19 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İdarehanesi : Düyur karşısında dairel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutu İare müdücü; 2365 Ka n G72 | HER GÜN SABAHLARI Memur Maaşalının Tezyidi Talimatnamesinin Ahkâmı Yerli mallar sergisi Memur maaşları Maaşatın tezyidine ait talimatnâ- me yakındâ tebliğ ediyor Kanundan kimler ve ilade edecek? Mesken tazminalı nasıl verilecek? Ankara 18 (Telefonla) — Devlet me- | morları maaşlarının teryidine alk k: aaişlir. Yakında tamim edileceklir. Tar limatnameye göre zabitan ve mem İFini askeriye Bariç, hakimler ve ms limler dabil bülün memurlar üç seri âahilinde 19 derec İkinel seri: Çok eski zamanlardan kalma an'amı dere istinaden yerlerinde kurı hep bu eskt adetin iptidai birer bakiye- Si addolunabilir. Runa mükabll Avra: Pada çok eski zamanlarda kı Zar Ve punayırlar seri bir tekâmüil çe- girmiş, sergi ve meşber haline zelmiş ve buzünün hayatı iktisadiyesinde hiç ihmal edilemiyecek bir mevki almış. İardır. Busün Avrupanın her yerinde Senenin müayyen mevsimlerinde kuru- Tan sergiler arz ve talebin bir nâzı ve memleket hayatı iktisadiyesinin en güzel bir miyarıdır. İlk büyük sergi on kurulmuş Sonra Kyon ve Paris cergi Teri şöhret kesbelmiz, Londeadaki Gi de memlekctin iktisadi hayatına Büyük hizmet etmiştir. Sergicilikte en Büşük muvaffakiyeti göstermek sande di Almanlara nasip olmuştar, İlk bür Yük Sergi 1040 şenesinde — Franktart gehrinde kurulmuş ve az bir / samair Derecedir tekadt kazanç menzam — kesirleri ve maarit| vergisine tabi değildir. Damka verisi| diğer mükelleflerden alındığı gibi ta- hakkuk süretişle alınır. aakarada yapılacak meskenlerlen istifade edecekler istifadeye başlayın- çaya kadar mesken tazminatı alırlar. İstifade etlikçe bu lazminat kesilir. Derlete alt mebanide, emlâki met- Take ve milliyefle oturanlar, Şehrem; gergiye başka bir şekli verilmesini lcap | neti evlerinde oturanlar 3 aydan Tazla Silirmiş ve Lelpdle sereki arlık | Dir mezmiyet alanlar veya mürettep me- Müriyelle ayrılanlar. bundan. islifade eüemezler. Bunlara ancak üc aydan sonta kaldı- müddetim tazminatı verilmiyecektir. Vahtelif samanlarda mecmua aç ay- dan fazla dişarıda kalanlar — mesken dazminatından İstifadle edebilecekler. z İkametgâhı Ankarada - bulunmuyan mbtettişler daki b samdanı Gstimae Muvaszıf memurlardan biri bir me- İmeriyete vekâlet ” halinde ikinci bir Açık maaşı alanlar mürettep tazmi- Hlalen Bareme göre manş alanların nakları mahiat oldağundan halen dıkları maaşları eylal 951 e kadar ala- çaklardır. KüNürL vahide iDİSE — eğilecekt Maliye Vekili Saraçoğlu Şikrü B. 14 üneü ve 16 inel derecelere kabul | edilip te zarp llsanlarından birine vu- İkufu imtihanla sabit olanlar da bi iyete alınar. Bi terti ar için. Beşinci dereceye İyüksek mektep meru zımdır. Medlekt ihtisaslara. binnen Vekile karariyle — almanlar kümden müstesnadır. Yüksek mektep mezanu olmıyaz ancak beşinci gereceye terii « Tanlara elyeym aldıka için Te gelen hu sergilere iştirak etmemek- fen müteyellit teemsürlerimizi ara sıra gazete sahifelerinde khara — çalışıyor Ge işlirakten sarfınazar hiç — ulmazca Bunları sişaret etmekliğimiz tüzumunu dalma tekrar eyliye Hayatta her şeyin bilziye ve bunun da gürüye müterekkaf oldulunu dü: Şünerek Galetacaraşdaki sergiye gti | eeti | ba hü- Ze S a SK Ba e lean DA l TÜ eee Bt aei LAİ z K GAT Z a S G — — e n YZ İER L DlN L ae L İsisata fevkalüde gz hütçesiyle almakta olduğu maaş İmiktarında bir derecesi olmadığı tak- İtirde « maaşa en yakın olan üsL ta. Kaflaki derece maatı bu memurun de- recesi olup hu derece kendisi Kamunda tatbik edilmiş olan dere- velerin maaşları 1 eşlâlde verilerektir. Tasrih edilmiyon — memuriyetlerin tayini makanmiı vekâlete aittir. dire glmikdedir. Samimiyetimize gacleketin bayatı ikticadiyesinin tan. üüne mastf arzalara istinat — ederek ba Rasudlaki. Güşüncelerimii Sldağu Şibi söylemeği bir vazile talslki ee T gizde sergi ve meşher, bedliyat ve kiraret ço deta'bir Dirime — kanıştını. Bakladır. Sergiler tlenri maksatların Balırı e amuüml veğ hasasi bir ma: Blget arzeder, yani ya 6 memleketin Şabei san'at hakkında amumi fikirler Termek için yapılmış propaganda va- Slamdir. Birim yerli mallar. — serzisi bunların biç birisine hör şeklidedir, Yerli matları halka t mak şüphesiz bir ihtiyaçtır. Yer Ailecimüi şimdiye kadar hakkile takdir. etelerimizin. çok u halde serei Başlıyan bu tanıtmak ihtiyacının ameli | yanen, tüccar müstahülmleri ve Tüerdi Haai serçide memleket maz | ya; İaalak ve marnuatının büyük bir kuma | özihir edilmemişlir. İstanbulda acılan Bi Yütün memleket mallarının — bir | dakdir. edilmeke | — Gümrük başmüdürlüünde dün, kamls- |B " | Ratür'dera edilmiştir. Onlar, tatilden nasıl istifade ederler? Ferit B. bugün gelıyor' Tamita Seheie öe DD y Beçtakü skepi | Tede şehrimize Eümhüriyat | Ucuzluk kuponu 19 'ağusloa pazartesi Biyba Gd e Ğumhwnveü z bi | Ucuzlük kuponu | | * n Ferit Bey el- KİLAD | yerm balnahiz bulunan Ricâli Âz liyeyi ziyaret et- tikter Gürmhüriyet Ucuzluk kuponu — Mahkemeler tatil olmuş! sonra Ha- 19 ağustos pazartesi riciye Vekili Tev — öyle İse- biz. çalışmağa Ca fik Rüştü Bey başlıyalın Pere Hey IKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ — Bu suale cevap istoriz Çok çirkin! DdiT şakeie Gürabde tramvay bekliyen bir L ae pakik D DN Darel Ğ ve e arabasının — içinde iyi mhlanmamiş bir tabut görülmüş Ve bu araba ile tabuta yakın bulunanlar © feci kokunun bu tabuttaki cenazeden geldiğini amlamışlardı Diyelim Ki cenaze evvelki gün akşam üstü vefat etmiş ve Bu sıcakta sabaha kadar lefes- Sah etmeğe başlamıştır. Buna iyecek bir şey yok; fakal me- deni bir şehirde mütefessih ve Bükasifin bir. cenazeyl, kanık kük bir tabutta ve açı Go sakdelmek hem gaymi ahi kem ayıptır. Emanetin Gtamabilleri. dürürken bir. cenazeyi " böyle İğrenç bir koku Saça saça en Bayük caddelerden geçirenlere €n büyük ceza Ş bizlm yazdı- Zıimız. bir iki satır teessl ve azeden İbaretimi kalacaktır?) Şehremaneti ve Vilayet Sık- hiye müdürleri beylerden Bu suale cevap leter Dün bir. tenezzüh icra - buyurüular Gazi Hz. — dün saraydan çıkmamışlar ve hususi surette meşgül / olmuşlardır. Re hur Hazretleri öğleden sonra Sakarya motoriyle ve maiye- tindeki zevatla Boğaz baricine kadar bir tenezrüh icra buyur- muşlar ve Dolmabahçe Sara- yına avdet etmişlerdir. Dün mühtelif zevatı aliye saraya imhur. Hazretle- armı tazimat ey- Seyyar hamamı Seyrisefain idaresi tarafından bususi” olarak deniz hamamının resmini dercediyoruz. Hamam yedi sekiz kişi dolabllecek tarzda ve Reisicumhar Hz.nin emrü arzularına muvafık sürette inşa olunmuştur. Maliye Vekili geliyor Ankara 18 (A.A) — Maliye Vekili ” Saraçoğlu Şükrü Bey İstanbula hareket etmiştir. Ve- kil bey, bir müddet İstanbulda elt hai gll ğ görüşmek üzere Ankaraya gi- decektir . Ankara 18 | Telefonla ) — Londra Sefirimimiz Ferit Bey mezuniyet almıştır. PAZARTESİ 19 Ağustas v ABO müDDer. 20 AİTİ Türküe içinHarıç içiz İSencilği | 400 ker. | zido'kr G aylığı | zso K | Bo Baylızı 400 kr. | B00 K Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR. şark intibaları Şükrü Kaya Bey seyahatin - den çok memnundur Dahiliya Vekilimiz memleketteki feyzü be: reketten ve asayişten takdirle bahsediyor izmetli ve faal / Dahiliye — Vekiii| Şükrü Kaya Beyin Anadoludaki uzun detkik seyahatini Bitirdikten sonra ev-. İvelki gün şehrimize çeldizini yazmız” dık. Dahiliye Vekilimiz, bu vsüm tekkik| #erahatinde gördüğü ” şeylerden çok, memnun görünmekte ve bu müşahe- delerinden sitayişle bahsetmektedir. Vekil Bey dün, seyahat imtibalarını anlalıyorlardı. Süzleri arasında en 4-| yade nazarı #ikkati celbenen ge gez- diği mıntakalardı ial. Vekil B. bu d dan ibaret olduğunu söylemeğe 1 Yoklur. 'Tabli, mevsimin — müsasdesi dt bit güzergühlarin işlemesine yardım. cdle Şar, Fakat memlekelimizde en binler., a a Musalıakamıza 'a işti ral( ıırlınnl 1000 lira mükâfat veriyoruz | ( Mükâfatları almak İçin kupon . toplamak kâfi Bu bin liranın 250 - 100 - 75-50- 25 liralık $ mükâfatı yalnız ve sadece kupon toplıyanlara tahsis edilmiştir . Diğer250-100-75-50-25lirası ise müsabakada rey verenlere mahsustur . Talüniz yaverse her iki büyük mükâfatı yani 500 lirayı alabi - lirsiniz , Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir ? Kdt Galliş a hait teleskapin Kamecin 4— Galllce ae üi yakşlmma, Ki en büyüğüdür. Fennin, b teleskoptam kazandıtını anca Amuralar. verebilmişlir. ve bu seb ha Gilile imsaniyetim en ehti bir evlddnder.

Bu sayıdan diğer sayfalar: