4 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

4 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hayvanlan tanıyalım Vaktiyle Nur baba isminde fakir bir oduncu vardı. öyle fakir öyle fakirdi ki karı sıyla kızını bile beslemekten âcizdi. Her üçü bütün gün ormanda rüzgârdan kopmuş dalları toplarlar, bunların hepsini bir araya getirip bir yük haline korlar, şehre götü rüp satarlard*. Kazananlar Mukaddes FehmiH. birinci oldu Iuk soluğa kulübelerine döndü. Bu oyunun adı balık tutmadır Ne annesine, ne de babasına bir amma hakikatta ortada balık yoksey açmadı. Yalnız kendi kendine tur. Fakat ondan daha çok eğlenceGeçen defaki bilmecemizin halli bir daha o taraflara gitmemeğe ka lidir. Adana, dana, ana'dır. rar verdi. Bahçeli bir evin birinci katında Gelen 7465 cevaptan doğru halFakat ertesi gün bu kararında seoyunculardan biri pencereye yerledenler arasında çekilen kur'ada bat edemedi. Çünkü orası kadar bol leşir. Elinde balık tutmağa mah birincilik Eskişehir orta mektep odnn hiç bir yerde yoktu. sus kamışler gibi uzun bir değnek 3 üncü sınıfta 65 Mukaddes Fehmi Tamaı korkusuna galip geldi Ge ve ona bağlı uzun bir ip vardır. Hanıma isabet etmiştir. ne çesme basına yollandı. İpin ucuna olta koymak tabı 5 lira mükâfatı kendisine posta Dalları alelâcele toplayıp kaç ile takdim edilecektir. mak istiyordu. Birder ayni esrarlı Bir resmini göndermesini rica eses tekrar işidildi: deriz. Naciye benimle evlenmek isŞık birer hokka kazananlar: ter misin? Genc kız ilk defakinden daha büDivanyolu Biçkl Yurdu talebesinden 3000 numaralı Mebrure Munur, Izmit Akça Koca yük bir korku içinde odunları da mektebuıden Munire Ankara Tapu mudiriipi de papuçlarını da bırakıp koşa yetinde Avni Beyin kardeşi Nafiz, Şehul kosa kulübeye döndü. Başına gelen muallimınin Alı Nazıma Beyin kızı Muallâ Eskişehir Temyiz mahkemesi azasından Abmacerayı annesine, babasına anlatZürafayı görmedinizse de her gibi parçalar vardır. Karnına doğ dullah B kızı Belkıs, Fenkoy 77 numarada tı. Onlar da bu mes'eleyi kızları kaMari Bağdat Sinek mahallesinde Sıddık Pg. ru bu lekeler esmerleşir. halde işitmişsinizdir. dar esrarlı buldular. Fakat korku ve konağında Şenfe, Trabzon Orman mudurü Boynunu uzattığı vakit hiç zah oğlu Reşit, Dizdariye mahallesinde Göktag Boyu ve boynu uzun bir hayvanheyecanlarını belli etmeden: dır. Devenin daha incelmişi ve da met çekmeden 6 metreden daha sokağında 6 numarada Ahmet Ihsn, Isviçre Oraya bir daha git, dediler, fazla yükseklikte bulunan ağaçla Lozan Closelet sokağı 8 E Sadık, Trabya'da ha uzamışı gibi görünür. eğer avni sesi isidirsen sen de miiiskele civarında Şukran, Parmakkapı'da Başlarında ikişer boynuzu var rın yapraklarını yiyebilir. nasip bir cevap ver.. Bakalım ne Rıdvan ülvi, Soma'da set üstünde GiritTİ Sürii halinde ormanlarda dola Yakup Adapazarı Istasyon civannda Mehdır. Gariptir, bu boynuzların üs mukabele göreceksin? şırlar ve ayakları da çok uzun ol met Ali, Kumkapı Nışanca Haseki zade Sutünde de tüy vardır. Naciye kalbi çarparak, ruhu titeyman, Malatya Çarpuk zadelerden HuseEn çok Afrika'da yaşarlar. Vü duğu için gayet hızlı koşarlar. riyerek yola çıktı. Bu fedakârlığı yin Fehmi, Şehzadebaşı'nda Naciye Han Görünüşü çok şirin ve sevimli dan Erzurum ilk mektep talebesinden Ferit cutlerindeki tüylerin rengi açık ve annesinin babasının sözlerini yeridir. Bir çok muhtelif cinsleri var Namı, Rıze'de Şekıp Ferruh, Azapkapı'da yabani bir pembeliktedir. ne getirmiş olmak için yapıyordu. Nazif Fahrı Bazı noktalannda beyaz yama dır. Bu sefer çalı çırpı toplamağa vaŞık birer boyunbağı kazananlar: kit kalmadan çeşmeye yaklaşır yakÇapa 31 inci ilk mektep 109 Nıgâr, Mersin laşmaz ayni ses sordu: Ertesi giinkü yiyeceklerini temin Sıhhiye merkezı kâtıbi kızı Sabahat, Üsku Naciye benimle evlenmek tehlikeli bir şey olur. Onun için olettiler mi, kendilerini dünyanın en dar 21 inci mektep Muhittin, 23 uncu 1 1 1c ister misin? ta yerine bir çikolata veya bisküvi mes'ut insanları addederlerdi. mektep Ahmet Nusret, Kadıkoy Ceviz sokak 13 Kasbar Keskinyan, Konya erkek bağlanabilir. Çünkü çok defa aç yattıklan da mektebi talebesinden Ali Galip, Maçka ilk Asağıda bahçede oyuncuların olurdu. mektep talebesinden Ismet Kemal, Adana Akdeniz sahilindeki bir çok Pamuk taşı dedikleri madde tıp Seyhan mektebi 176 Suleyman, 4 uncu ilk hepsi toplanırlar. Elleri arkalarınNur baba ile karısı öteden beri bu da olduğu halde ağızlariyle bu ye memleketlerde bazan beyaz boya kı kavuçuk gibi kumaş ve elbise mektep 177 Izzet Melih, tstanbul erkek lisehayata alışmıslardı. Fakat kızları sinden Salt Bekir, Kırklareli'nde Ferhat mi yakalamağa çahşırlar. Halbuki lı evlerin ve elbiselerin üzerinde haline konabilen bir maddedir. Naciye'ye bu sefalet güç geliyordu. Fatih, Haskoy'de Mordahay Levi, Cağaloğ Yüksek hararetli yerlerde çalı u nda Zekeriya Suphan, Sankamış Melâ penceredeki oyuncu değneği sağa leke bırakan kırmızı renkte bir Gençti, güzeldi. Evlenme cağına sola sallandıkça tabi yem mütema yağmur yağar ki buna «kan yağ • şanlar hep bu maddeden esvap gi hat Sırn, Çapa'da Adalet Aziz, Bakırkoy'ungelmişti. Heyhat, biliyordu ki koca de Fatma Muşkak, Kırşehir'de Samet Nuri, yerler. diyen yerini değiştirir ve oyuncu muru» diye isim takmışlardır. bulamıyacaktı. öyleya böyle fakir ilk defa Kurunu ulâda nazarı dik Hatta demirci dükkânlarında elibolu'da Hayret Mağmum, Dıyarbekir'de ların onu ağızlariyle yakalamağa bir oduncunun kızını kim alır? Kırcalı zade Mehmet Şakır, Harbiye Nişançalışmaları gayet eğlenceli bir şey kati celbetmiş fakat kimse ilmî ve baştan aşağı bu elbiseyi giymeğe aşı caddesinde Nazime Ulvi, Bıtlis ilk mekGüzelliği, gençliği neye yara ? hacet görmezler de yalnız önlerine ;ep Naci Zubeyr tabiî sebebini keşfedememiştir. olur. Allahın bu ıssız dağından ne in ne Birer çakt kazananlar: Yalnız son zamanlarda bazı â • bu maddeden bir önlük takarlar. Evvelce kararlaştırılan muayyen cin hiç kimse geçmiyordu ki.. Tavşanlı'da Carsan zade ömer Efendi yaimler bunu fırtına tarafından çölbir miktarda, meselâ üç veya beş Lâkin bir gün kulübelerinden e • ıında M Şukru, Gumulcune'de Arifane madefa yemi ağziyle yakalıyan birinci erden getirilen gayet ince kum peyce uzaklaşmıs, karşıki dere ci hallesinde Stratoni sokak 10 Ibrahim, Niğda olup oyundan çıkar, diğerleri ayni varında Roma'lılardan kalma her Derinkuyu nahlyesi I K K. M Zekeriya, surette oyuna devam ederler. Urfa jandarma yuzbaşısı Ihsan Beyin kızı tarafını çalı çırpı bürümüş eski bir Nusret, Çorum orta mektebi ilk sınıf tale çeşmenin yanındaki kuru dalları besinden Mustafa Arif, Mardin plyade 6 ıncı toplamakla meşguldü. boluk kumandanı oğlu Nuri, Samsun Sofu Buraya simdiye kadar hiç gel zade Omer Ef oğlu Ragıp Celâl, Menemen Zıraat Bankası mukayyidi Ahmet B oğlu memişti.. Ne kadar da çok dal var.. Rıza, Diyarbekir Izzettm Pş caddesinde ZiHer halde bugün her vakitkinden ya Gokalp mektebinden Necdet Sadettin, fazla para ' c ıanacaklar.. Kalyoncu Kolluğun'da Marıka, Kadıkoy Os'man Ağa mahallesinde Şukufe, BağlarbaKüçük odun parçalarını iple bağBu şehrimizden son günlerde I şı'nda Mahmut Agâh, Sivas'ta Şaduman layıp omuzuna koydu. Tam yola Oduncunun kızı zorla bütün ce çok bahsolunuyor. Ortadaki üç Hayri, Elâziz hukumet konağı civarında düzüliip gitmek üzere idi, arkasın saretini topladı kesik kesik mırıl harfi doldurarak S le başlıyan Tayyar Hulkı, Afyonkarahisar istasyon cidan garin Mr s e s işitti. ve S le biten şehrimiz hangisivarında Azmi Safa, Ferikoy'unde Sellme dandı: Nuzhet, Tekirdağı'nda Mukbıl Osman, 8a Beni hakikaten almak istiyor dir, bulun bakalım. raçhanebaşı'nda Ali B oğlu Senlh . Bu bilmecenin esasını Alman san evvelâ babamdan istemeli deBirer kuta boyalı kalem kaza Ticaret mektebinden Osman Muğil misin? nanlar: hittin B. göndermiştir. Esrarlı ses cevap verdi: anelerinin bayağı yağmur damlaEskişehir Hava mektebi Ali Doğan, Alâ Doğru halledenler arasında çe Peki, söyle babana buraya şehir'de diş doktoru Muhlis Beyin kozı Fearının içinde hararetten eriyip su kilecek kur'ada birinciliği ka gelsin.. Konuşalım.. Bu elbiseler atesten ve alevden rıha, Aadapazan, Ford acentası Hacı Mehhalinde düşmesinden hasıl olduğumet B oğlu Yusuf Ziya, Manısa Belediye Nur baba kızından bu muhave zanana beş lira mükâfat takdim nu anlamışlardır. kat'iyyen müteessir olmaz. sdilecek ve resmi gazetemize muhasibi oğlu Saim, Bozoyük manifaturacı reye ait haberi duyunca hemen Petrol kuyularmda çalışanlar ve M Zeki B oğlu Şerafettin, Geyve Akhisar Geçen senenin birinci teşrininde basılacaktır. çesme başına seğirtti. İkinciden yüzüncüye kadarl Fransa'nın cenubuna böyle bir kan bazı memleketlerde itfaiye hizme ilk mektep 20 Melek Rasim, Dortyol GazipaSes ona da dedi ki: tinde bulunanlar da bu maddeden şa mektebi 310 Mehmet Alı, Antalya ceza ağmuru yağmıştır. Muhterem ihtiyar kızını bana muhtelif şık hediyeler. mahkemesi azasından Şakir Beyın oğlu M. Fransız'ların yaptığı hesaba na elbiseyle iş başnda bulunurlar. Cevapları eylul sonuna ka Zubeyde, Edırne'de Hacı Isa mahallesinde verirsen aileni mes'ut ve bahtiyar zaran o fırtına esnasmda çöller Pamuk taşı maddesi bir de ti • Sait, Kastamonu kız orta mektebinden 222 ederim. Rahat ve refah içinde ya dar «Cumhuriyet çocuk sahifesi den gelip su haline geçen ince kum yatro dekorlarının imalinde kul Fırdevs, Eskişehir Akçalan mahallesinde şarsınız. Dünyanın en zenginleri muharriri» adresine gönderil | anelerinin sikleti 1000 kilodan Behzat Nuri, Fatıh Edirnekapı Hacı Muhitlanılır. nin bile haset edeceği serveti sizin melidir. tin mahallesinde Baki Nevzat, Diyarbekir azladır. Bu adrese gönderilmiyenler vej Buyuk camı civarında Şevket, Alâiye'de Faayaklarınızın dibine dökerim.. Seyyar mektepleı geç gelenler kur'aya sokulmaz j tın Zekâi, Cerrahpaşa'da Halıme Sabit, Tirnaklanmız Amerika'da Kanada'da bir çok Çamlıca'da Rızapaşa korusu karşısında Mülar. Tırnaklarınızı haftada bir keser köylerde mektep yoktur. Fakat o fit Necdet Kuzguncuk'ta Salıh B kızı Nerisiniz değil mi? Fakat onların ne ka radaki çocuklar cahil kalıyorlar man, Şişli Kâğıtane caddesinde Mahir Neİğne nedir? 3at, Kandıllı vapur ıskelesı civarında Hadar zamanda ne kadar büyüdüğünü Büyük anne torununa diyor ki: hiç ölçtünüz mü? ölçmedinizse biz sanmayın. run Beyin oğlu Nasıp, Bursa Set başında Her yerde uzun uzadıya masraf Burhan Fahrı, Şışlı Ahmet B sokağında Şimdiki kızların hiç ev işine söyliyelim. Tirnaklanmız haftada baktıkları yok.. Hep akılları gez bir milimetre senede bes santimetre edip mektep açmaktansa beş on şi Bana Şevket Uçer tane tnendil kazananlar: mede tozmada.. Meselâ ben sana büyür. Fakat herkesinki ayni mik mendifer vagonunu sınıf haline Zara musakkafat komısyonu azasmdan iğne nasıl seydir diye bir sual sor zar» diye bir atarlar sözümüz de koymuşlar. Muallimleri de içinde Akıf B oğlu Karun, Bıths 8 mcı mektep sam belki de bilemezsin.. hesap memuru M Tevfık Beyin oğlu Cumdüğü hayata göre değişir. Malum hazır. Her köye uğrayıp bir kaç sa hur Tekın, Bolu Alay 135 tabur 2 kumanTorunu küçük Hanım gurur ve ya «Saç safadan, tırnak cefadan u at kalıyor oranın çocuklarını oku danı Rasım B oğlu Muzaffer Izmır Sakariftiharla cevap verdi: ya mektebi sınıf 3 talebesinden Rahşan Nasıl bilmem haminne.. Her zar» diye bir atalar süzümüzde var tuyor, sonra başka tarafa gidiyor Remzı, Balıkesır askerhk şubesinde kâtip dır. muş. gün gramofonu neyle çahyoruz. Ali Rıza B oğlu Muzaffer, Arnavutkoy kız fia!ik tutma Meraklı şeyJer Kan yağmuru Yanmaz elbise Yeni bilmecemiz Kızını bu meçhul adama vermeğe razı etmek için oduncuya bu vaitler kâf i geldi. Ortada kendisinden başka kimse Hemen izdivaca muvafakat etti olmadığı için korktu, durdu. ve oracıkta düğün gününü karar • Bu ses çeşmedeki insan kafası lastırdılar. resminin ağzından geliyor gibiydi. Eve dönünce karısı ve kızı böyle Dinledi, dinledi. anî karar vermiş olduğu için biraz Ses mütemadiyen tekrar ediyor müteessir oldular. Fakat bir kaç du: gün sonra bir sabah kulübelerinin Naciye, benimle evlenmek is önünde meçhul bir el tarafından ter misin bırakılmış yemişler, çörekler, in Genç kızın birden eli ayağı titre ciler, mücevherler dolu sepetler meğe başladı. Arkasına bile bak görünce şasırıp kaldılar. mıya cesaret edemeden kaçtı. So • Arkası gelecek hafta kollejınde 214 Şukrıye Halıl, Unye'de Agâh Beyin oğlu Fuat, Duzce Uskulu nahıyesi Mehmet B zade Mahmut Munur, Çankırı'da Fuat Selım Sarıyer'de Ferıha Necdet, Eyup Sultan iskele civarında Samı Rıdvan, Teşvıkıye de Peran Izzet, Salihlı Istasyon civarında Malik Durmuş, Edıme Kanlıpmarda Kenm Ihsan, Kadıkoy Yuğurtçu Dereboyu Bahaettın Hakkı, Karagumruk Kabakulak mahallesinde Nazime, Uskudar Selımıye'de Nusrat Ilhami, Fatıh'te Ekrem Nafi B ve Hanımlar İstanbul'da bulunanların hediyelerini pazartesi günü öğleden sonra gelip matbaamızdan almaları rica olunur. Diğer yerdekilerinki tarafımız • Jan gönderilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: