya oturdu orada Mevkil müstahkem ku ” |Postahanenin bir ro- ırkörü de sulara ka- pılmışsada kurtarıl- mıştır. Akdenizden llmanımıza gelen Rus bandıralı Lenin vapuru dün mında Küçük çekmece önünde karaya oturmuştur. Hadise derhal liman riyase- 'tine haber verilmiş, vapurun tahlisi için Senper paratos tah- disiye gemisi gönderilmeşti Vapurun vaziyeti ol madığından kurlarıması ümidi çoktur. Bir Fomörkör kapıldı Posta idaresinin Cemil romör- közü dün sabah Haydarpaşa - dan gelirken dümen zinciri kı- rılmış kendini sulara kaptıra - rak Burgaz. istikametine doğru sürüklenmeğe başlamıştır . Hadise Timan dairesinden gö- | “Nemi yaparsın? Dersin ki: — rülmüş liman idaresinin bir ro - | Z Ben, taat ve ibadeti bü- | tün usul ve erkâniyle ifa eden bir dervişim. Bu iş yolda olmaz. Seninle bir halvete kapanalım da secdei — istiğraka — adamakıllı varalım! Gizel,bir. kadın nefis bir içkidir ki, “ göz , denllen çifte kadehle içili ». — Güzellik Müsabakamız mörkürünü kazazede romörkörü yakalayarak gelmi Karadenizde Limanımıza gelmesine intizar edilen Romanya vapuru dün gelmiştir. Alınan malümata göre kara denizde de şiddetli fırtmalar vardır. Karadenizde bir kaza olduğuna dair dün geç vakta kadar bir haber gelmemi; | — Güzeller, müsabakamıza iştirak ediniz! — rak ettiği böyi f ğ B | mektuplarda müsabakada kaza- Anin Sit milit gayel akip ederek İşti - Damimarla güceli Bamadıkları, takdirde maheup M : ler. Kadın gururünu bilmiyor değiliz; fakat intihap neticesinde kiye güzeli unvanını kaza-

Bu sayıdan diğer sayfalar: