27 Temmuz 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

27 Temmuz 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 27 Temmuz 1943 c Bugünkü Program Program Jimnastik Haberler Müzik (Pl.) • Program Müzik (Pl.) Haberler Fasıl heyeti • Prosram. Fasıl heyeti Salon Ork. 19,00 19,15 19,30 19,45 20,15 20,45 21,00 21,15 21,30 21,45 22,30 22,35 22,50 Konuşma Salon Ork. Haberler Müzik Rad. Gazetesi Müzik Evin saati Müzik Posta kutusu K. T ü r k Mü. Geçmiş g ü n Haberlsr Kapanış 7,30 7,32 7,40 7,55 12,30 12,33 12,45 13,00 18,00 18,03 18,45 REICHS RUNDFUNK Almanya kısa dalga istasyonunun TÜRKÇE 9.00 1730 20.45 9.15 17.59 21.00 Siinıerbank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Müdürlüğünden: İpliği müessesemiz tarafından verilmek üzere nıakara, çile ve m a s u r a imal ettirileceğinden b u çeşid ı r a kuuraayoniı Makara, Çile ve Masura ipliği imal ettirilecek mullcri yapabilecek vesaiti b u l u n a n i m a l â t ç ı l a n n : 1 2 3 Maküıelerinin cinsi ve adedi; Makinelerinin istihsal kabüiyeti; Şimdiye k a d a r kendi veya ailesi efradı adına müessesemizden veya kooperatiflerden b u gibi işizr için aJdlklarını ve halen almakta devam edip e t m e d i k l e n n i . PcteoCiVişant t l ( U l l l l tiZELLıtıl El litilCİ (1ITIIII NEŞRİYATI 1 3 7 6 7 1 3 7 2 2 31,51 25,24 19,83 25.24 31,51 25.24 25,55 31,22 31.22 49 75 25,55 m m m m m m m m m m m 9520 11.885 15.130 11.885 9520 11.885 11740 9.B10 9 610 6.030 11740 kHz kHz kHz kHj kHz kHz kHz kHz kHz kHz ipKk alıp a l m a d ı k l ü r v ı : alanların ne iş için ne m i k t a r BÜLMAC/k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 • • 1 22.00 22.14 • m mm • • • DXL DXL DXL DXL DXL DXL DXC DXB DXB DXP DXC SATILIK EGZANE Gebze kazasl eczanesi satlllktlr., Taliblerin mezkur eczaneye müracaatleri. Bildiren dilekcelerile birlikte Bahçekapı Kaiırcioğlu h a n l n d a Müessese M ü d ü r l ü ğ ü Konfeksiyon s e r v u ' n e 28 temmuz 943 akşamına k a d a r müracaatleri ilân olunur. G ö s t e r ü e n t a r i h t e n sonraki m ü r a c a a t l e r nazarı itibara »lınmiyacaktır. Satılık Kaloriferli ve Asansörlü üOKTOrc MODERN FKENGJ VE BELSOĞUKLÜĞUNA TÜTÜLMAMAK tÇİN BÜYÜK APARTIMAN Nureddin Mehmed Böbrek, mesane. prostat, jdrar y o l l a n ve tenasül azası h a s . talıklan tnütehassısı Beyoğlu, İstiklâ) Cad. No. 348 Suriye pasajl birinci k a t 1 No.ya nakletmiştir. Tel: 42160 • • PHOTEJİN hullanmalıdır. Devlet Radvosu Proçrammdan Pevlet radyosu : (Saarbrücken 3492 m = 859 kHz. Breslau 315.8 m = 950 kHz. Köln 455.9 m = 658 kHz, Wien 5068 m = 592 kHz, Danzifî 304.3 m = 986 kHz. Frankfurt 251 m = 1195 kHz, Böhmen 269.5 m = 1113 kHz. Posen 249,2 m = 1204 kHz, Litzmannstadt 224 m = 1339 kHz.) Pazar 3000 2100 Berlin fîlarmbnik taraflndan verilen konser, Pazartesi 2220 Sah: 23.00 2400 Klâsik operet 24.00 «Herkes İçin bir parça» l a k s i m Talimhanede Recebpaşa sokak No. 17/19 köşe başl ccddeye nazır. önü bahçeli, çift daireli beşer oda, birer hollü on bir daıre ve üç dükkân, asansör, kalorifer, sıcak su ayrıca hizmetçi odalarl oulunan «MCBAREK» apartimaninln kat'î satlşı 2/8'943 pazartesi saat 15 te B e y ^^^^^^^™^~" oğlu K&ymakamhğında yapüacaktlr. "^^^^^^^~~~^~ •!• 1 1 •1* Isfanlıııl Defterdarlığı Ilânları G A Y R I M E N K U L I L A N i Mükellefin Mahallesi Sokağl No. Cinsi K l y m e t i Teminatl Hisses! İsmi Salamon Eınekyemez Okçumusa 4/'6 Apartımaa 14100 1058 Tamamı Ovadya ve Şİşhane 10 D ü k k â n 2450 184 » Mercan Maliye şubesinl borclu Salamon Ovadyanın yukarıda yazılı emlâk'nın 17/8/943 sall günü saat 16 da birinci mürayedesi, 27/8/943 cuma günü saat 16.30da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarCle birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakamlığı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7114) "7amamlnın Depomukayyed zito klymeti akçesi 504 38 Mükellefin adl Avram oğlu Nesim Mevkii ve Sokağl Kapl Cinsi mahallesi No. Hasköy Filibosoğlu 32 Ahşab ev Mahmudağa Hissesİ 1/4 Tamamlnln D e p o mukayyed zito kıymati akçesi 720 14 Soldan safa: 1 Dayak attırmak. 2 İzdivaç ettlrme, kuşlann ağızlannın yarısı. 3 Kepaaelikler (oenü), yediklerimizden. 4 Aknanyada bir şehir. 5 Bir ceıni edatı, borcun ödenmesi için verilen muhlet. 6 Yama, hususî (yeni terim). 7 İnsanın kendisini idare etmesine yarıyan kuvvet. 8 Bir kuş, bir edat. 9 3eker hastahğına karsı kullanüan Uâçlarâan. Yukarıdan aşağıya: 1 Karşılıklı ıstırab anlatma. 2 Methederek, bir emir. 3 Almanyada bir nelür, cedlerden geçme. 4 Çevrilince Ege bölgesindeki eski bir devleün başşehri olur, eşya üzerine serilir. 5 Olması beklenilen şey, ortadan kaybolmuş. 6 Çevrilince bir cins hayvanın bir çogu olur (cemi). 7 İnce v e zayıf feryad. 8 Yurdumuzda bir bölge. 9 Türlü ve kıvrımlı katları olan. Evrelki bulmacanın halledilmis şekll Mudanya emvalıne varlık vergisinden borclu Avram oğlu Nesim'in yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı G. menkulü, Tahsili Emval K a n u n u hükümleri d a i resinde satılacaktır. llk müzayedesi 2/9 '943 p e r 5 e m b e günü saat 16 da ve kat'î ihalesi de 13/9/943 pazartesi günü saat 16,30 d a yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân o l u n u r . (7213) Tamamınln Depomukayyed zito klymeti akçesi Nıslf hissesi 1224 92 n i n 160 hisse Hissesi Perşembe 22.20 2300 23.00 2400 Meşhur Alman solistlefi, Operadan karışlk parçalar ve klâsik ımusikiden «Nasıl hoşunuza gidiyor» gibi halk parçalarL : Melodi ve ritm (Alman dans ve neş'e bahşeden orkestrası tarafından çallnan) Mükellefin Mevkii ve Sokağl Kapı Cinsi adl mahnllesi No. Yorgi Hacl Galata Fermeneciler 113 D ü k k â n Dimitriyadis Yenicami Hissesi 1/4 Cumartesi: 2220 23.00 Ankara Belediye Reisliğinden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İB 1 R T A|N|E • t| 1 Ö ZİBİO L A G A N RİA|M|P|A • 1 L E Ü | N | A | L M|A|K • K Lla S U A L • 1 ç C İ E T • M A A Lİİ E İ T İ BİAİNİK • L m •IK 1IK m l S E PİLİA NİM JLLŞİEİR 1 Belediye İhtiyacı için alınacak olan 17150 kilo y a z h k ve 15450 kilo kışllk motör yağl on beş g ü n müddetle ve k a p a l l zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 M u h a m m e n bedeli cem'an 39120 liradtr. Tamamınln Depo3 TemİnaU 2934 liradır. Mükellefin Msvkii ve Sokağl Kapl Cinsi Hissesi mukayyeo zito 4 Bu işin 10/8/943 sall g ü n ü saat 11 de talibine ihalesi m u k a r r e r adl manallesi No. klymeti akcesi bulunduğundan şartnamesini görmek istiyenlerin h e r g ü n E n c ü m e n kalemine Misak T a m a m l 13216 992 Beyoğlu K â t i b B ü y ü k p a r 20. D ü k k â n ıı müracaatleri ve isteklilerin 2490 saylll k a n u n u n 32 nci maddesi s a r a h a t i veç Narllyan mustafaçelebi makkapl 20'1 olan Aprt. hile tanzim edecekleri teklif m e k t u b l a r l n l İhale g ü n ü olan 10/8'943 sall günü Galata Maliye şubesine varlık verg:sinden borclu Misak Narlıyan'm yukarıda saat ona k&dar Belediye dairesinde müteşekkil Encümene vermeleri. .'7083) mevkii, cinsi ve evsafı yazılı G. menkulü, Tahsili Emval Kanunu hükümleri d a i resinde satılacaktır. Tophane Maliye gubesine varîık vergisinden borclu Yorgi Hacı Dinnitriyadis'in yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı gayrimenkulü Tahsili Emval Kanunu hükümleri daıresınde satılacaktır. tlk müzayedesi 16/8 '943 pazartesi günü saat 16 da ve kat'î ihalesi de 26'8'943 perşembe günü saat 16,30 da yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini m u h t e v i makbuzlaıla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7220) Mükellefin adl Y a n i Morfiyadis Mevkii ve mahallesi Gahta Yenic ımi K a p l Cinsi No. Fermeneciler 39 Dükkân Sokağl İtibarile 24 hissesi Galata Maliye şubesine varlık vergisinden borclu Yani Morfiyadis'in yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı gayrimenkulü Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. llk müzayedesi 17/8/943 salı günü saat 16 d a ve kat'î ihalesi de 27/8/943 cuma günü saat 16,30 da yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbu*.larla birlikte Beyoğlu Kazası Idare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7215) G A Y R İ M E N K U L İ L  N I Mükellefin Mahallesi Sokağl No. Cinsi Klymeti T e m l n a t ı Hissesi İsmi Sarandi Yenişehir Haclilbay 24 Ahşab ev 495 19 112 Canbazoğlu Fatjh Şubesine borclu Sarandi Canbazoğlunun karısı Sofiyanın m u t a s a m f ı olduğu yukarıda yazılı emiâkin 27'8<H43 cuma g ü n ü ^ a a t 16 da birinci müzayedesi. 7/9/943 salı güııü saat :6 30 da k a f i ihalesi icra kılınacağından taliblerin p e y akçeierini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoglu Kazası Kaymakamlığı t d a r e Heyetine müracaatleri ilân olunur (7116) Tamamınln DepoMükellefin Mevkii ve Sokağl Cinsi K a p l Hissesi mukajryed zlto adı (ndmllesl No. klymeti akçesi Lazarİ Beyoğlu Tüfekçi Apartlman 16 1/2 8832 322 Lazaridis Klılçaıİ salih Tarlabaşı Maliye şubesaıe varlık vergısinden borclu Lazari Lazaridis'in y u karıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı gayrimenkulü. Tahsili Emval kanunu h ü k ü m leri dairesinde satılacaktır, llk müzayedesi 17 8/943 salı günü saat 16 da ve kat'i ihalesi de 27/8/943 c u m a günü saat 16,30 yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla bırlıkte Beyoğlu Kazası Idare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7217)G A Y R İ M E N K U L İ L  N I Mükellefin Mal'allesi Sokağl No. Cinsi Tamamlnln Hissenin İsmi klymeti teminat] Hisse İlya Kariköy Baruthane 83 Dükkân 480 3 lı2 Elâgözoğlu Klslm (1) , 81 Kârglr hane 2688 70 1132 Eminönü Şubesine borclu İlya Elâgözoğlunun yukarıda yazılı emlâkteki h'sselerınin 2/9/943 peıştmbe günü saat 16 da birinci müzayedesi, 13/8/943 pazartesi saat 16.30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakamlığı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7117) G A Y R İ M E N K U L İ L  N I Mahallesi Sokağl No. C.TJSİ Klymeti Teminatl HLss<!si Mükellefin İsmi Minas Titavıa Bilezikçi 222 Ahşab PV 720 54 Tumamj Artinoğlu Alemdar şubesine borclu Minas Artinoğlunun karısı Talyamn mutasarnfı olduğu yukarıda yazılı emlâkinın 2,9/943 perşembe günü saat 16 da birinci müzayedesi. 13/9/943 pazartesi saat 16.30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakamlığı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7118)' Tamamlnln DepoMükellefin Mevlfii ve Sokağl Kapı Cinsi Hissesi mukayyed zlto adl mahaılesi No. klymeti akçesi Ohannes Beyoğlu Abideihürriyet 24 Ev 1/2 2880 108 Ambarcı Cumhurivet Galata Maliye şubesine varlık vergisinden borclu Ohannes Ambarcı'mn yukarıda mevkü cinsi ve evsafı yR2iî: gayrimenkulü, Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. llk mü'ayedesi 21/8/943 cumartesi Eünü saat 10 da ve k a t i ihalesi de 31'B'943 sall günü saat lfi.30 da yapılacaktır. tstekiiîerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası tdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7219) Tamamlnln DepoKapı Hissesi mukayyed zito Mükellefin MevkM ve Sokağl Cinsi No. kıynen akcesi adl mahallesi 5 Tamaml 4266 320 Hüdaverdi Bsvoğlu Kal Şebek Kâışir apartlman Ahangeri yoncukulluk Kasımpnşa Maliye şubpsine va"iık vergi?inden borclu Hüdaverdi Ahan^erinin yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı gayrimenkulü. Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. llk müzayedesi 26'8/943 perşembe günü saat 16 da ve kat'i ihalesi de 6/9/943 pazartesi günü saat 16.30" da yajıılaraktır. tsteklilerin pey akçelerini mıfhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası Idare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7214) G A Y R İ M E N K U L Sokağl No. Cinsi IT.*İşehİr Pervaz 34 Hane İ L  N I K l v m e ü T e m i a s î l HİSSPSİ 900 68 Tamaml Gebzede S A T I L I K EV Gebzede H ü k u m e t Konağl sıraslnda köşe başinda 6 odall genış salonlu bahçeli bir ev satıhktlr. İstanbulda telefonla 24165 n u m a r a d a n , Gebzede sabık jandarma çavuşu Rasim T ü l a n a y d a n tafsüât allnlz llk müzayedesi 21/8/943 cumartesi günü saat 10 da. kat'î ihalesi de 31'8'943 sah günü saat 16.30 d a yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi m ' k b u z larla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7212) Tamamlnln DepoMükellefin Mnhallesİ Sokağl Kjpl Cinsi Hissesi mukavved zito adı No. kıymeti kcesi Kostantin Beyoğlu Baysungur 243 Kârgir Tamaml 2160 162 Yattaro Eskişehir ev Tophane Maliye şubesin» varhk vergisinden borclu Kostantin Yattaro'nun yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı gayrimenkulü, Tahsili Emval Kanunu h ü k ü m leri dairesinde satılacaktır. tlk müzayedesi ie'8/943 pazartesi günü saat 16 da, kat'î ihalesi de 26'8 943 perşembe günü saat 16,30 da yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muh!t.ev! makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası t d a r e Heyetine müracaatlefi ilân olunur.(7221) TamamJnln Depomukayved zito klymeti 'kçesi Tamaml 22'JO 203 Hissesi SORSA t s t a n b u l Borsasının 26/7/943 f i a t l a n Kapamş Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: Üsküdar cezaevi mahkum ve mevkuflarına 943 y ı h içinde verilecek azamî t a h min edilen beheri 600 gramdan 48.600 lira tularında Î80.000 aded ekmeğin kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talib zuhur etmediğinden pazarlıkla eksiltmeye koulmustur. Londra 1 Sterlin 5,22 Eksiltme 30/7/943 c u m a günü saat 14 d e ü s k ü d a r C. müddeiumumîliğinde t o p . NewYork 100 Dolar 130,50 lanacak komisyon tarafından yapılacağından taliblerin yevmi mezkurdan evvel v e Cenevre 100 İsviçre P r . 30,3255 sikalarile birlikte m ü r a c a a t etmeleri ve muvakkat teminat paralarını y a t ı r m a l a n ve Madrid 100 Peaeta 12,89 eksiltme ve ihale günü muayyen saatte hazır bulunmaları ilân olunur. (6792) S t o c k h o l m 100 İsveç K r . 31,1325 ESHAM ve TAHVİLÂT %7 Brinci bertıb Millî Müdafaa 20,14 İkramiyeli %5 938 19,23 Ergani 20,50 I Marma r a Ereğlisi civarlnda, ovada, on bin dönüm arazisi, İkr yüz d ö n ü m Marm Sıvas Erzurum I 19,75 çaylrı, I Çaylrı, mer'ası olan. içinden dere geçen, sahilde bir çiftlik kİrailk+Jr. Sıvas . Erzurum 2 ilâ 7 19,89 Müracaat: İstanbul Karaköv Karaköy Palas No. 22 941 Demiryolu I 19,97 941 Demiryolu I I 19,51 Toprak Mahsulleri Ofisi U. Müdürlüğünden: 941 Demiryolu m 19,04 MEMUR A L I N A C A K İkramiyeli %5 birinci tertib M. M. 19,81 I Devlet ve müessesat işlerınde çalsşmış tecrübeli mühasîb ve muhasebecî. Anadolu demiryolu mümessil 39,30 Muvakkat inşaat ve işletme işlerimızde çalıştırılacak olan muhasebecilere ehliyet derecelerine göre 300 ve muhaublere 140 liraya kadar ücret verilecektir. T A B İ B İ D I Ş II Alım yerlerimiz için hububnt ve bakliyat evsafını tayin edecek eksper. Eksperler için ziraat mektebleri mezunlan tercih edilecektir. III Nakliye işlerinde istihdam edilmek üzere teknisyen ve nakliye işlerinde G U L S E V E N mütehassıs. Teknikumlar, makine kısımları mezunlan tercih edilecektir. Hastalannl her gün kabule IV Pul kontrolörü aünacaktır. başlamlştlr. Sirkeci A n k a r a Taliblerin Umum Müdürlük Perscnel tşleri Müdürlüğüne vesikalan ve refeO t e ü karşlslnda 55. ranslarile birlikte müracaatleri ilân olunıır. Kiralık Çiftlik 19.Ö0 metre m u rabbal hane Tophane Maliye şubesine varlık vergisinden borclu Manoel Saridis ve Teodor Neopolitakı'nın yukarıda mevkii, cinsi ve evsafı yazıb gayrimenkulü, Tahsili Emval K a n u n u hükümleri dairesinda satılacaktır. llk müzayedesi 4'8 943 çarşamba günü saat 14 de ve kat'î ihalesi de 14/8'943 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. tsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarile birlikte Sarıver Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7216). Hacet Mükellefin Mevkii ve adl mahallesi Manoel Saridis Bcğazİçİ ve Teodor Büyükdere Neopolitaki Sokağl Cinsi Kapl No. 18 ALİ RAU ŞÜKRÜ CANAL'm Hocasız ve kolayca bğreten BİÇKİ DERSLERİ 3 cildden İbaret kadln terzil'ği 5 Yenı çıkan erkek terziliği 5 Çİçek yapmasmı öğreten Yapma çiçekler 1,5 liradlr. P a r a l a r l Beşiktaş Akaretler D İ bekçikâmil sokak 1/2 numarada Ş ü k r ü Canal adresine peşhı gönderildiğinde istenilen kitab taahhüdlü gönderilir. Tediyeli ^önderilmez İstanbulda İnkılâp, Ankarada VENÜS KADIN BERBER SALONU 2 ağustos pazartesi g ü n ü açılıyor. Ferah ve serin salonlar. emsalsiz temizlik, en m u k t e d i r kalfa ve İşçiler. Adres: Istikîâl caddesi Galatasaray tramvay durağl, Filips Radio Mağazasl üstü. Tel: 80504 D O K T O R Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 1 Fakültemiz T ü r k d!l\ T a r k edebiyat;, orta zamanlar T ü r k ve Islâm larihi, yakın ve son zamanlar tarijıi etnoloji klâsik filcioji dersleri için birerden altı doçent müsabaka ile almacaktır. 2 Müsabaka sınavı Fakültenin doçentliğe ehliyet kazanma talimatnamesine uygun olarak yapılacaktır. Bu talimatnameyi istekliler b i r mektubla Fakülteden alabilirler. 3 Müsabakaya girecek olanların sınavma girecekleri bölümle ilgili birer tezi 15/9/943 tarihine kadar FakiUte Dekanlığma bir dilekçeye bağlı olarak teslim etmeleri sarttır. (7089) 1 EN TESİRLİ SINIR İLACI ' Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 1943 1944 ders y ü ı için Enstıtünün Türkçe Matematik, Pedagoji. Tabiî v e Fiziki llimier, Beden Yabancıdil (fransızca) bölü.nlerine yatılı ve yatısız ş a r t l a n ile imtihan şekil ve zamanı hakkında bilgi Müdürlüklerine başvurmaları. Edebiyat, Tarih Coğra£ya k Terbiyesi, Resim İş. Müzik. öğrenici almacaktır. Girme edinmek isteyenlerin Maarif (7225) SAÇLARIN MUHAFAZASI İÇİN NEVRİNUR Yürek çarpıntısını, uykusuzluğu, sar'a nöbetlerini, baş dönmesini ve yarım baş ağrısim geçirir. İ L  N Satışa arzettiği m a l l a r üzerine etlket koymamak suretile Millî K o r u n m a K a n u n u n a muhalefetten suçlu, Su!t,anahmed İsakpaşa mahallesi 4 M u s t a f a p a ş a sokak 50 n u m a r a d a seyyar satıoı Süleyman oğlu Mehmed Çakman Üsküdar Millî K o r u n m a Mahkemesmin 19/3'943 g ü n ve 227/143 sayılı kararüe 16 lira 60 k u r u ş ağır p a r a cezasile m a h k u m edilmiştir. Semahat Reşad Yaşat Çocuk Hastallklan başlamıştlr. | Bursa: İnönü Cad. (Yeniyol) No. 30 I Miitehassısı Yeniden hastalarlnı kabule Devlet Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 1 Izrnir llmanlnda yapllacak k ö m ü r yükleme ve boşaltmasile Çamaltı tuz memlâhaslnda yapllacak t u z yükleme isi eksiltmeye k o n m u ş t u r . 2 Buna d a i r ş a r t n a m e İle vahidi fiat listesi İzmirde Devlet Denizyolları L i m a n l a r ı işletme M ü d ü r l ü ğ ü n d e , İ&tanbulda Devlet L i m a n l a r ı İşletme Umum Müdürlüğünde görülebüir. 3 Eksiltme 29/7/943 perşembe g ü n ü saat 15 t e yapllacaktır. 4 İsteklilerin İzmirde Dpviet Denizyolları Liman İşletme M ü d ü r l ü ğ ü n e ve İstanbulda Devlet Limanları İşletmesi U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e m e z k u r g ü n ve saatte m ü r a c a a t l e r i . 5 M u v a k k a t teminat k ö m ü r İcin 3000 liradlr. Tuz İçin 1000 liradlr. (7061) \ K O Ç TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ : 96 Posta k u t u s u : 41 Telefon Telgraf a d r e s i : K O Ç Eskişehir Eskişehirde yeni açılan depomuzda K a r a b ü k Demir ve Çelik F a b r i k a l a r l n l n h e r nevi saç, demir ve Çe\ik mamulâtı s^.tlşlna başlanmıştır. Sayln müşterilerimize arzederiz. İ L  N P a t u r a s ı z m a l s a t m a k suretile Millî K o r u n m a K a n u n u n a muhalefetten suçlu Edirnekapı Sarmaşık Cad. 4 sayılı evde mukim seyyar satıcı K a d r i oğlu Hüseyin Gürsu, Üsküdar Millî K o r u n m a m a h k e mesinin 27/4/943 t a r i h ve 283/222 sayılı kararile elli lira ağır p a r a cezasile m a h kumiyetine k a r a r verilmiştir. ZAYİ F a t ü ı askerlik şubesinden a l dığım terhis tezkeremle nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenilerini çıkartacagımdan zayiin h ü k m ü yoktur. 331 doğumlu Salamon oğlu MUMASİB 18 ABIYGR • Pİyasada İyi tecrübe görmüş muhasebe işlerine vakıf ve askerlikle alâkası olmlyan bir bay iş a r a m a k t a d l r (Muhasib) rumuzile 176 No. P. kurusuna m ü r a r a a t . Mükellefin İsmi Kiryako Yazıhane Araıuyor Anonim şirket için vazlhano olarak kullanılmak üzere piyasa merkezinde 45 odaya ıhtiyac 21110 n u m a r a y a teiefon edilmesi. Maarif Vekilliğinden: 1 E r k e k orta san'at okullarile E r k e k san'at enstitüleri için Hjzumlu elektrık malzemesi bobin telleri, elektrik motörleri, e l e k t r i k ölçü aletleri vesaire kapall zarf usulile eksiltmeye k o n m u ş t u r . 2 M u h a m m e n bedeli 49700 lira olup m u v a k k a t teminat 3727.50 liradlr. 3 Fennî evsaf ve şartnamesi tatil g ü n l e r i h a r i ç m e s a i saatîeri d a h i linde h e r gün B ü y ü k Evkaf a p a r b m a n l 4 ü n c ü k a t t a Vekillik E r k « k Teknik Oğretim M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebüir. 4 Eksiltme 9/8/943 tarihine rasllyan pazartesi g ü n ü saat 15 te B ü y ü k Evkaf a p a r t l m a n l 4 ü n c ü k a t t a Vekillik E r k e k Teknik Öğretim M ü d ü r l ü g ü dairesinde toplanacak olan arttlrma, eksiltme ve İhale komisyonunca yapılacaktır. 5 Eksiltmeye gireceklerin k a n u n u n icab ettirdiği vesaikle birlikte m u ayyen g ü n ve saatte komisyona m ü r a c a a t l e r i . 6 Zarfların ihale s a a ü n d e n b i r saat evvel Komisyona verilmesi veya gelmiş olması ş a ı t t ı r . (6895) DİKKATÎ Atelyemde h e r nevi OTOMOBİL VANTİLÂTÖR KAYIŞI. TKANMİSYON KAYIŞLARI YATÖR ve R A D SU BORULARI. B U Z edilmektedir. Adres : Salih Feyzi Manco, Yelken sokak No. 4. Telefon: 3271 A N K A R A DOLABLARI için kavislar İmal Sıvacl Fatıh Şubesine borclu Kiryako Sıvacımn yukarıda yazılı emlâkinin 26 8 943 perşembe günü saat 16 da birinci müzayedesi. 6/9/943 pazartesi saat 16.30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası K a y m a k a m b ğ ı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7115) Tamamlnln Depomukavved 7İto klvmeti akçes) 33G0 6,30 Satıfb ve Basmnharrtrt Ynnus Nadi ABALIOĞ1.U Ümumi neşnuatı Müdüru: İdare edev Yazı Işler HİKMET Mt'TNİIi ÜLGEN CumhuHyel Malbaan Sokağl Kapl '"İnsi Mükellefin Mevkii ve No. adı mahallesi 3/120 Kostantin N i Betrkoz Clnaraltı 9 Kârçir koli K ü r k ç ü o ğ l u çeşme flrln Tophane Maliye şubesine varlık vergisinden borclu Kostantin Nikoli Kürkçüoğlunun yukarıda mevkii. cinsi ve ev?aîı yazılı gayrimenkulü. Tahsili Emval 1 Kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. î l k müzayedesi 4/8/943 çarşamba günü saat 15 de, kat'î ihalesi de 14/8/943 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. tsteklilerin pey akçelerini muhtevi m a k buzlarla birlikte Beykoz Kazası İdare Heyetine müracaalleri ilân olunur. (7218) Hissesi İsak Bahar

Bu sayıdan diğer sayfalar: