15 Ağustos 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

15 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cümhunydt '• Bugün Serginin Son günüdür Sıımer Bank Paviyonunu Mutlaka ziyaret ediniz n iki müsabakasında da birinci aeîen bu paviyonda yerli malların en gttzel ve en saglamları teşhir edilıyor 6398 EVET, HAKİKATEN... Bir araş malrinesı veya bıçağımn intihabında kat'iyyen tereddüt etmeyiniz. Gillette, bir çcyrek asırdanberi bütiin araş makine ve bıçakhnnın başındadır. Giliette'i Vullananlar için en iyi teminat, müketnmelen vc kusuuuz tıraş ettnesidir. Yeni Gillette bıçaklan eski ve yeni bütün Gillette makinelerıne tatbık edilebüir (5970) Doktor MEHMET ALi Bevliye mütehassısı iKöpriibaşında Eminör.ü han(5965)| Cildiye ve zühreviye Dr.ÇiPRUT bastaiıklan mütehassıı Istanbul Amerikan Koleji I Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Beyoğlu Asmalıtnesçit Atlas han 2 inci kaL Tel. 4335,t (5964) » Kız ktsmı Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı Mektep ingilizceyi en iyi ögreten bir miiessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile havatı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla berıber milll terbiye ve Vültüre son derece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardir. Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulrnaroak için tesiri çok kat'i muatiyeti pek emin bir aşidır. Ecza depolannda bulunur. C5959) TiFO ve PARATiFO AŞISI Dr. 1 H S A N SA M1 J SİHHATİNİZİN^/K A S A S I D I R. Lüks Değildir. Müeevherat ve kıymetli eşyanızı barika ve evinizdeki kasalarda muhafaza etmekte haklısınız. Çünki; muhtemel bir hırsızlığa veya ziyaa karşı kendinizi müdafaa etmeniz tabiîdir. Bu ihtiyatlı hareketinizi lüks addetmek kimsenin hatırına bile gelmez. Hastalık kıymetli sıhhatinizi çalan bir hırsız sayilmazmı? Mekülâtınızın tagayyüratı, Yemişlerin çürümesi, sütün ekşimesi dolayisile tahaddüs eden maddi zarar servetinizden çalınmış bir para değilmidir? * 8 u şerait tahtında paranızı saklamak için kasaya verdiğiniz ehemmiyeti, Sihhatinizin muhafazasında büyük hizmetleri görülen ve mevadı grdaiyeyi her dürlü muzır tegayyürattan kurtaran Frîgidaire »oguk Hava ve buz Oolaplartna da teşmi» etmeniz elzem değılmidir? Yiyeceğinizin temizliğini, tazeliğıni, ve gr da kuvvetini muhafaza bir lüks degil bi* lakis aileniz efradının idamei hayatı için bir borçtur. Hali hazırda bütün dünyada 2,5 Milyon aile tarafından istimal ve ehemmiyeti taktir edilen Frigidaire soguk hava ve buz Dolaplartna sizde sahip olunuz. Frlgldalre'ln muhtellf eins ve boyları hcr ihtlyaca elver^lidir. Bunları Mağamtzda görmsye 9«llnlz. Hla bir teahhüdü tazammun etmemek şartll« her dUr« IU izahatı vermeye hazırız. Talep uzertnt tediyatta • zami («shilat yapılmaktatır. ÜNIVERSİTE BAKALORYASINA Hazırlar Darüşşafaka Müdürlüğünden: Darüşşafakaya iaşe ve ibatesi mektebe ait olmak iizere azamî 50 lira ücretle alınacak birkaç muavinin ayni zamanda orta ve lise sınıflannda ders alabilmeîeri ve orta tedrisat muallimliği için Maarif Vekâletince aranı lan evsafı haiz olmalan lâzim geldiğinden talip olanların »e raitini anlamak üzere vesa • ikile beraber nihayet ağusto sun 20 sine kadar mektep ida resine müracaatleri. «4012» Mühendis kısmı: ve nafıa mühendisi yetiştirir. Sanayi kurları: yetiştiren iki senelik amell kurlardır. NEHARÎ ÜCRETLERINDE Tenzilât VARDIR 1 Ağustostan Hibaren Salı ve cuma günleri . 912 ye kadar kayit yapılır. Kütüphaneleri mükemtneldir ve talebenin vukuflartna, fikri terbnelerine hizmet eder. Sıhhl terbiye verir, kız ve erkek beden terbivesi sporlan ile gençleri bedenen ve ruhan yükseltir. » Amelî ve nazarî elektrik, makine Elektrik ve tesviyeci ustabaşı ve tnakinist 1 eylulden itibaren pazardan mada hergün 912 ye kadar kayit yapılır. frigidaire markasmı taşımayan her soguk hava dolabı haklki frigidaire degildir. Derslcr 2 3 eylul cumartesi günü ba$1ıyacakör. Fazla malunıat için mektupla da müracaat olunabilir. g a (4276) Asıpın Kenan Tabletleri Havalann bu kararsızlıgı ekseriya nezle. kırgmlık, mâni Kenan başagnsı olmak gibi hastalıklar tevlit eder. Buna için yanınızda daima tazeliğini muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan Asipin tabletlerini bulundurmağı onotmayıniz. (6154) sıhhatiniz için etnin bir ilâçtır. Maltepe Belediyesinden: Her sene Adalara satılmakta olan Kartal kazasına tâbi Mal • tepe memba suyu yeniden müzayedeye konulmuştur. 4/9/933 pazartesi günü ibalei kat'iyesi icra edileceğinden talip olanların % yedi buçuk pey akçelerile birlikte Maltepe Belediye dairesi ne müracaatleri ilân olunur. (4083) I LA N Galatada Şişhane karakolu civannda Okçumusa mahallesinde Okçumusa cad. desinde (5254) numaralı (Asri tttihat Eczanesi) ni işletmek üzere Leon Daron, Yasef Benbasa, Yasef Pinto, Moiz ve Izidor Surstayın Efendiler arasında mevcut ve Istanbul mahkemei asliyesi birinci hukuk dairesi ticaret kısmınca fesih ve muamelâtmın tasfiyesine karar verilen şirkete ait eczanenin işletil • meti hakkile derunünde mevcut eczayi tıbbiye ve <îemirbaş esya ve sirketin bugüne kadar mevcut borçlarile birlikte ve açık arttırma su retile 19 ağustos 1933 tarihine musadif cumartesi günü satilacağmdan talip olanların kıymeti muhamme • nenin yüzde beşî nisbetinde pey akçesile ve bu baptaki sartname dairesinde açık arttırmaya iştirak etmek üzere yevmi mezkurda saat ondan on ikiye kadar mezkur eczanede tasfiye memurlarma ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Beyoğlunda Parmakkapıda Küçükparmak • kapı sokağında (25) numaralı ya zıhanesiıufe mukim avukat Mekki Hikmet ve Ismail Şevket Beylere müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (6380) Mezkur şirket tasfiye memurları avukat Ismail Şevket ve Mekki Hikmet Beyler. Zayi 332 senesi Kabatas sul taniyesinden aldığım sehadetna memi zayi ettim.. Yenisini alaca • ğımdan eskisinin Kukmü yoktur. 63 Mehmet Vehbi (6396) Zayi Nüfus tezkeremi zayi ettim, yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Yesilköy Kalitaryada Mustafa oilu Halim (6376) Frididaire BOURLA BİRADERLER V Ş" E ELEKTRİKLİ ^ 1 General Motor mamulaü OTOMATIK SOGUK HAVA DOLA£« C6394) Yedikule Gaz Şirketi J. ITKİN ÎÜCCAR TERZiSiNDEN Çünkü, hafif kumaşlardan yapılan elbiseleri, sizi bütün yaz müddetince her türlü konforu ve istirahati temin edeceklerdir. istiklâl caddesi No. 405 Telefon: 40450 M « Demir paslarına karşı hususî GENÇ ANNELER! Vaz'ı hamlinizden sonra azayi tenasiiliyenizde, arıza tahaddiisüne ve muannit hastalıklar tevellüdüne b"'s oiabilecek bazı mikroplann gizlenmiş olması ihtimali vardır. B un öniinü almak için samimî tuvaletinizde mikrop öldiirücü tesir ve hassasile tanınmif SİYAH BİR BOYA istihsal etmektedir. Fiyatı çok ucuzdür. Ma'umat a'mak için, Beyoğlu'nda, Tü^el meydanında Metıo Hanında birinci ka'.a müracaat. (6262)« Sıcaktan Vikaye ediniz. Giyinerek kendinizi . Möstahzannı kullanınız. Pire ve tahtakurusu sari hsstaiıkTann nakil vasıtalandır. Bunlar bu muzadı caaffün mahluüi lle kat'iyyen tahrip edilebilir. Alâmeti farikamizı taşımıyan mümasil raüstahzarlan reddediniz. Fabrikatoru: Schuelke & Mâyr A. G. Hambourg Umum acentası S. JAKOEL Mahdumu, Istanbul (4045) SinireCarp (6248) Inanlı Aygır Deposu ve Inekhanesi Müdürlüğünden: Inanlı AygiT deposuna 40000 kilo ve inekhanesîne 50000 kilo yataklık sap ahnacağından ayrı ayrı alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 26 ağustos 933 cumartesi günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar dairesinde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tekirdağ Baytar Müdürlüğüne ve Muratlıda Inanlı Aygır Deposu Müdiriyetine müracaat etmelidirler. ltaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdiriyetinde bulunmaları. " (3640) NEVRO Doğum, kadın hastalıkları Birinci sınıf mütehassısı Kadiköy, Moda caddesi No. 100/64 AHMET MUKADDER Doktor • Operatör Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Hastanemize rauktazi 296 kalem eczayı tıbbiye, sargılık bez, pansumanhk tülbent bezi, 37 kalem lâboratuvar eczası, ve 28 kalem iâboratuvar malzemesi, bir kalemde olarak kapalı zarf usulile; 12 kalem ronrgen alâtı ve 10 kalem rontgen filim ve ilâcı keza bir kalemde olmak üzere kapalı zarfla 67 kalem kulak, göz, turku beyliye ve dişçi alâtı ve dişçi eczası alenî suretile 7 ağustos 933 tarihinden 27 agustos 933 pazar gününe kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mevaddı mezkurenin kâffesi takasa tâbidir. Taliplerin yabancı malların ithali hakkındaki kararname ahkâmına tevfikan hareket edilmek şartile yevmi mezkurda yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte saat on dörtte hastanede müteşekkil komisyona ve çartname ve Hstelermi görmek için de tstanbulda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada hastane idare memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (3967) Cildiye ve zühreviye tnütehassısı ^ ^ Inanlı Aygır Deposu ve Inekhanesi Müdürlüğünden: fnanlı Aygır deposu hayvanatı için alınacak 50000 kilo yulaf ve 50000 kilo kuru ot ayrı ayrı alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 20 ağustos 933 pazar günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyeti Dairesinde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdürlüğüne ve tnanhda Depo Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ttaya talip olanlar yevrai mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdiriyetine müracaat etmelidirler, (3639) I Babıali caddesi Meserret Oteli karşı I Isında No. 125. Sabahtan akşama kadar.l ^ Fıkarava pazaıtesi günleri meccanen 0 (6043) Memedeki çocuklara gıda BAHATTiN ŞEVKi | Dakik Dr. Ziya (5717) Sahip ve Batmvharriri Yunus Nadi Vmuml nesrtyatı idare eden Yan müdürü: Abidin Daver Matbâacutk ve Netrtyat teti . Tfirfc ÂHVMM tttgnbui.

Bu sayıdan diğer sayfalar: