20 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: - ; E gür Zaharot milletlerin İslâketinden K a Çıkaran bir baykuşlur. Rus - Japon harbi yalnız Snun kasasını döldürmüş: aksayı Şarkı bayıyan kan Seli; onun yüzüne renk, cebine altın vermiştir Zaharola yeni bir sahal — V“için tökenmez menbai varidattır. fantiyot Velhasıl Japon«Rus müharehesinin “Makeln İle Nikers bicleştikten | devamı “Zaharat İçin büyük bir “sonra bir müddet Zaharolun sabal | ganimet olmuştur #aaliyeti, muvakkat bir zuman için, | “Rus ordu ve donanmasının Aarlaşınıştı. Dört tarala at oyaat: | tensiki Tağa alışan bu inal adam, tabii, | — Japon-Ruüs müharebesi bir gün bu vaziyetten sıkışmışlı. Maahaza dönyanm her araliyle alakası olan teslihatı harbiye / sanayiinin köndisine-geniş bir sakni fanliyet | bulacağını ümüt ederek teselli bu- Tüyordü. Zaharofun beklediği fir- at çok gedikmemiştir. Zaharolu / sikıntidan kurt firsat Aksayı Şarkta beliren yi bir harpti. Beşeriyet için bir çok Telâketlere sebep olan harp ve harp tehlikesi silah fabrikatorları içl birer aimeti uzmadır. “Rusya - Japonya har Japonya e Rüsya arasındaki münasebatın Mançurya mes'ele. #inden dolayı son Gerecede gere ginleşmesi, Cenirika — çevirmekte “Büyük “bir düstat olan Zaharota Resyanın payltahtı. Petresbureda gayet geniş ve müvaffakiyetli bi aeydani faaliyet temin eylemişlir. * zahardt Petresburgüu emsatsiz “ervete konmuştur. Çünkü bu açık 'adam iki taraftan kazanıyor- G, Bir deraitan Rüsya harbiye Hezaretine ve mehafili atiyesine hulül ederek Nikers için yüz mil | of için fena bir şey olmadı. Bi kis bu şeytanetkür adam için daha geniş Ve müsait yeni bir sahal fasliyet ve kazanç menbar oldu. Rus ordusu Mançuryada ve Çarlık donanması Çaçima boğa- zında müthiş hezimete uğrunışt. Felâket felâketi takip eylediği gibi harp bitlikten sonra Rusyada Göhşetli ihtilâler zuhur eytemişti. Tarp Ve İNti Rüs ordüsünu ve donanmasını berbat eylemişci. Bundan dolayı Rusyu hükümetinin Tatından bir derece — kartulup kendisine gelir gelmez ilk işi ordu ve dananmanın tensikina teşebbüs eylemek otmuştar. Ordunua topları AşINMIŞ Ve kssmen zayi Gimuç, Tatkimmatı tkenmişti. Selalni / harbiyenin bir. çoğu garkolmuştu. Ras ordusunun yeni den tesbit ve teçhizi gayet büyük Seğkârlı bir iş olduğundan miyar darca para AÜnecek olun bu işe | bütün “sihanın teçizati harbiye fabrikaları iştirak eylemek isü- yordu. Altına hücum Veni keşfolunan ahın meden- define maden araycdlarının nasil hücum eyledikleri “matümdur. Bu- 'mun gibi beynelmiler eçi Zat harbiye samayü ve İnçaatı Bahriye ajanları Rus milyarların- at kurü ve mahrüm kalmamak için Petresburga hücum eylemiş- derdi. Bu işte dahi Masil Zaharor aarslan payını Vikces müessesesine temin eylemiştir. Japon müharebesinde Petres. 'bürga yerleşmiş olan Zaharof bü- e L ee aK MüRyaya yeni gelen e “destigâhları ajanlarının çoğunu ai- Tatmıştır, Vasil Zaharoi Rus ordu, ve dönanmasına ait her türlü Sisat “ve tashhatlerin eümlesine İştirak ediyor. ve rakiplerine göz saçtırmıyordu. V Mabadi var ) Dünkü tutbol aA AĞA ada ) karşı kazandıkları muvaflaki- yetli müsabakaya çök ehemmi- yet verilmiştir. Ü Paket şumu itinif emök Tazım- Üdlirki b maçin sur | Üisine veriler. Esemmilyetil zesip ölmamış, çök güzel “aleteği zanmedilen müsabaka Gala- aasarayiFener snüsabakalırnı andı. zan asabi bir hava içinde vereyan eğlemişir. Müsabâkarm li devresin daraf'ta düzgün İbir oyun göst memişler, ancak ökinci devre biraz heyecanlı olmuştur. Gülmatay tükmtt tik devrede Mbkin bir vaiyetn Hulunmuş 15nci dakikada kömcrden bir gol yapmışar, Birmei Üsere, b meüce değiş mmaden blrmiştiz İinci devredle Beşikeaçllar biraz açılımışar, dan b iki açi oyündık- c hi gel yapacak beri- berliği zemin — cemişlerdir. Fukar Gülatasaraylılar çök güzel oynayar: küçük Kemal Beyin ayağı ile Iki gölü yaparak oyunu F2 bitirdiler. Boşiktağlılar dünkü oyurda mağ- cek kadar fena V oyaamışlurdır. Gahetasaray zakımı da | kendisinden bekleniler aşunu gös G . Hanımmın * Çocuğun dert. =,. ı—nhliıo“m lan OA “Altıncı gün: — Dr. Galip Hak- kı B. konferans verecektir. oyumuntlar İstilm | ggeliniştir. almik galip n am w ilân ede-| müsabakanın sonunda en çok “cekiz. Siz Tesimleri ve | beğendiğiniz luz intihap ede- | kuponları saklayınız. Gazetemi- | bilmeniz içindir. ” koleksiy anların resim- Tar kemilerize lümn yotar. “Resimleri saklatmaktan maksat hitam buldu, Lâkin bitmesi Zaha. | sebİn ve ihtilâkin tahripkâr tesi- | nebi esliha ve daşaati baliriye — germemekle beraber Boşiktaşm Tena Tesim ve kupunları nemizden tedarik ede- -— Cumtu Ç Şehir ve Memleket haberleri ler Rayal pansi Vekâletin istediği malümat esas olamaz deniyor İktisat Vekâlci bundan bir müddet evvel İstanbulda hayat | opahallığınin tetkiki için İstan- bulda lokanta, otel ve pansiyon i Tücarct Telgrafçılar Maaşlarımıza yapılan zam azdır, diyorlar Yeni maaş Kasunu danna yapılan — zam Vi delgraf O memurlarımızdan müte- dddit müracnntlar vaki oldu. Bu mürncaatlarda deniliyor ki akilüylnrmde günden güne berbatlaşıyor — | | Yüşe uğramaktadır. Filkakika Da. hiliye Vekiletinin müfettişleri İstan- Dalda da dört beş taraftan ( rilarak bunları bir an evvel bitir. meğe çalışmakcadıdar. Lükin mesiele sade bu değildir. mübadillerin — ellerine — verilecek Tümlik - vesikdlarınm, —memurini- aldesine ibraz ile hükuku tasaenı: Horp v ha "et gn çef d e heber l N egi Fokat alâkadarlar hayat pa- Pik foci kalde b hahlığının bu saretle tetkiki- (a şorla dön b mapee ae İN iyelerinin tapuya - raptı Tazımdı nin yanlış #lduğunu ileri sür- |a örş lirer ür öüare efmek arman | Hafbuki vaki alan yikâyotlere nn mektedirler. Çünkü her mem- | geçiniştir. Biçara hamisiz tetgraf- İ) Yan, bu vesi Tapu idatelerin- lekette hayat pahaliiğı” telkik İi yakc he cafiniz. 1m samaman İ den sutin a Belediye, Evkaf, vergi| Tacklarımzı gepialirediecek bi İ Ünirelerinde de eavat ilinmmta' ma. raz kalmaktadır. der Bünün şekli ise #ihakika bu Üç lira zam Te TWtügene İstirkamı edilirken n üç iptidai madde Ba dleriz mazarı itibare ahnmaktar sebeple Tokanta fiatlarının tet- kikinden dbir fayda elde edile- |£ Kâr Ielgrafçıları derlin edecek | | Evveli temlik vekalarmın ta miyeceği ibeyan edilmektedir. |İbir zam değildir. Maziylelerinin i| PUYA TAPI âçin Yüi dalrelerince İcap ettirdiği yöret Meselâ pirirç fiatı aşağı yu- |; İcab etürdisi karı bir birine yakın olduğu hâlde pilav fiatları — mühtelif sınıf lokantalara göre ayrıdır . Keza bunun gibi ct fiatları da azçok tebellür etmişken he hanği bir et yemeği muht yerlerde tehalüf etmektedi Böyle olmakla beraber dün Lokantacılar cemiyetinden fint- Tan sardak. Aldığımız malümat şudan 'elmektedir. Sonm Bmlüki metrüke| c tapı senetleri için ken- takriri icap cetigini ür. Du tapuca bittabi k: ila eden telgrafçılara karşı müm- Kün olan her şeyi yapacağı şüp- ssizdir. YAti metrake KIZmş ve kendisinin izni icazeri almmadıkçı bsnt terkercsi verihmemesini Del tahakkuk if Şehir işleri İşük Türünüsenür SE—A âke v uurlarma cmmermişti Şuhakde, İskân Müdüriyetinin, ikiye mütertişlerinin, Valinin, Kananet geçen sene öldütü gibi yi d S pu Müdüriyctirin, "Peffiz komis * Pilav, döner ikebabi, na- | Geniz hemamilarınm cümlesini bir- | Tap » n b ğ ğen *bir kişiye “değil birer birer | Yönümm yapucağı #şler, Emval kama ve börek üstimma edlime | JX OY Dü v am e ae | Merrke imüdürü Beyir kubulün ispanak ve mumasili yemekler mevsime tabidir. Senenin 'her ayında buluman | yemelder “için lokantaları üç Sırfa tefrik etmek lâzımdır. Birincisi en aşağı ldkantalar- dır. Buralarda pilav 10 kuruş- tur. Mütevassıt Jokantalarda 15-20 dir. Lüks addedilen Be- yoglunda bazı Jokantaların mütevaklıf olacuk demektiri.. Buna biz ilâve edecek söz bu- Tamiyoruz. Geçenlerde firarl rumlar zamına besabr cari açıkıyor;bu. hiya- eti vataniyedir demişi metruke müdiriyeti buna bile cevap| vermemişti. Artk bu idareden başka bu sene deniz hamamlarının çamanında açilmas da kararlaşnıçtı. | Mezarlık tetkikatı Şehremancüi şehrin mezarlıkları hakkında yeniden tetkikata başla- m arın etrafına dü- var çeviilmesine karar vermiştir. Bu retkikar meyanında bazı mü: tevellilerin halktan para aldıkdarı da mahacirleri llme lagmiler anlaşılmıştır. Buna mani olunacak- LK Dkaer Hebüpları Sçağı e | İ Binden buyka mezaralara g | Hlarel haberler ütevassıt yerleri -35 ara- | rezi deretkik edileceküir. Tuauata İtalyan kensaloeano- İzümeinye 55? ei li Hiziyan konsı Sındadır . l ASA ZD 10 kuruş arasında tehalüf eder. | Hi Ka Gçidenli n Sç | yoktur. Amanullah Gazneyi işgal stti simal 19 A A) — Amamulinli bir mükavemete maruz kalma- dan Garneyi işgal etmiştir. Meksika “ Kadınlar ordusu , relsi mevkut Meksiko 19 (A A) Tarın müdelensi ord amaruf bulusan katalik teşkildtinin veki/ “Marin İrveta, geçen hafta Vilâyette DBi çikaeldiği Vilâyese tebliğ Hrikegür Yunus Nadi B. Başmuharririmiz Muğla meb'u- su Yunus Nadi B. dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. ANlemanmn Ka nn anmunazman, Kimsesiz vatan yav - Z| £ vutarıma yardım ediniz E 35 kuruşa karın doyurmak, ka- bildir . Bu miktar mütevessit Tokantalarda 60-90 kuruş ara - sındadır. Lüks yerlerde 150-200 kuruş- bir gecelik yatak ücreti S0-75 “mütevessit otellerde 100-150ku- kif edilmiş olan diğer on iki Tuştar . Bundan yüksekleri lüks Kadınla mahkemeye sevedil addedilmektedir. Hükümet Dü kadısları Yalisecı hi Pansiyon kiralarma gelince bunlarda ayda 10 lira ile SOdira arasındadır. kümetindeki asi kazaliklerin mu- zaheretle nilakcoyane — İasliyetie belimmuş olmakla detiham eyle: mektedir. waşingtondaki diptomatlardan | içid içmemeleri istenecek Waşingemm TOTAA) — Cenabi Karoline âyarından ve demekret. Tardan mösyü Releate, âyan mect divan riyasetine bür kanunl teklif sevili etmiştir. Hu teklii mucibince müsyö Hoover den, Waşingrond: Tulunan bütün diptamatlardan içki Rüsumatta Sandalın içindeki kaçak sigara — kağriları ve ispirle | “Dün sibah Fmdliklt özünden ge- l Şüphe düzerine Rü- Semat muhafeza memurleri Teti 24 inci diste Modeda Selmci mecie, Biüeen Beşci ei dan a belanan üç çaval ü laçak sigama K işpirto müsadere edilmi ile #i zencke işmemelerini Ve — işirimemelerini Etaan getelerinin yağmayer (EZCumhüri gel ale bti 20'Ni: | Bugürnkü dahlili ve hartet haberlerin hulâsası Dünkü futbol müsabakaları üa Omühüm ” fubol Msaçları oldu. Bunların en mübimi - Beşiktaş ma- da 1-2 Galatasaray gulip geldi. Fenerbahçe 0-4 Beykozu, Vefa, 0-1 Süleymaniyeyi yendi, Dahilt: ocuk haltası programı tesbit 'edilmiştir. Bir hafta müddetic Ocağı iğare edecek çacırklar ühap olunmuştur. $ Verli mallarını orumu cemi- dün. tesbir. yapılmıştır. $ Türk Ocağında dün parlak bir Şan, konseri verilmiştir. Harici: 35 (iniyan tayyaresi yakında balkanlarda bir selere çıkacaktır. $ Tunusta İtalyan Konsolosa- nesinde bir bomba infiâk etmiş- - Zalyat yoktur. $ Emanullah han biç bir mu- vemete maruz kalmadan Gr neyi işgal etmiştir. ' $ Almanyanın börçları hakkn. — da Pariste yapılan müzakere de — . bir çıkmaza girmiştir. Alman mu- rahhasları konleransa işdrakten deragat cimişlerdir. Hamamda yangın Yirmi kişi çırıl , ge dar kebirde halk cumâ namazını kılar- ken müthiş bir velvele bir Teryat işidümiştir. — Yangın vart. lındanatl. Va nayoruz.. Camideki halk bunun üzerine derhal dişanı fırlamışlardır. Bir de ne görsünler? Camisin yazındaki hamam alevler içinde çayır çayır yanıyor..Hem Öyle bi yangın , alevlerden dolayı içerde yıkımanların. dişen çıkmıdarma im- kan yök Derhil isiyeye haber verilmiş, iakat itlsiye gelinciye kudar içer | dekilerin. yanmaları ve dumandan boğulmaları da imkân — dahilinde — görülmemiştir. Vaziyetin vabame- fini takdir eden Eyüp Polis mer- kezi muavini ve zabıta ciradı derhal 'bir merdiven tedarik ederek ha. mamın kubbesi üzerine çıkmışlar. | . llkin burada da içeri girecek bir menlez bulunmamıştır. Nihayet kazma ve Küskülerle — Güreş tederasyonu tarafından güreşçilerimizin kabiliyetlerini inki>.f ettirmek maksadiyle umumi bir güreş müsabakası tertip edilmiştir. Bu msf>abakalara şehrimizdeki bütün güreşçiler iştirak etmişti Fırkası Sirasındaki salonda başlanmıştır. Mörabakalara dün Beyoğlu Halk Menma LAT ÇaeRl ee | 3 B zalebetmesi isenilecektir, hamamn Kubbesini delmişlerdir. — Müürfçor: Tüksn “çendesi dulküla 1eca- ( & Bi İngilterede intihabat taaliyeti İçerde yıkanan takribon yirmi kişi ööüüle Ratikorum şehidni zâbe Ve veğ &1 B , Tondra 15 CA A) <— Daşvekil | sirf zabıtanın gayretile çıril çıplak Tük Terk eee avder elti 8 FT vüryö Bakdvin, buğin BeveyLane | Tarunlmştardır BB L G ) aa T GLARI | Frça' n sye aai LÜ huzuında übim Vir sunik eat adürülmüştür. | - ctmiştir. Mur uhafazakâr — fırkanın intihabar. siyasetinin ana kadarını izah ve zeşrih eden bu mutkuna, bizzat resi Glan Mösyö Tüoyd / Gecrgenin aaf vechile diberal fırkasının bir mevaid fırka- sından başka bir şey olmudığnı mahalazakâe fırkanın fırkası olduğunn söylemiştir. Bakd- Vin billhare işsizliğe karşı da ciddi tedabir. alındığını ve balkın ona göre veylerini istimal etmesini tav- karilerden rica ederiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: