16 Haziran 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

16 Haziran 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefom : FRAPLD. SŞ 'arkde müdürü : 2365, Kitap kınmı: 472 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Fransız Tayyaresi Bahri Mghiti Hava hâkimiyeti eee )) Türkiye-Yunanistan Bugün . Si e el Ve meydanna(| Başmurahhasımız Tevfik Kâmil GK dinü aa LN Gya İ a Ü dd O Vcezez zN — Beyinmühim beyanatı F e easdake serl| ği DUgi zi yaya kaldınmlarık (| Takdiri kıymet hakkındaki yunan teklifi A aA et Bakimiyetine Tevkalde ehemmiyet e) ae vermekteir. NL gn tobiller, tramvay. (| badele komis- İntanlar, yelmmz b asdlda dei, bine Ş gamĞle Bağ, a ae öi deree ee el uşmak karıara ve , Büşük ” meydanlarının “hiç'biri V| murahbasımız hei Vef ÜĞk, Jara da hakima olmak emelal beslemi Hi ktarne çe debNd gi | Tevfik — Kâmil zelosun — riyase- e GT eei meşiar Konkaram | gevtle Kümil 4 Tndeli içtimeda efsanelere, mukaddes kilaplara kadar | disile görüşen takarrür — ettiği Tz alürnde, e'i gn ge 3 ' bu yanar. g| bit tekatirimk Pat Ha a'Glelk Skande mabyan Ve T takipi eder, V| zin mübtelif a el T dandağu lbirentten, - uçarak - kaçtığı | —— allerine cevaben lar, mezkürdür. İkar vücndüne kanatlar beyanatı atiye- . srrelea fakmiş ve bunları balmumn ile omuzla — — Dünden itibaren şehrimizde, henüz bunaltıcı değil isede, haylı de bulunmuştur: tarafeyn arasında v yapışlarının, bu sürelle usarkcu - fazla sıcaklar başladı. Hararet azami 25 Asgari 12 ye kadı, 5fi br konuşulan ve bit ançın fazla yaklağn SAa Gan | çıkmıştır. Soğuk meşrubat satan dükkânlara rağbet fazla idi. () kelmadan rabat rahat gezer, (| badele başmur kan ada oğtuna kırmış, kanatlarını | Bilhassa ayrancılar hiç boş durmıyorlardı. dolaşırlar. rahhası M. Di- n aptuna Taksim meydar Amadarna “yapıştıran ” balmamlarını | — Bugün bava hafif poyraz olacaktır. denin yüzüsüyu yamandopulosun Aritmiş, kanatları vücadünden ayrılın- — L er —İŞ suretie iramvaylar hafta sonunda Atinadan avdet axa0 —X2 — Tayyareler bugün gidi; ör Sakiyeye " Taaitla “yonara “ve Üİ edeceği anlaşlyr. İkci, bi Güşerek boğulmuş! YYi ŞUD SN — ,.ş.ı..“i'....ı Nebil Bey, Ankara- Bu bürafe, hayatta irişimez rayeler x L Beydan , gekili (| Ça Tilak l ZZZ Matbuat Cemiyeti İtalyan gazete- | Ai AA İ ĞN Fakai - “ikar” wi esanesi bugün bir Hakiket olmuştur. İntanlar, bavalara te avdetimizi rica edeceğim. M. Fenzmararı Gileri şerefine bir ziyafet verdi | Biza z ) aa GUĞL Bedi lüşenin Vaşlamdürd geei zumuda gkmşt Şeleeme” Üİ deceşine dale İpele görüpmer KaRyareclik tribine sasıran ei | Dün akşam İtalya sefaretinde bir garden |) #eti erkânının muhtelif Ar *> L TiMNür e İmparaler Kmanta Ken. | - parti verilmiştir,misafirlerimiz pek iyi — ( "e tetkik seyabatlerine rağı )/ Vaziyel NL Diyamandepuler enin samanında bir Türk, oçmak (ec- intibalar hasıl etmişlerdir halini aynen :—f—fh-:; çimip )) kabincsinin kararları anlaşılınca Dön Distieat Cemireti taratmüan ve buyazı da kaymetinden hiç || — e aŞ alan Yeyyaecleri İ el Çlr | bir gey. kaypetmemiştir. eç gelen İtalyan gasetecileri şereflae gidişle ayal yanmın gelecek el D H halen Tü n ah DA sene bugün de gene bu söton- ) Bir kaç resim daha kaldı ondan Aöayyarecilik barikmlade terakkisine | z EK EYaletle TÜ deve İtalran v larda intişarından korkulur! Ğ a 3 İrdkani'dükn Alsita çevntırlar. ee sonra reylerinizi istiyeceğiz ! Hai önl v lelra b e Ş anı HOA Devlet bankası — mununa £. f ee e SS A SA ae İf tetkikati — Cü gAl BK açi z ge P M. Müller “Türkiyede | drr C böĞR sredetiyelin eee bir merkezi tedavül " pariste çeki emen bi yavrusudur; fakat Dü yavra a yan doştlak müshedesine İtalyan| Y li il- | miş ve kliş SAERL KA Taçtin e vae aü mö eliT A bankası teşkili kabil- / niş ve bi Kanlyar Yağının küşikküğüne rafmen | mada kaydağa enayı büyük elçimiz | VA dir,, diyor e orada ya - Tz n “zurkiyeyi Ttlanden yük | TÜT olane — ÇÖ Te ada gl İ ae gea soltmok için tatihsalatı toz- | "Ağmen Matma- barüla bir delikanlı olduğu raman ne İ!talran topraklarından geçişimin gaz 4 yit etmek lâzımdır., zel E.B. ninilk İT AF Tezmi Bi 'det yarattığı bu kanatlı, rürgür ne- kikatta bulunmak üzere Ankaraya | recede net çık- Te SLEE DB 0 n s B MA DA L - A Beri, vabti kartallardan başka hiç bir | Ücrinden Miri Sayarım. Taryarecile BĞRR | Gizinden bir. hafta şeirimizde ka. | bur fotoğtafçısı mahlükun geçemediği, semalara - ser |D ŞÜTi ginir Bindikleri aletler terar » Jarak İstanbulun iktısadi vaziye- | Emanvel bira - gekmiş mağrür şahikalardan astı, büz- (dyaretin fzi bisim kalplerimizdedir. 5 D EREE SA SRÜ derlerin atölye- SAE DNK Girtatmmez s PU S e şaüphe yek vi dünyanın istikbali | aliplerinin kalenleri e kurvedi çe ziyafetinden bir Intiba —— | inumla beraber dün. kendisile | tanbulda Ken. 'renin üstüne, bir kartal gibi, çelik ka- ER yetiştirdiği nesil ve güzldeleri ile haya- | beyanatta bulunmuştur. KA Sallarımı germiştir İN ZO Bütare natkuna de-İünd Z Tetkikatım Henüiz bimedi- tarafından Ç z ! İN DakEl DA Z | abina Hanim ranmlar | aA G Gi harekatnle Güa Gaçülden maplap ve kaztir |7 a |Ünakki Tatık Beyin salku Hati bt e aai ea d e |O ağünderen zata de tcessüf etti. Biz de o zaman GA a nn ai T sakan demmlez n caldş Te Dan ea a| Bzere blr Skerkat edevdi Bane | banlain ” valdesi ” gelip li | asütunda hadizçden bahmetük. nin, kamyon kağnının, temebil ara İşir eden kafası jle yürüyürenün. hir Ankarada idari, mali, iktisndi | Çön n baber, | redilmemiştir ve edilmiyecektir. Ka pekecanü deme süradı O soktarada idari, 'mali. iktsadt | günderilen bu resimden baber: | redil di Parisin en meş- İeri nım.,ı.;,...ı.wı ve tanı | efendim. Ça y gee giyamyekaa gd e : a idecağla otada - Binbas | S | lli Allasiyi aşmsağa muvaffak oldu. 10 j ğ gu Menlekcim Harici Uzari çe aat (| — Abdülkamii, yıldız. mahkemesinden Mitbat Paşanın idamı f Yaziysüni terkik elmek İsterim. || hükmünü almıştır. Bu hükmü temyize de tastik ettirdi.. Bun - D a i ; Görüyoruz Ki tetkikatım daha nok- || Jarden ” maada saraya topladığı yirmi vezirden de ayrıca bir umhüuriyet ş ; » ae TNRER ASA ZZ || barar tedi. İ Ucuzluk ku, ile görüştükten || — On Beş vezir idar duk ŞN Almanyada yazacağım . (| düler. Abdülhamlde le Öoldikça “ kanışıktr Ve ' ü R | 5 kati bir. hüküm verebilmek için i Cumhuriyet ? y ö / y öle areya aai Ucuzluk kuponu ; e Tazımdır. 4 İ ğ jnnnnınaıım neden Paşaları idam ettirmedi? Neden (Taif) e ı &İ'Lı ır= ru: :ın,x.ı:ı T ç | sürdü? Mithat Paşa (Taif) te iken İngilizlere kaçacakmıydı? a el titetcen gter İ | pları eli teyvere —D K ELA GNL | — Gevabinı tefrikamızda okuyacaksınız! al Barbo Tazımı

Bu sayıdan diğer sayfalar: