12 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

12 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SARLİN A Yorum, nasıl oldu da Naraya- mayile aranızda — böyle gürültü çıktı; nasil oldu. da Prens Narayana sizi öldürme- yi bile göze alacak kadar İhtiras dırlımasına tutuldu?.. n Ha nam SEREK Z Si ea aç — ae der, kaygalar, benim için de ÖerL ee e ır Ünümde pek İgrenç hadisele- o Jarımızdan ihtiyar bir adamın yardımıyla küçük tiyatroların bir. muvaffakıyet / kazandım. Etratımda dolaşan erkeklerin arasında en zengin olanları anncım kendisi bulup seçiyor, onları bana kendi eliyle getiri- ve haşyet ilka edecek bir tarz- n balıyorumi demektir. " | Reis — Gazetede hangi ma- | mada kullanılmıştır? Fıkraların tercümesi —— | Daha önce yazılan fıkra bu kelimenin ( vahişi ) manasında kullanıldığımı gösteriyor. i mütecaviz çocuk toplan- e aa erzak, şeker ve- Vi Maeanden eei eat | İ 104- Kana'tasış” zaman, odamda çok muhteşem bir çiçek buldum; sepetin ya- 'nında bir de mücevher kutusu duruyordu.,, “Annem kutunun içinde ki W broşum pırlantalarını birer bi- | | ver gözden geçirirken bir yan- dan da bana diyordu ki; — işte e yapıp yapıp bu | Hiletli Prünme yarmanın Pekk. | mu bulmalısın!., Sakın öyle birden bire ken- | dinl vereyim demet.Öyte usta- dikda sazlanmalısın Ki 6 da | Şana büsbütün tutulsun, ev- | denmekten başka care bula- masınl. Senin Prenses — olduğumu da göreyim artık başka bir Şey İstememi., * Ben zaten annemin hiç bir sözünden dışarıya/ çıkmıyor - dum bu seferki nasibatları be- mim aklıma da uygun göründü, Öne.dediyse yaptım.Narayana deli gibi. bana tutuldu; hele annemin dediği gibi. kendimi naza çektikçe Hintli Prenste ölkelenmiyor, büsbütün üstüme düşüyordu. “Onun böyle delicesine tut- kunluğu, hele verdiği hediye- ler benim hoşuma / gidiyordu; Fakat kendisine bir türlü s- namıyordum; gözlerinde eksik olmıyan korkunç parıltıyı gür- dükçe tüylerim ürperiyor, ka- şacak bir yer arıyordum, | “En sonunda annemin dile- Bi yerine geldi; daha / doğru- | Su beni açıktan açığa Premse sattı. Bir geldi, bana dedi ki: | — Hintli Prens seninle ev- | denmiye razı oldu; ancak bir | şart koyuyor: evlendikten son- Ta seni alıp götürecek... Artık Pariste rtarmak gallesiyle İr ee Beşyein çe aç dört ayaklı sürüsü ee ran, — Âgriotera — kelimesinin burada vahşet mamasına istimal edildiğini beyan etti. Cafibi dikkat bir nakta —| İbarenin Bir “kısmında da mahlükat tabiri vardı. Fazıl Narmi Bey bu tabirin ürerinde tevekkufla: — Kitabn aslında her hakle burada başka bör kelime vardı. Mablükat kelimesinin burada | yeri yoktur. Barada * İzmir , facıası, mahlükatın en gaddar, bunriz behimi ihtirasım tahrik etti ve anları medeniyyetin her Deniliyor. Bu kelime ile “Türk- Murat edilimiştir . Çirkin bir ima Zaferi milliyi müteakıp Loit Corç ta bir nutkunda hakkımız- | da bu tabiri kullanmıştı. Bel böyle bir imada bulunmak is- teniliyor. Maznunun cevabi Re tutacağını söyledi ve muhakeme k_Şehir haberleri |) mübadele | Müteferrik ve iskân haberler Tevziat bayram | Tephiranede bir | ertesine kaldı dayak hadisesi | Tephirane “daktoru bir memurdan dayak yemiş Tevzi edilecek para 40 bin liraya kariptir 1 | SAt YMÜE veritaran İ ! | müliriyetinde —bir devrli beyram ertesine borakalmıştır. enilğer. Dün ile çok iller, ne Dekmr Mehmet Bey gea Gülecek pacayı almak. vzen üürü Yosul komisyona mümeaat etmişler-c de yapması için Hoş olarik dünmüşlerdir. Tevzisar mumğleşh bu tan östilide cdkeck'acema paralarını 4 iai gi müsakışayı almak Üzüre müracast edecekleri | ğt ve el gün ve Suwütleri, kamisyonca, ad- | feslerine gönderilecek mektuplarlı laüüyete Y Blütleriz O n ae Nomu ilendiden öayak yer tt lll adat mya B HAĞ TEİŞLR D | Di Git vaaemel OD Te Tt 8e Göyüer | AD DTye nittt Si SK Dedimekteğir Sü Gele O Tepiiene müdimü aNi Ki nn dÖ ll çayüi mükaDNİ: | gö Terleme aa Sül Ö at maaleke d, |Z AöD kadar Larbi Tpt eati Hnle ddi veca uz cden bir Pamamcdllür üaüti zrr çettn. l Süleenı B e gE G nnni ee düşün cenn ha elraler eai Fi z ada için gelkenen Henicüyormaş * eyağla gakıct yaamslnde suz aa l B aa gel Büna delkl caniyen v seein gnn çh eee ğ aai kazaan v hai ee ae eee ee pi Hesağir Keledie dümesinde ge- Plpir aa Farmare a istilade — edecekleri anlaşımıştı. Tevdint, & essa göre yapılacakır. 1— 1309 den evvelki tıpu se nerkrinde müharrer kavmet me ise bu küymece 3 midli üüve üilerek yekünir verilecektir. 2— 1814 venevvelki zapu 5e- neklerinde münkarrer kiyemeti, ni kiymetin 2i 3— 1826ya kadar olan tapu senerlerindeki İaymetlere de- bir misli zammedilmek srcüyle zt yapılacakar Tevzi edilmek düzere toplanmış olan para 40,000 diraya. karipür Aldığımız malâmata göre, tev- | ŞER gukat ati İti elecek olan yeik | İMi dsteye dahil bulunan 105 Kişinin | , Memtn hirinden anancu. gününe Yaaaaanda ileslimiyenalile. | kadarde 40 akit icma edilmiştir. AMAY NMN MENNaNrN aAT Moskuva Selirimiz #i Türklirem ölerak sertip ci Bugün gidiyor aiştir. Veni Moskuva Selirimiz Tlüseyin Mübadele kamisyonunda Ragıp B. bugürkü ekapresie ve Mehtelit mübadekr komisyou | Berlin-Varşuva zanikiyle şehrimizden heycü tanmiyesi, dün içtma | İaneket edeceleir. | edecekti. Fakat Yunun Buçmural- Yeni Bükreş Sefirimiz Sabri B | hası L Diyzmandapulaa, ayağından | bayram ertesi Küstence tankiyle mustarip olduğunu - büldirdiğinden | gideceğini söylemiştir. talebi veçhile içtime, bw güne-tehir “Teveilii edilmiştir. Bu içtimada komüsyonun | — Esbak İmabul sibiye müdürü Garbi Trakyaya — nakli kâranışın | merhum Mehmet İslüm Beyin ma- deçidi şaphesiz görümektedir. —| kdamu tutün önhmenı memurların M Diyamandopulos geldi — | öan Hami İklâm Beyin geçen Seli Mabtelit mühedele komüsvonu | gönü bir oğlu dimyaya gelmiş ve yenen Tteçamslitası ME'Düyamın. | Blmr Sülmi mamaye Sülmayir dopalos dün sabahn karşi Haydar | mevzada meslut bir hayat temenni paşaya gelen ökaprede Sakaridin | e elevegmini dnik edeniz — | #aMl0L Gümiğik. Şehir işleri Pai axa amcağ Ekmek narhı * Martia Türk acuğında Hfdledi &.. | — Şehtemanetinden: Martın 19 inci kamur cumıştir. ai günüünden ilibaren Birinci nevi Hacı Mehmet B. Balkesirden geldi | Ckmeğin kilosuna 16 kuruş 30 para İskân mauameldemin. terkik için “ ozamt Tiat vazedildiği ve sancala Bahkesire gitmiş olan Sekân müdiri | gazımanda sebeddül olmadığı. İlan vammisi tiacı Mehmet Mey Şehri. |— Talsande V elti d e avdet cemçtir aa. | Tene kemiyollarnm müddet — Evkatın işgüzarlığı temdit edilecektir. | Bvkal ideresi ' Şehremunetinin Macamlaş a: el (| ol Yti Te dit Ka er a || Bazemeiamda vi e ae mean aKi | etkeetele gea antrz DKT | — merlma a: BU aa. | a ae airlerme eeei S aa |zdoer gedler aa ö M DaCan| | baamaa T ge elrK güm daha temdir edilecektir. — — | melsub adiledilmektedir. Bulgaristandan muhacir — ET sariiyalı azalıyor gelecek Meriahadı. Okuyaan / kesiminin aeda Bulgeristandan şehrimi- | Sitikçe azaldığı görülmektedir. Ge- çök Türk muhacın geleceki | çen Senenin Şubar ayma naz slmmışr. Mevsim müssir omanya. ve Sirbi erenir şabat aymıdu aldağından an n rabk noksm g 'dan mübacır kalielerinin. vürudunu | Bu süretk ct carliyarmın ve dole edilmek tedir e varidetm mühim - surette B mahacırlar mütesebbis ve | azaldığı anlaşılmakrıdır. müsmlisi — kimseler — akıle Dilenciler bitmiyor memleketimizin münb Dilenciler son zemanlarda tekrar YA L AĞ çokaldıği için sökrar bunların top- Anadoluya iskân edilsceklendir. —— | ymarak Darültcezeye sevklerine Kusyadan / memleketimize celhi | yağaamişım. Töllencileri toplamak mulasavyer mahacıdlar mes'desi iki | Y l Tamyon aei edhmisür hükümer arasındu. cereyan erlecek | i Dartibeda slah komisyonu münikerden sönmta - aedilecekir ai Tayea bere serülmük yakt ü eu için eçek fislandan 3600 mahacır gelmiştir. | AĞ cden - okmisyon / Şetiremizi Rusyadan ve Bularkamdın gö | Netidüm & Maralm ea c Te d Haa ü | zen sama taplanıcaktır Pa el SA Darületayüin teraesi Maarifte| Deübediyi sanarkâdarı 1 mar- Eyip muallimlerinin iftar ziyafeti | T Fadar Ktanbulda oyunlarına de- | Eyip mıntakası müsilimleri dün | Yam edecekler ve nisanda Anadolu akşım aralarındaki uhüvvet ve | ürnesine çikacaklardı. zesanüdü. artarmak- üzere büyük | Serseriler yurdu. irahar işaleti tenip cömişlerdir. | — Emanet yursuz. kümelere bir Eyipte 36 c Heşidiye mekte- | Yurt açmağa Karar yermiştir. Şim binde verilen “bu ziyalette büzün | #ik toç metdreselerden birinin bu ilk tedrisat Müfettişleri ve mektep | Yurdütalsii tekamrür etmiştir. Bu Müdürleri davetli olarak bulun. | rada yensiz, yurtsuz kimseler ancak eden on sekiz kadırğa aldı. gee diye ium eder. retmek rine mmişti. Taalala, Tupkame suhilinde old gee yanlışlır. ) ök çıkar Eibi... ) geliyorlardı. Dehşetli bir mücadele- oldu. şeler Raltaoğlu gemilerini mü; fardı. Salı, 12 MArt M Troçki otele taşındı Küleleri için (5000) dolür ücret a. y Dahili n Tatik caidi, muhacır — gelecektir. Bu akşam iftar tam 18,14 dedir. İmsak vakti ise 4,40 tadir. amdan. Sonraki- çarşamba gönüne aa e | bir gece yatabileceklerdir. ANBUL FETHİ 6 — Büyük bücum cemri — 63 — Bu arada iki'Türk ge- bir Tüdk kayığı elt Kayıkçı YA Deça. Çeraklalidei Ü ea cengi karşıdan seyreden Fatih Va Ph talş samcdi BZ | geyanamadı Aımı denize sürdü. çiktaş önünde bulunan Balta | Maiyyeli kendisini takip-ettiler. Yaa eee Bala 'i | Bunu gören Türk zemderindeki lu maiyetine kürekle hareket | Muharipler gayrele geldiler . Bideyetle düşemem iki kere bor Talda (Rum ateşleri) ef g kül vaziyete sokmuşta. Gemiler birbirlerine — yanaşıp çatışmış- Cum_hıiriyet dahili ve harici naberleri çistandan yakında fazla | forniya da asilere iltihak etmiştir. ü dün Bahkesirden misi birbiriyle çarpışıp ateş aldı. Deniz kenarında atı üzerinde Cüssece kendilerinden iki dufa HHammer mubalağa odlip yüz vii | büyük olan düşman gemilerine saldırdılar. Kumandan Balta oğ- Balta oğlu Beşiktaştan açıldı | . gözü üzerinden yaralandı . Makrikörle Yedikle arasına | Düşman germileri kaze esmeğe yürüdü. Bizzat Fatih barkı düX | başlıyan uygun rüzkürdem isti fade etti. Pupa yelken yağ gibi kayıP Saraybürnuna doğru akıp gittiler . 1929 -Bugünr $ Moskn v Müseyin Razıp B. bugün mahalii gemuriye- tine gidecektir. $ Yunan setirine ealimat getiren M Tataraktı dün geei Vuna- nistan müzakeratın Tariltimi talep etmiyecekmiş? $ Ekmek marhi 1€,70 para oe mustur. ŞBayram günleri G atasaray- Beşiktaş — Fener bahçe araşm 'da maçlar yapılacaktır. Süleyma- miyeliler İzmire gitmişterdir. $ Mütezayyip yananlı cmlakinc vaziyet edilmesi takarrür ctmiştir. $ Tütün İnhisarı Mü. Behçer € kadar Rus kumsole | , Ankaradan gelmiştir. mesinde bulunan M Tesçe Ş aei mübedillere — tevzlat i(Zdef) mamı nüstenriiye Tokat Gaa aa e Tuşamıçan. . Zadel ( *üYTEM ereesine kalmışter. ölelin (68) mumaralı odasında $ Tren faclası hakkında tahki- ikamct etmektodir. Troçki son ma- | kat yapılmış, kimsenin mes'ul ol- - |oamadığı görülmüştür. Harici: Bigan Krahı Emanuttab tiz. Kü- AŞ ç L mentat Tz K TEKME NM GELANEN | bi arerine doğra leri Marekcie mın tefrikasındaki kelimenin (vahşı)| Mmanasında — olduğunu — müderris Fazıl Nazmi B. söyledi. Mükakeme | SNümmuştur. Madam Eleninin vekii vuması için | — $ Meksi başlamıştır. Kandetar Valisi azle- dülmiş Nadir Manla biraderi tevkir süleri reislerinin e- leyhine dönmüşlerdir. Cenubt kafi. Güzellerin resimle- rini ve bu kuponları isaklamalarını muhterem karilerden rica cderiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: