12 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

••**> N 5»341 Boçmuhorrlri YUNU8 NADİ İDAREHANESİ: Düjunnonnmije karşısmda dairei mahsos» • Telgraf: tstanbul Cumhurîyet \ Posta kutusu: N° 246 Ba mu ? harrir ; 2366 Tahrir müdUrO ; 3236 mOdürü 23P5. Kltao kısmı 4 7 3 \ u m h u r iy Halk Fırkası teşkilâtı ÇARŞAMBA 12 TEŞRİNIS'NI ABONE ŞERAİTİ § MÜDDET: İTORKİYE İ Ç İ N | HARİÇ İÇİN | Seneliği | 1400 Kr. : 2700 KıC \ 6 Aylığı j 750 Kr. j 1450 Kr. î İJ Ayhğı j ~ 4 d 0 ^ r | ~ 8 0 0 Kr7 Nüshası her yerde • r^~r 5 Kuruştur Devlet Bankası Halk Fırkası Grupunda Görüsüldü, Mebuslar Felâketzedelere Teberruda Bulunacakl Dün Fırkanın Meclis grubu intihap edildi 931 Gfizetfik Kraliçeliğj «Cumhuriyet Merkez Bankası» unvanını haiz olan Devlet Bankamıza hissedar kaydolanmak muamelesi açılmıştır. Bankamn sernıayesi beheri yüzer liralık hisselerden müteşekkil olmak üzere on beş milyon liradır. Bu sermaye bir Devlet Bankası için belki çok bir para değildir. Fakat bankacılıkta sermaye ile beTahsilât, tert olmamak için raber ve belki daha ziyade mıihim rol nanl yapılmalıdır? j oynıyan difer bir esas vardır ki o da bankamn ifa edeceği bankacıhk muame* ~y lâtıdır. Devlet Bankası Cumhuriyetin haBüyük harptenberi sürünüp rine muamelâtını ifa edecek banka olgelen büyük bir şikâyet ve hu • mak hasebile yalnız bu itibarla bile Türzursuzluk sebebi var: Vergiler kfye'nin en ziyade para devreden müBugün, müsabakamıza essesesi hiç şüphe yok ki Cumhuriyet ağır, tahsilât şekli fena ve sert iştirak edenlerden Neclâ Merkez Bankası olacaktır. Bundan tir. Hanımın (Nami müste başka: Bunlar nihayet o kadar maddî ar) resmini dercediyoruz. Bütün devlet müesseselerinin paralabir görünüşle heyeti içtimaiyeye İstanbul haricindeki rı falzsiz olarak bu bankaya tevdi olu sıklet oldu ki tedbir aramak1 karilerimizden bazı hanacaktır. mecburiyetini ihdas etti. Hüku 1 nım kızların suallerine Cumhuriyet Merkez Bankası bankno metimiz bu ihtiyaç karşısmda1 cevaben tekrar edelim ki ihracı ve emisyon hak ve inhisarların haizdir. çalışmağa başlannştır. Şikâyet müsabakamıza tstanbul Altın ve altma kabili tahvil ecnebi döler bütün içtimaî sınıflara, fert haricinden iştirak eden vizi alıp satacaktır. lere, tesekküllere ve bittabi' güzellerin resimleri, bir Diğer bankalann iskonto ettiği ticarî memleketin her tarafına şamil hakem heyeti tarafından senetleri mükerrer olarak iskonto ededir. cektir. tetkik edilerek muvafık Esham ve tahvilâta mukabil para ikBunun için bir anket açtık; görülenlerin, seyahat raz edecektir. maliye kanunlanrun tadil edil • masrafları gazetemiz taHülâsa kanununda bertafsil izah omek üzere olduğu şu sırada her rafından verilmek suretilunduğu veçhile devlet hazinedarlığmkesin sarahatle fikrini ortaya le İstanbul'a davet ve müdan başka diğer bankaların yaptıkları koyması hükumetin yeni mevzu sabakaya iştirakleri te bilumum bankacıhk muamelâtının en sağlamlarını en salim şekillerde ifa edeatında da müessir olacaktır. Bi min edilecektir. cektir. naenaleyh her vatandaşa soru Şartıarımız gayet basitCumburiyet Merkez Bankasmın Türyoruz: Hangi vergiler ağırdır ve tir, Türkiye tebaası ol kiye'de iş olarak en kuvvetli ve en emin niçin? Tahsilât nasıl yapılmalıbir i; olduğuna şüphe yoktur. Yani bu mak, 16 yasında ve na dır? Umumî fikirler bu belli başFoto Femina iş hissedarlarına bebemehal mukannen muslu olmak. Birinciliği Iı mes'elenin hallinde faydalı ovç kat'i faideler temin eden bir iştir. İlk kazanan güzel, Paris'e 4 Neclâ Hanım (Namı müstear) seneleri ihtiyat akçesine fazla hisse aylacaktır. ve Cenubî Amerika'ya gidecek, tinde, büst olması lâzımdır. rılmasına ehemmiyet verileceği şüpheCevapların mümkün mertebe ikinci ve üçüncü çıkan güzellere siz olmakla beraber hissedarlara yüzde Maamafih Beyoğlu'nda Foto S. kısa ve kâğıdın bir tarafına ya hediyeler verilecektir. altı blrinci temettü tevzii mukarrer buSüreyya ile Foto Femina'ya mürazılmıs olması lâzımdır. İünuyof. Bllhassa ilk üç senc için bu Gönderilen resimlerin siyah kâ caat ederek bizim hesabımıza re Halk Fırkası mecUa % 6 ilk temettü devlet hazinesince tağıda basıhnış, kart postaFeesame • sinîterinizi çektirebild^njz. grupuna intihap edi ahhüt altına dahi alınmıştır. İlk seneden len meb'uslar: Soldan itîbaren ve bilhassa üç seneden sonrası sağa: Doktor Cemal İçin bu %6 ilk temettuun ikinci temettü (Antalya), Ali Rana Ile belki %8 e, 10 a çıkacağı şüphesiz sa(Samsun), Aziz (Er yılabilir. zurum), Mustafa Fevzi Bu kadar sağlam şerait ile teşekkül (Manisa), Ali Şuuri eden ve bu kadar büyük işler gormeğe (Balıkesir), Ali (Af namzet bulunan Devlet Bankası hisse seyon), Hakkı Tarik nedatmm az zaman zarfmda kıymetleri(Giresun), Hayrettin ni bir iki misli arttıracağı şüphesizdir. Meğer Zeynel Besim B. telgraf {Baltkesir) Beyler. Bu; bankaya hissedar olacaklar lehine Ankara 11 (Telefonla) H. F. grupu Hayrettin (Bahkesir), Ali Şuuri (Balı çekmemiş te sui kaste uğramış! olarak durduğu yerde sermayeyi arttırHizmet gazetesi bugün saat 11 de Afyon meb'usu Ali kesir), Doktor Cemal (Antalya), Mus sahibi Zeynel Besim < mak demektir. 5 Beyin riyasetinde toplanmıştır. İçtima tafa Fevzi (Manisa), Kâzım (Aksaray) Beyin İstanbul'dan Devlet Bankasının bu fazla temettüleseçilmiştir. İhsan Paşa Izmir'e hareket etri temin etmesi için fahiş masrafla mu da meclis grupu ile grup reis vekilleri Beyler seçilmiştir. Vekilliklere Ali (Afyon), (İstanbul) ile Munir (İzmir), Hakkı meden evvel ga amele görmesine hiç ihtiyaç yoktur. Bilâkis banka Türkiye piyasasmı Avrupa emil (Tekirdağ) Beyler inithap olun Tarık (Giresun) Beyler müsavi rey al zetesine bir telgraf çekerek bunda Va( Mabadı 3 üncü sahifede piyasaları seviyesine yükseltecek veçhile muştur. Fırkanın meclis grupuna da sıf Beye taalluk eesaslı kolaylıklar teminini deruhte etder bazı ifşaatta mekte olan bir müessesedir. Cumhuriyet bulundugunu^as Merkez Bankası Türkiye'de para muamıştık. melatını tabii şekline irca edecek olan Zeynel Besim B. tarafından böyle müessesedir. Bu müessesenin bittabi Falih Rıfkı Beyin geçenlerde (Hakibir telgraf çekilkuvvetli cihan bankaları ile girişeeği medigini söylemek miyeti Milliye) de «Üçurum» serlevhalı münasebetler neticesinde binnefis kentedir. Dün gelen bir yazısı vardı. Muharrir bu yazısında disinin mazhar olacağı teshilâttan binHizmet gazetesininkılâplardan bahsederken Serbest Cumnetice piyasamız müstefit olacaktır. Bide şu tafsilât göhuriyet Fırkasına da temas ediyor, ve: naenaleyh Cumhuriyet Merkez Bankarulmuştur: ( Lutfen sahifeyi çeviriniz ) smın faiz miktarları üzerinde tesirlerini «FUhakika mat B. Fahh IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIItllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll baamıza böyle bir gröstereceği zamanları idrak için çok telgraf gelmiş ve beklemiyeceğimizi kuvvetle ümit edebitarafunızdan inanıllriz. Türkiye'de kredi işlerinin sühulet larak dizilmiştir. ve vüs'at bulması hususunda CumhuriAradan çok geçyet Merkez Bankasının esaslı surette meden Başmuhar «Hizmet» Başmuharrirı hizmeti olacağını şimdiden muhakkak rimizden sadece Zeynel Besim Bey addetmekliğimizde hata yoktur. avdet edeceği hakkuıda bir telgraf alın Banknot ihracı ve emisyon işleri gibi ması uzerine tereddude duşerek bunu neş belli başlı devlet hukuku Cumhuriyet retmemiştik. Başmuharririmizin avdetinde Merkez Bankasının ehliyet ve kudretine keyfiyeti istizah etök. Şaşırıp kaldı. Ve der terk ve tevdi edilmiş bulunuyor. Bu imhal icap eden yerlere müracaatla tahkikata tiyaz bankanın ehemmiyetini nazarlarda ba^ladı. tebarüz ettirmek lâzım gelen bir mazhariyettir. Fakat banknot veya para ihra( Mabadi 3 üncü sahifede emdan evvel ve bunlara lüzum ve mahal IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIM görülmeksizin Cumhuriyet Merkez Bankasınm durup dururken piyasadaki krediyi hemen bir misli artıracak bir işi vardır ki o da mükerrer iskonto muamelesidir. Ticaret âlemine mensup kimselerin biribirine verdikleri senetler ekseriyetle bankalarda iskonto edilir. Bu büyük bir kolaylıklar. Fakat bizde bu kolayhk şlmdiye kadar yalnız bu kadarla kalıyordu. Şimdi Devlet Bankasile bu kolaylığı iki kat yapmak imkânı hasıl Feriköy mezarlığında yapılan merasimden iki intiba... oluyor. Ticaret senetlerini iskonto eden bankalar bu senetleri ufak bir fark ile Dün cihan harbine nihayet veren ne erkân ve memurini bulunduğu halde Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi mütarekenin 12 inci senei devriyesine Feriköy'ündeki Lâtin mezarlığında edebilirler, ve verdikleri parayı oradan müsadiftir. Bu münasebetle şehrimiz metfun bulunan askerlerin mezarlarını alabilirler. O halde bu ikinci bankalar de bulunan Fransız, İtalyan ve Belçi ziyaret etmişlerdir. Burada ölülerin hapiyasaya bir o kadar daha kredi yap ka'lılar tarafından bazı merasim yapıl tırasma hürmeten bir dakika sükut mak imkânını elde etmiş olurlar. Bu mıştır. edilmiş ve Fransız Sefiri tarafından piyasadaki krediyi iki kat yapmak ve muhtasar bir nutuk irat edilerek FranSabah saat on buçukta Fra.nsız sefiri adeta itibar üzerine müessis ticaret seScont dö Şambrön refakatinde Fransız sa için ölen askerlerin hatırası taziz edilnedatmm muhteviyatları kadar piyamiştir. saya para çıkarmak demektir. İtikadı konsolosu ve sefaretane ve konsolosa Bundan sonra Kırım harbinde ölen IHIII Mtlllllll M111II11111111111111111 • 11 Ll M 111111111II11II11111111M • mtzca Cumhuriyet Merkez Bankasının Cumhuriyet Merkez Fransız askerleri namına rekzedilen İfa edeceği hizmetlerin en büyüklerinden tisadî hayatımız Bankasından büyük faideler ve inkişaf abidenin önünde bir lâhza tevakkuf edibiri de budur. Bu harikulâde gönül macerasını lerek abide ziyaret edilmiştir. FeriköHülâsa Cumhuriyet Merkez Bankası lar görecektir. Bankanın şu ilk teşekkül yü'nde yapılan merasimden sonra Fran okumağa başlıyacağınız ilk gün • inkılâp Türkiye'sinin yaratmakta oldu günlerinde efkârı umumiyenin bu suret sa sefareti ataşenavalı Komandan Over den itibaren, bu derece cazip, bir ğu en mühim bir devlet müessesesidir. le umumî olarak velevki bir nebze tenni refakatinde sefaret erkânından bazı roman okumamış olduğunuzu itiraf tçeride pek gizli gizli konuştuklarına bakılırsa gene bana ihanet Onun devlet ve millet hayatımızda oy virini vazife bildik. i Mabadi 4 üncü sahifede edeceksiniz! M njyacağı rol pek büyüktür. Hususile ikYUNUS NADİ edecekler, başıma bir çorap oreeekler gtdibmJ Hangi vergiler ağırdır ve niçin? Taşradan iştirak edecek güzellerin masrafları Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri İzmir felâketi hakkında izahat verdiler Hakem heyetinin seçeceği güzeljerin seyahat masrafını gazetemiz verecektir Fırıldak! Hizmet gazetesi ışının ıç yuzu! 1 Ağaoğlu Ahmet Beyle Falih Rıffkı B. arasında "Uçurum,, makalesinden çikan münakaşa hararetli bir safhaya girdi Mütarekeninyıl dönümü Feriköy mezarlığında merasim yapılmış ve bir ziyafet verilmiştir Muhalif ve muvafık iki muharrirde biribirine girdi Uç gün sonra "Onların Romanı,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: