10 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

10 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDINCI SENE N" 221? Başmuharrirl r NAD! İDAREHANESt: Düynnnnmamiye karşısında dairei mahsnsa Telgraf: lstanbul Cumhuriyet Posta k u t n s u : N° 2 4 6 «*•••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • Başmuharrlr : 2366 . Tahrlr mUdürfl : 3236 Idare mUdürU 2365, Kitap kısmı: 472 Cu m h u riyet ^^^^*^ P15SIMBE 10 TEMMUZ 03 3 ABONE SERAİTI fİARİÇ İÇİN : | Sene8||?Qşü»J^. ' ^ 0 0 Kr. • mU UUt*|r«J * • uflnrv£*Tı. î IV50 Kr.: bet* yerde Şakiler Yer Yer Imha Ediliyor Bugünün en mühim vazifesi Haberiniz var mı, ki Anadolu'muzun bazı yerlerinde bazı bozuk buğday tarlalarını biçmemişler ve diğer bazı yerlerinde ise arpayı samandan ayırmıyarak hayvanata yemlik olmak üzere olduğu gibi kaldmp samanlıklara götürmüş Ankara 9 (Telefonla) Dün rimiz Ağrı'ya şiddetli bir baskın yer yer imha ediliyor. Sahadai lerdir. Bunun sebebi şudur: Piyagece Şark'tan mütemmim malu yapmış, eşkiyanın bir çoğunu öl tenkil ve temizleme harekâtının' sanın fiatı mahsulün oraya kadar mat gelmiştir. Bunlara nazaran dürmüş, mütebakisini kaçırmıştır. bir hafta süreceği tahmin edili i nakli masrafını karşılamıyor! Son dakikada gelen malumata yor. Bir dereye sıkıştırılan eşki '. şedit müsademeler devam ediyor Faraza Izmir'de arpanın kıyesi ve müthiş bi rateş çemberi içinde göre müsademelere şiddetle de yanın kısmı küllisinin bir kaç gü| 44,5 kuruştur. Aydın veya Denizkalan şakiler firar ediyor. Süva vam edilmektedir. Şaki gruplan ne kadar icabına bakılacaktır. li'deki arpayı kaldırarak piyasaya • . ım 0m*m00rn*t0m getirmek ise bu fiattan daha fazla masrafa malolmaktadır. Bdyle olunca arpayı piyasaya getirmemek tabiî en makul hareket olur. Ziraatte fazla istihsal buhranı devam ediyor. Büyük mikyasta hububat istihsal eden memleketlerde mahsul bu sene de iyidir. Halbuki bu memleketlerde geçen seneden kalma 910 milyon ton kadar buğday stoku da vardır. Bu zengin memleketlerin zürra lehine bütün yardımlarına rağmen hububat fiatları çok düsüktür. Hatta umumî harpten evvelki fiatlardan bile daha asağıdır. KARAK1LISE Geçen sene olduğu gibi bu sene e Yerli malları sergisi tertip hey'etinin diinkii içtimat dahi memleketimizde hatta bazı0IYADIM O © tkinci yerli mallar sergisi tertip heye ginin işgal edeceği Galatasaray lisesi lannın tahminine göre • geçen seBEYAZIT ti dün İst. Ticaret odası murahhaslannın alt kat salonlarınm mimarlar tarafınneye nisbetle iki misil derecesinde iştirakile Sanayi birliğinde bir içtima dan hazırlanan plân ve raporu. ile Birlik feyzü bereket vardır. Ancak o kaaktetmiştir. Sıcaklann fazlalığından tarafından hazırlanan sergi talimatnaMAKU dar alın terleri ve o kadar ümitlerheyet azası mevsime uygun bir yenilik mesi tetkik edilmiştir. İçtimadan sonra le elde edilen bu mahsul para et yaparak ceketsiz ve sade pantalon göm kâtibi umumi Nazmi Nuri Bey bir muIMabadı 3 uncü sahifede] memek tehlikesile karşılaşmağa lekle içtima etmişlerdir. İçtimada sermaruzdur. Eğer mahsul para et m«zse para kazanamıyan zürraın beli doğrulmaz, şevki kırılır, ve onun iştira kuvveti azaldığı nisbe 0 tinde de umumî piyasanm buhranı HUY devam eder. Bu hallere karşı koy•»KITUR İran maslâkatgüzart mak için şimdiden tedbirler almağa ihtiyaç vardır. Bilhassa ihraç Mehmet Sait Han gösteren edeceğimiz malların fiatlannı işe «Ağrıdağı» ve «Erciş» te askeri kuvvetleri harekâtını Ankara 9 (Telefonla) Bugün harita yarıyacak bir vaziyette tutabilmeİran maslâhatgüzarı Mehmet Sait liyiz. Ağrı dağında patlıyan Şark hâdisesi bir müselles teşkil eden dağdır ve BeyaHan Hariciye Vekili Tevf ik Rüştü nin tenkil kuvvetlerimiz tarafından ta zıt vilâyetimizin şimalnidedir. Ziraat mahsulâtımızı dünya pimamen bastırılmak üzere olduğunu göEşkiya diğer taraftan kendilerine tam Beyi ziyaret ederek bir müddet göyasalarına nazaran satmağa mecrüyoruz. Hükumetin ihatalı bir program bir mesnet olan İran'da (Maku) yü ade rüşmüştür. Bu mülâkatta maslâ buruz. Bunun başka türlüsüne im la tatbik ettiği harekât çok çabuk inki ta bir üssülhareke ittihaz ederek bura hatgüzarın, hükumetimizin geçen Bir dilencînin günde 10 lira kân yoktur. Bugünkü Şikago fiat şaf etmiştir. Evvelki gün başlıyan ilk bü dan ayrı bir kolla (Van) hududunu te lerde verdiği notaya İran hükumeanlaşılmış ve larma nazaran Bulgaristan ile Ro yük müsademe şakilerin büyük bir kıs cavüz etmişler ve Van golünün şimalin tinin vereceği cevabın biraz daha kazandığı manya yeni mahsulün beher tonu mını imhaya kâfi gelmiştir. Evvelce en de bulunan (Erciş) dağı havalisine sak teahhur edeceğini söylediği tah üzerlerinde 1500 lira çıkan nu alivre olarak sif Pire Yunanis dişe ettiğimiz cihet boş kalacağı zanne lanmışlardır. min edilmektedir. dlienciler görülmüştür tan'a 145160 şiline satmaktadır dilen İran hududundan şakilerin tekrar Makü'den Erciş'e kadar uzunca bir dağ mıntakasım aşarak Erciş kasabasını lar. Bîzim mahsulümüz randman kaçabileceği idi. itibarile biraz daha iyi ise nihayet Halbuki vaziyet hududun askerlerimiz zapta yeltenen şakileri büyük kuvvetleîstanbul'daki dilencilerin toplabizim satabileceğimiz fiat ta 160tarafından muhafaza altına alındığını rimiz derbal karşılamış ve fasılasız bir tılması için esash surette çalışıl şilindir. Bu fiat, İngiliz lirası göstermiştir. Binaenaleyh «şkiyanın tam müsademede perişan ederek (Sübhan) maktadır. Fakat bu işin göründüğü 1030 dan hesap edilerek kiloda 7 bir demir ve ateş çemberi içinde kaldı dağlarına sürmüştür. kadar kolay olmadığı anlaşılmakSubhan daği, haritamızda görüldüğü kuruş 20 santim, okkada ise 9 ku ğına şüphe yoktur. Son iki günlük mutadır. Sırf dilencileri toplamak iüzere Erciş'in cenubu garbisinde kâindir ruş yirmi santimdir. Aradaki mas harebede şakiler çok telefat vermiş, ve 4434 metre irtifaındadır Burada eşçin polis ve zabıtai belediyeden raflar hesap olunursa harice okka sergerdelerden bir kısmı ölüler arasında kiyanın bir kısım kuvveti de Erciş'in mürekkep teşekkül eden heyet bir bulunmuştur. sı 9,20 kuruşa satacağımız mali seneden beri muntazaman dilen Karargâhı bu mıntakada bulunan sü hemen garbinde Zeylânderesi ile Hacızürraın istasyonlarda 6 kuruşa ver vari fırkamızın mızrakh alaylarından diri deresi arasında sıkıştırıhp püskürcileri toplamakla meşguldür. He mesi lâzımdır. Bizde istihsal mas biri eşkiyaya karşı büyük muvaffakiyet tülmüştür. Ankara 9 (Telefonla) İstih yetin komiseri dün Şehremanetine rafının ağırlığı hasebile bu 6 kuruş ler kazanmaktadır. Aşiret eşkiyaları Büyük zayiat veren şakilerden şaşkm barıma göre Alman sanayi grup giderek bu işe nezaret eden Şeh fiat rençpere idare etmiyecektir. mızraktan çok korkmaktadırlar Alayın bir bakiyetüssüyuf ta ihata edilmiştir. lan namına hükumetimize 8 mil remini muavini Hâmit Beye iza lşte çaresi bulunacak belâlı vaziyet Ağrı'ya yaptığı anî bir baskın onlara Kıtaatımız (Ahlat) üzerinden sıkı bir tarama yürüyüşile Şark ve Şimal mmta yon İngiliz liralık bir istikraz tek hat vermiştir. Hâmit B. dilencile buradadır. Bunun çaresi ise arada çok telefat verdirmiştir. rin daha esash surette toplanması ki masarifi azaltarak rençperin e Ağrı havalisinde son vaziyet şöyledir: kalarına doğru geniş bir hat üzerinde lif edilmiştir. Teklifata göre devlet demiryollarında kullanılacak için lâzım gelen emirleri vermiş Askerlerimiz şakileri bu sarp dağda öyle ilerlemektedir. line biraz para geçmesini, hiç oltir. Heyet tetkikat ve mesaisi hakToplanan dilencilerden biri mazsa kendisinin ziyan etmemesi sıkıştırmıştır ki kısmı küllisinin 7 ve 8 Hâdisede maalesef çok ağır mes'uli bilcümle malzime bu grup müessetemmuz tarihlerinde işleri bitirilmiştir. yeti olan İran'm vaziyetine gelince: satından alınacak ve ödeme mu kında çok şayanı dikkat malumat Bu malumata göre İstanbul'da ni temin etmekte bulunabilir. Er Mukavemet etmekte ısrar eden veya Komşuluk hukukuna fazla yer veren bir kavelenin imzasından beş sene son vermiştir. [.Mabadi 4 üncü sahifede] babının çare olarak bize söyledikyüksek tepelere saklanmak istiyen eş millet olmak itibarile; Tahran hükume ra başlıyacaktır. Grup mümessil • MllllllHIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllMIMIIIIIIIIMnillliniHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIİIIllllltlllllllMHIIlMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lerini aynen kaydediyoruz: kiya kesif tayyare bombardıman filo ti bu hâdiselerin mürettibidir, demyelim, lerile Maliye Vekili Saraçoğlu 1 : Anadolu şimendiferlerin muzdan kaçmak isterken diri diri yaka fakat müşevviki ve hele muhamîsi olduğunu çok sağlam büiyoruz. Vak'aların Şükrü B. arasında müzakerata dede tarife mes'elesi. Bu şimendifer lanmışlardır. ler üzerinde yapılacak nakliyat üc Evvelce yazdığımız gibi Ağrı; Türk tezahüründe artık istidlâl veya teşhis vam edilmektedir. Eşkiyanın kısmı küllisi ihata edilmiş bir vaziyettedîr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bunaltıcı sıcaklar Tenkil harekâtının bir hafta kadar devam edeceği anlaşılmaktadır Suvarimizin bir baskını... Komisyonlardaki aza ceketsiz çalışıyorlar Yerii mallar sergisi tertip hey'eti dün rahat nefes alarak çalıştı Şark hududumuzdaki vaziyete bir nazar Evvelki gün büyük mikyastaki ilk harekâtın mahiyeti îran'n Ankara maslâhatgüzarı dün Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etti ERMENISTAN İ R AN Şehirde 10,000 dilenci olduğu anlaşıldı Şehremaneti bir senede 3500 dilenciyi Darülâceze'ye sevketti Yeni bir teklîf 8 milyon ingiliz liralık bir İstikraz için temas başladı Cadde üzerinde bir yatak odttsi!.. IMabadi 4 üncü sahifedel retîerinde tenzilât icra etmek lâ tran Rusya hududu üzerinde ve battal IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 zımdır. yonlara teslim 7 buçuk kuruşa ka2 : Haydarpaşa silolarında ih feye tabi tutulması. 8 : İhracat mallarında vapur dar satabilirler. Aksi takdirde geraç ve ithal elevatör ücreti olarak navlunlarının mümkün olabilecek lecek sene kimsede ziraat yapacak beher ton için alınan 50 kuruşun ehveniyet hatlerinde tutulması. hal kalmaz, ki tehlikenin daha büyirmi beşe tenzili. Bunlar Zahire borsasında her yüğünü de bu teşkil eder. 3 : Haydarpaşa rıhtım ücremuameleden alınan binde iki res Ancak bu tedbirlerde çok istical tinin yarıya tenzili. 4 : Haydarpaşa'da buğday kal min pek fahiş olduğu da ilâve olu etmek lâzımdır. Çiinkü mahsulün burlama makinesinin tesisi ve mal nabilir. Başka yerlerde bu iş böyle idrakine başlandı. Rençperin vazilarm pek ucuz bir ücret mukabi değildir. Oralarda tüccarın yalnız yeti vaktü zamanile bilmesi elzemsenelik bir abonesi vardır. Her mu dir. Hem tedbirleri müstacelen allinde temizlenmesi. ameleden binde iki bir kere çok malı, hem onların alındığını en 5 : Derince silolarının elevatur. Hususile ayni mal üzerinde ücra köylere kadar duyurmalıdır. törle techizi. 6 : Haydarpaşa'da vagonla muamele filhakika iki üç defa te YUNUS NADİ rın tartılmasında kullanılan bas kerrür edince bu çokluk cidden fa*** kül tam bir surette ayar edilerek hiş oluyor. Bunu hiç olmazsa bir defaya hasretmek ve hiç olmazsa Yarınki nüshamızda alıcı satıcı hukukunun temini. 7 : Liman şirketinin ihracat binde bire indirmek lâzımdır. Ali Ekrem Beyin lisan mes'elesine zahirelerine tahsis edeceği mavnaEğer masraflar böyle tenzil oludair 3 üncü makalesi lar yevmiyelerinin asgarî bir tari nabilirse zürra buğdaylarını istas Adliyede Vali Beyin de iştira kile ikincİ bir içtima aktedildi Vali Muhittin B. ve zabıta erkânmdan bazılarının iştirakile dün adliyede müddeiumumî Ke nan Beyin odasında ikinci bir içtima yapılmıştır. Bu içtima bir buçuk saat kadar devam etmiştir. İçtimaın mahiyeti mahrem tutulmakSon zamanlarda sokaklar, cad tabla ve sedyelerle öteberi satan ta, alâkadar makamlar bu hususta deler birer pazar yeri, panayır ha seyyar! Esnaf tarafından, Gülhane çok ketum davranmaktadırlar. lini aldı. Her köşede üstü tenteneli parkı kapısınm karşısındaki arsa

Bu sayıdan diğer sayfalar: