24 Haziran 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

24 Haziran 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Madde 1 kakarada Teyi vti n M Mladâr 2 ğüabalaya arayğen dlan günlerde saal 1 4 bir mes'ele üzerine hir mürakip tarafınddan kabul ve itiber oluaasalır iştürek. otan Köprlübüğı 'W müddet'e ve kapdlı zarf kadar teklif Tihine müsadif pazartesi günü saa “Devlet demir < yolları ve İimanları : umumi mudurluğunden vamile maraf ilibaren ve dar. devam enirileceki v islesiyonları dal kületlerinin Küprü ye mücavır istasiyonların igmelere gidecik yolculara bir Sükalür di Aevakküf ettirileceği ve bundan istifade simek peodikten ilibaron Tuzlaya kalır bilet Tarki'ifa 'e ol lırııtlı a Itwılı Nııı Haydııpışa Har. Pendik-Torla ammsmd Süki Clçmel ebana gidüp ae ahirs değin 'her edilmiş olan tenzilülli bir tarile mucibince azimet ve urdet atılacoğı se Adapazar -Tüzla arasındaki” istasiyonle 1 17-6-020 urihi muştar. Talip vve Metilleiğümi 20 v0 2L tü * KĞ idekile eseniya” üğelür fişgeki, vücut ötmeyenleri vera alescemnlmaliyede Hakal üç sene istihları edilmiğj maralar diğer dört süsle taktir oluaacaki Kakarada “Tirani mühasehal başlisbütime iöirinde izzme alunan Başanmı l Öeli d bediyeye zevdileri ll cereranı mun- a lspırto ve İsiprtolu ıçkileı- inhi- ünden : Evsafı şartnamesinde yazılı biri 800,000 diğeri 450,000 kllo olmak & irte pazarlık süretile alnacaktır. lipler mubayan çartnamesini dğrenmek üzere mubayast komis: yonu kitabetin müracaat edecektir. Teklifler 1 temmuz pazartesi günü saat 12 ye kadar kabal olunacaktır. Yüksek mühendis mektebi mubayaat kamisyonunda! aa kalın olmak üzere yolculara bir Kalaylık almak dideki katarların mahalli mes- | —Afner Bukuk mahken lan |Bostanı Âi mahellesinde mükl Trüser davasmdan dolayı bayin olanan — yevmil İmuhakemed müddekalerii mumalleymin 5 sarı umum mudürlüğün: Kadriye Hanımin korası Kadirçeda Yin.Blendi aleyhine, ikame — olunan boşanma davasından dolayı ilâ olunaz datida sürelinin mümalleyhin. mahalit e b 15 haziran 1929 taşikinden, 1 demmuz 1929 terihine kailar olur gün müd- detle ve Kapalı ztf aamlile. münakasaya oe garinamci fenniye ve mümakasa Şarinamesini, 'türbe civarımda Sunayi ve Mesni müdiriyetina iyaeetim müracaat etmeleri ve taligilerin ihale günü SN tarihine müsadif pasar günü eat 16 Üa 'teklif mektuplarile, yedi. buçuk “teminati muvakkate banka mektübu. voya. Belediyenin buzu va Haubaptaki ekliyeli ferniye vesikdrını Havram Belediye meleri illu olunur. 130 çift kundura münakasası Tütün inhisarıumum müdürlüğünden: dimime mümünest veçkile 180 çilt kunduru imal enirilecektir. darın mümüneyi görmek üzere mürummtlim ve 24-6-090 ar TOŞdÜ da mübayas komisyonunda " 25 deminsu bulunmüları. HUMMAYI MURZAĞİ -ISITMA KANGIZLIK — Zafiyet ve Kuvvetsizlik halatinda. KINYUM LABARAK Kesanalard "'.. KS ST Etetari e ci Çö AAA dd pt Bursa at yarışları Bursa Baytar müdürlüğünden: Reisicamhar Hasretlerinin himayelerinde ve Başvekil Paşa $ H. riyaeçtlerinde yarış ve ıslah. encümeni Âlisi nanına 28 $ ziran temmur, 12 temmuz ve 19 temmüz 929 tar rihlerinde Bursada at yarışları icra edilecektir. almak istiyenlerim Vi ae Ü MKY GANYENA LA NADE LA DE Bandırma Beledıyesmden ! b ddddiğiğı ve plâk v Mi asa Tarihi — saati. f N |öntncan eait Sade yoğı 2 Tenan —S0 MN Kapalı at 1180 Kamak “amla mtakcadler Kartanımız B M Glek B KaEEM Gatelli zener amazl M b eli Gi zdk, c ee talik Sölen Yağda Türetine” ua Çü — B aBa hi tandan tlibaren on beş gün sartin. k Ü SŞ 19.80 © aa cevep verilmediği takdirde müame- uru, bebelye -i gi İ açi lek kanüniye a edileceği — malüm ol- « barbunya 2 w we |. Nü eei ai ” M | CDi yerimeie' BZ AD R o»ıo»uo»oooo»ooonoo»o: Zeştin “yağı . Ş KÇ L 5 VRİC ;Dulceilo 8. >. M SS (l î GRAMOFONLARI 'ısm,ı -: x -h Haa aa eli ) e Si di e Sbrilası uculmdar günde 9000 Bi eee Böreeai N Yamatla A GN NL n e Tebiliği ile dünyanın her tarabında. a YA Dirincliği. kazmmaktaır. Kise yoğunla # x ; x MRlAN Baze lli Kaşar' peyniel $ > e ilinee ci BeyarPerair ğ Ş FOT 0000000000. Ş SRE 0000000000000 9 0000000000000: Diş oğril vek tahammdı fersadır Aspirin komprimeleri almekle derhal teskin hnabilir. Yalnız' karmizı. bendıralie hakiki- gauşerı ambalipae “dkkar e bu Merkeyi muurmen Talen ediniz sübahri Müs. Mübendis. mektebi Et, Ekmek ve sir erzal saları icra Yalınucağından Akamaları ilân olanuz. Evkaf umum müdürlüğünden: sena zarfında kürümü olan yükarıda yazı ada müharrer tarih va sanilerde münaka. olanları mektep iüaresina müiracnarla şeraiii Maktarı Cinsi 400 — Ton — Kok kömüsü 350 — Tün — Karıplâ maden kömürü 20 — Ton — Mangal kömürü Çeki — Odun Tümmmu olan balida mubarror d eee — Tarsus Beledıye daıresmden Vün l “Cİ:İ:İ:'."Ü';'İ;';;T SELİRE çukta ihalei kar yeniler Anküra, İstanbl e dairelerime müracaat vesiti nakliye olomabili aahallerinde teslim elunacağından taliplerin peral arlık likte Adliye Vekâle- Çanakkale haricindeki adalar ara ari bir ay müddelle islicar

Bu sayıdan diğer sayfalar: