21 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

21 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A AER e ) ğ e N Tt İE KUAT / bn MAJİK sıl MA*INDAİ ç BAoK Diyük yi LİYA MARA ve HARRİ LİTKEnin Dılenullk uslüdl Hü mükümmel temsilleri otup bütün temaçakiranın Güğek bedlne bir adam! MÂVİ TUNA GÜZELİ Çocuklara zahis kör ve topal filminin Y iegest çolü oynatan biri yakatandı Aynica meşhur Döcü antideri HARİNG TAKSON un en müntatap ğ akin Bey sabahleyin Zaölenük. Biondk. Si sotam Yü beraelmüei sümardlare bT brbşü Sürarerldn n S'dan Kalkin Türkası Jamağa bile tenezzil etmemi. Cuma, Cumarusi ve Pazar günteri sas 1080 matindiağir Mlğ Kiydi, ayaktarına aN sycarı | SEE Eeeei ee zi Barella scslendi — el ati a ü kiz- KA T LAİ MEy yenii aç |ei ni üyeratl iktanlmm. |B | Seraan a Çay sıcak mi, ekmek kızardı mi?, — Şimdi size ne istediğimi gös- 29 L Hemasa, alzse MELEK SİNEMASINDA et eli hepsi Huzır, hdi | teririm, Patlamayın biraz sabrecimi Bi z pakgŞTERLEN | gel D B Tei N Kükaa S yi — Va benim gazetemz, EL — Önce çu suratınızı seyivde BUHRAN Zo'aa gel flm . Aman ge sürat ne surat, süminde, içretinedklaatin “eczayı memma dakhelinin kiber Ülemla ğ en SAi Bo Karncağı İücilmek | Meymeneti sarat a. bür kadar 0n ada üğcendeki - lripleir. te N0i barta b7 saratlli gen korkal olur. Şürülmüştür. etf deshatın n hekikt sahmelerini mber e DA ea iç bir. koliu —e Hüi Aöğdti aanlli <ale mükemmel bir cazbant tefakat etmekcedir. ve dercengi evvel gazetesini oku- aa başladı. Karısı hem soba) Körüklüyor, hem de acı acı söyle- n köşe kadıst oldum İş ne güçi Varmı sana hazır Yemek, ölür yel, Sakin Bey hiç sesini çıkarmı: Ka tayuna İçinden “iahavle çe üyordu.. Karısının dili kürek gibi ol 'bu. Dürmadan dinlenmeden, Madiyen — söyleniyordu. - Nihayet Sakin Bey dayanamadı. | — Be Hanım dedi, sen benden 'ne İztiyorsun, benim hayatıma mı Kastettim... Giümümü mit istiyor- brü Ü Ke çünun sayledi kak li a l yeca VEL g Talde e gezele okumu- b e içine. ai mneane mezeia"Bak geğen güü Beşik Tt LA Taklemcer olmüş ; yolculardan Wi Kişi'ağır. Saretie yaralanmış Va Bd Hazılllk g içamyayın İçinde Glsaydım 1 Doğrum evde oturmak GHÜYİ bey yoktur. İssan bilcüm- SADt lüği a ee c alla başindn defeler, e. Ft alyortun. Söara ünle, geşen günü Birayyareci 3000 melre Tladan GEKETLDDN N ŞadAm evinde otursa idi başına bu e eli Vah t, — — Sonra dahası var... gene bundan bir hafta evvel bir adam diğer bir adamı rüvelverle öl Gü.. Sebebi de şar Güya birinct lamın karısı, berikinle oşna liş- He imiş Eğer bu ölen adam © gün evinde oturmuş olsa idi başıma bu. Selket gelir miydi. — Anladınya şimdi Bir yere çıkmıyorum!. — Seninki de evhamt — Bvhamı mevhami yok, evde “oluran adamın ne tayyareden, ne “İramvaydan, ne olgmobilden we de kıskanç Kocadam korkusu ol göze ben siçir şimdi bir az çay içelim ve bakalım I. Sakin bey için dışarı çıktı. Tam bu esnada odü kapısı birdenbire açıldı. İçeri gözlerinde Şimçekler çakan iri yapıl, kelle Kulak yerinde hadit bir Bey girdi. Sakin Bey hayretler içinde 1âi. — Bu adam da kimdi, neci olu- yordu.. Ne münasebet gelmişti. Hadit Bey serk sert ilerledi, Sakin Beyin suratını. bağırar dediki Siz olsanız ne yaparsınız? kârdı. Numarayı derhal verdi. Bermutat ricamızı söyledik : — Biz bilmiyoruz . Hareket düşdiğae Glden edin Dediler. O sırada yanımıza arkadaşımız geldi. — Durun yahı benim orada tarıdığım var Diyerek bir tanıdığına telefon ;:i;ı: nihayet ııtlıâmln üzü , larpaşaya gitmeden öğren: B D Talsai Asir kar Tiler, şayet, bu müşkül sizn için BE n Boi hüber vereln İren saat yirmide harcket eder ve İstanbuldan Pulatlıya kadar icreti de 1318 kuruşt Moksika isyanı bastiriliyer Meksiko 20 CAA) — Hüküme: — np Ö NE Ö Srertimğ Ctetşir Hekkcumlur. Pantesgil asi FO Bar t n zamişr. bananı. Hadlk Bey elindeki ” bastonü masunın üzerine vurdu ve baykırdı. Çenenizi utacak misimiz ? yöksa Ben tutturayım mi Ze — Ama efendim, masanın üze- ada takakdan. çanakları İrer | 68 yaşmda, bir. İbtyet. löencyi aksınıza tevkif etmiştir. Mesleğirin kurdu T kirilan tabak olsunt. Benim FOK Taie “berdin vedirik buraya “niçin geldiğimi biliyor | Ciy, KoK Künirin koluru ee M daramakıı | ŞUE oaklam. DGÜİi tolni kırmak için geldim Üti ç K kalmiş gili. çözermekte 've buzt Te dy- yamraklarınsıkar | Şöcüklarn da Sir gözünü zamkli Sapıştrm. kör gibi Goluştırmakta” imiş. Her akçam kazançları topi | sap. tevzlar — yapan b dih istadk işin alevli Sir zamamında | yakayı'ele vermiştir Bir birsiz yakalandı Kasımpaşı Mehmet ai yapındaki odu- rak Homurdanıyordu — Ah intikamt... K rAj tündekl örtüyü çek 'kadar tabak, Çar Sa Hepsinl Şapglc Şüngür yeri Şavarladı.. Sakin Beyi — kman etendim rica ederim. diye yalvarıyordu. Fakat dinleyen kim22 “Hadil bey bastoniyle havar | da helezonlar çiziyor ününde ne | Vat'ne yoksa hepsini Ki geçi | riyordu Sal adla İmamn efendinin şina. Kapıyı içerlye gizen Seyr şefnin vaparlarında Beyi — Kuzm, bastonunuz. abizeye ateşçi Mehinet üç bohça içinde çam çarpmasın, diyecek oldu.. Vay sen İnisin butü söyleyeni vize bir | şir, kürk ve çalvar buslon darbesiyle — hurdahaş Gi RDe eşyayi alıp muş dağılmıştı.. Cerh vaK'aları İ karısını vo kalavaldesini yaraladı aN GSt Ti Üa S LEZ Te — — B SA N Şaylmat gel Sotürun Dem'an Hi- Mİğ bir adam vardır, Ve Bu adam — rim'a darçın nlan iğün. bütün bunlarım. intikamını — y Cai Takkar dün almağa gelmiştir. Hadif Bey cebinden bir tabanca çıkardı ve "âkaydane oynamaza başlıyarak sözüne devam eti nanası Hikmet Hanımları tabare T Bret. Size kim oldüile bacaklarından yaralıyıp kaç gumu anlatacağım. İşle anlatmağa — miçar u buşlıyorum!. abacr arasında uhu söyledikten sonra biçare A K abah bahçe Kapısanı süküp çıka- yatak eve girmiş, Lem'an ve kay Sekiciğin ” Mzerine ÇillandlÜYE | — Sirkccide Hocapaşı Kabascalın kabzasiyle Seralikadar | olan aha Yöşe idan burnundan kan himet arasında kavgü çıkmış Ya- e FARRE, Ha ge | Alnat ada aa oi Tagınıyor Hadit Beyin | Ça eh eat Kadalatim nedir 2 | Müteferrik > Haa A RlR ARELAN (O . v Kadin tadit bir İzasir — gg Kayen d deklein Gez vi7 Galaradi düğşip. kalkan söbikali FN Ktt Küi alanı 5ee — olndma d eai l Ezdcan | gn n v Bllz | İ DU gartna hemde adrer | Knleti İinlerineye e Beni Si bile üzerinde.. Sukin Bey karlı. eli baktr baktı sonra dedi ki — Adres burası ama, bu kar, vın Sabibi bizim üstümüzdeki katıı, Oturan genç adamdır.. | ladit Bey af talep eaip dişa- ' çıkarken Sakin Bey korkudan damağını çeyrekliyor. Göze uörünmez kaza buna derler. İnsunı döri duvar arasında. Sit Catar £ Giye mu v ikarlmıştır. Fulbolcuları davet arasetei » Fenerbahçe Fenerbdiçe mahidltile diğer akam mütabakasına - işirek inlet inulürmer — “Hronika,nın — c Ü n Üİ harla aeti ğ İ ve d Hirinsi ĞĞ yöabülı 1 aet Salim, K h beyie dürü madam Eleninin muha- | » Peneti gar, İemesinedün, — Birinci cezada ZN Ce y devam edildi. kelimelerin manasını uzun uza- Muhakeme, — maznunun . bir dıya mütaleat serdinden sonra tespit etti leşkiline luzum olmadığı karar Şekll taetimanı için bügüne burar Kai adai bir'vokil bur lamadığı anlaşıldı. Mamafi mali. | Yaştırlarak ” mazmanun BRğnce karbiğda yanl, ye di | Ve SA a ea | TU Lar bi ni y e Hat Maznun, Fazıl Nazmi Beyin | için mahkemenin talikini iştedi ÜO Cu gaa aet 3 kaşlk bir ehi vekuf | kem, *Ağriyelerar. bekmesinin di istironda. Türk mületinin Çahilyeti BÜi ni BBi hakeli | deki, Yananlıı A G setbe | kan çi e GA llea imesinde eli vukufun bir kişiden | gelmek örere kullandığımı tek- SE ae aç | el S yellndacine | Ahşkene maruma müle #eleal hill ined V ağal öazrlkmm içe Galüiz. Heyeti hakime müzekereye | deki pazartesi günü sabahıma Kakam görüs. - Netce Müdertü | biralola Dünkü sebekemede i, ayrıca bir chlivuku€ talebi Fazıl Nazmi Beyin hakaretkâr | de kesif bir samlin kütlesi vardı. mahaltesinde oruran AĞ adındı ve || ire Borsası | Sin M.N'm Ceviz İiş Cnai | Tetanbul Hayvan Borsası 19-3-070 Diri satışlar Cisl CERE AD — ŞENREMANETİ. BU AKSAMÂ| Üriç oülecek vi aa vi mül e V I W l vM Miız:ıyede ile satış APinEİ cuma gönü sadıb aat 1de Beyoğlunda Teksi İvide Mmeniken hascahanesi karşısnda | Hocarade sakağında & mumaralı hanede V hulüran müzeşyen eçyalar. müsayade öreriyle sattacaktır. Vicnna mamallu emek oda. takımı müröken sandalyelerle, söct nefis sslon de, haya. ve ayne dalaplar, takımı ipekli perde aik ode takımı, karşola, büfe ve sandalyeler, elekmik Pavizeler, madlen şampanyalıklar ve kris- | ar kolomlar, sakalıklar, Capon. izoları, Bibek dakunları, tablolar, düvar saatı ve tabakları, yazam Ponmanta, biblolar dekmil h yeni halde maşammaları, plaklarle güzel bir genmolan - ve salr Güzet bir Alrir giyanca Anadol ve Acem halı ve secesdeleri Pey ürenlerden 108de| 3 vcmminat akçesi vin İ asımlık. Kahıkahaiı bir kamedi n İki İstanbul Liman işleri inhisarı Türk Anunim şirketi idare meclisi riyasetinden : “Ticret kânuhürleb 301 | zinder eat Mareahirice Hissedaranı ” ümümi heğtetinin cümek üzere l misan 029 pazar günü a€ Ön hanında idare merkerinde fevkallde z mesleleleri müzakcı beşte şirketin İstanbulda Sirkecide kiin Lim. toplanmağa çağınlması takartür cimişti Merkür kanunun 985 ve 986 inci maddeleri mucibince bldtedarların “üsülefin veya vekdleten dahili nizamnamenin 96 mer maddesine tevfikan saplanma gününden #vzikt n gün içinde hit Söderleğii çirker idare merkerine veya Tünlüye is ll kasimın merkez ve şupelerine tevdi ile mükabilinde alacaktarı makpınmı ldare meğ- he izae ederek dühüliye arakzcr slmaları müktezidir . 1” Şirketin ieniyaz mükavelenameliini birinci müddesinde mündeç dalaıçlik. işinin mezkür inhisar mükavelenamesinden tayyı, dattiyaz mükaveles İn beşinci maddesinin #kinei fikrasının tadlik Asli Tadil tekliti rileler şirketin İnhişanı tahtin- (| —— İşbu tarileler şirketin inhisan taban. | d bulunan hidematır beheri dabulunan bidematin beheri için il | dileri mesarili - unmümiyeye İüilen mesarili umumiyeye yüzde dokat beş temettü zim. ve ilve edilmek || temerrü zam ve lire ölanmak süretiyle süretiyit hesap olunur besap olunur, Karadeniz boğazı tahlisiye ımulırıyelınden. Tamir için Halice geririlmiş olan Karadeniz boğuzı haricindeki sabir. Pener işaret gemisi yerine muvakkaten ikameye eiverişli vapur. eshabı k Jatada, Mariri hanındaki idarey müracaâdarı Türk diş tabipleri cemiyetinden: — — - 20 1 *& üra> arkadaşlarımızın — yevmi Mmezkörün sunt 10 da Türb, siyasının ai F M zini teşrifleri merendur. Türk diş tabibleri cemiyeti Umumi Kâtipliğinden : Mark 26 1nci Sah günü büyük Hoca (Halir Şazi) ni vefatı gününe teszdüf ecfiyor. Her senc olduğu gübi: bu senede kabari Wlebe vevmeslek- Güyüret cüllecektir. İhtifale iştirak edecek arkadaşlarır 5 te Küpnider hareket edecek “olün” yaptrda hazır bulunmaları rica olunur. Türk Ki | Türk Kömür Madenler. Ananim Siket 'er binasında Gemiyet meri hissedezeminin önümümüzdeki 25 vran izilie gel x oi GKati Müsdköğnk ea desinde Orağiroyan banında küin girketin merkezi idaresinde Yukübulscnk “İçama, tevkalldesinde hazır kulunmaları rica elanın Ruznamci müzakerat |— gy z Temmaz 1908 vacikli Kay'dü umamüyel fevkalide mukantenani Xa: datın vadili hakkırda tekti, Gerek aönleten ve gerekse veklleren hey'esi amümiyeye işurak ede imek'İçim hüssederamın. iakal yikmi hisseye malik - olmaları ve hse senedatinı Mihayet 15 nisan 1090 taşihine kadar şirketim morkezi idaresine tevdi etmeleri icmp eden Medlis idare Gzdaniz Bregi Si mekke | Ferah Sincinilin Middei — Karadeniz — Ereğlisinin Murtuza mahallesinden kışlalı oğlu M Müstala kerimesi Ayçe Hanımın müdüca aleyh Dözecnin Toncdi - ÇŞehremaneti Hantarı ) kariyesinden olup Murzaza maha'le- Şehremanetinden Cerrah Sinden kışlakalup damadı Laikmacı , ŞEkemeneinden Çerahoasa a oğullarından A oğlu / Hüseyin — ekerocman aleti kapolt #ğirTİa mün aleyhine ikame eylediği boşanma N isvarinın eyevemi mayyenl muha, — PAkataya - Konmaştar ! — Talişierin keme sinde ikamergâhi meçhut bi me almak için her gün do “am müdürlüğüne gelmeleri ve teke sübden aleylik malketcre e mekinlarını da 10 Nisin 1930 İömnüharrer — şühütle ispat etmekre | — Bir deyni mahkömün bihden dolayı olduğundan tarihi ilândan heş gün — mahcuz ve furuhtu mükamer bar İ zarlında müddea aleylin itirazını | yola lavmana halı Ve sair om yedi. bildirmediği — ve — yevmi muhas | parçadan ibaret eşyayı beğtiye işba | zemoolerak teyin kılınan 27-3-920 | imaran Blinci perşemhe çarsamba, Karadeniz Ereğli hukuk mahkemesinde ispatı vilcur okuzdan itibaren Pangaltıda cedidiye sokağında 43 marulı hanede bilmüzeyede furuht edileceğinden taliplerin yevmi m: Gimeliği ve ya bir vekii kanıni l <e Tahkemeye” Kabul - edişmeyeceği | göndermediği kürde memuruna müracaat ct mür madenler Anonim şirketi g* Heş'ei Ümumiye toplandcağındam uui ÜÜ 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: