12 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

12 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Mide-Barsak-Karaciğer-İdrar yolu Taş - Kum - Kurtlar Hastalıkları — için Tuzla ıçmelerı en sağlam otomobil lâstikleri: Acentası: FAZIL KARDEŞLER Beyoğlu, İstiklâl caddesi No 85 İstanbulda Salih ilâçlarınızı ve bütün tuvaleteşyanlzı .2:;4:.s Her gün Köprüd da Haydarpaşı balara gidip gelir! ve deniz bay(naıı Necatiden alımz.Reçeteleriniz taze ilaçlarla kemali dikkatle yapılır 000000000400000 4 000000000.0“0 ş$Dulcetto 0 GRAMOFONLARI W LA « Snlk Gciyemn Tabrikast tatafndan günle — 3000 adet imel edilmekte ve seslerin Tabüliği e dünyanın her taratında. Bu ilân sizi alâkadar eder JAKOBÜS Kumaş boyasım istimaliniz- e Katliğü' ada Yöktar. ö MEKTEPKİTAPLARI| İlk mekteplere ait kabul e - dilmiş eserler lâzımdır. Muhar- Tirlerinin seriar İkdam yanında matbaası müdüriyetine müracaatları . Şolan Farac 5: 0000000000000 0 00.900.00000.0 UCUZ MAL ALMAKLA İşlerinizi ve kazançlarınızı arttırmış olursunuz. Bunu nazarı itibare alarak 25 ağustos 929 dan itibaren LEİPZİĞ Son bahar sergisini ziyaret etmelisiniz. yt mubayaatta bulunacaksınız. Talep vuknunida 'her türlü tafıilit Leipzigde (Leipziger Messamt) Tarafından veyahut fabri mümeesili bolman Galatada Arslan Hanında 111 numaradı e . e * * VA pŞ © PI Dr. CEMİL PAŞA -Dr. DJEMİL PACHA - Avrupadan geldi. Hnsta: Baris seririyacından mezun ve 28 sene teçrübeli. Prengi ağrıst, iğnel beksonkluğu, idtar darlığı ve ademi iktidarı elektirtkle kari seri ve ağrısız tedayisi Emin önünde, Izmir soks- ümbanöağmimimaninanır| DrEkrem Behi tfal hastanesi, Bogaz Kulak Bur B Tltehassısı Tepebaşi tramvay İstasçonu Mecafa İsmall apartimanı biri Nal0 vel 2406 Beşiktaşta Sunnetçi M. Emin 'n zor sünmetler kat'iyen acısız ve seri yapılır. Müracamt bir hufta A a Ğd n Tanüin € 000000 ida satmakta oldukları hakkında muhterem müşterilerimizin Hakiki BOSCH bujileri mavi renkte tüpler derunünde Tei Ükdaterlei skelalöinlü calkedi satılmakta ve ROBERT BOSCH ismile markasını taşımaktadır. Hakiki bujiler ancak tüplerin ağzını kapayan turuncu renkteki kâğıda “ dokunulmadığı takdirde teminatlı olarak verilir. Türkiye için Umumi acanteleri: KONSTANTINveJORj DASSİRA Gelata Bankular caddesi | — Metanet ve Başağrı.lun Aspırın komprimeleri ile tedavi olunabilir. Yalnız darmızı bandırollu. hakiki , Gayii” ambalâfına dikkat ve bu markayı müsirren. falep ediniz. i tercih ediniz. için umuml vekili /HEN. İstanbul. ada: HiNlâl, Frankn ve Angelo dis mağazalarınde her dee hüsusunda kolaylık gös el HWŞ) şee BiR DAMLA W Kokusu bir hafta mendilinizden kaçmasın derseniz Bahçekapıda RAMAZAN ZADE GEMAL Fera ve Hiriyat deposuna gidiniz. Sıcaklarda sinirlere kuvvet o kalbe ferahlik veren limon çiçeği kokulu 55 derecelik —& GEMAL SİNİR KOLONYASINI $ B3 * aüti TeyaeCampl- $ Subesindeni yare Cemiyeti talebe mülen. gihanı 10 ağustos pazar- talik olunmuştur. Tafsilâe beye müracaat. . |86 Losyen ve tevantalarımı ve tüvalet Tevazımatını bulürsünüz. $$, Mes'ul Müdür: M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: