25 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

25 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eğociik haftasının ikinci günü de iyi geçtı üNü ankan DiT tirak etmiş ve biri birinci, di ğeri ikinclliği kazanmıştır. Sık- deti 13,2 kilo, boyu 76 santim 've 9 aylık olan Kenan Ahmet Hamdi. birinci cağı hatırası , yazılı bir. ma- dalyon verilmiştir. Sikleti 6,7 kilo, boyu 64 santim ve 6 ay- lık olan Leylâ Tahsin H da ikinci olmuş ve bir ipekli men- il almıştır. 1 yaşından 3 yaşına kadar olan meme> çocukları arasında sikleti Tâkilo,boyu B3 santim yaşı 2 olan Nurten Celâl H. hirinci; Sikleti 15, boyu 89 santim ve yaşı 3 olan Osman Mehmet ikinci; sikleti 15 kilo, boyu 85 ve yaşı 25 olan gülseren Ah - met üçüncü olmuşlardır. Birin - ciye madalyon, ikinciye ve ü- çüncüye de güzel ipek mendil- | ler verilmiştir. A yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklarda da sikleti 29 kila, boyu 113 santim ve yaşı 4 olan Nijat birinci, sıkleti 20, boyu 109 ve yaşı 6 olan Meral Müteferrik Zorla iane olur mu? Çocuk günü münasebetiyle, vesaii maklişe Aiyeerinde, yokcukardın ai | edenler Himayek İzlale gönüllerinden Kopan miklarda. tebermida bulundular Herlesin seve eve venliğine şüphe olmuyaa. ba ianeye, Kumkapı istaşyo. Şdi hemi de makiven $ korüş olurek Mecbüli bi mabiyet veridiğini bayreade gördük. Ki memuru, yoleuları: “Bara S0 lerlik iame - bilemi ammcakan 5 kurüş. ermiyene bilet vorme cmrini verdi e ç demiş, varında büler. parsundan Taşla $ kuraşa olmıyan yölenlari ters Yüzüne çevirmiştir Merciinin mazatt dikkatini celbedler. e. cemi ianar nizamnames'nin huyart İve kadeni “bir mahiyeteki - isnelerin “cemilade halkı rüahcup byokacak, soğı Jet ve bihursa cehredeeri: şekildeki Gürüm alarakk yönterdinini ha- “Halk, İamiyer borruan scve seve “ifa için biletcilerin cebrü irşedmi mul Güriçe müsseesedinin bir hamının yalniz yemek yişerlere measus olduz u dn evlemeği unatmuş ve bi süretle Mezklir KXanuya evlenmek üzere giden gmüşterilerne karşı mecbur olduğu en gti ereri nezaketi iumal eylemişiir. Dün aaşam müharrirlerimizden bi Sinin matüz Taldığı mahoş variyete düşmemek için çat 20 den şoari V0- kantanın bir kısmının. vülniz — yemek Yirenlere mürüssır oldağunu mhiscem karileninize iln eşleriz. | , Reledilen kararlar v Baylar yüzbaşısı / Abdülleri, Kilis nbar vaun Fuzı, Bayındır capa kazibi, Heyler hakkinde evveloe hevci KİK Tei dt ü n kararları ÂN karar heyetince refedilmiş Gidenler AMaliye: veridet müdir muavini Cez- Öi ve müdevvensir kaniniye Müdürü Kadınlar birliğinde “Türk kadınların alakadar eden muh- elif meeleleri zetkik ctmek ve içabi deşebbüsar'a bulunmak ösere Kadınlar fürliğinde - deşekidi earipini | gözdığmız komisyonlar dun içtimdarine. müessif bir irtihal Şehrimizdde tahtr tedaide butunan iz mahikemesi ezaşından Hüseşin Zihmi İA evçelki gün vefa etmiştir. Merhumun cenazesi dön kaldırlarak: Yöğkapıdk Ösüle makberesine — et Gllmiştir. Cenazç metasiminde Müdâci- bmami keran. Foj Düi Beylerie Müddek umumi müsvinlerinden bazları, Adliye rücmaer hazır balanmuşn. Türk-Yunan müzakeratı | 'eyi mecrada ç. Müzakereye - iştirak için Ankaraya İgkmiş olan Yunan mübadele murahhas. Tanndan M Namopulos. bazi evrak ve vennik slmak üzere dün yehrimize gel daüşir. Bugln veya yarın tekrar Ankır taya gidecektir müzekeran ümir " İlanüe BZ Deya ll di l Makknda Kd bulandığını ei Düyunu umumiyenin tasliyesi 7 Tesliveye ilâinamenin mevkil tbika (aa müreskijr. başlanacak ve gele İzek deşminisanide kupanlar bedei İstan- el — gümclkleri ariderindan — iesvire iklecektin <— sikleti 16, boyu 97 ve yaşı 4 olan Bedia Refik te üçüncülüğü almışlardır. Bi rinciye lt kalem, — ikir örtü — ve üçüncüye de verilerek —müsabakaya çmıı.r İ başında eli ölmeliz başlamışlardır. Vazife bar şında bulunan bir haftahk reis Bürhanettin Beye dün telefonla İ tdrmelak veki olanışlar göcük . bayramı esnasında sokakta düşerek has- talanan çoceğumun müayene loktor. gönder- ienizi rica ederim — * O sırada odada gürbüz ç- ile meşgül bir ha A Şikrü B. derim, adresini akımaz, demiştir. Reis Burhan B. bu babadan adresi almış ve Ali Beye de bu. Tutufkârli: iandan dolayı teşekkür edilmiş- üracaal eden | Ali Şükrü B. Beşiktaşa gide- | rek çocuğu muayene etmiştir. Vilâyette Bir çocuğun kanı tahlii #dilirse habası anlaşılır mı 7 | 2 ile müracant ve küçi kanından olup olmadığının iki çecuğu için n açığımı, Clde - mahkemes , diğerini reddetti- nafaka bağlandığı, hahbaki diğerinin de meşm oldu Bumu anlatmaktıdır. Ev har had Ai Cemat | 16 yaşmda Fatma isminde bir | kardeyi Abrahim Unl çme an Zi Vilâyet, buristidayi Sihhiye Mü- dürlüğüne hevale etmiştir. Sihhiye M. şüphesiğ, - çocuğun. kank llli | edilse de, kime ait olduğu akaşıl Dü yölda gifahen cevap verilmiştir. Vilâyet meclisi bugün son içtimamnı aktedecek Vilyet meclisi umumisi bugün içtimamda bürçenin karaati- am edilmiştir. Masraf bür. Sükan bedelt eski yaziyette ipka | Gllmişte Tamirat için Ar.593 a 'çt Maarif Mudürü Mustafa B. 'ba paranın çak olduğunu sü Müdürü, 350 mektehir yar, bunlardan ancak 40 tanesi Mütemadi tamir: para izımdır, demiştir. Millet mektepleri, F ndleri içln 50,000 Ya tahsis edil. miştir. Maarif Müdürü Edip Beyler dün Ankaraya gimişlerdir. | ve, 2550 dengnc açak ilk devrede | 40000 kiçi okudu, tahsil iüttyor — tekrar iki tedeisata - başlıyacağız, dedi öylece kabul edildi. 2000 Jira olarak Darüşşafakaya 20,000, Hayzt plerine 254000 Cumhuriyer sine 10,000 lira, Fakir çocuk. İt için Hilâliahem yeletlale. 10,000 Tira tahsisi kabrıl V dildi. Sonea viliyetin Adalar elek | / | | n ümümiyesile reye kondu. ve kubul okundü. Yeni yapılacak Dişlanser | için 15 bin a konuldu. Heybeli- ya hiç konulmaması ve y mevza fahsisat kabm! edilüi, Bugün saat 1 de CHL K amda Meclisi umumü” v ni içüma ederek Melisi umumi” mir ikmali vezile etmesi dalayısile Bncümeni dalmi azn namzerlerini Kaçmıştır. Diecruk bast ralmıştır Otomabil facıaları Genç bir kız otomabil Kumlapı - isminde şndir bi evvelki ge yazıltan idöresindle bulaman 625 numaralı ornmatilin suretze yaralanmıştır. Şoför yaka'en. miş, kız da hastaneye kaldırı!mı Müteferrik Hüviyeti meçhul Düm sabah Ahırkapı sahilinde bir ceset bulummuştur. Ceset ça viyeti tesbit edilemen eytiyet Müddekemamiliğe. b K Yi pard mütaahbiren tesellüm edilmisi Polislerle Komiserlerin Veni mcmurin - dereeclerini ihtiva eden cerelde, Komiscelerin ayaı dükleri görülmüştür. Mafevk ilemaducan mesinde mercüi aidine müracan: alıamışır. | “Bir dişçi hakkında tahkikat Polis kısmı kabası öken bilâhare şüpheli bir vaziyette drk tabiyetine giren ve Gürosman Damı alanda alkkında tetkikatin. bulurmakcadır. Komünist başısı kimmiş ? Hetkbaratımıza mazaran, Komüni Gürmünden dolayı bir kaç Kişi hakkında. tahkikat yapılmaktadır. Münların bur dei aki tahriklerini idare eden zatm Doyçe Orçant Bank veznedarlarindan. bir K anyalı şabiş olduğu aalaşılmışr. Mu: Yaaileyh Bankada 300 Tira mosil tahdem bulanmakta imi (E VUKUAT ZI lüç intihar hadisesi Genç bir kız kendini kuyuya attı, dir berber- | de ustura kesti, kendini ip ile astı Asanbul Fanbol. Heyetinden: 6 Nisan 920 cnma günü icra kih- cak resmi müsebakalar çunlardır. (Kadıköy sahasında ) Kumkapı-Eyüp saat 13 Hakem İvzet Rey (Taksim Stadyomunda ) A Sanayi aat 1L Haken Necmi Bey, Sülermaniye - Reşiktiş saat 18 Takem Sabri hey, Gal koz saat 1445 Ha | teşebbüs edenlerin ikisi ölmüş, birisi de ümitsiz bir halde hastaneye b derlmiştir gi |Ş ler FLORANSALI KEMANCI filmini züsterecektir. üerkezinde bulunduğundan kulüplerin »z-owoec—o-» (Posta k-ııu—-ı 163) âooooooz—o Mübaı&]e_lle ve İskânda rin vilâyetlerimize Fatma da bu. sözlerden mütcessir olarak kendini evin kuyu- Genç kiz K halde çıkarılmış, İsanbul ve İzmir. hariç olarak mal almryan mübe- kinci intihar badire ikak mazbataları ile da 27 Ve berberlik Mehmet Ziyer E. ek kendisini öldürmü tür. Müntehir biraktığı bir mektupta intikasından kimsenin mes'al olma- dığımı bildirmiştir. n idaredince şimdiye emvali metarkenin Üçüncü intihar Kapaınında- olmuştur mese dahi istizan edilmeden is- olunmaması lüzamıa Dahiliye gel Rüstem isminde bi zevcesi olan Fatma H, di kendisini emrin umumiyetle mülteci, emvali metrukeyi İmtiharın sebebi, meçhuldür. Za- hat tahkikat yapmakı Carh vak'aları İskambil oyuarken... Beyoğlunda Çe- ct tahtında İşgal edilmiş baı emvali metruke de, çerçevesinde - dhil Velinin kabvesin. de iskambil oynı isminde iki arka- daş. urasında mü- üş Gldetundan hü- Poliste Polisterin Ticaret ve Zahire Borsası Dünkü Zahire Vasatiler 25 Nisin 1020 bedesese HAKA FİLM ddd B haft zarlında — mühterem temaşagetlere — ağapidaki / Fengin - proggmam” |Ğ akdim edecektir B Albamta y : Bilgi Hetmin y , RUS AŞKI CUle) Melek sinemaşında: Liyan Hayüin temsil eylediği İKİ KIRMIZI GÜL ÇDefine)? ; Ka & suma dpanan VÜT N oğeüi COŞGUN zENDEST VD Z AA SA Y aa Elfnonn sei ai SaRr ; K aa n ZAMBAK (a hai İ hapta hc BPRUNİN EN GüZEL BACAKLARI Gi MAĞ Tn aA A BC ŞAYDA PAZARİ Ürüneneyon HAKA FUN BbbALAN ADRES: HAKAFİLM, 000, İstiklâi caddesi Müse Apatumanı No 6 MH SdASocAdAĞAK BRİGİTTE HELM in en son eseri ALHAMRA da Tüerkez acenlası Galata Koprü başında. Beyoğlu 230 Şabe acentası: Mahmudiye han altında. İstanbul 274 TRABZON IKİNGİ POSTASI RADENİZ) vapüru 25 Nisan perşembe akşamı Galata rihtr amından — hareketle — Zonguklak, bolu, Sinap, Samsun, Ünye, “(sarı zanbak ) “Bik D Ferah sinemada 2 filim birden Markita aynıca Düztaban Bastıbacak Daima kenç ve güzel Fatsa, Ordu, Gireson, 'Trabzon, timı eZ Rizeye gidecek ve Of, Trabzon Polarhane, Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop- İncboluya uğra: yarak geleci z z Antalya Postası CANAFARTA ) vapm 98 nisan) 10 da Galata — rhtinmndan İzmir Kölkük Bodruml İRados Fethiye — Finike Antalyaya ve dönüşte mezkör ike iclerle birlikte Dalyair Marmari Tizlhltağ ĞN D Kullanınız ) ozrlü, veçhin Tezafetini mu- hafaza eder. Antrld: Leke, çil, İİZMİR SÜR'AT POSTASI (GÜLCEMAL) vapara 26 nisan Ticaret işleri umum müdürlüğünden. Ess nizamnamesi mahalli ka- nunlarına —güre tanzlm edilerek | üsülen tesçil kılınan ve 80 ikinci gidecek ve pazar 14,30 da İz yareketle pazartesi sabahı gelecektir Vapurda mükemmel bir örkes. ve cazhant mevcurur, teştin 830 tarihli kanuna tevfikan “Türkiyede Çalışmak Üzere tesçili istenen İsveç tabilyetini halz ve aşgari 9 ve azaml ala mülyon ngiliz Hacı Hüseyineyen / Şo semeyek Ccmiss ol di Haftalık izmir postası | nin vekâlete verilen eyrakı tetkik olunarak muvafık görülmüştür. Bu Hüseyniye evrek arısındaki umumt vektlcma: | | B Söre girket Tanana yapacağı v islerden ve muamelelerden doğucak | nn 27 Cümartesi “öcalarda. bötün mebkemelerde | Tcünü üçim Te d Siket nmandin — Müddci, müddesaleyh ve Üçüncü hareketle CĞelbalu Çenekkale, Büremit — şahıs sılatlarile bazır bulunmağa ahi ve gizmir ) Elezimer ve avdet | ve şirkete git bütün işlerde imza Haa a Tar T aa aa LNMN | koymağa salâhiyettar olarak tayin İiteindiye eaddesinde T numaralı ingiliz : Titlerin. istem yapurlurı iderelümesine — olunan samumt vekil - İstanbulda, mürulast. Telefon: İstanbul 267 | mükim V. Henderik - Vanderze —— Elendidir. Keyfiyet mezkör kanu- Timanda n yefindi mekiene inileen ilân - olunuz. Yükçek mühendis mektebi mu- bayaa komisyonundan: Tagia geecek Taparlar )) Kai nf c B eee |RS z | Tnet alea nektedi met Ankara ür Tapadan baası için bir adet (Pedal) mukinesi Gülikat 17 mayıs 920 tarihine — müsadif Cumartesi günü ihalesi fera edilmek 'e aleni münakesaya vazedilmiş uğundan aliplerin bu baptaki ini görmek üzere Gümi din mühendis mektebine Besse || suyunda aa Te || momcanlın üün olunaz n a e — Z döğünden B SĞ Ha mükavelenamesi — maballi Tcaima — |ie | ö kanunlarını göre tancim cdilerek İi — Tei — D vamaza üsülen tesçil kılman - ve 30 ikim GRİESETİER terin 230 tarihli kaman hüküm relörm . | İcrine göre teçili istenen. Dunime:- earlarmı şöztrmek | rka tabüyetini - ve'döre müyon aÖN EZ e S H A a Gi b Dü e | G LR e ! | | i aR | görülmüştür. Bo evrak” arasmdaki İDr. Osman Şerafettin | omum Yekilemameye göre Şiker Kavazı sariye muatasn — İ summa yapacağı iden ve ae <nf Tni ldarya Verem İl| metklerden " doğuak — daraluda Ka aa y aa Çye ' tüzün melkemelende middei, mü ar Rifat Beyin Borçlar kanunu şerhi ati llerlik “verlk tasakillaı A L KEPAN ai b op Ü ee a T

Bu sayıdan diğer sayfalar: