22 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEÜlNCf 9ENE fl* 2 2 Z 9 YUNU8 r : : •••««•••»•»4»» İDAREHANESÎ: \ Dfiynaniınomiye kar?mnda dairei mahsusa \ 1 Telgraf: tstanbnl Cumhnriyet • Posta k n t u s u : N° 2 4 6 j T a l a f / M « < Başmuharrlr : 2366 I e i e T O n . Tahrlr mUdürO : 3236 kfare mOdöra 2365, Kltap kısmı: 472 'x<t<iıi>tittttttt*>m«"»ı«^tTtttttrrttttrfMi"MTitft*****J Cu m h u riyet Haricî işlerimiz SALI 2 2 TEMMUZ 593O ABONE ŞERAİTİ ! MÜDDET: JTÜRKİYE İÇİN| HARİÇ İÇİN ! t Seneliği 1400 Kr. 2700 Kr. 6 Aylığı 750 Kr. 1450 Kr. : 3 Aylığı • 400 Kr. : 800 Kr. * ıtrTTrııı*nııııııııııııtTT"Tiııııııı llf İUNHUUIinilHIIHIIIIIIinttllMMIIIMIMIIIIIIIIImiımmn Mısır'daıvazfyellcokkarışık Tevfik Rüştü B. dün Yalova'dan istanbula geldi Rus Sefiri ile İran maslâhatpüzannın kendisile temas edecekleri soyleniyor = 5 Kurnştnr NUshası her yerde J Tarih nasıl yazılır? Tarihî bir hakikat IIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIIHMIMI Umumî harp hepimizin gözleriAsıl hünerL mizîn onünde hazırlandı ve çıktı. Bununla beraber ona kimlerin seBeşiktaş'ta oturan bir karümiz bebiyet vermiş olduğu mes'elesi gönderdiği mektupta diyor ki: hâlâ yüzlerce ve binlerce ciltlik ki«.Geçen gün gazetenizde (ti« taplarda münakaşa mevzuu olmakfo 8algım) serlevhan alttnda ta devam ediyor. Fikri mahsus ile Beşiktaş Ihlamur eivartnda hayazılan koca koca kitaplardan her rice akan lâğımlardan şikâyet biri kendi düşünce ve maksadına edilmiş ve ertesi gunti de Sıhhihakikat şekli vermeğe çahşmaktaye müdiriyeti tarafından o d dır. Bu kadar mütenakız neşriyata varda tifo salgını olmadığı gibi göre şu gözlerimizin öniinde hazırbugüne kadar bir vak'a bile lanan, çıkan ve biten umumî harp kaydedilmediği tarzında tekzip bile faraza bin sene sonra içinden etmişti. Evet, tifo salgını olduçıkılmaz veya zor çıkılır bir efsağunu biz de duymadık. Fakat neye dönecek. Ya şimdi bazı asar duymamak demek olmamak (Meşhur Fransız muharrir ve ve delâiline bakarak tesis etmek demek değildir ki... Burada timüverrihi M. (Leon Kahon) taUtediğüniz iki üç bin sene evvellefo olmak ihtimali pek kuvvetlirafından altmış sene evvel verilen rinden yukarı eski tarihlere ne didir. Çünkü lâğımlar harice akau ve Asya'nın beşeriyetin beşiği yelim, onların içinden nasıl çıkarak o civart taaffünden geçileŞ olduğunu, garbî Avrupa'daki ilk lım? mez bir hale koyar. Bu hal o ! Totank Amon'un Mısır'da meytaraRarla hiç alâkası oimıyanfy insanlar m da oralara hep Asya'dan dana çıkanlan mezarı eski bir meBeyağlu belediyesine müteadditŞ gelmiş olduğunu isbat eden mühim deniyetin ince işlenmiş bir nice adefalar mazbatalarla şikâyet e konferansı, Reisicumhur Gazi Hz. sarını hayret gözlerimizin ömine dildiğî halde ehemmiyet bile nin emirlerile, güzide edip Ruşen Eşref B. tarafından tercüme edilkoydu. Demek ki dünya yüziinde üerilmemiştir. miştir. Yunan ve Roma'ya tekaddüm eden Asıl hüner ve marifet hasta Ruşen Eşref Beyin, bu konferanmedeniyetler hükümran olmuştu. hk çıkttğı ve her taraft sardığı sa müteallik mukaddeme mahiyeBüyük inkılâplar bu medeniyetleri zaman değil, hastalık zuhur et tindeki küçük bir izahile, muallim yalnız yer yüzünden değil, insanmeden evvel Iâzım gelen ted • Afet W . nin notlarını bugün derRus Sefiri M. Suriç, Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüstü Bey ve ların hafızalanndan dahi silip sübirleri almakhr.ı» tran Maslahatgüzarı Mehmet Sait Han cediyoruz. Afet Hf. nin notları yapürmüştür. Şimdi her tarafta yaDoğru soze ne denir? rınki nüshamızda ikmal edilecek, Harîciye Vekili Tevfik Rüştü güzarı Mehmet Sait Hanî kabul pılan çok külfetli taharrilerle sağmüteakıp iki günde de konferans Ruşen Eşref Bey (am îp ucları bulundukça beşeriye Beyin Ankara'dan şehrimize gelir ederek müzakerelerde bulunacağı ken Gazi Hz. ne arzı tazimat et söylenmektedir. dercedilecektir.) etmiş olan lehçenin Turani menşei tm ilk devirlerine ait malumat yerBu müzakeratın Şark havalisinRuşen Eşref Beyin izahı Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal li yerine konmak suretile ilk cet mek üzere Yalova'ya geçtiğini yazde 3 komşu memleketi yakından mıştık. \Mabadı 4 uncu sahıfedei Fransa*da Arî dillere tekaddüm lerimizin hayat ve hareketleri yekTevfik Rüştü Bey Yalova'da bir alâkadar eden mes'eleler etrafında diğerine ulanarak yavaş yavaş esolacağı ihtimal dahilindedir. ki tarihe vücut veriliyor. Ancak gece kaldıktan sonra dün öğleden Tevfik Rüştü Beyin İstanbul'da hedefi hakikati bulmaktan ibaret sonra motörle tstanbul'a gelmiştir. cereyan edecek olan bu müzakev Tevfik Rüştü Beyin İstanbul'da olmak Iâzım gelen bu mesaide dakaldığı bir kaç gün içinde Rus Sefi rattan sonra Avrupa'ya gitmesi de hi fikri mahsustan ve tarafgirane ri Suriç Yoldaş ve tran maslâhat muhtemeldir. faraziyelere hakikat şekli verme • ğe uğraşmaktan kaçınmak gerektir. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin bir müddettenberi Türk tarihinin menselerine ait olarak icra edegeldikleri ta harriyat ve tetebbüat pek çok müelliflerin ve bir çok milletlerin bu sahada bilerek veya bilmiyerek yanhs yollarda yürümüs olduklarını isbat etmektedir. Ezcümle Avrupa akvamînın teşekkülünde Asya ile Avrupa arasında guya bir köprü vazifesini gören Hindu Avrupa'î (tndo euKahire 21 (A. A.) Kahire'de ropeen) tabirinin hakikat olmakyeniden bir takım hâdiseler olmuştan çok uzak bir faraziyeden baştur. Caddeler ve büyük sokaklar ka bir sey olmadığı bu suretle red zabıta tarafından muhafaza edilTayyare ile Bulgaristan'a geldığı ve itirazı gayrikabil bir hakikat mektedir. Parlâmento binasının soylenen eski halinde meydana çıkmış olduğunu etraf ve civarı çelik miğferli as Kral Ferdinand görüyoruz. Evvelâ beşeriyete beşik Atina 21 (Hususi) Belgrat'ta çıkan kerler tarafından kuşatılmıştır. Elolmağa salih bir Hint medeniyeti olitika gazetesi Sabık Bulgar Çarı Fer zahar bahçesinde ve meydanında mevcut değildir. Medeniyette Hindinand'ın bir tayyare ile Bulgaristan'a tertip edilen nümayış alayları za distan'a tekaddüm eden milletler döndüğünü ve bu tayyareyi Hamburg' bıta tarafından çarçabuk dağıtıl ve memleketler vardır. Ne hacet, daki Bulgar konsolosunun tedarik ettimıştır. Nümayişçiler, bahçedeki Hindistan'da hâlâ asarı bakiyesini ğini, Ferdinand'ın avdetinde Bulgar makamatı tarafından hiç bir müşküle ma lâmba direklerini devirmişler, lâmgördüğümüz medeniyet dahi o • ruz kalmadığını, Bulgar tahtını iddia et baları kırmışlar ve bir kaç ağacı ralara simalden gelen ve Hindis miyerek Oksengrat'ta hususî bir hayat kökünden çıkarmışlardır. tan'ı daha dün denilecek zaman geçireceğini yazmaktadır. Mamafih bu İngiliz fevkalâde komiserliği dalara kadar idare eden başka bir haberler başka hiç bir menbadan teyit iresinin civarında da bir nümayiş Yatını istim üstünde bekleten milletin efradı tarafından vücude edilmemistir. Mısır Kralı Fuat yapılmak istenmiştir. Ahali mü getirilmistir. Çin kişverine girerek dahale etmek istiyen polis kuvvet rine zabıta havaya silâh atmak suorasını uzun zamanlar idare eden IMabadı 3 uncu schıfede] lerini taşa tutmuştur. Bunun üze Teyyarelerin uzun akını ve Seddiçin'i yapan da ayni milleIHIIIIMIIIIIIIIIIMMIIIIIIlUIIIIMIiniMIIIMIMMIMIMIIIMIIIIIinilinilllllllllMIIIHMIMIMIIIIMMIIIIlnlllMIIIIIIMMIIIllnillllllMllinilllllHMIIIMIMMllfllHI tin diğer şubeleridir. Bu millet ise Ankara 21 (A.A.) Resmidir: Ağrı'nm 4000 kusur rakımlı zirvelerine içinde Türk milletidİr. İran'dan Çaldtran mıntakasına iltica eden eşkiyanın; ağustos kendikarlar erimeğe başhyacağı için, öyle anlaşıhyor ki beşeriyetin tecavüz eden şakiler müfrezelermiz liğinden vadilere inmeğe mecbur kalahakikî beşiği veya beşeriyet tari tarafından sınırlartna kadar takip cakları muhakkaktır. hinin asıl menşei orta Asya'dadır. ve tenkil edilmiştir. Müfrezelerimiz İran arazisi içinde kalan küçuk AğnOradan şarka ve cenuba giden in hudut üzerinde ve topraklarımızda ki 3862 metre yuksektedir dağmdan eşkiyanın savusmasına imkân bırakılmasanlarla tarih vücut bulmağa baş dır. mıştır. Anadolu Ajansının notu: İamış ve ilk insanlar garbe dahi Fakat şurası muhakkaktır ki bu havaoralardan yürüyüp gitmişlerdir. «Askerlerimizin hudutlanmız ileri lide bugun şekavet bertaraf edilse bile Garp istikametinde takip olunan sindeki harekâtı hakkında hususî men ilerisi için daimî bir endişe menbaı olmatuf yol Hazer'in şimal ve cenubu ola balaraolmadığıneşriyatın hakikata mu duğn düşünulerek kat'î bir hudut tasvafık anlaşılıyor.srak iki idi. Simalden gidenler en Trabzon 21 (Hu. Mu.) Ağn dağın hihi lüzumu kendini göstermektedir. Sahibi salâhiyet zevat ta bu zarureti garp noktalarma kadar bütün Av da çevirme hareketi tamamlanmış ve teyit ediyorlar. İran tarafındaki (Aybey) rupa'yı geçmişler, cenubtan giden muhasara hattı kuvvetlenmiştir. Ku dağlarımn bizim hududa geçirilmesi ler ise Mezopotamya ve Mısır del mandan Salih Paşa, vaziyeti tesbit ede hem bugunku harekâtı teshil edecek, talarında medeniyetler kurarak rek hazırladığı tenkil plânı üzerinde mü hem de yarınki hudut vaziyetini emniyet Şimalî Afrika'yı boylamışlar ve kü tevaliyen calısmaktadır. yukardan ateşi altına alacaktır. Aybey dağları da tamamen Türk ülkesine geçmiş olacak ve Tayyare filolarımızın çük Asya üzerinden yürüyerek o kadar müessir ve müsmir olmaktadır artık bu dağlar eşkiya yuvası olmaktan Akdeniz medeniyetine vücut ver ki eşkiyanın kaçmağa bile mecalsiz bir çıkacaktır. Raif mişlerdir. E&i tarihin Yunanistan hale düştükleri kuvvetle tahmin ediliyor. Bu serkerde kim? la Roma'ya tekaddüm eden vesaik Atılan yangrın ve tahrip bombalan her Trabzon 21 (Hu. Mu.) Ağrı eşkiya Tanzifat amelesi sokaklart yıkagün bir çok maktul ve mecruh verdirive delâile müstenit kanevası busının başında Boro Haso telli paşa nayıp siliyor yor. dur. Çiftlik, İnek vadisi ve Şerhali, Türk mındaki serkerde vardır. Bu herif babaLâtife Bekir H. Haydi hemNezihe Muhittin H. Ben de Son günlerde Şehremaneti Te • Küçük Asya'da Türk'lük Roma men kışlaklarmda oturan eşkiya; artık sının adı olan Boro Haso ile anasının ismizlik işleri müdürlüğü tstanbu şireciğim, tekkeyi bekledik çorbayı isterim!... Ve Yunan'dan eski olduğu gib çadır kurarak toplu bir halde oturmağa mi telliyi taşıyor ve kendisine (müstakil (Mabadi 2 incı sahıîede ) içelim artık... İMabadi 2 inci sahiîedel imkân bulamamaktadır. IMabaM 2 iaci sahifedeî Fransız lehçesinin menşei turanidir! Leonkahon'un 60 sene evvelki bir kon feransı ve muallim Afet Hf, nin notliarı Ruşen Eşref B. in esere dair izahı Çar Ferdinand Eski Bulgar kralı S ofyaya mı gelmiş? Mısır'da ihtilâl mi? Küçük Ağrltamamen ihata edilmiştir Buradaki eşkiyanın savuşabilmelerine imkân bırakılmamıştır Kral Fuat korku içinde, kaçmağa hazırlanıyor Kahire'de kanlı arbedeler ohıyor. Halk parlâmentonun açılmasını istiyor "Küin Elizabet" İskenderiye öniinde Sokaklar yıkanıyor Biri yer biri bakar, kıyamet te...

Bu sayıdan diğer sayfalar: