14 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

14 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Teşrînissni 1930 Cumfmriyet ONLARIN ROMANl: SON TEIİGRAFLAR r Iki mektup Vüzerayî saltanatt seniye • den ve Âyan mecliri âliri azayi kiramından ve Halâsi Osmanî fırkai riyasiyesi reisi ce~ lili (Cim) Paşa Hazrelterine maruzdur: Spor kongresı toplanıyor Devletlu Paşa Hazretleri, Ankara 13 (Telefonla l Münhal hari şube, 3 üncü kâtibi Mustafa Vehbi, yerin Hayatın insaniyet, fazüet, siyaset, kiyaset ciye şifre memurluğuna Tahran ikinci smıf Viyana kançilârı İrfan Sabit, yerine zat iş ve idare gibi cephelerinde kazanmış olduğumüsteşarı Vehbi, yerine Sofya başkâtibi Ce leri sicil kâtibi Niyazi Kemal, Londra birinc nuz âlemşümul şöhretinize güvenerek bu lâl, yerine müsteşar payesile 1 inci daire smıf müsteşarlığına vekâlet müsteşar mu arizamı takdim cür'etinde bulundum. 2 inci şube müdürü Fuat, yerine Amester avini Lutfullah, yerine sabık Beyrut baş Bu cüfetin gayesi şudur: dam konsolosu Kudret, Amesterdam ikinc konsolosu ve muhtelit mübadele komisyonu Otuz yaşında bir gencim. On beş senedenkonsolosluğuna Üsküp konsolosu Firuz, Üs müşaviri Server Cemal, yerine sabık Bren beri edebiyat ile meşgulüm. Beş seneîik bir küp birinci konsolosluğuna Berlin konsolo müsteşarı Şefik Selâmi, münhal Batom su Ali Risa, Beriin'e zat işleri sicil müdürü kançilârlığına Matbuat tetkik memuru gayretten sonra ilk eseri meydana getirdim. Fuat, yerine Kermanşah konsolosu İdris Bahri, yerine Kalas konsolos muavini E Daha doğrusu getirdim samyorum. Bu bir, Curâ, yerine sabık Belgrat muavin konsolu min Vefa, yerine Bitlis muavin konsolosu hayat romanıdvr. Tdbüere müracaat ettim, su Munir Ibrahim, Meşhet ikinci konsolos Rifat, yerine Matbuat neşriyat mümeyyizi formasma iki pul vermediler: Kimsem yok luğuna şifre müdürlüğü başkâtibi İsmail Ferit, münhal 2 inci şube mümeyyizliğin diye... Hakkı, yerine Londra konsolos muavini Gazete sahiplerine gösterdim: Tiryeste konsolosu Fuat Nebil, yerine Peşte Pertev Şevki, yerine Londra kançilârı Saf İmzanvt henvz hiç tanmmamışttr, ebaşkâtibi Tahsin, yerine müsteşar payesilefet, yerine hukuk müşavirliği 3 üncü kâtibi Basri, protokol müdür muavinliğine Lon serinizin tutacağını ümit etmekle beraber Abdülkadir, Amesterdam kançilârı Ethem dra ikinci müsteşarıMehmet Ali, Peşte kon tutmamast ihtimali de vardır; bir bedel risNafiz B. vekâlet emrine, yerine Berlin konke edemeyiz. kançilâr: solosluk kançilârı İsmail Galip Mübarek, solos muavinliğine İskenderiye Dediier: Bir tavsiye ve himaye edenim olyerine istihbarat 3 üncü kâtibi Ruh, yerine Abdullah Mahmul, yerine 2 inci daire 3 ün madığt için... üsküp kançilârı Rifat, yerine sabık Ham cü kâtibi Nevzat, evrak müdürlüğü dosya Mecmualara teklif ettim:' Hususî mahiyette olduğu bildirüen .bu spor teşkilâtında bazı mevkilere geçmiş oburg kançilârı Hamdi, münhal Hamburg memurluğuna Varna kançilân Mehmet Uzun bir roman haftalık bir mectnuyerine sabık Kıbıns kançilârı Zühtü, yerine içtima geç vakte kadar devam etmiş, iç lan ve bu mevkilerde yaptıkları işlerin hebirinci konsolosluğuna baş konsolosluk paaya gitmez. Elbette ağlamaz! timaa iştirak edenlerden yalnız Bürhanet saplarını vermekten çekinmekte bulunan yesile istihbarat müdürü Şerif, yerine İs konsolosluk işleri müdürlerinden Celâl, yeDedüer, ümitsiz kaldtm. ... rine Kıbns kançilân Asaf, Kermanşah kankimseler. umumî kongrenin toplanmasuıı İngiltere'nin dördüncü Veliahtî kenderiye konsolosu Kemil, yerine Berlin Halbuki bir eser evlâttvr, bahuius böyle tin B. içtimauı bidayetinde bir kae dakika birinci smıf müsteşarı Basri Raşit, yerine çilârı Fuat B. vekâlet emrine alınarak ye on beş senelik bir hâmilden ve beş senelik bulunarak müzakeratı takibe lüzum gör istemiyorlar ve maalesef elaltından bunun olan iki aylık Prenses hiç ağlamıiçin çalışıp duruyorlarsa da hükumet, ni yormuş! memiştir. sabık Moskova müsteşarı Nurettin Feruh, rine Matbuat müdürlüğü İngilizce müter bir sanctdan sonra meydana gelirse... Bu toplanışta neler mevzuu bahsolduğu hayet sporcu gençlik arasındaki bu anar konsolosluk işleri müdürlüf üne vekâlet mü cimi Salih Halit, yerine Londra konsolosu Gerçi her memlekette böyledir, İlk yazt İngiltere Veliahtının biraderi tereccimlerinden Ali Kemal, yerine Paris Orhan Halit, yerine hususî kalem mümeyizi ne kadar şaheser ol.ursa olsun mutlaka is ve ne kararlar verildiği hakkında dün alâ şinin devam edip gitmesine müsaade ve kadarlarla temas ettik. İçtimaa riyaset e müsamaha etmemeğe karar vermiştir. Dük dö Jork'un kızı olan bu minibirinci konsolosu Nebil, yerine 3 üncü daire Halil Vefa, yerine Moskova ikinci kâtibi tiğnaya, hatta istihfafa maruz kalvr. den Ali Sami B. bu hususta atideki izahat Kongre aleyhtarları bugün, para yok; ya mini Prensesin bir gün gelip İngiliz 2 inci şube müdürü Fuat İzzet, yerine Av Mustafa Veli, yerine terfian 3 üncü kâtip Halbuki benim bütün ümidim bunda idi. rın gayrinizamî, öbürgün bilmem ne diye Kraliçesi ve Hindistan împaratorilonya konsolosu Rauf Hayri, Filibe ikinci Selim Rauf, yerine Moskova kançilârı Hay Bununla edebiyat âlemine bir giriş yapa ve malumatı verdi: umumî kongrenin toplanmasma bu sene de dar, yerine şifre müdürlüğü kâtiplerinden bileceğimi ümit ediyordum. Belki bu sayede konsolosu Rıfkı B. vekâlet emrine, yerine Ali Sami Beyin beyanatı çesi olması ihtimali varmış. mâni olsalardı, Türk sporuna affedilmez Matbuat şube müdürü Kemal, yerine vekâ Saip, yerine Gümüşane kançilân Abdi, A hayatımı kazanacakttm. Kabü olmadı; ol< İçtimaın mahiyeti, merkezi umumî Bebek Prensesin hiç ağlamaması let tercüme müdürü İsmail Hakkı, yerine tina baş konsolosluğu 3 üncü kançilârlığı maytnca düşündüm, ilk tzttrabın lezzeti kal şeklinde obnayıp hususî bir hasbihal mahi bir fenalık etmiş olacaklardı. Nitekim en çok yaptığımız spor olan futbolda; faaliyet, pek tabiî, değil mi? Evvelâ, kim biKudüs birinci konsolosu Atıf, yerine ikinci na evrak mukayyidi Sadettin, yerine Av bimi doldurdu. yetindedir. Spor işlerinin düştüğü son vakonsoloslukla Rumiye konsolosu Sabri, ye lonya kançilân İbrahim, münhal Halep riyeti ve ihtilâfları görüştük. Bundan iki aşagı yukarı, bir aya yakm bir zamandan lir, nasıl bir ihtimamla bakılıyorNihayet akhma siz geldiniz. beri, tamamen durmuştur. Spor teşkilâtı rine Midilli muavin konsolosu Cemal, yeri konsolos muavinliğine istihbarat başmü Siz ki çok büyük şöhrete sahipsiniz, fa sene evrel toplanan merkezi umuminin son erkânı. kulüp rüesası, kulüpler, birbirine dur. Sonra da, bir gün gelip, ufukne şifre müdürlüğü mümeyizi Ahmet Ne dürü Ethem, yerine Bren 3 üncü kâtibi züetinize meftun olmıyan yoktur. Dedim ki: içtimamdan bugüne kadar geçen vaziyeti hasun olmuşlardır. Bu husumet bilfiil spor larında güneşin hiç bir zaman batsip, Napoli muavin konsolosluğuna ticaret Mehmet Ali. yerine ticaret işleri 3 üncü kâmadığı o cihanşümul devletin, bü Eğer ben ilk eserimi size ithaf edersem mütalea ettik. Merkezi nniıımî, nizamî müd yapan gençliğe de sirayet edebilirdi. işleri başkâtibi Hasan Rifat, yerine Napoli ibi Abdullah Zeki, İstikholm 2 inci kâtipli)e bu ithafı lutfen siz kdbul ederseniz ese detini doldurmuş ve yerine yenisi de intiBugün, spor hayatı temiz bir rakabet ye tün dünyanın anasını ağlatan tngilmuavin konsolusu Fevzi, şifre başmüdürlü ğine siyasl müşavirlik kâtibi Rrfkı Rüştü, rim intişanm, ben istikbaUmi temin etmiş hap edUmediği için hukukî mevcudiyetini rine çirkin ve şahsî bir husumet içinde bu tere'nin hükümdarı olacak bir çoğü baş kitabetine Kahire ikinci kâtibi Ek yerine İstikholm kâtibi Muammer Hamdi, kaybetmişti. Neden yeni intihap yapmadıolacağız. rem, Burgaz muavin konsolosu Hikmet Na Meşhet ikinci kançilârlığına zat işleri menız, diye sorarsanız aldığunız direktifler nalmıştır. Bu halin devamını istiyenlere, cuk hiç ağlar mı? Bu lutfu bir genç muharrirden ve küsporcu bile denilemez. Hem kongreden fi B. vekâlet emrine, yerine 1 inci daire murlarından Baha, yerine Filibe kançilân *#* , ük bir vatandaştan esirğemiyeceğinize eböyle idi Ahmet, yerine 3 üncü daire birinci şube min olursam ömrüm oldukça size karşı Spor teşekkülleri bizl ataletle itham e korkmakta ne mana var? Kongrenin aktine 2 inci şube mümeyizi Ekrem, yerine Halat elaltından mâni olmağa çauşanlar, bu kaHalka acıyın! i konsolosu Muhittin, yerine istihbarat mü 1 kâtibi Nejat, yerine Marsilya kançilârı İl minnet duyacağınu Eserime can, hareket, diyorlar, bir çok bakh şikâyetlerde bulunudar kudret ve nüfuzlan varsa kongrede, Haydarpaşa iskelesi, plânını kim meyizi Server, yerine Selânik ikinci konso hami, yerine Santiyago 3 üncü kâtibi Sa ve föhret ancak sizden gelecektir. Tazimat yorlardı. Muhakkak olan bir şey varsa spor tekrar kendilerini intihap ettirirler. Olur. losu Hayri, yerine 2 inci daire 3 üncü şube lâhi Fethl, 1 inci daire 1 inci sube başkâ e istirhamatımın kabulunü hassaten ricaişlerimizde buhrari vardır, federasyonlar yaptısa, bir vapur iskelesi değil, bir nizamî ve hukukî mevcudiyetlerini kay biter. mümeyizi Fevzi, yerine Paris ikinci kâtibi tipliğine Berlin 2 inci kâtibi Mustafa Habip, derim pek muhterem Paga Hazretleri. Kongrenin intihabını tasvip eden ve bu kuş kafesidir; rengârenk çinileri, betmişlerdir. Mmtakalar, federasyonlar dile Cevdet, yerine Bren ikinci kâtibi Faik Hü yerine Atina 2 inci kâtibi Kemal Nejat, ye••• düştüler, merkezi umumî de bu vaziyete hususta lâzım gelen tahsisatı veren hiiku daracık kapıları, küçücük salonlari seyin, yerine Berlin 2 inci kâtibi Nedim rine 1 inci daire 1 inci şube başkâtibi Celâl Erbabı kalemden (Vural) Beye: düsmesin dedik ve netice olarak hüku mete, bütün sporcu gençlik müteşekkirdir. ile zarif bir kus kafesi... Tren geldi , Necdet, yerine Prag ikinci kâtibi Tevfik Tevfik, Ruscuk birinci kançilârlığına leva Gayretlu efendim, mete müracaata karar verdik. Fakat bu lstanbul mıntakasının hükumete de, vapur geç kaldı mı, halk, kısın ; Kâzım, yerine 2 inci daire birinci şube zım kâtibi Cemil, yerine Ruscuk kançilârı Devletlu Paşa efendimiz Jıazretlerine müracaat resmi mahiyette değil, federasteşekkürü Halit, Viyana ikinci kâtipliğine siyasî müşayağmurda, karda. riizgârda. yazın ' 3 üncü kâtibi Ferit, Kahire ikinci kâtipliğiT. t. C. î. İstanbul mıntakası riyasetin da güneşin altmda dısarıda bekle virlik başkâtibi Hayrettin, yerine 3 üncü akdim ettiğiniz... Tarthli arizamza cevap yonlar tarafından eğer mevcut iseler ne Paris 3 üncü kâtibi Cemal Sait, Kahire vr: hususî mahiyette olacaktır. den: üçüncü kâtipliğine Londra 3 üncü kâtibi daire birinci şube başkâtibi Saffet ürfi, yemeğe mecburdur. Cünkü bu kus kaMüşarünileyh efendimiz hazretleri arl Hükumet spor işlerile meşgul olmağı göMıntakamız; manatıkı muhtelifeden al rine Viyana ikinci kâtibi Bahlr Beylerin naŞemsettin Arif, yerine konsolosluk işleri zantz münderecatma lutfen muttali cM.uk te almış ve sporu murakabesi altmda bu dığı salâhiyete binaen, Türkiye İdman Ce fesi, bir tren dolusu halkı almaz. kâtibi Cemil Nafi, yerine Midilli kançilârı kil ve tahvilleri ile Atina elçiliği başkâtibi lartnı ve medit gagretinizin ilk semeresine lundurmağa karar vermiştir. Bunun için miyetleri ittifakı umumî kongresinin 28 Seyirsefain İdaresi ile Devlet De Salâhattin, yerine zat işleri tahakkuk me Vedat Zeki Beye müsteşarlık, ve kâtip Zekâl tarjt lâkayt kalmaytp ithafmm atıfeten bittabi bir çok tedabir ahnacaktır. Maama teşrinisani 930 tarihinde toplanmasını ta miryolları idaresi, kendi müaterileri muru Edip, yerine Roma elçiliği evrak me Beye ikinci kâtiplik payesinin itası tasdiki ' kabul buyurduklartnt zatt valâlartna tebşire fib umumî kongrenin toplanması bu kan karrür ettirerek evvelce ilân eylemişti. muru Nazım, yerine 3 üncü daire birinci âliye iktiran etmiştir. olan halka biraz acıyorla* ve biraz bu bendelerini memur etmişlerdir. Kitatn şık vaziyeti ıslah edecek, orada verilen kaBu mes'ele hakkında alâkadar makamatşebabıntzm hini intişannda bir nüshanvn da rar müsbet olacaktır. Umumî kongre için la temas etmek üzere Ankara'ya giden mu hürmet ediyorlarsa, ya iskeleyi büj huzuru devletlerine tisyannı irade buyur tahsisat olamsa bile bir tatnm tedbirlerle rahhaslanmızm, orada hafızalartnda ilele yütmek yahut ta iskele ile istasyon \muşlardvr. Aynca takdirat ve tebrikâtt se bu iş ucuza maledilebüir. bet şükranla sakhyacakları teveccüh ve iti arasındaki sahanın üstüne istasyoinaverinin kdbvlü rica olunur efendim. Netice olarak size şunu soyliyebilirim ki matla karşüanarak kongrenin tesbit olu nun içindeki gibi bir camekân yapKâtibi hususileri bulunmakla mübahi iki senedenberi devam eden bu gayritabiî nan tarihte toplanmasına muktazi tahsisatı tırmak vazifesile mükel?<ftirler. Bir vaziyetin artık haDi zamanı gelmiş, hatta temine muvaffak olduklarını bütün sporcu Abdüssetar Mutttdittin tek vatandaşın sıhhati, hayatı el geçmiştir.» arkadaslanmıza arz ve iblâğa müsaraat ey*** bette oraya sarfedilecek Mr kac bin Fethi Tahsin B. ne diyor? lerirru (Cim) Paşa Hazretlerinin bu büvastta liradan çok kıymetlidir. Halbuki oT. İ. C. İ. tçtlmaa iştirak eden merkezi umumî ikingönderüen mektubunu gören gazete sahipİstanbul mıntakası reisi radan her gün bir değil bir kaç bin ci reisi Fethi Tahsin B. de şunları söyle leri hemen rekabete kalktuar: . . . . . . .. .. Yusuf Ziya Delhi 12 (A.A.) (Havas) Gandi tarafvatandaş geçiyor. Sütunu 22 sattr hesabüe her ttfrikaa. mistir: *** « Hustwî mahiyette toplandık. Esasen tarlarınuı hareketine iştirak etmek töhmeAnkara 13 (Telefonla) Ga| na yedi lira. tile hapse atılmış olan eşhasın miktan tak Biz on lira verirtz amma, sütunlan 25 resmi bir şekilde toplanmamıza hukukan Karşîyaka takımı Sakız'a imkân yoktur. Federasyonlar ve merkezi riben 40 bin kişiye baliğ bulunmakta olup jjL zi Hz. nin sayahat günü takarrür, sattr olacak. gidiyor aralarında bazılan yüksek ailelere mensup ^etmis gibidir. Pazar, olmadığı Siz bunu tefrika edeceğinize parldk bir umumî nizamî müddetlerini doldurmuşlar, tzmir 13 (Hususî) Karşîyaka spor hukukî vaziyetlerini kaybetmişlerdir. İçti2 bin kadar kadın vardır. Maamafih, itaat ğtakdirde pazartesi günü mutlakj reklâmla kitap suretinde basaltm, formasıiştirak eden arkadaşlara her hangi bir kulübü futbol takımı bir maç yapmak sizlik hareketi şiddetini kaybetmemiş olup Şsurette yola çıkacaklardır. Kenı na elli lira veririz. Yüzde ellisi de pesin. federasronu temsili salâhiyetini vermek üzere hafta içinde Sakız'a gidecektir. hükumet mehafilini müşkülâta uğratmak Tefrikast on iki liraya bizim mecmuaya tadır. Siyasî vaziyet adeta bir çıkmaza gir | dilerine Dahiliye Vekili, Recep, verirseniz ikinci eserinize de simdiden anmiştir. Hükumet, kuvvetli olmakla beraber |f Nuri (Kütahya) Beylerle gazet gaje oluruz. kongre bu baptaki memnuiyetlere rağmen ı| başmuharrirleri ve Anadolu AVe saire.. Ve saire. Fdkat blrdenbire $a faaliyetine devam etmektedir. l'ansı namına Kemalettin Kâmij tafata kapuamazdu Tural düşündü, zaman çok nazik, çok tehKalküta 13 (A.A.) Kongre azasından fy Beyler refakat edeceklerdir. likeliydi. Halbuki roman baştanbaşa bir binlerce kimse dün akşam ellerinde siyah hücum, bir act tahlil ve bir darbe idi. NesSon günlerde havaların soğuması ve bayraklar ve kollarında matem sargüarı olretmekten korktu. Yoksulluğa tahammül Türk Yunan mahkemesinde Teşkilât askerileştirilecek ve kışm başlaması üzerine, odun ve kömür duğn halde şehrin başlıca caddelerinde doetti. Uzun zaman bekledi. Fena da olmadu laşmişlardır. Nümayişçiler bundan sonra ordu zabitanı tarafından bahsi de yeniden ateşlendi. 5 dava rüyet edildi Üzerinde epeyce islemeğe vakit buldu. büyük bir içtima yapmışlar bu içtbnada idare edilecektir Kömür hariçten az geldiği ve yerll bir çok hatipler söz alarak yuvarlak masa Nihayet zaman geçti, devirler değişti. Dün Türk Yunan muhtelit hakem mahkömür de ihtiyaç derecesinde yapUmakonferansı hakkında şiddetli tenkidatta <Cumhuriyet> altı yaşmt bitireli bir sene kemesi toplanarak beş dava rüyet etmiştir. Ankara 13 Vekile bulunmnşlardır. öldu. Ktsmet gene onunmuş! îşte bugünden Bunlardan blri müstesna olmak üzere dör tasvip ederek (Telefonla) Heyeti lâyiha dığı cihetle stok azdır ve hariçten muMeclise verilen bir varebat olmazsa şehrin üç aylık ihtiyaitibaren bedavadan yüzde on eksiğine in dü de Türkiye hükumeti aleyhinedir. Delhi 12 (AJU Millî kongre, Bombay göre kara ve deniz gümrük teşkilâtı askecırıa kâfi gelecektir. Geçen seneden kaltişar ediyor~. Splikânelerine banka işlerinin, sevkiyat iş1Ekrem Süreyya biraderler Yunan teba rileştirilecektir. Muhafaza teşkilâtının ismi «Gümrük ma kuru meşenin çekisi (400), yaş melerinin ve sigorta mes'elelerinin Hint'li Lyon 13 (A.A.) Saat birdenberi Aka Gündaz asından Muiz ve bunun mensup olduğu nakkıt'aları kumandanlığı» olacak ve kuman şenin çekisi (350) kuruştur. Gürgen ve kumpanyalara tevdi edeceklerini nakıt bir dört defa toprak çöküntüsü olmuştur. [Cumhuriyet Yarın baçlıyacak liyat şirketi aleyhine bir dava açmışlardır. dan liva kumandanı salâhiyetini haiz olataahhütname imza etmeği emretmiştir. Bu Bu çöküntüler devam edecek gibi gö « olan «Onların Romanı» nı takip Ekrem Süreyya biraderler tarafından Se caktır. Teşkilât tabur, bölük taksimi göre diğer nevi odunların çekisi bu fiatlartaahhütnamede, imkân dairesinde münha rünmektedir. Civardaki tepelerden birilftnlkten İstanbul'a gönderilmek üzere cektir. Muhafaza kumandanı U. Gümrükler dan (30) kuruş aşağıdır. Kuru Bulgar sıran yerli emtia satın alınacağı da mez nin üstündeki evlerle beraber * kayarak ediniz.l müddeaaeyhe bazı eşya teslim etmişlerdir. Müdiirünün emrinde olmakla beraber 3 se kömürünün okkası (6) buçuk ve yerli Fakat Muiz Ef. eşyanın ziyaa uğradığını ne için Millî müdafaa Vekâleti tarafından kömürün okkası da (6) kuruştur. Topşehrin "aşaği mahallelerinden birinin kurdür. tayin edilecektir. Alay, tabur, bölük ku iddia etmiştir. üstüne yıkılmasından korkolmaktadır. tan fiatlarda okka başına yirmi para Mister Klâyn İzmir'de Sokaklardan bir çoğunu doldurmuş olan Dünkü muhakemede iki taraf ta iddiala mandanları da ordu zabitanmdan olacak, memurlarm kıyafeti değişecek, muhafaza tenzilât yapılmaktadır. İzmir 13 (Hususî) Amerika Ticaret r ankaıın altından şimdiye kadar 30 kirını dermeyan etmişlerdir. Mahkeme Muiz kıt'alarınuı talim ve terbiyesi askerî piyaMüsteşarı Mr. Klâyn bugün buraya geldi. j ş j kurtarılmıştır. Bir çok yaralı vardır. Ef. nin tabiiyeti ile şirketin vaziyetini tah de talimatnamesine tevfikan yapılacaktır. İğneada'da her sene (56) milyon kilo Polis müdürü, konsoloslar. Ticaret Odası er | A n k a z y l g m l a r m ı n h e n ü z kaldırdmamıs kıka karar vermiş olduğundan muhakeme Gümrük muhafaza kıtaatı ayni zamanda kömür yapıldığı halde, bu sene (2) milkânı, maruf tüccarlar tarafuıdan karşılan1 olmasından dolayı bu kazaya . . . ^ hudutların emniyeti ile de alâkadardır. yon kilodan fazla kömür yapılamamışkurban Adiryatikte bir vapur battı. talik edilmiştr. dı. Mr. Klâyn Amerika konsolosanesinde 2 Nikola isminde Yunan tabiiyetinde Buraya girenler askerliklerine mahsuben tır. Mahrukatçılar cemiyeti stokun azgidenlerin miktarını anlamak şimdilik misafirdir. Vali akşam şerefine bir ziyafet mümkün olamamaktadır. Toprak yı Akdeniz, Karadeniz seferleri olduğunu iddia eden biri Türkiye hüku 2,5 sene hizmet göreceklerdir. Efret ve kü lığını ye muvaredat olmazsa fiatların verdi. meti aleyhine açtığı davada Gebze kaza çük zabitlere elbiseyle yemekten ayrı 1535 kıntılarının rauvakkaten durmuş olduğu lira maas ve hayvan yem bedeli verilecek artacağım nazarı dikkate alarak Varyapılamıyor sında bulunan peynir fabrikasının işgal e tir. Iki Vali hakkındaki neşriyat zannedilmekle beraber yani yıkıntılar na'dan yeni bir mal getirtmeğe karar Dün Karadeniz'de şiddetli bir fırtına hü dildiğini iddia etmiş ve 3 bin lira zarar ve Ankara 13 (Telefonla) İzmit Valisi hak vukuunun önünü almak için ehemmi vermiştir. Perakende kömürlerde elleİcra ve İflâs kanununun tadili yetli tedbirler ittihaz edilmiştir. Bir çok küm sürdüğü Liman idaresine bUdirilmi«tir. zdyan istemiştir. Muhakeme karara kal kmda yapılan bazı ağır neşriyat hakkında Ankara 13 Adliyede teşekkül eden ta me tabir edilen kömürler (8), (8) buçuk evler ve bir hastane tahliye edilmiştir. Karadeniz'den limanımıza gelecek ve lima mıştır. Dahiliye Müsteşarı bana dedi ki: 3 Efistratyos isminde bir Yunan'lı Ay dili kavanin komisyonu icra ve iflâs kanu kuruşa satılmaktadır. nımızdan gidecek gemilerden bazıları poy« Bu haberler tamamen yalandır. Ve valık'tan çıktığı esnada orada bıraktığı nunda yapılması lâzım gelen tadilâtı tetraz fırtınasından seferlerini tehir etmislermes'ele adliyeye intikal etmiş ve uydurma İstanbul'un kış mevsiminde gündelik. barosundan bu menkul ve gayrimenkul emval ve eşyasınm kik etmektedir. İstanbul dir. olduğu meydana çıkmıştır. Müsebbibi meymüsadere edildiğini iddia ederek Türkiye kanun hakkında gelen malumat kâfi gö kömür ihtiyacı vasatî olarak (100) ilâ Karadeniz'de bulunan vapurlardan bazırülmemiştir. Yeniden bazı hususat hakkın (150) bin okka derecesindedir. Kok ve dana çıkarılmak üzeredir. ları da; fırtınadan mahfuz limanlara çe hükumeti aleyhine bir dava ikame etmiştir. da malumat talep edilmiştir. Bursa Valisinin Vekâlet emrine ahnacağı antrasit kömürlerden; yerli kok kömüMüddel bunun için 6000 Türk altını zarar kilmişlerdir. Akdeniz'den gelecek olan ge'da yalandır. Fethi B. ondan dava etmiş, Vali ve ziyan istemektedir. Dünkü muhakemede tebaasından biri de Türkiye hükumeti aley rü perakende olarak beher tonu (25) Ankara 13 (Telefonla) Kabineye de mahkemeye gitmiştir İş adliyededir. Ve meb'uslardan siyasî müsteşar alınması fik miler de gecikmişlerdir. Karadeniz Boğa müddei mazeretine binaen gelemiyeceğini lira; antrasit Rus kömürü beher tonu zında bazı kazalar olduğu da tahmin edilkâlet emrine almmamıştır. » ri B. M. Meclisinde kuvvetlenmektedir. Bil mekte ise de bu hususta Liman idaresine bildirdiğinden muhakeme 15 kânunusaniye hine bir dava açmıştır. Müddei İzmir'den (38) lira ve İngiliz kömürü de beher firar ettiğini itiraf ederek evmde bıraktığı hassa tktisat Vekâleti gibi fazla işli yer tonu (48) liradır. Alman ve diğer ecnebi dün akşam geç vakte kadar malumat gel talik olunmuştur. lerde faydalı olacağı ümit ediliyor. Bunlar 4 Jorj Karasos nammdaki Yunan'lı da eşyanın bedeli olan 12,000 küsur lira ve re kömürleri de beher tonu vasatî (29) liHeyeti Vekileye dahU olacaklardn. Kabi • memiş idi. nenin sukutunda bunlar da düşeceklerdir. Karadeniz'de bir vapurun karaya otur Büyükdere'de müstecir olarak oturduğu ev jideki memuriyetine nihayet verildiğinden raya satılmaktadır. duğu şayi olmuş ise de bu hususta da 11 deki eşyasmın Türk makamatı tarafından dolayı da 16,000 küsur lira tazminat talep Antrasit kömürünün beher tonundan Temyizde tekaüt haberi müsadere edildiğini iddia ederek bunun etmiştir. Her iki taraf iddialarını dermeyan mana malumat gelmemiştir. (6) buçuk liar gümrük resmi alındığı asılsız Roma 13 (A.A.) Oazeteler Adriyatik taaminini talep etmiştir. Müddei bunun için etmişlerdir. Muhakeme karara kalmıştır. cihetle ecnebi kömürleri yüksek fiatını Ankara 13 (Telefonla) Bura Ankara 13 (Telefonla) Temyiz rnahke denizinde şiddetli bir fırtına hüküm sür 5752 Türk altını istemiştir. Dün iki taraf r da bulunan İstanbul Belediyesi Fen mesinde bazılarının tekaüde sevkedilecek düğünü yazmaktadır. Pesaro açığında iki müdafaalarını yapmışlardtr. Muhakeme muhafaza etmektedir. Türk İngiliz mahkemesinde Kok kömürlerden daha ziyade yerli Yarın da Türk İngiliz muhtelit hakem heyeti müdürü Ziya B. in Nafıa Ve leri hakkındaki haberi Adliye Vekili tekzip geml yollannı kaybetmişlerdir. Bir vapur karara kalmışta. ederek Temyizde kâleti müsteşarlığına tayini takar de tekaütlüğünü ne o sinne vasıl olmuş, ne da batmıştır. Ankon'da dolu yağmış ve e 5 İzmir'de vaktile reji müdürlüğünde mahkemesi toplanarak bazı davalar rüyet kömür ile Rus Sovyet kömürelri satıltajep etmjş kimse olma • Bazil Jorjyadis isminde Yunan rür etmiştir, söylemiştir. ^ ^ Hariciye tayinleri tasdiki âliye iktiran etti Biz, gazetecilerin çoğu, pek sap kitabını pek iyi bilenlerimiz ( Birinci sahifeden mdbait ) doğru olamıyacağından içtimada dermeyan mevcut olduğunu itiraf etmemek te caktır. Şimdiye kadar teşettüte sebebiyet edilen mütalealar tamamen hususî ve şah cut olduğunu itiraf etmemek te vermiş olan federasyonlara başka bir veçhe sî mahiyette telâkki edilmiştir. Esasen fut haksızlık olur.) verilecektir. Düşündükleri ve bizim de ke bol fedeıasyonu büsbütün inhilâl etmişti. Son Posta'da dün bir yazı vardı. mali memnuniyetle karşıladığumz keyfiyet, Çünkü beş azasından üçü istifa etmiş, yalTasarruf ve israftan bahsediyor, futbol, atletizm ve giireş federasyonlarının nız iki zat kendi kendilerine iş başında kalAnkara'ya naklidir. Bu hususta umumi mışlardı. Diğer federasyonların ayni va hiikumetin aldığı yazı makinelerine kongreden bir karar ahnacaktır.» ziyete düşüp düşmediklerini tetkik etmek üç milyon liranın bağlanmı? durduMerkez' umuminin hususî içtimaı lâzımdır. ğunu yazıyordu. Yazıyı okuyunca Diğer taraftan spor işlerimizin düştüğü Umumî kongrenin toplannıası için mın gördüm ki işte bir hesap hatası var.' son vaziyet ve mmtakalarla federasyonlar takaların ekseriyeti tarafından müracaat Yüzer liraya alınmış üç bin makine arasında çıkan ihtilâf ve Ankara da topla vaki olduğuna göre bu toplanma nizamî nacak umumî okngre hakkında müdavelei olacaktır. Çünkü nizamname, umumî kong depolarda duruyormuş. Benim bil, efkârda bulunmak maksadile Türkiye İd renin nizamî müddeti geçtikten sonra diğime göre, yüz kere üc bin, üç man Cemiyetleri İttifakı merkezi umumî iki nııntakanın daveti üzerine de toplana milyon lira değil, üç yüz bin lira ereisi Ali Sami B. in riyasetinde mefsuh, bilir.» der. gayrimefsuh federasyon reislerinin iştiraEkrem B. arkadasımın mükem kile evvelki gece geç vakit federasyonlar Merkezi umuminin de kongreye taraftar olmel hesap bilmesine rağmen Son merkezinde bir içtima yapılmıştır. İçtimada nıası, bütün kargaşaukların Şeref, Fethi, Muvaffak, Muhsin, Fuat, Ah tnası. bütün anarşilerin ve kargaşalıklann Posta'da sık sık rakam yanlışları o ' met Fetgeri, Server, Rıza. Bürhanettin B. validi olan nizamsız vaziyeti düzeltmek ar luyor. Tevekkeli «çok bilen çok yaIer bulunmuşlardır. zusunun umumî olduğunu gösterir. Gerçi, nıhr» dememişler! Hükumet lâzım gelen tahsisatı verecek! HFM Bir hesap yanlışı! Tethiş siyaseti \ Seyahat Hindistanda 40bin kişi haplsanede J Gazi Hz. Pazara yola çıkıyorlar i Muhtelit hakem mahkemelerinde Odun, faomür Fiatlar geçen Gümrük muhafaza teşkilâtı değişiyor seneden ucuzdur Bir felâket Lyon'da yeryer toprak çöküyor Her tarafta şedit fırhnalar başladı Siyasî müsteşar] ık ihdası isteniyor Ziya Bey Nafıa müsteşarı oluyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: