5 Temmuz 1942 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

5 Temmuz 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tUMHURtYET Temmuz 1942 RADYO C Dngiiukfi Program 18,03 18,40 19,30 19,45 6,30 6,32 8,40 6,55 9,20 Program Müzik (PL) Haberler M ü z ü CP1.) Evin saati Sarayburnu KRİSTAL Kazinosunun Ankaradan getirttiği Tanburi Dünyada hava v e maazarasile eşi b u l u n m ı y a n İSTANBULUN P AR K P I N A R ü e CENNETİ D a n s orkes. Fasıl heyeti Haberler Serbest aamaı Kazinosunda • 12,30 12,33 12,45 13,00 33,30 Program Şarküar Haberler Şarkılar Orkestra J6.00 P r o g r a m • 19.55 Ş a n 20 15 K o n u ş m a 20.30 Şarkılar 21,00 K o n u ş m a 21.10 T e m s ü 21,30 Müzik ( P U 22.30 Haberler 22.45 K a p a n ı ş NEVZAD AKAY S A L Â H A D D İ N Kemanî N O B A R KRİSTALin MUAZZAM HER P A Z A R T E K Y A Y ve S A Z H E Y E T İ saat 1 5 1 9 a kadar biiyük fedakârlıklarla RADYO YILDIZ1 Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyatı Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere Fransızca neşriyat saatlerini bildirirler: Türkiye saati 9 : 45 10 : 60 11 15 00 11 00 15 15 15 PROGRAM Haberler > Haberlerin GÜNLER Sah ilâ Pazar Pazartesi Sah ilâ Pazar Pazartesi Hereün > Hereün > Hereün 9 BULMACA 3 1 2 8 3 4 5 6 7 S SAZ Kemençe Klarnet Udî Darbuka İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ OKUYUCU BAYANLAR HEYETİ Kanunî Kemanî Tanburî Ney : : : : ISMAIL HAYDAR İHSAN BÜRHAV S L Z A N YAKAR FAIDE YILDIZ M A H M T R E ŞENSES AYDA SÖNMEZ FAIKA T A N R I K U T Okuyucu B a y l a r : Aksarayh H. YAŞAR HAMİD DİKSES Radyo Merkezi VVRCA WNBI WRCA YTVBI WCBX WCRC WCBX YVCRC WLWO WÇW WCBX WCRC WCBX WCRC WLWO WCW WRUL WRUW WRCA WXBI YVBOS WRCA WNBI WBOS WLWO WCW WGEA WCBX WCRC WRl7Lı WRUW VTRUS WGEA WCBX WCRC WGEA WLWO WCW WCW WGEA VVRUl, WRUW WRUS Dalea uzunluea Kilosikl Metre 9,670 11,890 9.670 11390 15,270 17,830 15.270 17.830 15.250 15.850 15.270 17.830 15.270 17.830 15.250 15350 15.350 17.750 15.150 17.780 15.210 15.150 17.780 15.210 15.250 15350 15,330 15.270 17330 11.790 9.700 6.040 15.350 15.270 17,830 15.330 15.250 15.850 15350 15.330 11,790 9,700 6.040 15.250 15350 11.790 9,700 6.040 15.330 9.670 17.780 9,670 17.780 ]1 TPfl 4 6 6 1 K a r s Memleket Hastanesinin 942 yılı İhtivacı için almacak asgarî 200,000 ve azanıî 250,000 kilo odun. kapalı zarf usulile 20 g ü n müddetle eksiltmeye konulmuşrur. 1 2 İhalesi 13 7 942 pazartesi günü saat 14 te Kars H ü k u m e t Konağı içindeki Daimî Encümen odasında İcra kılmacaktır. f> 3 Tahmin bed^li 12.500 liradır. 4 Muvakkat teminatı 937 lira 50 k u r u s t u r . 5 Münakasa ç?rtnampsı Daimî Encümende görülebilir. , 6oidn sağa: 6 Taliblerin teklif meKtublannı m ü h ü r m u m i l e iyice kapatmıs olarak 13/7/ 1 Havlu satan. 2 Akrabadan. bit 942 günü saat 14 e k a d a r Daimî Encümen Rİyasetİne vermiş o l m a l a n v e edat. 3 Nota, bır erkek ısmı. 4 AlDostada v a k r buîa'al' eeciVme 7 er k a b u ! e^ilmez (7084) man, bir edat. 5 Anadoluda bir bolge, bir cins bez. 6 Sonradan düzelüp B UGÜN : BÜYUKDERE tneydana çıkarma, bir goz rengi. 7 • • • • a • • • 9 ALEKO ŞÜKRÜ Selânikli ABDİ Necdet GEZEN Tahlili Yer b u l m a k için lutfen erken tesrif ediniz. Konsmasyon 45 k u r u s t u r . 15 : 15 15 30 17 18 30 17 00 18 45 15 Kars Vilâyeti Daimî Encümeninden : • • • EVli bir genç bayan nasıl GÜZELLEŞTİ VE MESUT OLDU? 18 : 15 18 30 18 30 18 : 45 Haberler • Haberlerin Tahlili • » Haberler • Haberler > Haberlerin Tahlili » > Haberler • » Haberler 9 9 19 : 00 19 : 15 19 : 15 19 : 30 fcır emir, tersı 1862 metredir. 8 Çok pazla fıatı düsuk (iki kelime). 9 BırÖenbire farkedis (iki kelime). Yukandan aşağıya: 1 Binanın kısunlsnndan. 2 Getüşük, hâkım. 3 Sulu edebsiz, blr emfin tersi. 4 Tersl «ekzersis» tir, miliet. 5 Bir hayvan, hafif limon tadm|ia. 6 Meşrutiyet kahramanı Niyazi iBeyin memleketi, blr yemiş. 7 Hbise SBiken. 8 Çıft arzop (iki kelime). 9 tTersi cbir cins kaba kumaş nitubetU olur. Evvelkl bulmacanın halledilmiş şekH 1 1 2 8 4 b 6 2 3 4 5 6 7 8 9 BEYAZ PARK'ta C A Z ve Arkadaşlan S A Z HEYETİ Müzik ve Haberlerin Tahlili > 9 Hereün > Hereün > Hereün > Pazartesi ilâ Cumartesi » > 9 Pazartesi ilâ Cuma » > » 9 Pazartesi ilâ Cuma 9 9 31.02 25.23 31.02 25.23 19 6 16 8 19 6 163 19.7 18.9 19.6 16 8 19 6 163 19.7 18.9 19.5 16 9 19 8 163 19.72 193 163 19.72 19.7 18» 19 56 19.6 163 25.4 30.9 49.6 19 56 19.6 163 19.56 19.7 18.9 18.9 1956 25.4 30.9 49.6 19.7 18.9 25.4 30.9 49.6 19.56 31.02 163 31.02 163 ?" 4 30.9 49.6 163 19.58 19.7 18.» 31.02 163 1956 » 9 > 9 20 : 30 20 : 45 21 : 00 21 : 15 S A Z V A R Y E T E Bayan S E M I H A TAZE BALIKLAR. NEFİS YEMEKLER VE TABLDOT Haberler > Haberler m Hereün > Hergnn • 9 m 9 9 9 Doktor, Eczacı, Kemşire, Eczacı kalfası aranıyor Ereğfı Kömür Havzası Sağlık Teşkilâtı Komisyonu Reisliğinden: 1 7onguldakta Sağlık Teşkilâtı hastanesinde çalışmak üzere «300. lira ücretli bir kulak, boğaz. b u r u n mütehassısı, 2 Aynı serait ve ücretle b i r bakteriyolog mütehassısı ile b i r rontgen mütehasBisı, 3 Sağlık T . hastanesi için «100» lira ücretle b i r bashemşire ile «70» er lira ücretli «4» hemçire. 4 Sağlık teskilâü dispanserleri için «150» $er lira ücretli «5» eczacı 5 Keza teşkilât dispanserleri için 60 sar lira ücretli yetişken iki eczacı kalfası ahnacaktır. 6 Ücretler üzerine a v n c a fevkalâde zam eklenmektedir. Taliblerin 20 7 942 pazartesi giınüne k a d a r Zonguldakta Havıa Ba?hekimliğine m ü r a c a a t l e r i . (7230) 21 : 15 21 : 30 21 : 30 21 : 45 Haberlerin Tahlili > • » » Haberler 9 9 Pa^artesi ilâ 9 > 9 > Hersrün 9 9 Cumartesi » D Ü AİDİOİLİM AİBİA ülNla R A I B E ç ş zlü İTŞT1< t | R | A | S 1 L M|E M|E K L I NB B BİGİA ZİB S » 21 : 45 22 : 00 22 : 30 22 : 45 Haberlerin » Tahlili 9 Hereün Pazartesi ilâ > » Paıar Hereün . Pazar m 9 Cumartesi 9 • Bayan G... Ytlniz bir ı y evveline kadar cazibev« kıyınetsizdim " diytr. 22 : 45 23 : 00 r 25 yasmda l<Mm. eBtr'lce'mMa bı9 rakıVmaktan» korkmağa başiamış7 9 ZİM EİCİİ. L|E|R tım. . Sık sık dans salonlarma devam 23 : 00 23 : 15 Haberler 8 L İ B İ S İ V İ A I K I B B|A etmeŞi »ccröbe ettim. Fafcat hiç bir > erkeğin nazan dıkkatinl celbedemi23 : 15 23 : 30 Haberlerin 9 1İDİEİKİZİ1IKIE yordum Henuz evlenmiş benden genç > blr arkadaşım bana bır sır tevdi ettl: >3 : 15 23 : 30 Haberlerin «Brkeklerın takdır nazarlarını çeken taze, nermin r e açık bir cild ve şaya• m pcrestiş bir tendir Bu yenı ve şaİstanbul Borsasının 4/7/942 f i a t l a n Haberler yanı hayret güzellılt reçetesınt sen de !3 : 3» 23 : 45 Haberler Kapanış tecriıbe et» dedi şimdl zevcımi tlk 9 5,24 Londra 1 Sterlin nazarda takdir ettıği gcz kamaştıran 9 132,20 Nevyork 100 Dolar bir tazelıkteki genç ve nermin tenim 23 : 30 23 : 45 Muzik 30.365 Cene\Te 100 İsvıçre P r . olduğunu itiraf edıyor. H E R GÜ N > 12,9375 Yaptığım çudurtj M a d n d 100 Pezeta 17 d e n itibaren: 23 : 45 24 : 00 Haberlerin 31,16 «Her akşam, yatmazaan evrel Stokholm 100 İsveç K r . cild gıdası olan penbe renkteki ToESHAM VE TAHVİLÂT C U M A R T E S İ ve kalon Kremlni kullandım. TerkiblnAnadohı Demiryolu I ve I I 52,50 P A Z A R günleri de, bütun dunyada meşhur bir cild Anadolu Demiryolu <&60 30,50 mütehassısı tarafından keşf ve cild hüceyrelerinden istihraç edilmiş JuyD O K TOB metli bır unsur vardır Sız uyurken o, cildı besler ve guzelleştinr. Sabahlan da yağsız beyaz renkteki TokaCerrahpaşa Hastanesi lon Kremıni kullandım. BLrkaç gün DAHİLİYE MÜTEHASSIS1 zarîında cüdlm, kadlfe gtbi yumuşak, K A P L I C A L A R I N A 1 Eksiltmeye k o n u l a n i s : giü yaprağı gibl taze ve nermin blr Yemeklerini kendileri temin edenI Ankara caddesi No. 15 Tel: 20189 Karacabey M. K. Paşa yolunun 19 + 000 20 + 000 v e M. K. Paşa hal aldı, açık mesamelerim sıkJaştı ler gelebilir. İkamet ücreti 3 liraBahkesir h u d u d u volunnn 0 + 000 18 + 000 kilometreleri arasmın tesvıyei dır. (Banvo d a h ü d i r ) . Ailelerile Zayı Gorele Askerlık şubesmden türabiye v e blokajlı şose ınşaaü olup 200461 lira 40 k u r u ş keşif bedelile ve ve siyah noktalarla gayri saf raaddeler kayboldu.> gelenlere 2 5 liradır. eldığım terhis tezkeremle nufus kâğı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Erkekler SİZİ cazlp ve sehhaı dımı kaybettim. Yenüerini çıkaracagun2 Eksiltme 15 '7 '942 çarsamba günü saat 16 da Bursa Nafıa M ü d ü r l ü ğ ü b l buluyorlar mı? Altsl taktirde hedan zayılenn h ü k m ü yoktur. nasında müteşekkil Nafıa Eksiltme v e İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır^ men bugünden cüd gıdası olan To326 doğumlu Mehmed oglu 3 Bu ise s i d b a y m d î r h k İsleri genel şartnamesi, şose v e köpruler fennî kalon Kreminl kullanarak letafetlı İ b r a h i m Mutlu şartnamesi. hususî şartname v e eksiltme sartnamesi, ocaklar grafiği, keşif c e d nlzl arttırınız ve teninize hayat ve \eli, silsilei fiat cedveli, mukavele projesi Nafıa dairesinde isteklilere gösteri taravet veriniz. Tokalon kremlerlni. £i SÜNNET DÜĞÜNLERİNR ^ lecektir. AYBERK cild İçin besleyici hıç btr unsuru lh4 Eksiltmeye girmek için isteklilerin 11273 lira 07 k u r u ş m u v a k k a t t e Uva etmiyen âdi guaeilık kremleri Ue Haydarpaşa N ü m n n e hastanesi minat vermeleri. Ticaret Oaasma kavıdlı olduğuna dair vesika ibraz etmeleri, kanştırmayınız. goz mütehassısı bu isi başar^bilecek ehliyerte v e iktidarda b u l u n d u k l a r ı n a dair İhale gününden tstanbui Belediyesi karsısmda üç gün evvel V'iâyet m a k e m m a m ü r a c a a t l e u s u l ü dairesinde a l a c a k l a n ehliyet I Hayalî MAHMUD AKÇAY Tel: 23212 vesikası göstermeleri v e üçüncü maddede yazılı evrakı o k u y u p k a b u l ettiklerine • Adres: Aksaray Cd. Bakkaı Ömer dair imza etmeleri velhas>l 2490 sayılı k a n u n u n h ü k ü m l e r i dairesinde hazırlı• • • i Halil. Telefon: 22443 y a c a k l a n teklif zarflanm 15 7 '942 günü saat 15 t e Nafıa M ü d ü r l ü ğ ü binasında İ L A N teşekkül eden Komisyon Eeisliğine vermeleri lâzımdır. No. 84 Postalarda v u k u b u h c a k gecikmeler k a b u l edilmez. (6916) Tayin edilen f l a t t a n y u k a n buz satGALATA . VOYVODA CADDESİNDE ınağa teşebbiisten m a z n u n Erenköy S a h 1 Devlet D e m i r y o l l a n İstasyon smıfında İstihdam edilmek üze»e m ü s a b a k a i l e rayıcedid mahallesi 161 n u m a r a l ı evde orta m e k t e b m e z u n l a n n d a n hareket m e m u r namzedi alınacaktır. duvarcı Âşir oglu Sadeddin Altunpullu. 2 Müsabakada k a z a n a n l a r s 60 lira ücret verilecektir. Üsküdar mfllî k o r u n m a mahkemesinin aramvor. Taliblerin CDepo) rumuzile İstanbul 176 posta kntusuna yazmalan. S Müsabaka .mtihanı 18'7/942 cumartesi günü saat 14 t e Haydarpaşa. Ankara, 18 '6 '942 t a r i h ve 143/116 sayılı kararile Balıkesir, Kayserİ. Malarya, Adana. Afyon, Izmir. Sirkeci, E r z u r u m v e Eskielli lira ağır p a r a ve 15 g ü n kahvesinin şehir İşletme merkezlermde. S ı v a s ' C e r atölyesinde yapılacaktır. M ü r a c a a t l e r kapatılması ve bu müddet ticaretten b u işlermeler v e Atölve M ü d ü r l ü ğ ü v e İstasyon Şefliklerince k a b u l o l u n u r . menedilmesi cezalarile m a h k u m edilKampa çıkacak talebenin 6 temmuz pazartesi günü saat 9 da Üniversite rniştir. bahçesinde hazır bulunmalan. (7267) 4 Müsabakaya istirak şeraiti şunlardır: 1 T ü r k oimak 2 Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 3 18 yasını bitirmiş ve 30 u geçmemiş olmak «30 yas dah.il» 4 Askerüâini yapmış veya askerliğini yapmasma e n az bir sene zaman k a l • Evinde hocasi2 biçH dikiş öğrenKapalı zarfla eksiltmesi ilân olunan Yalova iskelesinin betonarme olarak mış olmak <emsaıleri silâh a l t m d a b u l u n a n veva celbe tabi olanlardan mek istiyenleı lçın yanlmıştır Üç temdidı inşaatma talib çıkmadığmdan pazarlık suretivle eksiltmesi 11 t e m tahsil veya sıhhî sebeblerle ertesi seneye bırakılanlar işt.rak edemezler.» tatabdan ibarettir. Üçü birden 5 muz 1942 cuma saat o n beste Tophanede İdare merkezinde Alım Satım K o 5 Askerliğini vapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar aynı derecede kazananlara liradır. Bedeli Beşiktaş Dibek somisyonunda yapılacaktır. B u ise a i d evrak komisyonda hergün görülebilir. tercih ed.lecektir. kak No. 1/2 d e Ş ü k r ü Canal a d İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte k a n u n u n tarif ettigı esaslar v e 4953.75 6 İdare d o k t o r l a n tarafından yapılacak m u a y e n e d e sıhhî d u r u m l a r ı demirresine gönderildiğinde taahhüdlü lira kat'î teminat v e (25) bin liralık b u gibi insaat y a p t ı k l a n n a dair vesaik vol işlerinde va^İfe görmeğe elverişli b u l u n m a k . posta ile derhal gonderilir Ayrıca :1e komisvona se'meleri. (7218) 5 Müracaat istidalarma boğlanacak vesikalar şunlardır: İstanbulda İnkılâb, A n k a r a d a Akba Nüfus cüzdanı, diplonıa veya tasdikname. askerlik vesikası v e askerlik y o k Kitabevlermde satJİır. lamaları» polisten tasdikli İyi h u y kâğıdı. çiçek aşısı kâğıdı <evli ise evlenme D İ Z E L M O T Ö R Ü Ç A L I Ş T I R M A K İ Ç İ N • Dİİ Cüzdanı» altı aded vesikalık fotoeraf. 6 Daha fazla m a l u m a t almak istivenler İşletme M ü d ü r l ü k l e r i n e veya İstasyon Bir Türk bayan aranıyor Şefliklerine bizzat m ü r a c a a t etmelidirler. Meslek sahibi yalnız bir bayın ev işBEYOĞLÜ BELER OTELİNE MÜRACAAT. 7 İ s t i d a l a r en son 14 7 942 günü saat 12 ve k a d a r kabu] olunur. «4759» (7032) lerine bakacak ve seyahatinde refakat edebileoek kırk y a ş l a r m a k a d a r çocuksuz bir Türk bayan aranıyor. Arzu edenlerin Şışll posta kutusu No. 15 e muvazzah adresini bildiren m e k t u b ve bir foŞAHMERDAN, MARTO PERFORATÖR. KAZMA. KÜREK, toğraflarile müracaatleri. TOKMAK, B Ü J İ MEVCUDDUR. Belediye Y a r İslen kaleminde 60 lira aylık ücretli b i r kâtiblikle 60 lira K a r a k ö y P a l a s altmcı k a t 1516 n u m a r a v a müracaat Telefon 40594 aylık ücretli Tahsİl Şubes: Şefliği v e 40 lira aylık ücretli Evlenme İşleri m e m u r l u ğ u açıkUf Memurin k ı r u n u r u n 4 ü n c ü maddesinde eösterilen şartları haiz olan i s BalıkJı Hastanesi Dahilive Mütetpkli'erin vesıkalarile bırlıkte müracaatleri ılân olunur. (7081) B a h k h a n e müzayedesinde satılan balıkların yıkanması İçin h e r g ü n S a hassısı. H e r gün saat 15 ten sonra r a y b u r n u açıklarmdan tenıiz deniz s u \ u nakliyesi İhale tarihmden İtibaren 31 Beyoğlu Ağacamü, Sakızağacı mayıs 943 tarihine kadarki m ü d d e t için ihale edilmek üzere 15 g ü n m ü d d e t l e caddesi Çöp^ükceşme sokak No. 13 I Cl • rçık eksiltmeye çıkarılmıştır. Telefon: 42468 1 10,000 kilo zeytinyağı (yemeklik ekstra ekstra) pazarlık usulile satın 1 Bir aylık sabık ve m u h a m m e n bedel 80 liradır. Sohib ve Baçmuharrtri: YUNUS NAÜI alınacaktır. 2 M u v a k k a t teminat 63 liradır. 3 İhale 17 t e m m u z 942 cuma günü saat 14 t e İstanbul Av Vergileri ü m u m t nefriyaU idare eden Yaz\ İşleri 2 Kısmî teslimat da k a b u l o l u n u r . 3 Muvakkat teminat m a k t u a n 900 liradır. Müdüriyetinde m ü t e ş e k k i : Komisyonda icra kılınacaktır. Müdürü: HİKMET MtTNİF ÜLGEN 4 Pazarlık 13 7,942 pazartesi günü saat 10 da Metro hanının 5 inci katında Taliblerin şartnamcyi görmek üzere h e r g gün v e açık eksiltmeye istirak yapılacaktır, (7209) :tmek üzere ihale günü Komisyona müracaatleri İlân olunur. (7142) Çumhunyet c A|t E N IİK •B m m » » Haberler > Haberlerin Tahlili 9 9 9 9 Hereün a Pazar 9 9 9 nxwo wcw \VRUL WRUW WRÜS WGEA VVRCA WNBI VVTICA WNBI Cumartesi » » WRUW WRUS WCDA WGEA WLWO •,\RCA WVBI WGEA Hereün Tahlili > Tahlili • Hereün > Pazartesi ilâ » • 9 • Hereün Herefin 9 SARIYER BORSA Canh Balik Lokantast AÇILMISTIR. ORKESTRA MATİNE 9 TahliE Sah ve Persembe 9 > Hereün wc\y 9.70» 6,040 17330 19530 15.250 15,850 9.670 17.780 15.330 DANSAN ( Bu listeyi lutfen kesip saklayınız ) Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğünden: Kemal Saracoğlu Bursa Vilâyeti Nafıa Niidürlüğünden: ARMUDLU NURi FEHMi Göz Hekimi Devlet Demiryollan h a r e k e t servisinde m ü n h a l b u l u n a n müfettis muavinliklerine yapılacak müsabaka İmtıhanile yüksek tahsil mezunları alınacaktır. Müsabaka imtihanı A n k a r a d a 25 temmuz 942 <cumartesi» günü saat 14 t e yapılacaktır. Müsabakaya s i r m e k için: 1 35 vaşını peçmiş olmamak. 2 T ü r k olmak. 3 Ecnebi ile evli olmamak. 4 i d a r e hekimlerince hizmete elverişîi olduğu tasdik edilmiş b u l u n m a k . 5 Fiilî askerlik bizmetini yapmış olmak v e ihtiyatlık celbile ilgisi b u l u n m a m a k . 6 Hüsnühalini polisten tasdikli vesika ile tevsik etmek sarttır. 7 F a z l a tafsilât almak istiyenler İşletme M ü d ü r l ü k l e r i n e m ü r a c a a t ederek öğrenebilirler. Talibler vesıkalarile 20 t e m m u z 942 «pazartesi» günü akşamına k a d a r aaatakalarındaki İşletme M ü d ü r l ü k l e r i n e m ü r a c a a t etmeleri ilân o l u n u r . «4760» (7033) I Karagöz Devlet Demiryollan işletme II. M. den: MEMUR ALINACAK m DİNAMİN KUVVET ŞURUBU PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR. DEPOLARrVDA BÜTÜN ECZANE VE ECZA BÜLUNTR. YAZIHANE, DEPO, DÜKKAN Rektörlüğünden: Üniversite Emniyet Umum Müdürlüğünden: Zabıta m e m u r l a n içm azı 3250. çoğu 3750 aded k a p u t 20/7/942 tarihine musadif pazartesi günü saa* 15 te kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Beher aded ne 2400 k u r u ş fiat tahmin edilen k a p u t l a r ı n n ü m u n e v e şartnamesini görmek istiyenlerin U m u m M ü d ü r l ü k jSatınalma Komisyonuna m ü racaatleri. Münakasaya girecek!erin 6750 liralık m u v a k k a t teminat m a k b u z u veya b a n k a mektubile beraber 2490 sayılı k a n u n u n 4 ü n c ü maddesinde yazılı b e l gelerle birlikte zarflarım münakasa günü saat 14 e k a d a r Komisyona v e r 4916» " (7263) Biçki dersleri. | Devlet Denizyolları işletme U. M. ilânları | SÜLIYEN LİTOPON müracaat Telefon: 43073 Makinist Aranıyor 1 Vernikli Boyalar Gelmlştir Galatada Kürekciler 17 numaraya tstanbui Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara Ellerinde 941 v e daha evvelki seneler m a h s u l ü susam, keten t o h u m u . a y çiceği tohumu, araşit ve kendir t o h u m l a n bulunanlar, çuvalladıkları ve fındık çnvallarmda olduğu gibı usulü veçhile dikip k u r ş u n l a r ı n ı t a k t ı k l a n m a r . a r m ı n cins. evsaf ve mıktarile b u l u n d u k l a n mahalleri a y n a y n bildiren birar b e y a n name ile İHRACAT BAŞKONTROLÖRLÜĞÜNE m ü r a c a a t l e EN G E Ç 15/7/942 tarihine k a d a r muayenelerini v a p t ı r d ı k l a n v e m ü h ü r l e t t i r d i k l e r i takdirde b u mallar 942 ve 943 sencsı jndhsulü yağU t o h u m l a r m tabi tutulacağı ihraç frj'atı rejimine mütealıik 56 No lı sirküler a h k â m m d a n istisna edilecektır. N O T : Daha fazla İzahat ve b e y a n n a m e formülleri Sirkecide Liman h a n ı r d a İHRACAT BAŞKONTROLÖRLÜĞÜVDEN alınabilir C6997) Şef, Kâtip Almacak Çanakkale Belediye Reisliğinden: Yol Müteahhidlerînin Nazarı Dikkatine: Or. İbrahim Dsnker* I İstanbul Def terdarhğından: İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: Bir Muhasebeci Aranıyor Anadoluda b i r insaat şirketinde çalışmak üzere tecrübeli v e şantiyelerde çalışmış bir muhasebeciye ihtiyac vardır. Talib olanların h e r g ü n l saat 17 den sonra Galata B ü y ü k T ü n e l hanında 6 n u m a r a y a m ü r a c a a t l e r i .

Bu sayıdan diğer sayfalar: