May 9, 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

May 9, 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iCumhnrivet !9!B 9 Mayıs 1930 Osmanlı borçları 1942 ye kadar İstanbul ve Samsun gümrükleri rehin gösterilmişlir ıo [•] Şeliir ve Memleket haberleri Siyasî icmal Sovyet'ler Asya'ya yükleniyor Turizm taksitler sıra Ue aşağıdaki edilecektir. İtibarî tahsis olunacaktır: olan B tertibi l ıncı V 1 Evvelâ ve sureti mahsusada olistikrazlarının faizleri gibi ve ayni tasaray lUesinde cereyan edecetttır lacaktır. Fakat bu an daha hayli uzak k üzere Düyunu umumiye Meclisinin şruP ma zammiyatla ve frankla itfa oKadıköy tramvay hatlarının gü bulunuyor. Asya'nın her tarafmda 1leri nmumî masraflarından Türkiye'nin işKocaeli ]Vafia Vekâletİle lunacaktır. itibarî resülmali 8,993.806 Türing klübü reisi mnumî ma ltl zergâhı tamamen tesbit olunmuş ? eri hareketler daha hayli vakit sürecekT u r k i v e d | tirakl takarrür eden senevî 29,450 altm Ura olan C tertibi de başabaş olarak ve tur. Yeni hat Haydarpaşa'dan İb tir. Bu kıt'anın en mühim yeri Çin'dir. frankla itfa edilecektir. lira. nüfusunn şamildir. Kıt'a: yazmda cereyan verilecektir rahim ağa çayırından geçirilerek Tarı »„ Asya'nın „ „!,,„,,«iı 2 Yukanda i*ah edilen birinci taririmize atideki beyanatta Rehin sım borçlann 1 inci ve 2 inci gruplan Muır'lı oğluna getirilecektir. Hat Ideti n.n itibarile direr yerlerine nazaran ırkınm vahSenevî maktu taksitlerin muntaza tur: Çin'in büyük farkı ve faildile 2 inci kısım borçlann faizlerinin tesSenelerdenberi yapılamıyan A tın buradan Altıyol'a çıkarılması i yeti vardır. viyesine muktazl meblâğ. Beynelmilel dalar ve Anadolu «evahilinin ten j ç j n iki tarik vardır ki henüz bun Çin'de yabancı onsur olarak yalnıa 1 BİTU.C k»u» b m ..™ I «*• ^ ^ . I T v ^ r s ^ n b«, müdür karşı gösterdiği derin viri için elektrik şirketi ile Nafıa ' fardan hangisinin tercih edilecegi Türk'ler bulunuyor. Bunlar da asü Çin'allkâdan" dolayı hükumete medyunu Vekâleti arasmda müzakere cere hakkında bir karar verilmemiştir. de yasamıyorlar. Türk'ler altmış sene Bu yollardan biri postane yolu, mukaddem Çin'lilerin istilâsına ve taşükrandır. Triptik usulünün B. M. M. yan etmekte olduğunu yazmıştık. tını tahsis etmiştir. ibaret meblâğ. de kanun halinde kabulü, hariçte çok Ahiren bu müzakeratın hüsnü diğeri de inzibat karakolunun aşa hakkümüne uğrıyan Şarkl Türkistan'ın Düyanu umamiye mecliri 4 Üçüncü kısmı teçkil eden müteHâmlllerin .temsili ve menfaatlerini hüsnü tesir yapmıştır. Bir çok memle neticeye vararak Vekâletle şirket ğısındaki yoldur. Her yolda da u asıl sahibidir. Vaktile Türkiye'nin hima . . x ı iii J . . „ „ ! tairciH Hâmiuenn .lemsm »c uıcuı~»~~ nusnu tesır y a p u i i j » " . s ye ve tensikatına iltica eden bu Türk'ler arasıda itilâf hasıl olduğunu ha fak bir istimlâk yapılması zanırî tstanbul hükumeti tarafından lstiklâlgörülmektedir. ber aldık. leri temin olunamamış idi. Yarım milesseselere verilecek komisyon Hat Altıyol'dan üç kısma uza yar nüfuslu bu memlekette tek bir devlet Bu itilâfa göre gerek İstanbul 6 Bundan geriye kalacak para ise evvelâ tediye akçesi meyanında hamillerini ve Osmanlı Bankasını temŞehremaneti hududu dahilinde ve nacaktır. Bunlardan biri iskele, di ve idarenin teessüsüne ırkl ve mezhebt tirak edeceklerini bildiren memleketler Fransız frangı olan 5 istikrazın itfa be sil eden beş azadan terekküp edip adı gerek Kartal, Pendik ve Yakacık ğeri Bahariye tariki ile Moda ye mühim bir engel yoktur. Fakat Çin üdellerine tahsis edilecek ve bundan ar (Sabık Osmanlı tmparatorluğunun tak 22 ye baliğ olmuştur. Bunun daha çok gibi bu hududun haricinde bulunan üçüncüsü de Söğütlüçeşme tariki ile merayi askeriyesi arasındaki rekabet ve münaferetler bu vahdetin biran evvel r tan para da diğer istikrazlann itfasına sime uğrıyan düyunu umumiyesi mec artması muhtemeldir. Anadolu sahilintn en mühim ma enerbahçe hattıdır. husulüne mâni oluyor. Çin'liler istibdaİstanbul'da, kongreyi hükumet namıtahsis olunacaktır. İtfalann piyasa kıy lisidlr.) tşbu meclis düyunu muvahhade, Bu yaz yalnız Altıyol ve iskele da isyan edip hakanlar idareslni devirDahiliye Vekili Şükrü Kaya B. küşat hallerıne tenvırat ve kuvveı mu meti uzerinden yapılması takdirinde ikramiyeli Türk tahvilâtı, hazine bono na . Dolmabahçe . . harrike için elektrik verılmeıı attı yapılacak ve bu hat 1 kânunu Hikten sonra cumhuriyet tesis ettiler. edecektir. Küşat merasimi dolayisüe senevi taksitlerin, muayyen anide işlemeğe başlıyacaktır. Ya Hakanlarm idare«îinin her sokakta bir lan konsolit tahvillerini, mütedahilleri s a r a y ı n ( j a yapılacak ve müzakerat Ga mümkün olacaktır. plân dahilinde itfalara yetişlp yetişmipayitahtı alâkadar eden mes'elelerle meşgul ola| Lisesi konferans slonunda cetında ihale muamelesi yapılacak abidesi vasıvan Pekin'deki Bu geniş program yakında tatl a t a s a r a y yeceği kat'iyetle beUl olamaz. memieketin vasatında Nankin'e nakreyan edecektir. bik edilecektir. caktır. Faizlerin tesviyeti lettiler. Fakat idare başına gelen sivasî :ır. Gelecek kongre azasının ailelerile 75Vekâletçe mezkur mahallerin 1 inci kısım 1 inci grupa dahil 15 is tkinci teşekkül, bu istikrazlardan ma 100 arasında olacağını tahmin ediyofırkalar ilk günden itibaren bir türlü utikraz Oe 2 İnci kısma dahil konsolit ada istikrazlarla mes'eleleri ile meşgul ruz. tstanbul'da Vilâyet, Emanet ve diğer kâffesine azamî beş sene zarfında vusamadılar. Mütdfi 'tahvillerinin faizleri tenzilâtlı olarak olmak üzere vücude gelecek ve adı resml ve nimresmî müessesatın iştira elektrik verilmesi şart ittihaz edilAzm ve gavreti maruf Ceneral Çan Tren tarifeleri Kavset evvelâ baskumandanlığı. sonrailk 7 sene için %38, sonrakl 6 sene için (Hamiller Meclisi) olacaktar. Bunun kile isühzarat komitesi mesaisine germi digini haber aldık. Anadolu Demiryolları idaresince AnAlman ve Belçika'lı %48, sonrakl 5 sene İçin %58, sonrakl azası Fransız, mümessillerinden mürek vermiştir. Emanet te küçük noksanları k l Büyükâda'ya 1931 senesi yazın kara, Adana ve banliyö hatlarının yeni <1an Relsicumhurlu&u kabul ederek Cin'l hâmiller ptti. Hatta t sene İçin %68, sonrakl S sene için %90 ikmal etmektedir. da ve Heybeli Adaya da 1932 se tarifeleri (15) mayıstan sonra tesbit tedenberi bir nevl müstakil Idareve alıkeptir. Her iki mecllsln müşterek ve ondan sonra %100 nisbetleri ürerinKongre murahhaslarının mühim bir nesi yazında elektrik verilmiş ola edilecektir. merkezi Parls olacaktır. Eski düyunu c n M'ncurya'vı dahi kendisine tahî etH. den ödenecektir. umumiye meclisi, yayri menkul ve men kısmı ve beynelmilel ittihadın U. kâtibi caktır. Bu itilâflar Anadolu sahili Fakat bn vahdet çok devam etmedi. AsDün gelen seyyahlar 1 İnci kısım İkinci grupa dahil 5 istik kul bütün esyasını hükumete bıraka M. Duşen Köstence tarikile 30 mayısta ahalisine büyük istifadeler temin ^a'yı bastan başa hiikmü te^iri altma Providans vapurile dün şehrimize ekrazın faizleri ise frankla tediye edilecek caktır. Hükumetle iki meclis arasında gelecekler, o gün istirahat edeceklerdir. •>lma?a calısan Sovvet'lerin Sarkî Cin edecektir. Murahhaslar, Boğaz'da karşılanacak serisi Amerika'h, İspanyol olmak üzere "'»mirovlu IhtH^f»Tidan dolavı se ayni müddetler zarfında aşağıdaki teması temin ve onların her içtimama S'mal! Elektrik ücret tarifeleri Rumeli mnhtelif milletlere mensup 100 seyyah zamlar İle ödenecektir. %45; %55; %85; istişari reyile iştirak etmek üıere hüku ve Topane'de şereflerini aynca bir is Mancnrva'va hâkim olmak icin orduiatikbal resmi yapılacaktır. Kongre, 30 ve Anadolu sahilinde seyyanen gelmiştir. Pazar günü de 400 klşilik diğer %100; %125; %150. met bir komiser tayin edecektir. "înı Cîn ararfa'Tte «evkederp'f ^aarrnT ^amayısta küşat edilecektir. ttfanın sekli [Hâmillerin % 59 u Fransa'da, 11.5 u Evvelce üç gün için yapilan ikamet tatbik edilecektir. •ekâtı icra ettirm's olma«=ı Napkin hübir seyyah kafilesi gelecektir. Gelecek ağustos iptidasında, ıumptinin Şimalî Çin'dekl nüfuzunu Tahvillerin kıymetleri Itibari kıymet İngiltere'de. 22 si Almanya'da ve 4,5 o programı 5 gün üzerinden tadil edilttiAya maarif müateşannm kırdı. Kartal'da inşa edilmek üzere bulerinden aşağı ise borsadan mübayaa diğer memleketlerdedir.] mektedir. Kat'î program, devairi aidesiziyaretleri de Cenp*1"! Can KavspkMn rakibi suretile ve aksi takdirde kur'a çekilerek Diiyünu Umumiye itilâfı ne ve matbuata teblig edilecektir. lunan çimento fabrikasına şebekec Şehrimizde bulunan İtalya Maarif Vova ile s>kı m'i^asebatı ol*n başabaş olarak itfa edileceklerdir. Eğer İstanfbul halkının bu muhterem züv den elektrik verilecektir. Mukavelenin imzalandığı 13 haziran ppnT ve e«rki vnlii umumnprden Müsteşarı mekteplerimizi ziyaret et2 lncl grupa dahil 5 istikrazın tahvilleri 1928 tarihinde hükumetle sabık Düyu varı hüsnü kabul etmeleri ananei milBu suretle yakında memlekete mektedir. Mumaileyh, bu meyanda Kız Ven virmi kp«'> evaletten mürekken oknr'a fle itfa edilecek olursa aynca faiz nu Umumiye Meclisi arasmda Düyunu liyemizden olmakla beraber, kendilerine liizumu olan çimento ecnebi ma 'an r'n'in on »?firt evlptltıi raîitedprpk mes'elesinde mevzuu bahis olan zamlar ümumiyenin tasfiyesi hakkında ve fazla hiirmet ve nezaket gösterilmesi için mulâtına ihtiyaç göstermeden biz Muallim mekteplerini de ziyaret etmiş veni hir hiiknmet kurduİT. Manrurva ve gördüfü intizama takdirlerini beyan *a verilecektir. velenin mukavelenin esas ahkâmına kıymetli matbuatımızın neşriyatı vatanmak^nl dik*T+"''flTi r>slıın"" idr"*psi zat imal ve temin edilmiş olacak eylemiştir. 3 üncü grupa dahil olup falzi olmıyan müstenit ayrıca bir de itilâfname im perveranesine muhtacız.» ^a e«ki isfjV'AIıni e'ine aldı. Sovtır. ftramiyeli Türk tahvillerine gelince zaianmıştır. Umum Orman müfettisi geldi i«f'fade if'in vetıif'pn kur'a neticesinde ikramiye ile tediye Orman Müfettisi Umumisi Cafer B. Geç te olsa, Adaların ve Anadolu tşte Osmanlı borçlannın en son vazlicra edivnrlar. 3aicap edenler 400 ve ikramiyesizler 240 yeti budur. Mart ayında Düyunu ümo11e tnriitpre diinvanm en zensin sahillerinin elektriğe kavuşmaları dün şehrimize gelmiştir. Vali B. Yalova'va gitti frank mukabilinde itfa edileceklerdir. miye meclisi mümessilleri ile Maliye Ve Vali Vekili Muhittin Bey dün Talo nı memnuniyetle karşılarız. Alâettin Bey Mütedahillere mukabil ihraç olunan kaleti arasında Ankara'da yapilan te va'ya gitmiştir. Muhittin B. orada bir Anadolu ajansı umumî müdürü Alâ •'a Sovvetlerin velrp«Tnp"îi irin hadisatı tahviller ise 3 tertibe aynlmış olup 10 maslar neticesinde bu şekilde bir tadi iki gün kalacak ve yolları teftiş edecektakiti edivorlar. ettin Bey Ankara'dan şehrimize gelmişmilyon 550 bin 490 llra itibarî kıymetin lât yapılıp yapılmıyacağını ancak za tir. nek tir. Kendisine bayramertesi Sişli Sıhhat '»ovvetler hötün aŞ'irlıklariie şimdi \sMüskirat inhisar miidürü de olan A tertibi linci kısım 1 inci grup man gösterecektir. Yurdun'da apandisit ameliyatı yapıla va'va vftV'pnmis oimalan hn kıt'artnkl 1BRAH1M HAKKI Bir memur sui istimalinden Ankara'dan geldi caktır. [• EvrelM makaleler 14, 19, 25, 28 mart ar+masına ve istiVrnrm biran dvlayı tevkif edildi Müskirat müdiri umumisi Asım Bey Son 4,8,11,22 nlsan tarlhll n&shalarımızdadır.] re husulüne mâni olnvor . dun Ankara'dan şehrimize avdet etmişİstanbul Vilâyeti Xafıa Baş mühende 30 senedenberi İstanbul limanıdisligi memurlarından Etem B. bir sui tir. Asım Bey kendisile görüşen bir mu na uğrıyan veya limandan geçen istimalden dolayı tevkif edllmiştir. Etharririmizin sualine cevaben şu izahatı Gayrimübadillere tevziat vapurların miktarını gösterir bir hem B. yol inşaatma mahsus paradan vermiştir: Müsekkafat sahibi gayrimübadillerden cetvel de vardır. bir kısmını zimmetine geçirmek ve muc Ankara'ya idareye ait bazı işler sonuncu kısmına da dün ikinci partiden kabilinde sahte senet tanzim etmekle hakkında izahat vermek için gitmiştim. istihkakları tevzi edilmiştir. Bu partiden Bu cetvele nazaran 1900 senesinUletmeğe talip olan rrrıw de Hmanımızdan 14,391 tane va Millî Tasarruf ve îktisat ittiham edilmektedir. Vekâlette inhisarların müstakbel va henüz muracaat etmiyen tek tük muhükumete 10 milyon dolar ziyeti hakkında hiç bir içtima yapıl sakkafat sahipleri bayramertesi istihpur geçmiatir ki bunlann tonası Cemiyeti tarafından bir mış değildir. teklif ediyor kaklarını alabileceklerdir. 10,485,000 e baliğ olmaktadır. Sekatalog tertip edildi Asarı atikadan taşlar Talnız şunu söyliyebilirim ki hazırlaArazi sahiplerine ikinci parti tevziata neler geçtikçe bu rakamlar tedriDarülfünun arkasındaki muhterik Kibrit tnhisarı Müdürü Tarıir cen artmış, nihayet 1911 senesinde Millî tasarruf ve İktisat cemiyeti, An Balaban camii enkazı yıkıcılar tarafm nan proğramda bilhassa müskirat inhi başlanması ve yapılacak tevziatm nissarına ehemmivet atfedilmektedir.» beti bayramertesi kararlaştınlacaktır. Kevkep B. le muhasebecisi 10 eün20,169,000 tonluk 21,331 gemiye kara sanayi sergisi münasebetile «Millî dan yıkılmakta iken ortaya bazı taşlar denberi Ankara'da bulunmaktabaliğ olmuştur. 30 sene zarfında Sanayi Kataloğu» unvanlı bir kitap neş | çıkmış ve bu taşlar müzeye nakledilmişdırlar. Kibrit İnhisarı işletme imen fazla gemi 1911 senesinde gel retmiştir. tir. Bu taşların Bizans devrine ait oldutiyazını istiven İsveç'li grup'a müBu kataloğda memleketimizde bütün ğu anlaşılmıştır. miş ve geçmiştir. a aa zakeratm nihaî safhaya girdiği anfabrika imalâthanelerin adedi ve ne iş Harpten sonraki senelere ait geaşılmıştır. Grup buna mukabil hüyaptıkları dercolunmuştur. mi adet ve tonajını aynen ahyoruz: Kooperatif mes'elesi Kataloğa nazaran Türkiye'de 1510 fabkumete defaten 10 milyon dolar Ton Sene Adet Ticaret Odası kongresinde ziraî koorika ve imalâthane vardır. Bunlardan teklif etmiştir. 2,095,000 350 si yünlü, ipekli. pamuklu, tirko peratifler hakkında Remzi Saka ve 1919 7,417 Celbi muhtemel olan maliye 5,693,000 mensucat işlerile meşgul olmaktadır. Hakkı Nezihi Beylerin verdiği iki rapo1920 11,252 Tanınmış romancılarımızdan bi nün kısmı azamıni kızın yanında mütehassısı M. Rist kimdir? 5,329,000 465 i kimyevî mevat sabun, soda ve s. run birbirine tezat teşkil ettiği yazıl ri şifahen sordu: 1921 12,033 geçirirmiş. Fakat buna rağ Dayinler Vekillerile vaki olan mıştı. Remzi Beyden aldığımız bir mek6,206,000 1922 11,979 kalbinde şüphe eksik imal etmektedirler. «Gayet kıskanç bir gencim. Ev men tuba nazaran her iki zat arasındaki müzakerat neticesinde celbi mev8,231,000 1923 13,365 Tahta işlerile de 170 müessese iştigal Kızın memleke lenmek istiyorum. Fakat evlenece olmazmış. fikir tehalüfü şu noktadadır: Remzi zu bahsolan maliye mütehassısı M. 8,152,000 etmektedir. Mütebakisi de taş, cam ve 1924 13,546 ğim kadımn beni aldatmıyacağına tinde bir sevgilisi varmış. O da Saka B. kooperatiflerin ziraî istihsale dericilik gibi işler yapmaktadır. Sene Adet Babil'e gelmiş, fakat kızın yanına Şarl Rist, Fransa Devlet Bankası Ton hâkim olması için bilhassa muhitin şiddetle kani olmak isterim. O ka: ikinci direktörü ve sabık Kollej Kataloğda Türkiye'de 54 matbaa bu1925 14,471 10,084,000 dar kıskancım ki karımın yarım girmek için mkân yok. Kız uzun «Kooperasyon» a hazırlanması kanaaIunduğu zlkredilmektedir. Döfrans iktisat profesörüdür. 1926 12,384 11,724,000 tini taşıyarak mevcut kanunu tenkit saat bile benden ayrılmasını teh zaman bu mahoeste yaşamış. Padi1927 13,189 Şarl Jit'le beraber yazdığı «ik11,309,000 ediyor. Remzi B. kuvvetli kooperatifçi, likeli görürüm. Yüzü gözü şişse şaha bir gün bile hayatından şikâ1928 11,579 yet etmez, neş'eli görünürmüş. Pa> tisadî mezhenler» ünvanlı eseri 9,339,000 fakat ziraî istihsalde temerküz aleyh dişçiye bile pitmesine razı değilim. [Birinci sahifeden mabaitl 1929 10,203 dişah yavaş yavaş sevildiğine inanŞükrü Kaya B. tarafından lisanı9,748,000 tarıdır. Hakkı Nezihi Bey ise maliyet Bu şerait dahilinde evlenebilir mialâkadar bulunulmazdı. Şirketin bunu mağa başlamıs, nihayet tamamen mıza tercüme edilmis, asrın en maBu rakamlar gösteriyor ki İstanfiatını ucuzlatmak için temerküz ve yim?» yapmadığı, her dakika göstermeğe hazır kani olmuş. Meğer hadım ağası da ruf maliyecilerindendir. büyük istihsal tavsiye ediyor. bul limanı harpten sonra, hiç bir bulunduğu muamelâtile de sabittir. BiBir zamanlar Babil'de bir padikıza âsık olmus. Âşığını saraya £feAnkara'dan gelenler zaman 1911 senesinin 20 milyon naenaleyh gazetenize verilen malümat şah varmış. Hayatta mes'ut olmak tirmek vadile kızı kandırmış. Pa Güzel san'atlar Birliğinin Maliye Vekâleti millî emlâk mütonluk gemisini görememiştir. Bu ıpek yanlış olduğunu arzeylerim efeniçin her vesaite malikmiş. Para, dişah sarayda memleket umuru ile dürü Rüştü B. şehrimize gelmiştir. saltanat, şeref, kudret, suvaresi kuvvet, meşgul iken âşık çehresini sivaha itibarla harpten evveline nisbetle dim.» Mumaileyh bayram ertesi emlâki sıhhat, her, her şey varmış. Fakat Dün akşam Güzel san'atlar birliğinde itiraf!.. harpten sonra ı yarıya bir teboyar, hadım aşasının kıyafetile bir suvare verildi. Bütün Birlik şubeleri milliye ve emlâki metruke idarebütün bu varlıkların üstünde onu saraya eirer, sevgilisine kavuşurnezzül var demektir. Bunun bir Abdülkadir Beyin bu mektubu hakikt lerinde tetkikat yapacaktır. san'atkârlarını bir araya toplıyan bu itiraf mahiyetindedir. Bir defa müesgünden güne eriten, muztarip esebebi bizzat Istanbul'un inhitatı Îktisat Vekâleti müsteşarı İhsan den, bir derdi varmış. Fevkalâde muş. Nihayet âsığı hadım ağasın müsamere çok samimî ve neş'eli geçti. seseye verilen imza Abdülkadir Beyindir ise diğer bir sebebi de Rusya ile ve bunun için de kendisi mes'uldür. ortadan kaldırmış, daimî olarak Birliğin faal müdürü Lütfi Bey davetlitbrahim B. de şehrimize gelmiştir. dört sevgilisinin vanında kalmış. Padi leri karşıhyor, istirahatlerini temine çadünya muamelesinin azalmış ol Saniyen işçiliğin Panayot Efendiye İhsan îbrahim B. cumartesi günü kıskancmış. Aktarı cihanm köşesinden, dünyamn en güzel ka şah memnun, kız memnun, âşık Iışıyordu.. İyi bir büfe ve servis te hazırmasıdır. verildiği de itiraf edilmektedir. Muesse Londra'da toplanacak baytarî kondınlarına sahip olmuş. Fakat hep memnun... lanmıştı. Müsamerede piyano ile konHarpten sonra en iyi sene 1926 se inşaatı taahhüt ettiği için işçiliğini gresine gidecektir. si, bütün takayyüdata rağmen onu de amele tutması suretile kendisi yapverilmiş, taganni edilmiş ve Molyer'Bu şerait dahilinde sizde evlesenesî olmuş ye o seneden itibaren tırması lâzım gelirdi. Şehremaneti de sı kabil olacaktı. İcap ederse bu müte [ aldatmıslar. Nihayet yirmi yaşın nebilirsiniz. Yalnız kızın fevkalâ in «Zornikâh» vodvili temsil edilmiştir. gene tedricî bir tenakus başlamış bütün inşaatı bu tarzda kabul etmekte ahhitlerin isimlerini de bildirmek bizim I da bir kıza âşık olmuş. Bu kadınla de kurnaz, zeki, sizi yanınızda al Şehir cazbandı da neş'eli bir ahenk hr. Ve 30 sene evvel yani 1900 se dir. evlenir evlenmez, Babil'de asma için kabildir. dattığı halde size hissettirmiyecek içinde san'atkârlara, dansedenlere zevk nesi ile 1929 senesi arasında yarım Bütün bunlar bertaraf edilse bile or Acaba buna ne diyecekler? bahçelerin ortasında kıza bir sa kadar ihatalı olmasına dikkat edi dağıtıyordu. Suvare geç vakte kadar milyon tonluk bir tenezzül mevcut tada bir hakikat vardır ki o da bu iste tnşaata başlandı ray yaptırmış. Sarayın etrafmı bir niz. Yoksa eve kapamak, sarayın devam etmiştir. münakasa ilân edilmemiş olmasıdır. E Emanetin tevsi edilmekte olan buz bulunmuştur. ordu askerle çevirmiş. Saraym da etrafmı askerle çevirmek, hatta kısasen pazarlık suretile ihale için bir çok Dieer şayanı dikkat bir nokta da müteahhitlerin iştiraki lâzımdır ki re fabrika inşasma başlanmıştır. Temel hiline en mutemet hadım ağalarıTeşekkür zı kafese sokmak bile, kalbinizdek ğ kazılınca mühim miktarda su çıkmıştır. vaDur adedinin tonaja nisbetle a kabet temin ve fiat düşürülebilsin. Ni Bu su arözözlerle boşaltılmaktadır. Su n I koymuş. Kadına vasıtalık eder şüphe ve kıskançhğı teskine kâf Gazetemizin 7 yaşına girmesî dozalmasıdır ki bunun da manası son tekim münaksa ilân edilmis olsaydı bir taraftan çıkanlırken diğer taraftan j korkusu ile, saraya tek bir kadımn değildir. layısile tebrik lutfunda bulunan senelerde daha büyük vapular ge bugünkü fiattan daha aşağı şeraitle bu gelmektedir. Bunun için fabrika yerinin > bile firirmesine mâni olurmus. GüCici anne karilerimîze ve refiklerimize te • işi kabul edecek müteahhitler bulunma değiştirilmesi de muhtemeldir. liyor, demektir. • i • Asırlardanberi derin uykuda ve AvKadıköy hattıHu rupa'lılann siyasî, askerî ve iktisadî nuKongre Dolmabah Şitket 5 senede Afuz ve tahakkümü altında bulunan Asya baştan başa hareket içindedir. Bn hasene işliyecek çe'de açılacak reketler beşeriyetin akibeti için mühlm daları ve Anadolu ve aynl nlsizler bırakacaktır. Bir milyara yakın inHat Haydarpaşa • lbrahimağa tarisan bu kıt'ada yaşıyor. Asya çalkanmakile sahilıni tenvir Dahiliye tan kurtulup ta istikrar bulacak ve asrî 2,005,894 İlk celseyi 31 mayısta kile Altıyol ve oradan Kadıköy Galatensikat yapacak olursa cihanm mukadiskelesine temdit edilecektir üisım « <• * • * . » ı C K I » V, «.~. edecek deratı üeerinde sö* ve htiküm sahibi o Itilâf... Tramvay d^zr^r^^jr^iie^sv" Memlekette ne kadar fabrika var? Kibrit inhisarı Kıskanç bir adam nasıl evlenebilir? Buz işi şekkür ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: