26 Haziran 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

26 Haziran 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eee Divanı Âli reis ve azalarını seçerek tetkikata başladı Ankara 25 JHu, Muj— Gelen malümata nazaran Divavı Âl Esküşehirde taplanarak reisliğe Temyiz mahkemesi reisi İhsan Beyi intibap etmiştir. Divanın asli ve yedek azaları seçilerek Ahmet Muhtar paşa hakkındaki evrakın tetkikine başlanmıştır. Divanı Âli paşanın mes'uliyet, ademi mes'uliyetini tetkik edece- ğinden tetkikatın çabuk biteceği zannolunuyor. Lozanda bulunan Mahmut Muhtar Paşaya ve Seyriseinin müdürlüğüne 18-7-229 da BZ aKND M yarall Dün izmir ağır ceza mahkemesinde 35 komünistin muhakemesine başlandı Detâili cürmiye 147-171 inci maddelere temas etmek- tedir. 16 maznun ilk İzmir 25 (Hu. Muj— Bugün | — Kemünistlerin — mubakemesine başlandı. Saat onda adliye ko- ridoru samiün ile dolmuştu. 35 maznun — göğüclerinde — kırmızı karanliller takdı olduğu halde #alona girdiler. Müstantiklik kararnamesinde bunların güli cemiyet eşkil ederek İcra Vekilleri heyetini askata çalıştıklerim, her birinin kendine göre vazife aldıklarımı tastih ederek kanunu ceranın 147, 171 inci maddelerine tev- #ikan üzumu mühakemelerini ediyorda. öüel vlen AkRaa &, Batam Tn serdederek — mazmunların — bu | Hureketlerini taklibi. bükümet olarak tamif ve ierayı muba- | kemelerini — talep Mülat sualler sorularak Ahmet Kayanın isticvabına başlandı ediyordu. | raflarını inkâr ettiler Ahmet Kaya, poliste,” istin. 'tak hükimliğinde ve müddei vmumilikte — verdiği ifadeleri inkâr ediyordu. Eski ifadesinde teşkilât idare ettiğini, İstan- bulda Doktor Hikmetle temas ederek beyannameleri diğerlerile | beraber — tabettiklerini — itiraf etmişti. Bu defa poliste dehşetli da- 'yak yediği için o suretle söyle miş olduğunu beyan ediyor, Cürmünü inkâra kakışıyordu. |/ Küçük Hilmi de ayni terane ile söze başladı. Doktor Hikmet!| ittikamnamenin bazı noktalarına çevap verdi. Komünizme dalr izahat verdikten sonra mazmun- ları tanımadığını, bunlardan ye Vmiz Kayayı İstanbulda tedavi ettiğini söyledi. Diğer on altı maznun müttefikan İlk ifadele- rini, itirafların inkâr clliler. Muhakemeye yarın devam olu- nacaktır. Kadriyek. ve rüfekası 171inci madde delâ- detile ağır ceza mahkemesine verildi İzmir 25 ( Hu Mu)— Kad” viye H. ve rüfekes tahkikatı meticelendi. Kadriye, Hamide, Nadide H. larla Dr. Arapyan, Nasır. Faik, avukat Vefik Bey- der TÜ inci madde delileliyle ağır ceza mahkemesine tevdi eğildiler. Madam Folo men'i Taharriyat boşa çıklı | ” «Numanciya tayyare- “sinden haher yok! Bir İngiliz vapuru denizde bir tayyare ankazi görmüş ! seMİNİ, Mnundin tayyarcnin. haflanda üi birTnadez Hükeri bir tekde beüzmi ikamşonunn 'ir İmmirel ermikladen gelen biz azrana| iklarındnn 50 gl Taskla lzelerla Kai aai ölairmekçr Hariciz. Vekilimiz ile Fransa . Hariciye nazırı arasında Paris 24 (A A )— Hransa ve Türkiye hariciye nazırları Türk- Framsiz ielafınin ahiren imzası münasebetile “tehrik — telgrafları eati etmişlerdir. " Portakal/ büyük Durhan * Cemibi Afrika (AA )— bir dolu Şehir ve ci anası elmüş ve bir kaç mdu 300 bin İngiliz krası portakal büyüktüğünde idi. İnsanları öldüren taylun Mantrenl 25 (AAJ — Bir tay. İun Mentreal va havalisinde tah: yihat yapmış, allr kişinin ölümü: 'e ve hir milyon deler miklariı. da basarata sebep olmuştur. 6 Vmecmialle haz Tmuhakeme kararı alarak tahliye edildi. Gayri mevkui maznun- kardan ressam Ali Rıza, tekaüt Terfik, muallin Tuat Şemsi Mustafa Kemalettin Beylere de men'i mühakeme kararı verile- vek mühakeme günü tesbit olundu. Renin ahliya: Müsyü Ştrezmanı ittiham ediyorlar İşgal altındaki arazi neden hâiâ hhlııı edilmedi Hettin 24 (KÂ — Yof Ajanan bildi- 'man geldiği satnn nasyonülisller İde- Ti Kont Weslarr O6 almuş bulunun Kont Westam M Şiremanın si-) bulundağımu, Yüne plâncamn gağii kar| Vemay müshetesinde manderiç Rato| merülyetirin reddi e başlaması için lt cevapta, Aimanyanın muhimn siyasi Şayet tarafeyinden biri esaş fikirlerin! lek mecburiyetinde kalırsa n neceğinin ünül edilmiyoceğini Heyan eümiştir. Tü Şiereman Madeli ” müzakereleri İK BZ ati kanlaronun Ben yt tan Wmtima ederiz, Eğer Alman nasya” getatleri Yune slamı” dolayısiyle “> İüerlerte bütün — Avrupanın “aa heyet Ha idâla eimek kablim Alman a marı omumtamaktarı başka bir gep 4a Küdir. Çünkü gerek Pranmz ve gerek e İngülk parlamenlarında Almüny: kanda serdedilecek her mangi bir kddta | vnl parlâmen'alarda oturar diğer 4: Cumhuriyet Veremle mücadele | Senede bir lira vererek İstanbul * Verem Mücadele Cemiyetine | aza olunuz | cekrüye Taarehaz herem Böcelele Memartesan Bir teklif zi K ee aa İçenler ebir sararacık teberrü etsinleri İdare her kele 28 yerine 19 slzara koymakla bza semin edebilir. Te azzazi bir nesa Faraedelmki Türkiyece 4900000 — kişt buma mübtelldieler ve vasati alaraz ada l dir ada aa aü G MA — 400,000x25 — 100,000,000 Beher siğara üst üste 20 para değerinde oli dira eder. Verem dispanseri bit Mübasetel Hüsasiyenin yaptırdığı yeni| İverem Dirpanteri Si ” Müdirtyeline Veremle mücadele cemiyeti yözel tevzi günü Fümü glnrak taria eden günlerin başkal| Teniyelere aha cönalli Salapldiğdan Başka Biz gün ti tekarrür etenişlir Tevfik Kâmil 8. Ankarada Ankak 25 (Ha, Ma. )— Mü- badele başmurahbasımız Tevfik | Kâmil Bey buraya geldi. Adliye Müsteşarlığı Ankara 25 (Hu. Mu. )— tadlek. Âğx oem vil Feri Adliye - Müsteşarlığına | tayini muhtemeldir. £ İktisadi tetkikat başlıyor Ankara 25 (Hu. Mu) — Âli İktisat — Meclisinin — karariyle yaemleket dahilinde iktimdi tet- | İK yaşikak İenünme yi cek hafta içinde İstanbulda toplanacaktır. İçtimaa İştirak için Kâtibi. umümi / Nurullah Esat Bey cumartesiye İstanbulu gidecektir. Yollar proğramı Ankara 25 (Hü, Mu.)— Na- fiaca hazırlanan yollar progra. m bitmiştir. Meyeti Vekileye sevkedilmek üzeredir Hariciyede ziyaretler Ankara 25 (Hu. Mül— Fran- sız. ve İngiliz sefirleri bugün | ayrı ayrı Tevfik Rüştti Beyi si- yaretle görüşmüşlerdir. Maliye Vekili rahatsız Ankara 25 ( Hu, Mu, )— So- Vğuk aliğınlığından rahatsız bul Ran Maliye Vekili Saracoğlu Şüksü Bey iki gündür. çıkma” | amaktadır. | Muhaliz göcü bisikletçileri aF 28 (A X— Müliatiz | zücü mzikletçiter caçü şelirimize | zeknişterdir: | Trakyada nafi yağmurlar | — csme 23 ÇALA) — Trakyanın ynallli bir kanınuda nafi yağmurı Jar yağımışur. İçok iyidir. 1Ceyam sebabir geldikderi Şerie- Vaide. imltanı bapliken SAĞ ga ettiler, beni de etsinler,,derdi ama ayıldık- tan sonra kendi kendine kıydığını... | kavuşacaktı; İre gçekitmişiedir -5-— İân merhum - efendisinin inti - —Ah, ah. kamı alınmak için daha mühim Beni dimle.. eger sen at ara- | itiraflarda bulunuyor, dedi. ba sırrını söylemeseydin sen de onun yanma gidecektin. Onun bir daha zindandan çıkaçağı yok... Sen sarayın karanlık bod- rumlarını pekâlâ bilirsin? — Ah beyefendi nasıl bilmem?| Merhum ( Cenmetmekân) ile baş kadın efendi. Yıldıza geldikleri zaman gezip görmüştük, Efen. | dimiz o zaman Padişahtı. Yıldız bahçesinde (Arslanhanesi) vardı. Hem rahmetli efendimiz ars- danları pek sevezdi. İki (Zürafa) ı da vardı. Misır Hidiyi İsmail paşa vaktile hediye etmiş diye işitmiştik. — Ya. ya Aerin. bak unut- mamışsın. İşte Arzmiyaz mel'u 'nesi © bodrumlarda açlıktan ge- berecek. Sen yakayı ksurtardın. Cene bana dua et . Zevkiyap kalfa Ragı etekleyip temenna etti: Allah ömürler versin efendim. — Sen Merhum Abdülüziz efendimizin şehit edildiğini işit- müştin değil mi —Eh o zaman her şeyler söylendi efendim. Valde Sultan efendimiz bayıldıkları” zaman gelen doktorlara — Arslamımı Beyi gehit / ettiler beni de etsinler derdi ama, yıldıktan sonra kendi. kendine kaydığını,.. — Sus.. rezile! — Şey efendim, şehit oldu diye işitirdik hep.. — Aferin... Şehit oldukları zaman sen adaşına gitmiş ml, —Sonra elendim, kadın efendi- lerle birlikte.. Malümya efendim, biz kadın efendilerin ceriş 'e ( Hünkârn ) bulunduğu ta: rafa gitmiye izin yokta. (*) — Peki, sen odaya ilk defa koştun. anladın ? İlk defa kö- şan ve içeriye giren sensin. Ta- bü merbum al kanlar içinde | yatıyordu . ! — Öyle efendim, — Odada bir kaç erkek yardı, — Erkekler yoktu efendim. Sonra geldiler. — Kız, anlaşılıyor ki sen evi- ne dönmek istemiyarsun. Ben sana diyorum. Sen herkesten, Valde Sultandan da evvel odaya gçirdin. Bir erkek gördün. O da, | pencereden kaçtı, anladın miz | Bunu — böylece - söylüyeceksin., Sen böyle söylersen efendimize çok büyük hizmetlerde bultm- muş olacaksın. Katiller her şeyi daha iyi söyliyecekler. Efendi- bu sadakatine karşılık kocanı ihya edecek. sana ev bağışhyacak, - çocuğuna — maaş bağlatacak, Ve.. bur'gece evine döneceksiti. Nasıl razı misin? Zevkiyap - sevinç Evine dönccek, kocasını göre - cek, birayak evvel çocuğuna miz de — Söylerim efendim, hepsini söylerim. Diye haykardı. Ragıp Bey: — Yaşmaklan, arkama düş.. Emrini verdi. Birlikte Malta köşkündem çık- tılar, Çadır köşküne doğru yü- rüdüler.İçerdekiler Ragıp Beyle Zevkiyap kalfayı bekliyorlardı. Ragıp Bey:— İşte efendimiz, Zevkiyap kalfa cariyeniz. Âli heyet hururuma çıkacağını an- dadığı gibi, mahza Cennetme- | bulüyor, de; Mahmut Nedim paşı ile Cev- det paşa/ güzlükleri altından Ragıp Beyin getirdiği genç kar dina bakıyorlardı: — Şöyle Hamım kuzım, göyle gel sıkılma.. diye ilifat ettiler, Zerkiyap kalfa kalabalık paşar lar içinde pek sıkılıyordu. Paşar ların eteklerine doğru ilerledi hepsi dibindeki sandalyelerden birinin üzerine ilişti. Şeyhülislüm Üryani zade Esat plnodi” aei ae döleün gişer ma kadına yanıyordu : — Şu kadının katille matille alikam öladiğriyle pek MDü yi zünden de anlaşılıyordu. Fakat 'ne denir? Esat Efendi tam yetmiş beş aa 5. Geçeş. Düi ee zilhiccesinden beri şeyhülislâm- kğa getirilmişti. — Merhametli, kzmz yörekli bir vdamal O kaş)la bir yalısı vardı. Hatta yalmın önüne bir de (cami) yap- trmıştı. Şeyhülislüm efendinin şu ta- zecik Çağımda iki yaetişkin z tememnalar etti. Duvar cağızı da vardı. Esat efendi karşılarında ecel teri döken peltek dilk penbe yürlü cari- veyi görünce, kızları hatırına gelmişti.. Esat efendi. zavallı kadma yok yere eziyet edildiğini iyi- den iyiye biliyordu. Sultan Azizin kendi kendi öldürmüş gitmiş olduğuna da kanaati vardı. Gel - gelelim, Sultan Hamit tek durmadan mes'eleyi kurcalayıp duruyordu. İşte buna Esat Efendi neylesin? Şunun şurasında beş ön gün- dük ömrü kalmıştı. Varıp itiraz edecek olsa son demlerinde yok yere gözden düşecek, üstelik İstanbuldan — sürülerek - rahatı bozulacaktı — Söyle kızım, bak bu paşa- lar hep seni bekliyorlar. Sen, merhum — Cennetmekânın - baş kadın Efendilerinin kalfası mıydın?| Hiç sıkilma evlâdim. Her şeyi olduğu gibi söyle. “Arnıniyaz kalfaya at ve araba verilmiş. gunları kim verdi? neden ver- diler? diye sordu. Zevkiyap karşısına geçerek gözlerini gözlerinin içine saplı- | yan Ragıp Beye bakmıştı. Ra gıp Bey gözlerini kırpıyordu : “Söyle... demek istiyordu, ya- yaşça cevap verdi — Evet efendim.... Cennet- mekânın merhuma - olduklarının üçünçü günü.. Ragıp Beyr — Methum mu?. diye göz: Terisi açmıştı.. Şey, efendim. Cennatme- kânm (çehit) edildikleri pazar gününden üç gün sonra Bu sefer de, Mahmat Nedim ee fırlamıştı. Yerinden sıçrayarak odada hazır bulunanlara bağırdı: — Aman efendim kayıt bu- yurulsun, kayıt buyurulsun! bit , Cedildikleri / pazar günü diyor. Söyle fedakâr çocuk, söy- Te0 Sebit” ediikleri “pazar gi nünden üç gön sonra diyordun.. Devam et T Heyete yeni giren Mahmut Celületsin Bey sevinç içinde'; İşte efendimiz, (Pervin Fe- BKT seese © kağıda “kalema 'Şe-| sarıldı. 1 Mabadi var J gözlüğü — gözlerinden | hası sübut ( Beynelmilel takvim- lerin tevhidi Filip isminde biri hü- İkümete müracaat etti Yeni takvime göre her senenin Muayyen günleri ayni güne tesadüf edecektir Bir müddetlen BeTi Avrupada bütün takvimlerin tevnidi — memmmni bahi makla Hatla Cemiyeti — Akvam da bu Altığınız malümata - nasaran Fllp leminde bir Alman müttehit bir tak uu Demizeti Akra. a gönderdiği Çün bundan hükümeti: mimi ce haberdar etmiştir. Bu takrlme nazaran her sene her ayın müzyyen' günleri azaı güne temadüf / edecektir. Meselü bugün ayın 25 idir ve salı güz nüne müsadilir. Bu takvim — kabut çalldiği takdirde gelecek senmerde de haziran ayının 25 1 salıya tesndüt ede- zektir. Bumunla — heraber ayların 31 veya 2928 olması gibi — mahnurlar da refeatimiştir. Yeni takvim sahibi bumu l kebiseleri Kaldırmak — suretile yapmaktadır. Yeni — gulmlan 29 uneu gününe ayrıca gün emi verilmiyecek. buna şubatın 29 v denilecektir. — y Kantarsaninin birine de esene başır günü denilecek ve ondan sonraki güm 'de 1 kânumusl diye baştamaktadır. Dü mürasaat raşetaneye - göndemi- vaştir. Masmafih kabulüne imkân gö Tülmemektedir. Avrıpada papasların eyyamı diniya zahavvile ugniyacak diye hura Tz Vöğmeleri mahtemeldir. Harlici haberler Monkora K KAT — Mümammirlerden Hakimzadenin katline şirk etmekle ua Tulumanlardın. " gel “Mlama, iğer yedizi mmuRielK dereerlerde — Kapls Gezamina mabikümı edümişir Farls J8 (RAJ — Mükümet hzes laten- hine Tzti üdenmletne Ördü azis 28 AAA Malaelişi maharelelenen GiCcarteline 68 yapışda ordağa halde e- fat sümiştir nn Lonüra setiri Pati S (KA) — Sümüçi muberüinler. 'den GCourleline 60 yaşımda oldutu Halac Sefat etmiştir. Tade AAA C İN selmekte olari İyeraiti şimeadilerinde “ çahışan - yünrce kanmace Kürekçi ve Siraen aldımları erev Emamü Ürerlne işlerini Barakmışlardır. Ban rdar bazm nümüyiz yapmak — temiz dağımaktar ömtine " eleeiş ve sabetaya Zat #ize gibi şeyler stmr. 20 kadar por ke yizalammak. hir çok aümevieçi tevkit olunmuztur. Tancalesı Bidhalleme edecek Diran | Atİna 3Ş (AT — Ayan mcelisi Pudie alos davanıı vayet edecek olmn ferkala. Ge alvana aa clmak üzeze mugün azasın. a 30 kişiyi saünap edecektir İngikk Klarleiye Nasirinin Misir Kennni çaler Zandra AAA — Harkeye nazini 4C arimur Hendersn, Gün çece Nat setlek lmcı ae Taşara bit aet emeanlnden z çoğ ve öi Küslen Ce Beritin balunayordu. Malya ile ticaret muahedesi Ankarada / cereyan etmekte olan Türkiye - İtalya ticaret ua hedesi müzakeran, İtalya murah haslarının — istedikleri — tafimatın Romadan vürüdüna İatizaren mu- vakkat bir tevakkul devresi ge- çirmektedir. Silivri bir hadise Silivriye tabi Celiliye köyünde malız kar Kat e. e Menlikli ” Mastala BC hağlar vim indas etmiş, Öz mlişeri aratnda d Tak Füe ye tinnda binaen F0 kadar küy- İlya rki cdiyorlar ve vu “eyanda Balann Ka aa dasinas. Sütiin Ki Krallarını bağaR af aa kadar dörüyerler, Ve ha adamu Salüne kader © Kaf berekıyerler. D Merelmi lanbul iamdarma human” Grmuğının Gi cak Si halin. âr kamdarmalara Tasan gek semniz K seneeni e Bugünkü hava Kanfilik euti verilen zan hat göre, iasgn n 1ank Te 07 KÖ0 var, Huçün — ruzgür hait Jodes evecek hava ekseriyelle açık olacaktır. Arabanızı sür'atlı sevkeder ken kazalara sebep oluyursu- muz. Vatandaşlarımza, masam

Bu sayıdan diğer sayfalar: