27 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HIKAYELER Cananın pencetresi kapalı! Şey elbise fırçasını arıiyor- Nihayet solraya - oturdular, İlk u Rarikalade bir mald Tüzum vi Ko yapı Hem de malin gözü, hi Bey adımlarımı sıklaş d '.ıu 'avde böyle keklik zor “Güz işaretleri, İAE simalar man derken nihayet ahpap oluverdiler. Şimal Yark, beraberce küçük | İçre Yt u yoksa veğetali diye Söylenerek odadan çıklı . kapalı idi. Döndü. tekrar - gel Bundan sonra oturup yemete istihtamına Karar vermiz y bir yere davetli olduğundan evde cam sıkılmış a için sokuğu ueramğiı saat içinde Mahir Getciler I| Gösi ol ektedidler. Bu ankazı mağa vakti yoktu Kocam nerde ise şimdi ge- ir, dedi ve gitmeğe kalktı. — Aman ne kadar çabuk bu vöyle Yüit Bey kekliği ekden bırakmak islemiyordu. Omunlu. valma bulur arzusu kürt gibi. için yiyordu. Nihayel bir vesile daha buld S Hanım £ Hanım £ dedi Gülter bizi zehirliyecek — Görmiyor. musun bakırların Kalayı kalmamış, hep kirmızi kifmızı dipleri çıkmış t A Yallahi daha yeni ki Reji Şirketini Ben ömü bünü, bilmem bu kaz bizi zehirliyor 1 İşte isbatı da 'Bura söyliyerek hiddetle odu çıktı. Doğru Soluğ'u mutbuk a ) apartımanda oturuyorum : Pencere Bir türlü açılmak bil. Takar yemeğle oturdu, Bakırlar di — Deme ben 218 deyim t — Bünca “Senedir aymı yerde aya katta oturüyormuşuk ta ha — Hakkın varmış karıcığım, dedi, ben demin yanlış görmüşüm!. Fakat içi heyecandan fıkır fıkır Keçinin but kemi: " Ben çidip günere Sorayım dü 6 zaman keçlmi yöksa Getiç n meydana çikkr t Tintak Tlükimliğine verlmiş3: Türklüğü tahkir (eti nihayet genç kadının, kocası dıktarı sonra evde görüşebilmek SÖ ati rakat kadın dedi ki: tenbelim, uyku. dan çok geç kalkarım! Siz öğleye pencereme bakmız ! Ben Pencereyi açar size içe Siz de kurınızı kafese koyup vden sıvışırsınız, olmaz mi 2 ” Kit karşısında - Mahir Tüktüğü tahikic. maddn G ve döğr MaabağA Köşü L Hay aksihay! Cananın pence- tesi gene kapalı yahu 1 Güner * Samim B3 merhermun kerimesi Gene ne var Beyfendi, dlye Sordu. Kakin b gülüşte hal'aşina Bir kizın cilvesi Yardı. mübaşirliğe namret — olarak dayini muyafik görülmüscür üti h Dmdl etifi bir meslek © Sürar Meklikasını minnetle e dr G llli hefiki Sanldı ve henüz” çöken akşam Karanlığından istilade- ederek o Yamük öileri çapar Şupur öptü Mmak üzere Mulsab karce veydiğiki süyte Kadriye H. Tahkikatı —| Ve süfekası haklerın sahkikara devam edilmekdcu niden Şahir cebedilmemz, Tlikmet B tevkilhanen — htahi Beytendi! Beni anla- aiyor mü şamiyorsunuz ?. göderek Mü örükle evrakı fadeleri karplaş:- bir ürlü ilerlemek — Bilmiyordu. Dakikalar sanki yel- asumuşlar zemanı geri tir Bey. kiç lüzumsuz yere Gela mutbağa girdi çıklı. |a döndü. Demek/ Gülter isi çak. ee Z Ne biliyorsun ? diye miri- büktü, Omuzlarını sülkti.. Müteferrik | görmeğe geliyorsunuz da. Bana bir şey söylemiyorsunuz da. ER a ” »e Efendinin mutbuğu girdiğini gör- “stanbul Veem 2aö”SUN Mehir Beye ne oluyor. yardımı ediniz cümleri <H sireerüeln aK öna yandım. ediniz. şeklirde Fakat pencere halâ açı ” Siz. beni çoktan yhir Beyin ağzı bir karış açıl- işamı. Perapatis — Hadi kızim git bana bir şi- T Ama yemek hazır Beyfendi — İyiya ben de bunu yemekte içe Tp MR aG Köreri Simdl ciratim ei ha 'a bilistifade ederek gözlerini Tehlikanın penceresine vlkı —— Batasayorsnn demeke cesarci” dem $ Sizi seviyorum!.. Ah Gakint A Günimnın çi Mahirciğim! 'Gültet "sirdeniee adamcı Aakamı vapürişle ehi M olur, çenesi mi olur, Şapur çu: geleceki töylenmektedir. Fakat pencere hâlâ düvardi. Perdelerinde ufak bir hareket biic yoktu. Beş on dakika sanra Gül: Tam bu. esnada, Mehilkanın pencereyi açtığını göre | y YŞ VeKSle SAt l acağını me edeceğini Şu- izliğine — tayin ararak feryadı basıı. Bu feyada başka Dir feryat ce- Alarak ahçı kıza rakının Tevaldinc Mehmet Tuntayi Efendi Bu üzümün bülâsas cuma günü bilcümle yordu. Üzüm ise insana kan yapar, lele yemeklerde iki kadeh içtin ami, değme keylinet 'Hem zevk verir hem neş'e verir. hem de İnsanı şişme mutbaktan İçeri giriyordu. mevlut okunacaktır. Cuma günklü mçlar 39 Mler 080 Cuma gn ( Tükim Fme c ga pf 19 zuncu Mektep Müdiresi Malc- büle HL n Valdesi ve mülga Mü Konferans devam ettikçe ediyor 'Ş hanımın penseresinde hiç bir hareket görülmiyordu. fam b ernada İçerki odadan müdürü Beyin teyzeleri Aüye V. E. irgsü £ — Sit tam 18 te Gelatis inden cenazesi c yti aet tam 1430 de Culmasa, Muhir yemeğe gel ). Çar aacar karkü git * ikti kaldırlarak Te kapıdaki medicsi mahsusuna de ait tam 1GAN da Beşiktaşı: Gumhuriyet Şehlr işler Şehremancti köprünün para boş ü kişelerini yeniden inçe için sarlamaktadır. Fen heyeti Maslak yolu kazalürının Tdikkata alarak una mani lmak için tedbirler itiharına karar Yollar tamir edilecek kilo metre, başına Ortaköy yolu temizlenmiyor tasliyesi Müşterekülmenien Reji/ Şirketi tösliye heyctr viyen d hati bulunmuşlanı Reji Şleketinin 1928 sencif E. UKUAT 4© Yangınlar Hapishanede yangın Kevelki akşam BBi santç | alkan yetişilerek n verilmeden. sördürülmü tü gazoz Tabrikasında” Samaryada Kaz'içeşme caddesindi Sokrat ulendinin gezoz. Hebrikas Kazalar| araba çarpmış Pendikte oturan. Sabire Hanıar K ağar Süreter yara Otamobil kazası 8-907 mumarak - özümebil dün Eminönlnden geçerken İhsan de bir adama çarparak ağır suretr aralar masına sebebiyet vermiştir. mtiharlar, Amonyak içen genç kız Dün — şehrimizde —iki nt teşebbüs hadisesi ulmuştur. Katigümtükte Kâty maha'esin de oturan . çüvaler . Koçanün Yaşındaki Ka Pola/ dün gi geami amğhyak içmek şöretike hit ker bir | imiye içümü ci Adliyede| kesen adam — | ider. Müssnük şükedasına hanelerin Adapazarı asliye mülikemecindi 1 teşebbils etmiş hede derhal yetişilerek taht tedaviye alıemış yatı kurtarılmıştır. Bu da kinin almış Mebmet isminde bir genç işsizlik darak emiş ve eriçilerek İrtihal N Taşrifatçı Kâmit B. merhümün ah ÜRer Seta b Ş Feridn B. zmerhumun — biraderi Atinu Şefireti esbak başl Hatuti beyin büyüka Jaki hanesinde acibi Aziz eylediği teeslille haber alınmıştır. Cen buğün öğleyin Buyukadada makbe- ci mahsusuna dülnolunürakaır Ada vapuru köprtüden saar onür manlı Bankası alya yortüları mümaşebiekile Osmar?ı Bankasının Galata, İstain. DU ve Beyağla / dareleri Martin 31 büci pazar gühü kapalı buluna- SEHREMANETİ BU AKŞAMİ ' Ez I| | !W Bekârlar, I Tamll 2” Ferah Sinemada iga. Volga. 14 kasım, Ay TARASUL'N hur. boki 16,5. ÇSehremaneti ilânları $ Tayarr darcünden ? Darrede vevcut muühtelit Kapı Ve pancur fat satlacaktır. 18 Nisen perşembe | günl saat on dörete almak isteyen. serin Eneilmene müracaat eylemeleri dapazarının - ozanlar mahallı sinden manifarıracı Şabar taralırdan — müdil fendi. 'aleyk - Rize Jayetinin Hamidiye kariyesinden Kürt Ahmer Hakkı - Bey zimmelirde ceheti karzdan yüz dira alacak davasının cüri muha- kemesi neticesinde müddel aleyh- ten maslalz ve masarifi muhakeme tahsilie dair sadır olan 998-1043 numaralı hüküm ve iân müddei aleylin ikameti meçhul bulunma- sına binsen ilinen rebliği karargir olduğundan tarihi ilândan itibaren müddeti kanuniyesi zarfında tem yiz edilmediği takdirde - Hükmün kespi kariyer edeceği ilan olurür MEME M zN KEPEEENNENAEEME: dan diagrer zangın lli î'wıwmwm hemen yetişilerek sondürülmüştür. - | RAMON NOVARO, iNGZIPZIR GECELERi bi l v Filminde, hal bir yuk acabasının sidemesine (Şf a ALHAMRA S irsesine beşlanecek oli BETTİ BALFURun İŞAMPANYAİ 0cece ooooco.şooowooo ğ Bu Akşam ; n b " MELEK SiNEMASINDA- 00000000000000E K Nizam. G kayallni , iyevm bütün paytathların büyük Operalarında gösteril - $ mekte olan VERDÖN tarihi hayallar filimi, 31 Marttarteler:ğ | adı mükarrer olan FRANSIZ SİNEMA ve TİYATROSUNDA — ( ; & / Gala suvaresi olarak ire cdilecektir. -t——:ı-t——zwcc—:—:——'.—ü-:—u Büyük ve zen; yi ÖSTNEĞTA: gi artisti TORA LA PLANTE e öendir #i leri tebyiç edeceklerdir ; KONR ı_ |' VAYT r î 3 MELEK SİNEMASI müdiriye. .Şııîx:mm | Bürün Açıkların pek hoşuna | çidecek aluu bir Tükmdir !ığî — 978ları 1029 HEEGUMAEMUAN 20 matt cüma ve 81 Mârt' pazar” günleri saat OLARAK FRANSIZ TİYATROSUNDA z İBRONİSLA V HUEBRMANE K ORE Baciki Tei S ANE B [NFMASHND& h temsili izelligini temaşakiranın erizn hayteti $ senenin en muazzam aşk dramını musavver YÜLÜM FEDAİLERi Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. Paramunt filmidir. 00000.0.0.. 000 40004000040000A Öi b Hd Kdi Kiyaz olaya el GU .com Poirier nin emsalsiz süperfilmi VERDÖN tarihi- ee dğeğeğidid ooooowo ÖPERA SİNEMASI Bu akşamdan itibaren GLORÜA SVANSONUN son zemsili ZAFI | BEŞER | Fevkalide modem. drama ile ŞARLONUN GÜLÜNÇLÜ” komedisi ŞARLO MAKİNİST ryete programındi G. PENÇOF TROPO tarafından Amerikan dansları ve akropat numaraları Loca ve nemaralı mevkilerin evvekienl tedariki tavsiye olunur. NDA NEŞİDELERİ nütehassis edecekleri gibi Bacikulddke - mabir ( 'e BARRARA KENT & TEŞLER İÇİNDE a - A sum “9000C00900090000C0000: İ gayet kiymetli ikramiyeli bü- Tzabin mükabakaya esas teşkil MERİ FH IBİV H Rşmıv olan dört süper filmi in- İKTOR HÜGO nun şah eseri ÜLEN ADAM TECUCÜ'ü DÇILGIN BAKİREL BATAY gıaano: inaenaleyk Dü akşamdan iti KUK ( baren $ nunarılı bileta büyük 4 KÖNFETİ #. hap etmiştir. Bu fimler ber Ex hi atldir. E xl)()LU“FEDAH ERİ; » 32)ÇILGIN BAKİRE HJ)BEL HELEN gJ)IxIRMİZ[ GÜL bir itina e" mubalaza - edilmesi dica çlunur. /00000000000000000000000€ 0003 Kadiky Süreyya. sinemani

Bu sayıdan diğer sayfalar: