26 Eylül 1942 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

26 Eylül 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 26 EylÛl 1942 RADYO C Bugünkü Program • Program Şarkılar (Pİ.) Haberler Bando ' 21.45 K o n u ş m a Spor 22,00 S a l o n orkes. Temsil j 22,30 H a b e r l e r • ' 22,45 K a p a r u ş 18.00 Program 13,30 13,33 13,45 14,00 14,30 14,40 P r o g r a m 7,30 J i m n a s î ü .7,32 Haberler ,7,40 M ü z ı k (Pi.) 7,55 J •• Bir pamuklu ™ MENSUCAT Fabrikası Makinist arıyor Desenden anhyan ve askerlikle alâkası olmlyan tercih edilir. Müracaat: Yazl ile İstanbul posta kutusu 618 Türk Bayanları Bicki Dikiş * 18,03 D a n s orkes. 18,45 Ç o c u k k u l ü b ü 19,30 H a b e r l e r 19,45 K o n u ş m a 20,15 R a d . G a a e t e s i 20,45 Şarkılar 21,00 K o n u ş m a 21,15 İstekler TERAKKİ YURDU Biçki ve dikişi hiç bilmiyenlere 9, bilenlere 6 ve dikişi bilip makastar olmak istiyenlere 3 ayda bütün inceiik ve teferrüatile esaslı surerte öğretir. Tasdikli diploma verir. Talebe kaydma başlanmlştlr. Cumartesi ve pazardan maada saat 9 12 ve ^4 17 ye kadar hergün müracaat olunur. Beyoğlu Altlnbakkal Babil caddesi No. 63 Baş, diş, nezle, grip, romatizma Nevralji? Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. Icabında günde 3 kaşe alınabüir. Belediye Sular tdaresinden: İdaremizde açılmlş ve açılacak yerlerde çallştırllmak üzere müsabaka ile memur ahnacaktlr. Müsabaka imtihanlnda kazananlar sıra ile memuriyete tayin edileceklerdir. İmtihan 2 10 942 cuma günü saat 9,30 da yapllacağından i.teklilerin şartları öğrenmek ve adlarmı kaydettirmek üzere en geç birinciteşrin 942 perşembe günü akşamlna kadar Muamelât Dairesi Şefliğirıe müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (116) Z o n g u l d a k asliye h u k u k m a h k e m e sinden: 942,260 Z o n g u l d a k t a 1 0t e m m u z mahallesinde m u k i m Muzaffer çocukları R u k i z a n v e T u r h a n , anaları Dürriye tarafından b u ç o c u k l a n n b a b a l a n Rodoslu Muzaffer aleyhine açılan nez'i velâyet davasının cari m u h a k e m e s i n d e evvelce Çatalağzı elektrik santralı şantiyesi m u h a s e b e m e m u r l u ğ u n d a b u l u n m u ş olup bilâhara Merstade Y e n i s i n e m a d a m u h a s e b e m e m u r l u ğ u vazifesini alan m ü d d e a a l e y h Rodoslu Muzafferin d a h a sonra tegayyüb ederek i k a m e t g â h m m m e ç h u l kaldığı tahkikattan anlaşılmış v e davetiyen i n k e n d i s i n e 1 5 g ü nm ü d d e t l e ilânen tebliğine m a h k e m e c e karar verilmiş v e m u h a k e m e s i d e2 1 / 1 0 > 9 4 2 t a r i h i n d e s a at 1 0a bırakılmış olmakla m u m a i l e y h m e z k u r g ü nv e s a a t t e m a h k e m e y e gelm e d i g i v e y a b i rv e k i l g ö n d e r m e d i ğ i v e bir itirazda b u l u n m a d l ğ ı takdirde h a k k ı n d a gi5ab k a r a n verileceği davetiyenin tebliği m a k a m m a k a i m o l m a k üzere ilân olunur. BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 B V 1 2 3 t 6 6 1 « 3 9 • • • • • • • • • • • • BLAUPUNKT RADYOLARI 1943 MODELLERİNİ DİNLEYİNİZ if/JAD SEBVEH Y. MÛHENDIS GALA7A RA8AK0Y PALAS GOZ TÂBIBI Dr. Nazmi Aziz Selcen Hascki Hastanesl göz mntebassısı Hergün saat 15 ten 18 e kadar Beyazıdda Çarşıkapıda Tramvay duragı karşısında 99 numaralı muayenehanesinde hastalannı kabul eder. Soldan saga: 1 Zamanımızın meşhur âlimlerinden. 2 Luc gölüne akan bir nehir. 3 Dünya üzerindeki büyük su parçalanndan. 4 Üzüm kütüğü, ismin tersi. 5 İşaret afatı, durgun. 6 Bir erkek isni, ölülerden dirilere kalır. 7 Tereddüdlü tevakkuf etme. 8 Gazeteler (cemi). 9 Şaki, bir edat. Yukarıdan aşağıya: 1 Asyadaki küçük hükumetlerden birinin merkezi. 2 Bir emir, fazla koyu degü. 3 Tersi Fransada bir nehiröir, tersi ilerinin aksidir. 4 Av, bir lrk. 5 Afzm duyduğu zevk, tersi ccereyan etme> dir. 6 Yeniligin düşmanı. 7 Elbisenin kolunun ucu. 7 İnsanı aevkeden kuvvet. 8 Tersi manevl değildir. 9 Üye, btr hastalık. Evvelkl bnlmacamn halledilmlş çekll 1 2 3 4 8 6 Yabancı Memleketlere Talebe Gönderilecek İkttsad Vekâletinden: Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya yüksek mühendisi yetiştirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kâğıd ihhsası yaptınlmak üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 erkek talebe gönderilecektir. 1) Müsabaka imtihanına gireceklerin aşağıdaki şartlan haiz olmalan lâzımdır: a) Türkiye Cumhurîyeti vatandaşl ve TUrk ırkından bulunmak. b) 17 yaşını bitirmis. 25 yasını geçmemiş olmak, c) İyi hal ve ahlâk sahibi olmak (19411942 ders yılında mekteb müdavimi olmıyanlar doğruluk kâğıdı ibraz edeceklerdir). d) Bulasıcı hastalıklarla malul olmamak. sıhhati tam olmak. bünyesi tnühendislik yapmağa ve madene tefrik edilecekler için ocaklarda çallşmağa müsaid bulunmak. e) Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derecede tahsil gördüğü Maarif Vekilliğince tasdik edilmek. 2) Birinci maddede yazılı evsafı haiz olan taliblerin Ankarada M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğüne ve tstanbulda Sümer Bank tstanbul şubesine bir istida ile 21/10/1942 aksamına kadar müracaat etmls olmalan lâzımdır. tstidada yukanda yazılı tahsil kollanndan hangisinin takib edilmek istenildiği tasrih edilecektir. 3) İstidaya aşağıda yazılı vesaik bağlanacak^a) b) c) d) N ü f u s M e k t e İyi ha 4 ade hüviyet cüzdanı v e y a sureti, b diploması veya vesikası, l kâğıdı d 6 X 9e b ' a d ı n d a fotograf. f f P1CKUP RADYO GRAMOFONLARINIZIN İĞNESİDİR NIHAT ISIK O ISTANB UL c P.K . 346 îdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOĞUKLUĞU. idrar zorluğu, mesane ve prostat iltihabı, sıstit ve koli sıstitlere, böbrek rahatsızlıklaruıa karşı en mükemmel bir ilâc BElSAMİTOL'dur. BELSAMITOL kullananlar yukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtuluriar. Bütün Eczane ve Ecza depoıanndan arayınız. BELSAMITOL ı K|U|R|N|A KİIİZ! 2 ü|ç•İUİR • A R|A! s Ç|AK|S I K • zliı « Ü|K|N|Ü ç • ŞIHID *'K|S I F •is A F|B • :S|A|Z • |B|A RltlD •» [oiv|« K|O|K A|N|A 8 P|A|N OİRİAİMİAİB « AİRİA FİAİTİBİLİÎ z 7 8 9 Daday asliye hukuk hâkimliğinden: 942/185 D a d a y l n B u d a k l l kariyesinden A l iŞengül k a n s l E m i n e Ş e n g ü l taraftna: K o c a n ı z A l iŞ e n g ü l t a r a f ı n d a n aleyhinize açılan b o ş a n m a d a v a s l n d a n d o l a y ı n a m l nlza çıkarllan davetiye varakası k ö y d e olmadlğınlz v e İkametgâhlnlz m e ç h u l b u l u n d u ğ u beyanile bilâtebliğ iade edilmesi hasebile m a h k e m e c e davetiyenin h u k u k usulü m u h a k e m e l e r i k a n u n u n u n 1 4 1v e m ü t e a k l b maddeleri h ü k m ü n e t e v f i k a n i l â n a n t e b l i ğ i n e k a r a r v e r i l m i ş v e d u r u ş m a 1 91 0' 9 4 2 p a z a r t e s i g ü n ü saat 9 a talik kıllnmış o l d u ğ u n d a n m e z k u r günde m a h k e m e d e hazlr b u l u n m a nlz v e y a b i rvekil g ö n d e r m e n i z v e hazlr b u l u n m a d ı ğ l n ı z v e y a vekil göndermediğiniz takdirde hakklnızda m e z k u r k a n u n u n 3 9 8 İncİ maddesinin tatbik edleceği ilân olunur. ( 1 1 3 ) BORSA tstanbul Borsasının L o N e C e M a S t n w n d o d r a Y o r k e v r e r i d c k h o l m fiatlan K a p a n ı ş 1 Sterlin 5 , 2 2 1 0 0D o l a r 230,70 100 İsviçre Fr. 30.20 1 0 0P e z e t a 1 2 ^ 8 9 1 0 0İsveç K r . 3 1 , 1 6 v e T A H V İ L A T 22.50 25/9/912 ÇIFTLIK SÂHIBLERININ VE MÜTEAHHİDLEBİN KAZARI DİKKATİNE: salibi bütün dünyaya yapılmış olan denenmiş ilaçlar için bir'garanti işaretidir. »daveft* ilâçlarını bütün dünya doktorları hastalarına vermekte ve bu ilâçlar milyonlarca insan tarafından katîbir emniyeı ve itimatla kullanılmsktadır.,. 4) İmtihan 26/10/1942 tarihinde Ankarada M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğünde ve tstanbulda Sümer Bank İstanbul şubesinde yapılacaktır. 5) tmtihana girmek sartlarım haiz olup vesaikı tam olarak vermiş bulunanlann 23/10/1942 tarihinde sıhhî muayeneleri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankarada M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğünde ve tstanbulda Sümer Bank tstanbul şubesinde bulunmalan şarttır. 6) tmtihan aşağıda yazılı derslerden yapılacaktır: a) b) c) d) e) f) g) Cebir, Geometri, Aritmetik. Trigonometri, Fizik, KimyaEcnebi dil (bilgilerine göre: franslzca. almanca, ingilizce). E S H A M Türk Maarif Cemiyeti tstanbul Kadirga Erkek Talebe Yurdu Müdürlüğünden: Bir çift beygirle çallşlr 12 saatte 200 balya ot ve saman çıkarır ve müteahhidlerce tanınmlş İyl bir atelye mamulâtl sağlam, temiz ve kullanışlı balya makineleri yaplllr. İstiyenlerin aşağldaki adrese müracaatleri. Bursa, Baklrcılarcarşısı No. 36, Telefon: 333. Kazancl HALİL ERMİ Y u r d u m u z b k a b u l ü n e baş^mlştı talebesinin d e v a m m a a d a h e r g i i n sp.at ilân olunur. Fazla etmelidirler. usene vemekli v e yatıll olarak açılmlş v e talebe k a y ı d v e r Y u r d a vazllmak İ s t e y e n o r t a , lise v ey ü k s e k okullar etmekte olduklarl okullarln vesikalarile birlikte p a z a r d a n 9 1 2 . 1 4 1 7 d eY u r d M ü d ü r l u ğ ü n e m ü r a c a a t l e r i l ü z u m u m a l u m a t a l m a k istiyenler Y u r d M ü d ü r l u ğ ü n e m ü r a c a a t «8276» (10403) %1,5 1933 T U r k B o r c u T r a n ş 1 î k r a m i y e l i 7c 5 1 9 3 8 1 9 , 9 0 İ k r a m i y e l i % 5E r g a n i B .B .C . 2 2 , 1 5 f Kemal Saracoğlu DORIOB Silifke asliye hukuk hâkimliğinden: Esas: 2 6 5 Silifkenln Klzllsalı k ö y ü n d e n S ü l e y m a n oğlu Abdil Acer tarafından k a rlsı İ s t a n b u l H a s e k i hastanesi 1 1 İnci k o ğ u ş t a h a s t a b a k l c ı O s m a n klzl F a t m a A c e r aleyhine İ k a m e o l u n a n b o ş a n m a d a v a s l n a a i dm ü d d e a a l e y h e tebliğ edilm e k üzere gönderilen dava arzuhali sureti v e davetiye m e z b u r e F a t m a hastan e d e n adres b l r a k m a d a n çıkmlş olduğu şerhile bilâtebliğ iade edilmiş v e b u itibarla İkametgâhı m e ç h u l b u l u n m u ş o l d u ğ u n d a n m a h k e m e c e davetivenin İlân e n t e b l i ğ i n e v e d u r u ş m a n m 1 61 0' 9 4 2 c u m a g ü n ü s a a t 9 3 0a t a l i k l n a karar verilmiş o l d u ğ u n d a n esasa o n g ü n İçinde cevab vermediği v em e z k u r g ü n v e saatte m a h k e m e d e bizzat b u l u n m a d l ğ ı v e y a b i rvekil göndermediği takdirde glyabında m u h a k e m e y e bakllacağı dava arzuhali suretile d a v e t n a m e n i n tebliği m a k a m l n a k a i m o l m a k üzere ilânen tebliğ olunur. ( 1 1 4 ) M Î R U O S M A N İ Y E C A D D E S İ N D E H U S U S İ Cerrahpaşa Hastanesl DAHİLİYE MÜTEHASSISI I Ankara caddesi No. 15. Tel: 20189 3 ayda BiçkiDikiş . Tesis tarlhi: 1930. M ü d i r e s İ : Eleni Ç O R B A C I O G L U . E ns o nv e k o l a y b i r u s u l l e F r a n s l z l ü k s m e t o d l a a zb i l e n b a y a n l a r a ü ça y d a , h i ç b i l m i y e n b a y a n l a r a dltı a y d a biçki v e dikiş öğretilir. B a y a n l a r a tayyör, tuvalet, r o b h i ç D r o v a s ı z l a p o n e v e r e g l a n v e e n s o nm o d e l l e r i n m e t o d üzere sekilleri öğretilir. E r k e k k o s t ü m ü . reğlan, pardesü. pijama. b e y a z çamaşlr, dersleri bayanlara verilir. Y u r d d a n çıkanlara K ü l t ü r Bakanlığlndan tasdikli ş e h a d e t n a m e verilir. 1905 senesindenberi şimdiye k a d a r yetlştirdiği s a n ' a t k â r l a r h e r tgrafta t a k d i r v etahsinle k a r ş l l a n m l ş v eb i rç o ğ u m a k a s tar obnağg v evurd a v m a ğ a muvaffak oîmuşlardlr. Y e n i devre kavdı başladı. K a y l d g ü n l e n : Pazariesİ, p e r ş e m b e , cumartesidir. Derslere birinci• teşrirde başîan?aktır. Adres: K u m k a p l K a d i r g a caddesi N o . 9 3 . • 4750 liraya acele satılık ev Sultanahmedde Üçler mahallesinde San'a^ okulu sokagında Mehmedpa§a yotaışunda 30 numaralı Marmara deniidne nazır dört odalı ve teferrüatını havi kârgir ev acele satılıktır. Taliblerin yanındaki 12 numaraya müracaatleri. DOKIOE 7) tmtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı tahsil kollanna aynlacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyetinin salâhiyeti dahüinde olup bu tefrik taliblerin istedikleri koîlar da mümkün mertebe nazan itibara alınmak suretile imtihanda gösterecekleri muvaffakıyete ve sıhhî mua> enelerinin verdiği neticeye göre yapılacaktır. Heyetin vereceği karan kabul etmiyenler gönderilmiyecektir. 8) Maden mühendisliği için tefrik edilenler tahsillerini M. T. A. Enstitüsü nezareti altında yapacaklardır. Bunlar: a) E c n e b i m e m l e k e t e g ö n d e r i l m e d e n ev\ el Z o n ç ı ı l d a k m a d e n o c a k l a r ı d a h i l i n d e e n a z9 a yç a l ı s t ı r ı l a c a k v e y e v m i y e 1 5 0k u r u s alacaklardır. T a l e b e &ksam!ari y a b a n c ı d i l dersi e ö r e c e k v e9 a y ı n h i t a m ı n d a a m e l î c a l ı s m a d a n i y in o ta l a n l a r y a b a n c ı d ü d e n i m t i h a n a t a h i tutulacak ve ehliyct gösterenler y ü k s e k tahsil için yabancı memleketlere gönderilscektir. Staj Hevresinde talehe kazancı i l e geçinecek. dilediği yerde i k a m e t edebilecek v e a n c a k fevkalâde istidatları görülen v e fakir olduklarl a n l a s ı l a n l a r a a y r ı c a h e r a vo nl i r a y a k a d a r n a k d î y a r d ı m yapı'acaktlr. ^ t a j d a v elisanda mu^afCak olamıyanlar arzu ettikleri takdirde yatıll ve parasız olan Z<mguld?k M a d e n Teknisven mektebinin ikinci sınlflna imtihan^ız alınarak aynı ders senesi s o n n n d a ikinci v e ü ç ü n c ü sinıflarin imrihanlarını hirden verip d ö r d ü n c ü sınıfa terfi edebilecekler v e b u s m ı f ı d a i k m a l i l e« M a d e n T e k n i s y e n i » u n v a n i l e m e k t e b d c n m e z u n olanlar. D e v l e t b a r e m i n d e 3 0lira aslî m a a s l a i s e alınabileceklerdir. r Bursa Askerî hastanesl GÖZ MÜTEHASSISI Hastalarlnı hergün saat 15,30 dan 19,30 a kadar kabul etmeğe başlamiştır. Muayenehane: Bursa Atatürk caddesi No. 119. Nazaffer Sander KİRALIK EV * Osmanbey Rumeli caddesinde konforlu 10 odalı, muşambalı ev kirallkür. Tel: 80388 e müracaat. Kırklareli sulh hukuk hâkimliğinden Kırklareli P. T. T. idaresi tarafından Bergama İnkılâb mahallesinde muktm Kırklareli eski P. T. T. müvezzii Mehmed oğlu Necati Adalıoğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: D a v a h Necati Adafcoğluna gönderilen davetiye gösterilen yerde o l m a d ı ğ m d a n i a d e e d . l m i ş v em ü d d e i vekili d e k e n d i sine U â n e n tebligat ifasını istemiş o l d u ğ u n d a n m a h k e m e c e verilen karar d a iresinde ismi geçen Necati Adalıoğluna C u m h u r i y e t gazetesinde ilânen tebliga yapılmasına v e d u r u ş m a n m 6'10/942 s a a t 1 0a b ı r a k ı l m a s m a k a r a r verilmiştir. K e y f i y e t d a v e t i y e tebliği m a k a m m a k a i m olmak üzere ilân olunur. (5408) Sahtb v e BasmuharriH: Y U N L ' S N A D V m u m i n e ş n y a t i idare edert Yazı Işlem M ü d ü r ü : H İ K M E T M Ü N İ F Ü I . G E N C u m h u r i y e l M a t b a a n ( b) 1 K e p i r t e p e K ö yE n s t ı t ü s ü s u t e s i s a t l i ç i n 2 , 5 p a r m a k d e m i r b o r u d a n 1 5 0 0 Türkçe Franslzca öğretim Yuvada yenilik. H e r g ü n saat 9 1 7 araslnda m e t r e v e 2 . 5p a r m a k d e v e b o y n u n d a n 8 a d e d i l e 2 , 5p a r m a k Fentil'den kayld yapılır. Mekteb 21 eylulde açılmıştlr. 4 a d e d 3 8 0 3 s a y l l i k a n u n u n 2 2n c im a d d e s i n e g ö r e m u b a y a a edilecektir. 2 B u m a İ B e m e L ü l e b u r g a z K e p i r t e p e K ö yE n s t i t ü s ü n d e teslim a l ı n a c a k v e c) bedeli Lüleburgaz Maliyesinden tesviye edilecektir. 3 K a n u n î verailerle p u l m a s r a f l a n v e nakliye m ü t e a h h i d e aiddir. y 1 Siyasal Bilgüer okulu yanlndaki yeni A c u n sokağlndan başhyarak 4 İsteklilerin 30'9'942 g ü n ü n e k a d a r Enstitü M ü d ü r i ü ğ ü n e b u m a l z e m e n i n d) a s k e r î h a s t a n e t s t i k a m e t i n d e m e v c u d p a r k e k a l d l r l m i l ei l t i s a k e d e c e k şose a y r l ajnı v a h i d f i a t l a r l n l b i l d i r e n p u l l u teklif m e k t u b l a r J göndermeleri y o l u n y a p l l m a s ı i ş io n b c şg ü n m ü d d e t l e v e k a p a l ı z a r f u s u l i l e e k s i ^ m e y e k o ve m e z k u r m e k t u b l a hususî şartları varsa bunlarl d abildlrmeleri lâzımnulmuştur. dlr. (10248) 2 M u h a m m e n b e d e l i «106,093» lira «93> k u r u ş t u r . 3 T e m i n a t ı «6554» lira «70» kuruştur. 4 B u m ı n 2 / 1 0 '942 c u m a g ü n ü s a a t 1 1d et a l i b i n e i h a l e s i m u k a r r e r b u l u n d u ğ u n d a n ç a r t n a m e v ekeşif cedvelini g ö r m e k istiyenlerin h e r g ü n E n c ü m e n 9) Madenden başka mühendislikler için tefrik edilenler doğk a ] e m i n e m ü r a c a a t l e r i v e İsteklilerin d e2490 n u m a r a l ı k a n u n u n 3 2n c i m a d rudan doğruya yabancı memleketlere gönderilecekler ve Sümer 1 Antalya hapisanesinin esaslı tamiratl i ş ikapalı zarfla eksiltmeye desi sarahati veçhile tenzım e d e c e k l e r i t e k l i f m e k t u b l a r l n l i h a l e g ü n ü o l a n 21 Bankın tayin edeceği program dahüinde ve Sümer Bank hesabına 10/942 c u m a e ü n ü saat o n ak a d a r B e l e d i y e dairesinde m ü t e ş e k k i l E n c ü m e n e çıkarllmlşür2 B u İ ş i n k e ş i f b e d e l i 2 4 3 5 1 l i r a 9 5 k u r u ş o l u p b u i<=in ? n n r « ) l ' r a l ı k vermeleri. «7951> (10012) tahsil edeceklerdir. k l s m l v a h i d i fiat e s a s l ü z e r i n d e n e k s i l t m e y e çıkarılmıştır10) Talebeler avdetlerinde tahsillerinin iki misli müddetle hiz3 B u e s a s l ı t a m i r a t a a i df e n n î e r r ? k şunlardır: A Ç B K A B T T I R M A İ L E F E \ T C A L Â D E S A T I Ş A F e n n î şartname, met edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflannı faizi ile de9 4 2 e y l u l ü n 2 7 n c i p a z a r s a b a h l s a a t 1 0d a M a ç k a d a M a ç k a P a l a s m 2 B Eksiltme şartnamesi. faten ödiyeceklerine dair müteselsil kefüli bir taahhüdname venci k a p l s m ı n 7No.ll dairesinde m e v c u d v e gayet m a r u f bir aileye a i t biblo. C Keşif cedveli vazo, tablo vesair eşyalar açlk arttırma i l esatılacaktlr. Biri İngiliz diğeri receklerdir. D Plân, ( F r a n s l z m a m u l â t l (style D i r e c t o i r e ) h e rbiri b i rk a n a p e v e 2 k o l t u k t a n E M u k a v e l e projesi. 11) Ankara ve tstanbula diğer yerlerden imtihan için gelenm ü r e k k e b h a k i k î r n a r o k e n v em a s i f m a v u n d a n m a m u l 2 a d e d fevka4 Ü ç ü n c ü m a d d e d e yazılı evrak Antalya Nafia M ü d ü r l ü ğ ü n d e v e D e f lâde k a n a p e taklmları. Hakiki İngiliz m a m u l â t ı (Mapples) masif m a v u n d a n lerden imtihanda muvaffak olanlara gelı'ş ve dönüş yol paralan terdarlıkta görülebilir. m a m u l İngiliz y e m e k m a s a s l v em a r o k e n kapll 6 sandalyesi. H a k i k i F r a n verilecektir. 5 E k s i l t m e b i r i n c i t e ş r i n a y ı n l n ü ç ü n c ü c u m a r t e s i g ü n ü s a a t 1 1d e H ü sız m a m u l â t ı (style L o u i s X V I ) m a s i f (cire) c e v i z d e n m a m u l v e 9 s a n k u m e t b i n a s m d a Defterdarllk m a k a m l n d a toplanacak Eksiltme K o m i s v o n u ta12) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün yabancı memled a l y a l l c e m ' a n 1 2p a r ç a . M i n y o n b i ry e m e k o d a t a k l m ı A s r î k o m p l e fcatak rr.fından yapllacaktır Teklif mektublarl kararlastlrllan saatten b i r saat e v oda takıml, asrî divan. 2 koltuk vesaire. Tekmil m a v u n v ebizote kristal ketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan ilânı veline k a d a r m a k b u z mukabilinde K o m i s y o n Reisliğine verikniş olacaktır. Posta g ü z e l b i rF r a n s l z v i t r i n i . S t i l E m p i r f e v k a l â d e a y n a v e k o n s o l . ( L o u i s S e r işbu ilânla birleştirilmiş olduğundan buradakilerine aykın şartlan gecikmeleri kabule şayan değildir. re. sculpteur etc.) imzall b r o n z heykeller. P o r t u k e z BlöBlan. J a p o n v e 6 E k s i l t m e y e girecekierin 1500 lira m u v a k k a t t e m i n a t vermeleri. aşahükümsüzdür. sair b ü y ü k v e k ü ç ü k vazolar v ed u v a r tabaklarl, 6 0p a r ç a d a n m ü r e k k e b ğıda yazılı vesikalarl haiz olmalarl şarttır. B uvesikalarl ibraz edemi'^^^re hakikî krisîal bakara s utakıml. Kristofl vesair m e ş h u r m a r k a l l tepsiler, ü ç ü n c ü m a d d e d e yazlll evrak gösterilemezçatal blçak vesaire. G ü m ü ş zârflar v e Fransız m a m u l â t ı g ü m ü ş balık A 9 4 2 y l l ı n a a i dT i c a r e t O d a s i n d a n a l ı n m ı ş vesika. tabaklarl. 3 4parçall k o m p l e tebak taklmı v e diğer tabaklar vesaire. E n B Nafla M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l m m l ş m ü t e a h h i d l i k vesikasl. m e ş h u r T ü r k v e ecnebi ressamlarln Seyid Bey, Halil Faşa, Zekİ Paşa. C Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfln hazırlanmaslnda v eteklif m e k Cherubinİ vesaire emsalsiz yağll boya tabloları. Stil v easrî avizeler. M e ş tublarlnın y a z u i s m d a v e b uzarflarln tevdiinde v e posta i l e gönderilmesinde 1 Fabrikalarırnız m a l z e m e a m b a r l için 8 5 1 4 0 lira ücretli b i r b a ş a m b a r c l h u r A l m a n K a p s m a r k a b i rk u y r u k l u p i y a n o , K i r m a n , K e ş a n , T e b r i z . İ s 2490 saylli k a n u n u n 3 2 ,3 3 v e 2 4 ü n c ü maddelerine harfiyen riayet etmesi allnacak+ır. p a r t a v e d i ğ e r h a l ı l a r . A g aB a l t ı k m a r k a g ü z e l b i rr a d y o . P e y s ü r e n l e r lâzımdlr. 2 isteklilerin b u işlerde çallşmlş o l d u ç u n a dair vesikalarile birlikte G ö l d e n 1 0 0d e 2 5 t e m i n a t a l ı n ı r . S a t ı ş peşindir. % İsbu t a m i r a t l n bedeli \Tahidi fiat esası ü z e r i n d e n ödenecektir. (10373) c ü k Deniz Fabrikaları G e n e l M ü d ü r l u ğ ü n e müracaatleri. * (9986) Y Ü V A İ L K K I Z E R K E K YENİ NESİL İLK OKULU Ankara Belediye Reisliğinden: Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsüne demir boru alınacak Antalya Kapalı zarfla eksiltme ilânı Defterdarlığından: Deniz Fabrikaları Deniz Levazım Satınalma Kornisvcnundan: 1 HAYATA IŞIK: 50 Kr. 2 HAYATA BAKIYORUM: 30 Kr 3 BV YOL UÇCRUMA GİDER: 30 Kr. 4 ASRÎ ADAM: 50 Kr 5 GENC KIZ \*E ERKEKLERE YÜKSELİŞ YOLLARI: 35 Kr 6 BOZKURT: 50 Kr. 7 TALİH NEDİR: 35 Kr. 8 ÇOK VE ÇABUK PARA KAZANMA YOLLARI: 35 Kr. 9 MUVAFFAKIYET VE SAADETİN SIRRI: 35 Kr. 10 MÜŞKÜIXERLE MÜCADEI^E: 55 Kr. Almanca ve ingilizceden tercüme edilen bu mühim ve hayatî eserlerin satış merkezi: Muallim Fuad Gücüjener'in (Anadolu Türk Kitab Deposu) dur Yeri: Yenipostane karşısında Meydancık Hanında Xo. 10, 11, 12 dc. Parası pesin gönderilen tasra siparisleri derhal gönderilir. Iyi görmek, iyi düşüitfttefc ve lılnnetice hayatta muvaffak ve mes'ud olmak için okunacak kitablar:

Bu sayıdan diğer sayfalar: