20 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

20 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Temmuz Camhariyet Emlâk ve Eytam Bankası Emniyef Sandığı Emlâk Istanbul şubesinden müzayedesi Kİralık konak Esas No Mevki ve nevi Sabık icarı 20 Nişantaşın'da Teşükiye caddesinde Saitpaşa konağı 3,000 lira ittisalinde 144,146 numaralı konak (elyevm mektep " > Balâda muharrer konak şeraiti atiye il? miizayedcye korulmuş'ur: 1 Müzayede kapalı z .rf u?uliledir. 2 Ta ipler °o 5 nispetinde depozito akçesi vereceklerdir. 3 Müddeti icar bir sen dir. 4 Bedeli her iiç aylığı peşinen dört taksitte tcsviye edilecektir. 5 İhale 30/7/930 çarşamba günü sant on alüda icra edilecektir. Taliplerin ve fazla t'îsilâ" isteyenlerin şubernize müracaat eylemelerl IMlzayede ikr»bedeli L. No Defterdarlık ilânları SATILIK ÇİFTLIK HİSSESI, No 4,123, Şahinkaya kır mevkıi, Beykoz bir tarafı güller ve karh tepe, bir tarafı Toygar çeşmesile dulcuk, bir tarafı Ayı deresi, dördüncü tarafı yol ile çevrilmiş ( Elmalı çiftligi) nin icaretey:nli mahalden 21 hisseden 3 hissesi, mukataalı mahalden 35,640 hisseden 6840 hissesi satılıktır. Mezkur hisselerin bedeli peşin verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 800 hra, satış açık arttırma 11 ağustos 930 pazartesi 14,5 Defterdarlıkta yapıhcaktır. [H295] ıt'1 ırsır 465 32 Merhunatın cıns ve nev'l ile mevki ve müştemilâtı Borçlunun isml 905 543 istanbu) Darülfünucu mubayaat komisyonundan: Tjp fakültesinın 930 senei maliyesine ait bir senelik ve listesinde muharrer olan eczayı tıbbiyenin 13 ağustos 930 çarşamba günü saat 15 te ihale kılınmak üze.e kapalı zarf usulile munakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname ve li?tesıne göre bu bapta malumat almak üzere her gün öğleden sonra mülga harbiye binasmda vaki komisyon kitabetine müracaat etm. leri ve komisyonça temınat akçesi alınmryacajîına binaen teminatl nn behcnehal bir gün evvel muhas.be veznesine yatınlması ve alınacak makbuzun tekliînamelerîe birlikte ihale i in tayin edilen müddetten bri saat komisyonumu/a müracaaı: ve tevdi etmeleri ilân olunur. 1200 682 5040 877 1000 1109 Kastamunu C. müddeimmumliğinden: Kastamonu hapisanesinde mevcut mahkum ve mevkufine 1 ağustos 930 tarihinden 931 mayıs gayesine değin itasi muktazi on aylık ekmek ük alü ayı tarafeyn için mecburî mütebaki dört ayı yalnız müteahhlt lçin mecburl ve Müddeiumumilik için ihtiyari olmak ve mezkur ekmek yerh" buğday ununun alâsından ve beheri eski okka itibari üç yüz dirhem sıkletinde gayet pişkln bulunmak ve hini tabhından yirrai dört saat sonra tabibe muayene ettirilerek hapisane kapısı önünde teslim etmek şartile 10 temmuz 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile munakasaya vazedildiğinden talip olanlann tahminen on bir bin liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminab muvakkatc akçesi makbuzu ile birlikte ve yevmi ihale olan 31 temmuz 930 perşembe günü saat on beşe kadar Müddeiumumiliğe bu baptaki diğer ahkâmı mukaveleyi öğrenmek istiyenlerin de keza memuriyeti mezkureye müracaatlan ilân olunur. 136 1162 Beylerbeyin'de Bürhaniye mahallesinde Rasimağa sokağında eski 12 mükerrer ve yeni 161, 162 nu1 marah elli altı arşın arsa üzerlnde ahşap bir buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa üzerinde bir buçuk katta duvar taşından bir fınnı havi bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa Beylerbeyin'de elyevm Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesinde Abdullahağa sokağında eski 43 ve yeni 89 numarab doksan arşın arsa üzerinde kârgir fınnı * ve otuz arşm arsa üzerinde bir ahın ve otuz sekiz arşın bahçeyi havl bir fınnm tamamı. Fatma Makbule H. Üsküdar'da Altunizade mahallesinde Seîâmsız Topanelioğlu sokağında eski 55 ve yeni 38 numaralı yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap iki katta yedi oda bir sofa bir mutfak bir kömürlük bir taşlğı ve doksan arşaj arsa üzerinde ahşap bir katta mutfak ve bir ahın ve bin üç yüz elli arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mahmut ve Ziya Beylerle Zekiye H. Sultanahmet'te Nuriosmaniye Cezri Kasımpaşa mahallesinde Nuriosmaniye caddesinde eski 3, 5, 7 ve yeni 5 numaralı dört yüz otuz arşm arsa üzerinde kısmen kârgir ve kısmen ahşap üç buçuk katta on altı oda dört sofa ve altmış sekiz arşm arsa üzerinde iki mutfak ve yirmi bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. îkbal H. Fethiye'de Kâtip Maslâhattin mahallesinde Camiişerif sokağında eski 2 ve yeni 4, 6 numarab yüz altmış sekiz arşın arsa üzerinde ahşap üç katta biri sandık odası olmak üzere sekiz oda üç sofa bir salon iki taşlık biri ocaksız olmak üzere iki mutfak odun ve kömürlük bir kuyu ve yetmiş iki arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Zehra H. Hasköy'de Sütlüce'de Mahmutağa mahallesinde eski Kahvecikeleş ve yeni Keleş sokağında eski 17 ve yeni 14 numarah doksan arşın arsa üzerinde yanm kan kârgir diğerleri ahşap olmak üzere önden İki ve arkadan iki buçuk katta ikisi ufak olmak üzere dört oda İkisi ufak olmak üzere üç sofa bir mutfak bir kuyu bir çimento taşhk bir daraça ve elö arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hasan Ağa Ticareti Bahriye mektebi âlisi müdürlüğünden: 1 Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve m > kinist yetiştirmektir. 2 Mektep leyli olduğundan talebenln iaşe, ibate ve ilbası mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşradan müracaat edeceklerin yol masraflan temin olunur. 8 Lise mezunlan imtihansız âli birinci suııfa kabul edilir. Bunlar için müddeti tahsil İki senedir. 4 İki seneden ibaret olan tâli sınıflara da llselerin onuncu ve onbirinci smıflanndan naklen ve yahut derece tahsil gördüğü alelusul tasdik edilmis talebe ahnır. 5 Mektep mezunlan için mecburî bir hizmet yoktur. Yalnız mektep tahsilin! ikmal eylemek şart olduğundan terki tahsil edenlerin iaşe ve Ubas masraflarını maafaiz ödemeleri lâzım ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mecburidir. 5 Mektebe girmek arzusunda bulunanlann hüviyet cüzdanını, aşı şehadetnamesini mektep tasdikname veya şahadetnamelerinl, polisçe musaddak hüsnühal Umühaberlerini ve dört adet vesikalık fotoğrafını istidalanna rapten teşrinievvelin birinci gününe kadar Ortaköy'de Çırağan Sarayı ittisalinde kâin mektep müdürlüğüne müracaatlan. ' Diyarıbekir Vilâyeti daimî encümeninden: Vilâyet nümune çiftligi dahilinde yapılacak olan 41,853 lira 36 kuruş bedeli keşifli Vilâyet müşterek aygır deposu inşaatından 15000 liralık tniktan 929 malî senesi zarfında talibine ihale olunarak yap • tınlmıştır. 930 senesi içinde de civar Vilâyetlerinin bütçelerindeki muavenete nazran 20,000 raiktan•••1 2000 500 ton yerli kok kömür münakasası Ankara Gazi muallim mektebi için alınacak 500 ton yerli kok kömürü 2 temmuz 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile munakasaya konulduğundan şartname suretlerinin her gün mezkur mektep Idaresinden ahnabileceği ve munakasaya iştirak edeceklerin oo 7,5 muvakkat teminat/ larını Ankara Mektepler Muhasibi mes'ullüğüne yatırarak usulü dairesinde tanzim edilmiş teklif mektuplannı 22 temmuz 930 salı ihale günü saat 16 da Ankara Mıntakası Maarif Eminliğinde teşekkül edecek olan Mektepler mubayaat komisyonu reisliğine tevdi eylemeleri lüzumu ilân olunur. Erenköyün'de Sahrayıcedit Kayışdağı sokağında harita 7 mevkiinde eski 65, 65 ve yeni 125, 125 numarah öd yüz altmış sekiz arşm arsa üzerinde ahşap bir katta dört oda bir sofa ve elli altı arşm arsa üzerinde bir mutfak ve dört yüz elli arşın arsa üzerinde diğer mutfak ve hamam ve arabahk bir dönüm üç yüz doksan yedi arşm bahçeyi havi bir köşkün tamamı. Bekir Kâmi Bey Fatma Hanım Eyüpsultan'da Kızılmesçit mahallesinde Kızılmesçit 280 12218 caddesinde eski 86, 86 mükerrer ve yeni 42, 44, 441 numarah iki yüz on beş arşından ibaret münhedim hane arsasının tamamı. (Yalnız yan duvarlan mevcuttur). Fuat Ef. 20 13552 Hasköy'de Keçeçipiri mahallesinde Halilbey sokağında eski 11 ve yeni 31 numarah elli alt ıarşından ibaret ve beş arşın aralığı havi münhedim hane arsasımn tamamı. Rafail Ef. 9454 nın inşaatı 30 gün müddetle mönakasaya vazedilerek 30 ternmuz 930 tarihine müsadif çarşamba gü* \ nü saat 12 de kapalı zarfla ve münakasa kanununa tevfikan ihalesi icra kılınacaktır. Proje, keşifname ve sartnamesini görmek istiyenle rin Vilâyet daimî encümenine müracaat eylemeleri. 385 Askerî Fabrikalar Umum Muduriugunden: îstanbul'da Haliç'te Kırkağaç'ta Bahriye Tapa Fb. sında mevcut bulunan iki adet kazan alenî müzayede ile 6 ağustos 930 pazartesi günü saat 14 te satüacaktır. Talip olanların kazanları görmek için mezkur Fb. memurluğuna ve müzayedeye iştirak için yevmi mezkurda Ankara'da Askerî Fabrikalar satınalma komisyonuna teminat ile müracaat eylemeleri. Bedeli keşfi Lira K 990 143 124 831 528 179 361 256 989 51 37 17 18 25 89 37 43 80 S40 700 250 Vilâyet daimî encümeninden: Balâda isim ve bedeli keşilleri yazıh mekteplerin tamiraO ayn ayn 6 ağostos 930 çarşamba günü saat on bire kadar munakasaya konu muştur. Taliplerin encümene müracaatlan. Kıdıköy Gazi mektebi Istanbul on birinci mektep B.yoğlu yirmi dördüncü mektep K'im b.rgaz mektebi Beyoğlu üçüncü mektep Samandıra mektebi Istanbul sekizinci mektep Beylerbeyi yimi dördüncü mektep Büyük çekmece mektebi 2600 685 409 650 Vilâyet daimî encümeninden: Çemberlitaş caddesinde 70,72, 74 numaralı kahvehane ile üzerindeki daire ve Süleymaniyede on beş oda Tıp medresesi icara verilmek iizere 13 ağostos930 çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuş tur. Taliplerin encümene müracaatlan. 3950 Emvali m truke müdürlüğünden: Mahallesi Mercan Hatiçesultan Bostancı Sokağı No. Neirt Tığcılar 59 dükkân. S. Karabaş 105 58 S. Bağdat caddesi 498 8 S. Balâda evsafı muharrer emlâkin bir sene müddet ve müşahere suretile icara raptedilmek üzere 68930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık suretile müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin oo 7,50 hesabile teminat makbuz/ larile Istanbul Millî Emlâk müdiriyetine müracaat eylemelerL îcan Lira K. 14 8 158 290 14064 Kandilli'de Kapamacımeydanı elyevm îskele cadde s hv de eski 19 ve yeni 51, 53 numarah biri yüz altmış arşın arsa üzerinde eskice ahşap üç katta altı oda İki sofa bir mutfak bir taşhk diğeri yüz arşın arsa üzerinde tamire muhtaç ahşap İki katta iki oda bir sofa bir mutfak ve iki yüz kırk arşın bahçeyi havi harap ve eskice iki hanenin tamamı. Sallh Ef. ve Fatma H. Hasköy'de Kiremitçl Ahmetçelebi mahallesinde Si15306 nago sokağmda eski 28 ve yeni 22, 24 numarah birt yetmiş yedi arşm üzerinde ahşap bir katta İki oda bir koridoru havi olup cam ve çerçeveleri sökühnüş diğeri iki yüz altmış arşm üzerinde ahşap iki katta dokuz oda ve bin iki yüz altmış üç arşın bahçeyi havi tamire muhtaç iki hanenin tamamı. îsmafl Ağa 16274 Atpazann'da Mağnisalı Mehmetpaşa mahaUesinde eski Sarraf ve yeni Bakkal sokağında eski 2, 4, 6 ve yeni 2 numarah yüz yetmiş arşın arsa üzerinde kârgir bir kattan ibaret bir garajın tamamı. Mustafa Ağa mahallesinde Kumbaracı 16473 Hahcıoğlun'da Abdüsselâm sokağmda eski 163 ve yeni 151 numarah elü yed! arşm arsa üzerinde dört duvar üzeri kiremitsiz adt tahta ile örtühnüş bir hanenin tamamı. Zehra ve Fatma Destine Hanımlar 16206 Kartal'da Kasabakaryeslnde Üsküdar caddesinde yeni 82 36, 415 numaralı yüz kırk iki arşm arsa üzerinde kârgir İki kattan ibaret iki dükkânın tamamı. Hüseyin Hüsnü B. Eyüpsultan'da Emirbuhari mahallesinde Kışla cadde17*141 sinde eski 58 ve yeni 11 numarah dört yüz beş arşıı arsa üzerinde ahşap bir kattan ibaret moloz taşından adl bir asma odayı ve yedi yüz altmış beş arşın bahçeyi havi bir ot mağazasının tamamı. Ahmet Ağa Yenibahçe'de Defterdar Ahmetçelebi mahallesinde Ka17236 zazkercamii sokağında eski 5 ve yeni 7, 9 numarah doksan arşm arsa üzerinde kârgir bir katta üç oda bir ufak anrre bir mutfak vu üç yüz kırk sekiz arşın bahçeyi havi natamam bir hanenin tamamı. Hacer H. Beylerbeyin'de Bürhaniye mahallesinde Halitbey el17672 yevm Bayır sokağında eski 2 mükerrer ve yeni 86, 861 numarah yüz altmış sekiz arşm arsa üzerinde ahşap iki katta ve iki kısımdan ibaret altı oda iki sofa bir mutfak bir tulumbah kuyu ve otuz arşın üzerinde bir mutfak ve beş dönüm iki yüz iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kadriye H. Mahmutpaşa'da Mahmutpaşa mahallesinde eski Bez18009 ciler ve yeni Sultanmektebi sokağında eski 41 mükerrer ve yeni 12 numaralı yüz altmış arşın arsa . üzerinde kârgir beş katta on dört oda bir salon dört I sofa bir hnn sobalı çini mutfak kurnalı çini döşeu* hamam ve dört yüz on sekiz arşm bahçeyi havi brr hanenin tamamı. ömer Ef. Edirnekapısın'da Çakırağa mahallesinde HançerHktlise sokağmda eski 22 ve yeni 28 numaralı altmış altı arşın arsa üzerinde mukaddema kârgir iki buçuk katta dört odayı havi iken üst katı yıkılmış yalnız iki oda bir bodrum ve harap bir mutfağı havi btr hanenin tamamı. Nesim Ef. 18258 Çırçır'da Hacıhüseyin mahallesinde Haydar caddesin de eski 6, 26 ve yeni 40 numarab altı yüz arşın arsa üzerinde kısmen üç ve kısmen ahşap üç buçuk katta selâmhk kısmı on yedi oda bir salon üç sofa bir mermer antre bir malta ev altı İki kömürlük kahve ocağı bir sarnıç harem kısmı on bir oda camekânla bölünmüş iki salon üç kiler bir taşlık bir tulumba bir mutfak bir hamam ev altı ve bin dokuz yüz arşın bahçeyi havi bir konağın tamamı. 1100 , 480 Ismail Hakkı, Hacı Mehmet Tevfik B. ler '•] 18260 Erenköyün'de eski bostancı ve yeni Kozdağı mahalle* sinde eski Köprübaşı ve yeni Arifpaşa sokağında eski 10, 18, 29, 83 maklup ve yeni 27, 27 numarah yüz kırk sekiz arşın arsa üzerinde iki katı ahşap bir katı kârgir olmak üzere dokuz oda iki sofa ve elü arşın arsa üzerinde bir mutfak bir oda ve dokuz yüz seksen dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet Agaf 19440 Paşabahçesin'de Sultaniye sokağmda eski 21 ve yeni 28, 281 numarah üç yüz otuz arşm arsa üzerinde ahşap iki katta on üç oda bir sofa bir kuyu ve yedi yüz elli arşın bahçeyi havi bir harap hanenin tamamı. Zihni Bj, 19777 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağmda eski 18 ve yeni 8 numarah doksan arşın arsa Üzerinde kârgir bir kattan lbaret müfrez bir dükkânm tamamı. Muharrem B. 19779 Fatih'te Dülgerzade mahaUesinde Nalbant sokağmda eski 20 ve yeni 15 numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kârgir bir katta müfrez bir dükkânm tamamı. Muharrem B. 19"»°* Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 151, 152, 17, 19 numarah üç yüz arşın arsa üzerindde kârgir İki katta beşerden on oda birer sofa birer mutfak birer sarnıe blrer taşhk altında iki dükkân mukaddema yüz yirmi arşm arsa üzerinde salhane ve odalar ve elyevm iki yüz elli arşın arsa üzerinde kârgir üç katta : a l t oda altı sofa ve dört yüz sekiz arşın bahçeyi havi İki hanenin tamamı. Muharrem B. ve Fatma H. 20013 Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant sokağında eski 16 ve yeni 6 numarah doksan arşın arsa üzerinde kârgir bir kattan ibaret müfrez bir dükkânm tamamı. Nazım B. 20014 Fatih'te Dülgerzade mahaUesinde Nalbant ve Çamaşırcı sokağmda eski 14, 22, 5 ve yeni 4, 41 numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kârgir bir buçuk kattan ibaret kotreyi havi bir dükkânm tamamı. Nazım B. 20036 Üsküdar'da Rum Mehmetpaşa mahallesinde Uncular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı biri yüz otuz iki arşm arsa üzerinde ahşap üç buçuk katta altı oda bir sofa bir taşlık bir mutfak ve diğeri seksen sekiz arşm arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda bir küçük sofa bir mutfak ve üç yüz arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. (Mezkur altı odalı hane eskicedir). 907 930 8659 875 1710 595 Şerife Hürrem, Şerife Fatma ve Fatma HazimeH.Iar 20437 Kasımpaşa'da Sahafmuhittin mahallesinde Camiişerif sokağındda eski 11 ve yeni 13 numaralı yüz kırk beş arşın arsa üzerinde kârgir üç katta dokuz oda İki sofa iki mutfak mahallini havi bir hanenin tamamı. Hacı Mehmet Ef. ' Yukarıda cins ve nev'lle semti ve numaralan muharrer emvali gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür ermiş ise de mezkur bedeller haddi lâyıkında görülmediğinder. tekrar (on beş) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 9 ağustos 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'î kararlarmın çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on altıva kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. '" " " 950

Bu sayıdan diğer sayfalar: