16 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

16 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Cumkariveİ 100,OoO Hrahkikramîye Ağrıdağına bugün keşide edilecek kararkâh 1 uruldu [Birinci Sahifeden Mabait] Borsa Kambiyo ve Nukut Nukut Açıldı 10B4 211 167 228 117 56 81781 88,125|31 60 21 25ı6O 76İ75 •Kapandı İ1O36 21 L6 228 U7 56 817 81 88 125 31 60 24 26 İ50 76 76 GLAKSO himaye ve muhafaza eyler 16 Temmuz 1930 Bugün keşidenin sonuncu günüdür Tayyare piyankosunun keşidesine dün de devam edilmiş, ve 1000 numara daha çekilmiştir. Bugün son gündür ve 1000 numara çekilecektir. Keşidenin hitamından sonra 100,000 liralık büyük mükâfat çekilecek, 10 numara arasında taksim edilecektir. Dünkü keşidede çekilen ve mükâfat kazanan numaralar şunlar dır: 7293 7490 7719 7916 7980 8037 8122 8243 8244 8430 8588 8625 8739 8853 Hâdise mahallinde bulunan muha 8862 8864 8956 9002 9060 9106 9152 birimizin telgraflarından anlaşılacagı 9337 9425 9467 9479 9563 9694 9830 veehile Ağrı dağ'da kalan şaki bakiyele9905 10099 10338 10590 10752 11056 11066 ri üzerine yapüacak harekât için Kolor11181 11209 11322 11345 11376 11423 11544 du knmandanı Salih Paşa geniş bir pro11625 11726 11767 11774 11823 11926 11974 gram ile çalışmaktadır. Kısa bir zaman12278 12454 12532 12735 12849 12850 13010 da kat'î neticeyi alacağımız muhakkak13127 13287 13289 13220 13377 13421 13465 tır. 13494 13642 13651 13660 13986 14139 14170 Birinci umuml müfettiş İbrahim Tali 14205 14332 14468 14516 14543 14553 14639 Bey tenkilin itmamından bir gün evvel 14822 14897 14982 15045 15203 15208 15319 neşrettiği bir beyannamede harekâtın 15417 15421 15447 15481 15509 15546 15624 mnvaffakiyetle ilerlemekte olduğunu, 16037 16053 16240 16357 16394 16529 16568 rüesadan Emin Paşa oğlu İbrahim, Doğ19510 16654 16761 16831 16841 16956 16962 17002 rucini kanlı Tahir, Mustafa, Ahmet, 17012 17066 17088 17146 17195 17234 17253 İbrahim, Said'in maktuller, kör Hüse17318 17379 17398 17420 17478 17519 17533 yin Paşa oğiu Nadir'in yaralılar ara 34380 43562 43751 17623 17643 17718 17816 18068 18086 18088 sında bulunduğunu ve ölüler arasında 18204 18431 18442 18715 18756 18784 19099 bulunan hususî kiyafetle beş cesedin t19115 19118 19355 19280 19452 19565 19613 ran'dan gelen rüesaya ait olduğuna ih762 22544 23124 38274 46639 19719 19774 19844 19845 19907 20067 20230 timal verildiğini beyan ile halka süku49965 20259 20322 20564 20643 20662 20679 20708 net tavsiye etmekte idi. İbrahim Tali Bey harekâtı müteakip 20779 20812 20830 20984 21101 21175 21593 500 lira kazananlar 21735 21890 21949 22164 22167 22214 22233 ikinci bir beyanname neşretmşitir. Bun9594 10121 10298 10528 12924 13386 18414 22247 22442 22549 22603 22817 22864 22900 da ezcümle: 43692 46516 48435 49238 53863 Vatan haini bazı hainlerin İran'da 22910 22944 22037 23050 23073 23089 23104 200 lira kazananlar tertip ve memleketimize sokmağa mu 209 888 1010 1838 3452 4287 4828 23106 23107 23186 23210 23235 23295 23296 vaffak oldugu müsellâh haydutlar 5506 6261 6460 8156 11773 11824 12853 23410 23414 23547 23663 23783 23818 24281 Zeylân nahiyesi köylerinden bazılarını 13934 15366 17010 17283 18157 20441 22575 24555 24714 24724 24790 24947 25038 25079 kendilerine iltihak ettirmeğe muvaffak 22865 23252 24603 25113 26194 26414 27450 25164 25178 25404 25531 25619 25654 26116 olmuşlardır. Patnos ve Erciş'in bir çok 28018 28118 28592 32888 33143 34332 35079 26128 26361 26475 26640 26829 26908 26928 köyleri şakilerin tazyiki altında sada35696 36163 38361 39018 39095 41414 43206 27016 27021 27123 27187 27274 27377 27382 katlerini muhafaza etmişlerdir. 43375 43692 43796 45268 45565 46113 47280 27467 27577 27612 27872 28408 38581 28766 Vulan aşiretinden Osman Beyin ffra48509 48865 49234 55946 57892 58243 59669 29199 29255 29290 29368 29516 29651 29708 rına rağmen aşiret halkı sadık kalmış29725 29747 29985 30124 30125 30447 30456 tır. Yusuf Aptal'ın mensup olduğu Çal100 lira kazananalar 30463 30473 30475 30498 30532 30566 30651 dıran Haydaranlı'larmdan mühim bir 1506 1623 2709 2939 5028 5194 5692 «764 7493 7923 7955 8755 8992 9115 30679 30943 31051 31231 31311 31557 31576 kısmı asilere iltihak etmiştir. İsyanı yaŞimal 10120 10391 13385 14319 14574 15224 16392 31622 31687 31722 31687 31722 31840 31917 pan Zeylân Adamanlı'lannın 31956 32033 32047 32096 32117 32130 32321 komşuları olan Diyadin Adamanh'lar 16544 16645 16896 17528 18785 19070 19359 32333 32336 32343 32841 32879 32881 32894 sadakatlerini göstermişlerdir. Erciş 24507 25197 25967 27179 29151 29184 29817 33014 33195 33269 33399 33432 33583 33588 milislerl büyük kahramanlık göster 30279 30711 31256 32853 34601 35019 35080 33652 33715 33836 33885 33921 33980 33994 mişlerdir. Van'dan bini mütecaviz 35497 36666 36894 37922 37934 39197 39592 34024 34145 34221 34360 34519 34612 34629 milis kaydolunmuş. ve her an harekete 40377 40841 41547 42839 45253 46305 46319 34784 35037 35125 35333 35355 35374 35399 amade bulunmakla tarihî sadakat 46418 47036 48452 49083 51661 51697 52195 35451 35551 35555 35574 35659 35672 35818 kahramanlıklarını bir defa da 53296 53552 58293 58413 58912 59937 35846 35879 36055 36179 36225 36259 36330 ha göstermişlerdlr. Muş Yilâyetinin ka80 lira kazanan numaralar 36478 36530 36570 36784 36807 36839 36842 zalarında yüzlerce gönüllü arzı hizmet 99 201 301 813 930 1155 165436902 37017 37139 37143 37375 37379 37390 için müracaat etmektedirler. 1721 1760 1794 2132 2170 3887 4193 37446 37455 37569 37673 37680 37734 37915 Bir telgraf memurttnun 4761 4808 8112 5268 7281 7491 761437939 38019 38033 38053 38088 38170 38201 kahramanlığı 8485 8680 9252 9897 10801 10861 10964 38317 38413 38487 38546 38579 38638 38665 23 haziranda Tendürük dağları öze 12204 12253 13094 13108 13351 13673 13924 38752 38778 38782 38850 38913 39160 39212 rinden Erciş'e inmeğe kalkışan 110 atlı 14439 14540 14627 14798 15051 15196 15345 39214 39221 39283 39398 39582 39675 39736 15651 15694 15979 16070 16145 16303 16615 39761 39825 39876 39879 40116 40243 40307 şakiye karşı çıkan kaza kaymkaamı ve jandarma kumandanı köyti müdafaa e16819 17145 18651 18837 19134 19266 19806 40342 40450 40535 40790 40939 41110 41230 derken yaralanmışlar, köylüler büyük 20146 20497 20990 21345 22250 22607 23279 41726 42022 42026 42082 42135 42309 42350 bir şecaatle kendilerlni müdafaa etmiş25061 25497 25545 25561 25601 25891 26225 42389 42417 42579 42620 42687 42697 42833 lerdir. 26646 26848 27239 27477 27741 27994 28012 42841 42867 42902 43070 43092 43175 43161 Eşkiyanın telgraf tellerini kesmeleri 28879 28964 29690 29887 29898 30038 30399 43190 43231 43306 43404 43411 43439 43649 üzerine bu mıntakanm her tarafla a 30453 30738 31551 31714 31754 31842 32192 43712 43926 43967 43982 44077 44144 44179 lâkası munkati olmuştnr. Lftkin fedakâr 32318 32419 32785 33066 33071 33182 33226 44474 44615 44726 44916 45097 45163 45168 Erciş telgraf memurn Baha Bey kesil 33738 33892 34Ö26 34845 35015 35306 35420 45250 45365 45413 45509 45685 45746 45910 memiş bir telle bütün etraf vilâyetleri 35680 36202 36485 36629 36896 37214 37698 45957 45971 46005 46020 46193 46275 46567 imdada çağırmış, blr taraftan da halka 39170 39307 39534 39686 40310 41399 42042 46918 47107 47369 47503 47563 47604 47665 silâh dağıtmıştır. Bu, cidden celâdetkâ 37828 38246 38458 38648 38687 38741 38907 47718 47962 48170 48328 48485 48539 48560 rane hareket ilk müdafaaya esas olmuş42069 42387 43062 43807 44678 44897 45317 48619 48627 48632 48658 48741 48867 48883 tur. 45490 45596 45916 46144 46784 47590 48164 48907 48941 48982 49985 49003 49024 49226 Nastl mahvedildiler'j 48464 48480 48530 48601 48671 48687 48800 49402 49465 49584 49761 49789 49798 49809 İmdat üzerine derhal tayyare filoları 49023 49197 49335 49855 50129 50557 50819 50385 50416 50435 50447 50458 50649 50721 harekete geçmiş ve üç koldan şakilerin 51115 51427 52831 53749 53893 54049 54086 50014 50042 50066 50098 50223 50141 50284 beynine bomba savurmağa başlamıştır. 54141 54269 54506 54839 55088 55708 56661 50796 50855 50924 51238 51307 51407 51429 Bunu müteakip binbaşı Yaşar Bey ku57716 57794 57861 58046 58208 58232 59643 51510 51727 51797 51928 51999 52018 52525 mandasında bir süvari alayı hemen ia59849 52548 52614 52732 52889 52908 52956 52978 tilâ sahasma yetişerek müsademeye gi53697 53729 54094 54105 54489 54513 54701 rişmiştir. Mücadele pek şedit olmuştur. 60 lira kazanan numaralar 52979 53076 53077 53110 53354 53401 53600 Eşkiya çok muntazam bir teşkilâtla ida320 345 795 809 872 896 1140 1294 1303 1313 1389 1472 1491 153554737 54783 54837 54968 54997 55010 55207 re ediliyor gibiydi ve mükemmel silâh 1694 1867 1906 1930 1932 1984 215855495 55605 55654 55742 55756 55831 55918 ları vardı. İmha plânı Kolordu kumandanı Salih 2180 2270 2288 2376 2459 2488 2596 56014 46134 56138 56327 56446 56449 56511 2738 2751 2758 2823 2865 2918 3028 56627 56714 56755 57035 57052 57168 57184 Paşa ve erkânı harp Ekrem Bey tarafm3034 3047 3232 3264 3293 3338 3340 57199 57270 57272 57346 57418 57437 57471 dan hazırlanıyor ve 8 temmuzda tatbik 3397 3587 3631 3720 3774 3994 4127 57547 57644 58034 58291 58306 58349 58438 mevkiine konuluyor, dağların bütün geçitleri tutularak ihata tamamlanıyor, 4230 4359 4394 4429 4502 4611 4672 58484 58453 58479 58890 58939 58965 58977 59024 59369 59379 59449 59763 59837 59885 yerden ve gökten sıkı bir ateş çemberi 4799 4832 4893 4900 4963 4973 5009 şekavet erbabını Zeylân deresinde taz5038 5163 5192 5447 5450 5481 5525 59995 mahvedilmişlerdir. Hadise bitmiştir. Şirrdi kalan asilere yeni bir darbe vurmak üzere Agrıdağı *a6117 6330 6351 6384 6416 6478 6681 rılmaktadır. Raif 6698 6746 6919 7176 7221 7229 7268 *** Minimini yavrulan; mevsim «ıcaklanmn tthlikelerine karşı Kat'î netice yakındır UierlİD İngHU Dolar Aroerlkan 20 Frank hranm 20 L l n l İtalya 20 Frank Btlçlk» 20 Drahmi Yonan 20 Frank Ijviçre 20 Lcva Boljar l Florln Felemenk 20 Koron Çckoslovak l Şllln Avnstur>a 1 Rayh;marh Almanya 1 Zclotl LehlfUD 20 Ley Romanya 20 Dioar YogoİsMvya t Çcrvoncç Sevyeı KOK İMALÂTHANESİ Dolmabahçe'de Gümüşsuyu caddesinde Gazhane karşısıddaki Kok fınnannda Zonguldak havzasının en iyi kömürlerindeT kok imal edildigi ve fiatlann gayet ehven olduğu muhterem mü«teri!ere ilân olunur. Tcle f on: ıVvoglu 908 Kambiyo Londra ı ItMrlia knrnf Nfly. blr THrk Itrası dolaı Paria blr Tflrk liratı Frank I llâno blr Tiirk . Llrct » Brttksel Btlg» Clnmc Frank Sofya Lcra Amsterdam Florln «ladrlt Pczataj ACTİİD Mark Varşova Zelorl ş Bflkre) 30 Ley Knnış Rnsya 1 Çtrrontçl Knrnf PAZARLIKLA KİRAYA VERİI.FCEK EMLÂK 1032 İ1034 26 0,47 17 0,17 6 ll|97,50 11 96,25 8 99 8 97,26 8 37, 76 3 37 2 42, 50 2 42.06 b4 5 17, 25 1 4 04. 4 03,60 l 97. l 97,12 4 f 20, 25 t 9,50 79 30 79i 1088 0S8 Vakıf akarlar müdürlügünden: 3000 lira kazanan 2000 lira kazanan 1000 1 ra kâza anlar Egbam ve tahviiat | Tabvllât Dahlll lıdkTU "/0 1 D t ^ n nnaabbldc o/o Ro. tfcmir yollar Ikramlye, A. . A tertibl °jQi bnçnkj *. . D . . . , A. . F . . Calata Bcyo&lu TBnel Açıldı Kapandı "1 116 9 60 18 90 1 Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın asma katmda 2, 10, 12, 14, 16, 29, 35, 36 No. odalar. 2 Hanın birinc ikatında 9, 29, 32, 33 No. odalar. 3 Ve hanın ikinci katında 81, 2, 5, 6, 8, 10, 20, 26, 29 ve 30, 31, 32 ve 34 No. odalar. Müddet: 26 temmuz 930 cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar. Yirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarhkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminal ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için Istanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaa'hn ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 116 Samsun Vilâyetİ daimî 9 70 18,90 Hlsse senedan t | Bankau Istanbal Tramvay jtrkcti Anadoln dcmir yoln Osmanlı Bankası Ticaret ve Zahire Borsası Dflnkü Zahire fiatlan Cinsi Yamu'ak Kızılca bttntcr Scrt Aşağı Yukarı Bugday E u Pa Ku Pa C 11 25 12 12 20 10 20 11 840 |795 10 lf 1080 20 20 Ekttra Ekıtra B. & Sert Un . Samsun zühreviye hastanesine muktezi bir kilo Neosalvarsan temmuzun yirmi yedinci pazar günü saat on beşte ihate edilmek üzere alenî münakasaya konulmuştur. 2 Neosalvarsan seri olacaktır. 3 Bedeli muhammeni bin yüz liradır. Talip olanlar müzayede, münakasa ve ihalât kanununun yedinci maddesine tevfikan yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate itasına mecburdurlar. 4 Talip olanlara mezkur gün ve saatte Vilâyet Daimî Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. 5 Münakasa şartnamesi Encümen kalemindedir. 6 Şartnamenin bir sureti îstanbul Vilâyeti Sıhhiye müdürlüğüne irsal kılınmıştu*. Zatılreler Çardar Arpa Muır Bakla (uulya Afyon Amasya Vapak Bıya Tirtlk Ankara (ındık Ifl Trabıoo Isıo JO Seyrisefain Merkez acentası Gaiata K.öpru başında, Beyoğlu 2362. Şube acentası Mahraudive altında îstanbul 9740 Hantalzade Tayyar vapurian ısoo j 72 \ vapuru 16 temmuz Çarşamba akşamı saat 17 de Sirkeci nhtımından hareketle [ Gelibolu. Çanakkale, Ayv lık ve tzrair 1 e azimet ve avdet edeccktir. Yük ve volcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım hanmdaki idarehanesine müracaat TeL Îstanbul 1977 Telgraf: ISL Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir SEYYAR IZMİR POSTASJ «tanbul Hayvan Borsası 13 7/930 Diri hayvan satışlan Clnsi rvivırcı» Mudanya postalan (Cuma, salı) Mudanya'ya uğnyarak Gemliğ'e kadar (pazar, çarşamba) Mudanya'ya kadar saat 9 da (cumartesi, pazartesi, perşembe) Ereğli vapuru tarafmdan aralık postalar Armutlu' ya da uğrıyarak Mudanya'ya kadar saat 8,30 da Tophane'de Seyrisefain rıhtımından kalkarlar. Kilo fları Adet 428 IS 415 498 3 8 19 23 Ku 23 26 24 34 15 11 18 10 Azami Ko I S a . Dağlıç Karaman Knzu Keçı (Kara Manda öküz Inek 26 25 37 15 15 17 19 50 Et satışlan Cinsl Kıvırcık Dajfhç (Caraman Kuzu Keçi (Tjftik) Keçi (kart) Oküz Manda Kilo fiatı Asjrarl Azami Ku |Sa Ku | S a 42 , 9 0 TRABZON İKİNCİ POSTASI (ANKARA) vapuru 17 temmuz perşembe akşamı Gaiata rıh tımından hareketle Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon Rize, Hopa'ya gidecek ve dö nüşte Pazar iskelesile Rize, Of, Sürmene, Trabzon, Polathane, Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, Inebolu'ya uğrıyarak gelecektir. Ingiliz Hüseyin Rüstem vapurlan IzmirMersia postası RUSTEMİYE Günü saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle doğru Gelibolu, Çanaak kale, Izmir, Küllük, Güllük, Bodrum, Rados, Fetbi\e, Antalya, Alâiye ve Mersin";e azimet ve ayni iskelelere ugnyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesinde 12 numaralı Ingiliz Hüseyin Rüstem vapurlan idarehanesine müracaat Telefon : Îstanbul 2876 48 36 49 14 70 İ20 34 ,32 42 ,90 33 24 20 temmuz pazar vapuru 28 40 41 34 Limanda Bugün Vapnrnn Ismı VanaKKaıe 5568 5620 5703 5774 5783 6014 6076 Mısır'a tütün ihracatımız Iktisadî münasebata dair hazırlanan rapor Iktisat Vekâletine gönderilecek hasebat azasından merhum tsmail Bevo<?iu Mektep sokai No j Hakkı Beyin mahdumu Balya Mal<lelon> 249b den Şirketi mühendisi Nadir Hakkı Amerika Âyan azası Ankara'dan Beyin izdivaç merasimleri Perapa 17 temmuz perşembe akşamı büyük Kadıköy Süreyya sinemasmda geldi Blr hafta evvel şehrimize gelerek evvelki lâs'ta aile ve dostları arasında icra Ledi Hamilton müsamere S. Fahri ve komik Cevdet fttn Ankara'ya glden Amerika Âyan azanndan M. Frank Fey dün gehrimize dön edilmiştir. Genç çiftlere saadetler Mümessili Korin Grifit pazar ve çar Beyler heyeti temsiliyesi Anastas bale müsttiı. temenni ederiz. 'famba akşamları iki filim gecesidir. ayrıca sinema varyete fiatlarda tenzilât. Mısır hükumetile aramızda yeni ti/apuruD ısniı | bandırası | Uıdecegı lınma earet muahedesi müzakeratı devam etVesta Tlryesteye mektedir. Mısır'a başlıca ihracat me Müdur Beyefendi Borgaz Bernta vadımızdan olan tütünlerimizin vaziyeti Tadla Anverse Senelerdenberi benim ve refikamın ihve Bnlgaristan ve Yunanistan gibi raSmirna Marsilvaya :iyacı için İngriliz kumaşlarını tedarik klp devletler karşısında ihracatta mu Smalant Hambnrga Galatasaray salonları sergi tdebileceğim şayanı itimat bir ticarethaAlbanya vaffakiyet şartları hakkında Hakkı NeKöstenceve heyetine teslim edildi ne anyorum. Kİhi Bey tarafmdan mühim esasatı haSanayi Birliği ikinci yerli mallar sergisie ıııumnımıutuıuıuıu'ii'uııııııımıııuıuıutuıunııuıu Slııı.nınınınınınınanıHının.nınınıliıliınının.nfTi.nt Neşrettifiniz ilân sayesinde fabrika vi bfr rapor hazırlanmıştır. Raporu Ti ne tahsis edilen Galatasaray lisesi alt kat salonlannı dün teslim almıştır. earet Odası İktisat Vekâletine göndere'iatına satan Karaköy'de Topçular cadŞimdi ihzar edilen plân mucibince taksiBir tayyare kurban verdik eektir. mat ve tefrişata başlanılacaktır. desinde 53 numarada Bebek tramvay Harekâtta bir tayyaremiz düşerek Gazino, bando ve orkestradan başka, durak mahallinde Tayhman mağazasını Difrer taraftan Yunanistan'ın abiren kırılmış, esir olan tayyarecilerimiz mel'zairler için açılmasma karar verilen lokanMısırla aktettiği ticaret muahedesin tada yemeklerin hem ucuz, hem de nefis un şakiler tarafmdan öldürülmüştür. buldum. Hatta iyi ve ucuz bir terziyi de de tfitünlerinin Mısır'a itbali için mu olmasına ehemmiyet verilecektir. tavsiye etti. vafık şerait temin ettiği baber alınm^HMaltepe Plâjları asri bütün konfonıH i h a v i olarak açılmıştır. Plâj, mevküii İZDİVAÇ MERAS1M1 Polis müdiriyetinden: H n i n letafeti v e Şimal rüzgârlannal j Çocnk hastalıklan müteha9sısı Posta umuru müdiriyetinden tstatistiklere göre 1928 senesinde MıKarakoIInr için 27800 kiyijmaruz bulunmaması itibarile ber![ nr'a tütfin İhracatımız 4 milyon 700 bin mütekait Dedezade Salâhattin Bey mangal kömürü mnba= Ekese şayanı tavsiyedir. Teşrif buyu=[ ye lira kıymetinde 3 buçuk milyon kilo kerimesi Balya Maden Şirketi kimjjracak zevat her cihetten m e m n u n p yaası alen! münakasaya çıkanlmış dnr. Etfal hastanesi (culak, bogaz, burun yakeri Adalet Hanımla Divanı Mu^kalacaklardır. Fiatlar cok ucuzdnr. U olmakla teklif olunacak en son fiat hadUIUIH'mi'UH'lMmıııiHiııımııiM hastalıklan mütebassısı Osmanlı bankası ve Esham Borsası Komlseri Abdülkadir B. dün Londra'dan şehrimize gelmlştir. Abdülkadir B. seyahati hakkında şu izahatı vermiştir: < Osmanlı Bankasının Londra'da 24 haziran tarihinde sureti adiyede lçtima eden hissedaran hey'eti umumiyesinde nazır bulundum. Avdette Paris'e de uğradım. Gerek Londra'da, gerek Paris'teki temaslanm netlcesinde milli paramızın kıymetini muhafaza için alınana tedbirlerle, bu tedbirlerin sureti tatbikındakl muvaffaklyetin sitayiş ve samimî takdirlerle takip edilmekte bu lunduğunu memnuniyetle gördüm.> Borsa komiseri geldi yik ediyor. Her taraftan ölüm tehlikesi gören eşkiya anut bir ısrarla harbe devam ederek göz kırpmadan askerimiz üzerine hü cuın etmiştir. Kahraman ordumuz bu ölüm namzetlerini adeta bir tırpanla biçip keserek dereye doldurmuştur. Maktullerin 3000 i tecavüz ettiğini söylersek nasıl hatırı sayılır bir tehlike bastırıl dığım anlatmış oluruz. Ölenlerin ekserisi din propagandasile tahrik edilen cahil yerli Kürt'lerdir. Bun ların köyleri yakılarak çoluk çocuklan çıkarıhp Erciş'te iskân edilmiştir. Hilâliahmerimiz hainlerin bn zavallı met rukâtına yardım etmekle meşguldür. Maktuller arasında bulunan kör Hüseyin Paşa oğlunnn üzerinde bulunan mühürde: «Ser leşkeri İran» cümlesi vardır. Ba şakilerin ameliyattan dönen blr doktorumuzu ve bir piyade zabiti miri öldürdükleri anlaşılıyor. gelecek | Bandırası vapuriar Gelecejı liman Baodırmadan Tiryesteden Hambnrgtan Liverpoldan • Diyana Angora Britmari Itt. Alm Nor. Jur. ISKEND RIYE SUR'AT POSTASI (CUMHURİYET) vapuru 18 temmuz cuma 13 te Gaiata rıhtımından kalkarak cumartesi sabahı İzmir'e ve akşamı Izmirden kalkarak pazartesi îskenderiye'ye varacak ve çarşamba îskenderiye'den kalkaraİc İzmir'e de uğrıyarak İstanbul'a gelecektir. Mardtnyan Keti Sinaya Atlantlde turgaz Yelkencı Vapurian SAMiüN KARADENIZ POSTASI Vesu Nevyorktan Köstenceden Varnadan Odesadan çarşamba Bugün gidecek vapuriar Akş^mı Sirkeci nhtımından harakeüe ( Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Ciresun, Trabzon, Sürmene, ve R'zs ) ye azimet ve avdet edtcektir Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci Hanında kâin acentasma müracaat TeL İstanbul 1515 • Maltepe Kiralık müstakıl hane Gedikpaşa tebhirhane civarı cami sokağmda içinde terkos kuyu samıç elektrik ve bahçeyi havi 46 numarah hane kiralıktır. Görmek arzu edenlerin o sıradaki 40 numaralı haneye müracaatları. Polis müdiriyetinden: Karakollar için 6 ilâ 10 bin kilo gaz mübayaası alenî münakasaya çıkarılmış olmakla teklif olunacak en son fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 20/7/930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti öfrenmek Uzere idare komisyonuna münakasaya iştirak için de yevm ve vakti mezkurda defterdarlık dairesinde müteş«kkil mnbaya'a komisyonuna müracaatları ilân olunur. te. ur. bemıramıs ckrem n. Dr. Ekrem Behçet e Ferah Sinema di lâyık görüldüğü takdirde 17/7/930 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şerafti öğrenmek üzere idare komisyonnna münakasaya iştirak için de yevm ve vakti mezkurda defetrdarlık dairesinde müteşekkil mubayaa komisyonuna müracaatlan ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: