16 Ocak 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

16 Ocak 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURÎYET 16firihc&âmm1944 Der ADLER Nr. 23 gösterfyort BLAUPUNKT Baş, diş, nezfe, grip, romatizma Icabında günde 3 kaşe ahnabilir. Taklidlerinden sakınınız. Her yerde israrla NEVROZİN isteyiniz ,,Ejder" alman tayyare kıt'atının yenı, büyük nakliye uçuğı / bomba ve fotograf makineleriyle müçhız Stuka tayyareleri uçarken / İstanköy adasına hücum / Hava taarruzlan esnastnda aldatıcı ışık / Şıddetli sokak mücadelesı İtalyadan foto res/m/eri / 7 milletler köyü ve daha başka 5 enteressan resım ve yazılar Nevralji, Kırıklık ve Büiün ağrılarınızı derhal keser BIR HAKIKÂT r alman tayyare kıt'atının büyük resım// mecmuası / 12.5 Krş. Adalarda sayfiyesi ve evi olanîara 20/1/944 te başlayıp 29<1>944 akşamı bitirilmek üzere Buyukada, Heybeli, Burgaz ve Kmalıadalarının kış mücadelemize aid mutad kontrollar: yapllacaktlr. Binaenaleyh bu adalarda göç dolayısile evleri halen kapalı bulunanların bizzat veya telefonla Istanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Büj'ükada Kaymakamlığı, Heybeli ve Burgaz nahiye müdürlüklerinden her banğı birine veya bu adalarda bulunan mücadelemiz memurlarma müracaatle hangi gün ve saatte, hangi sokağın kontrolu yapılacağını öğrenerek ayni gün ve saatte evlerinde adam bulundurmaları lüzumu ve gününde evinde adam bulundunnıyanlar hakkında da Sıtma Mücadele Kanununun 18 inci maddesine istinaden Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesl ahkâmı tatbik edilmek üzere takibatta bulunacağı tebliğ yerlne kalm olmak üzere llân olunur. <441) İstanbul Sıtma Mücadele Rivaseti • Plr'antal; ve elmasll saatlerin, bütün hakikî evsafl meşhuru âlem olan • SlNGEll saatierinde toplanmıştlr. üzerindeki SİNGER Bunun İçin: Saat alacağınız zaman tereddüdsüz SINGER saat * almanlz ve saatin marka.<=lııa muessesemlzln adreslne dlkkat etmeniz lâzlmdlr. Satışlmız peşind ir. Emsallerİ gibi 15 sene garantiüdir. ADRES • S İ N G E R S A A T L E R Î Magazasl İstanbul Emmonü No. 8 • Ankara acentasl: Seyfullah ve Necib Kardeş. Bankalar 39 'FizikveRiyaziye Dersi verilir. Fen Fakültesi mezunu bir oğretmen gayet ucuz bir fiatla hususî ders vermektedir. İsteklilerin saat 4 ten 7 ye kadar Fatih Nalbanddemir sokak 15 No.ya müracaatleri. Dahiliye Mütehassıa Adana Belediye Riyasefinden: Adanada Inönü meydanmda yapllacak Belediye Sarayl avan projesinin tanzimi ı*i Türk yüksek mimar ve vüksek ınşaat mühendisleri araslnda 18/ 1/1944 tarihinden 18/4/1944 tarihine kadar müsabakaya vazedilmiştir. Ar7,u edenler müsabaka şartnamesini Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğiinden ve Ankarada Yüksek Mimarlar Blrhğinden alabilirler. (549) TORKİVE StFvİN UMUM MOMEfSlLl. T . M 0 HE N D I S i • G A t A > A EkEKTRİK Satılık Pamuk SÜMERBANK KÖKNAR TOMRUĞU SATIŞI Devlei Orman İşlelmesi Küre Revir Âmirliğinden: 1 Devlet Orman işletmeleri Küre revir âmırliğjne bağlı beşrnci bölge Cürümveren ara deposu emvaJinden olup 4147 adede muadil 937 M3. 967 Dm3 köknar tomruğu açık arttırma suretile satişa çıkarümıştır. 2 Açık arttırma 8/2/944 tarihine musadif salı günü saat 14 te Devlet Orman İşefcmeJer! Küre revir âmirliği binasmda revir âmirinin riyasetinde toplanacak olan komisyon huzurunda icra edilecektir. 3 İşbu köknar tomruklannın beher 35 liradir. metre küpünün satış bedeli Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: Müessesemizde mevcud Hindistan menşeli pamuk ipliği üstüpalerin. den tahminen 2500 kilo kadarl açık arttırma suretile satllapaktlr. İsteklilerin mallarl görmek üzere her gün ve artürmlya lştirak etmek üzere de 2/2/1944 çarşamba günü saat 14 te Müessese Merkezi binamlzln birinci katlndaki Toptan Depomuzda müteşekkil Komisyonuna % 7,5 pey akçelerile birllkte müracaatleri. Dr. İbrahim Denker Beyoğlu, Ağacamii, Sakızağacl Eskiçeşme sokak No 13 Tel: 42468 Cn'pi Nez/eyi Soğukafgın//ü/ar/rtıı Agrı S/z/ ve Sancıları cferha/geçirin 1 Kaşe lÜKurusfur. Operatör Seyhan Defterdarlığından: 1 Hazineye aid Karataş dalyanının ballk avlama hakkile % 12 saydiye resnıi 15/2/1944 tarihinden 14/2/1947 tarihine kadar üç sene müddetle icar ve iltizama verilmek üzere kapalı zarf usulile artürmaya konulmuştur. 2 Bir senelik icar ve lltizam bedeli 7317 lira, üç senelik ise 21951 lira olarak tahmin dilmiştir. 3 İhalesi 3/2/944 tarihine rasllyan perşembe günü saat 14 te Seyhan Defterdarllğlnda müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktari muhammen bedelin % 7,5 ğunu teşkil eden 1647 liradir. 5 Talib olanlarln teklif mektublarile teminat mektublarlnı arttırma eksiltme ve ihale kanununun 32 . 35 inci maddelerl hükümlerine tevRkan arttırma günü olan 3/2/1944 perşembe günü saat 13 t e Komisyona vermiş buıunmaîarl ve şartnameyi görmek istiyenlerin Seyhan Defterdarllgı Varidat Müdürlüğünf müracaatleri. 6 Taşradan istenecek şartnameler taahhüdlü posta ücretl yollandlğl tnkdlrde mahEİllne gönderileceği ilân olunur. (483) RIZA UNVER DoğtuD ve kadm hastalıklan m&tehassm | Cağaloğlu, Nuruosmanlye caddesl No. 22. Mavi yapj Telefon: 22683 Devlet Orman tşletmesj Vezirköprü Bevlr Âmirliginden: 1 Revırimıze bağh Salakgirişi dev. let ormanından istihsal edılecek 5000 metre küp çam ağacmın kesim, tom. ruklanma ve (Kızılırmak) kenarmdaki (Koçcağız iskelesıne) nakü ve istif isi 30/9/944 gününe kadar ikmal edilmek üzere açık eksiltmeğe konmuştur. 2 Beher metre küpün muhammen bedeli 30 llra olup muvakkat teminat 11250 liradir, 3 Açık eksiltme 17/1/944 pazartesi günü saat 14 te Revir Amirliğınde top. lanacak Komisyon huzurunda yapılmak üzere temdid edilmiştir. 4 Bu işe aid gartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğile Samsun, İstanbul, Çorum; Tokad Çevirge Müdür. lüklerinde ve Sinob, Vezirköprü Revir Amirliklerinde görülebilir. 5 İsteklilerin muayyen gün ve sa. atte muvakkat teminatlarile birlikte Devlet Orman İşletmesi Vezirköprü Re. vlr Amirliğine müracaatleri. (311) 4 Teminat akçesi %7,5 hesabile 2462 lira 16 kuruştur. 5 Bu işe aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü Üe Kastamonu ve Araç revir amirliklerinde ve inebolu Bölğe Şefliğinde görülebilir. 6 İstklilerln ihale gününden evvel feeminat akçelerile birlikte revir âmirliğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. U3556) Çanakkale Vilâyeti Daimî Enciimeninden: 1 Yirmi dört bin yedı yüz yirmi beş lira keşif bedelli Ezine . Geyikli Odunluk iskelesi yolunun 0 + 000 2 + 500 kilometreleri araslnda yapllacak lki bin beş yüz metrelik adi kaldlrlm inşaatl 31/1/944 pazartesl günü saat on altıda Jhalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Bu İşİE muvakkat teminatl bin sekiz yüz elli dört llra otuz sekiz kuruştur. Tdbblerin ihale gününden tatil günleri haric lâakal üç gün evvel Vilâyet makaınina müracaaüe alacaklarl ehliyet veslkalarile 944 ylll Ticaret Odasl vcsikalarlnl Encümene vermeleri lâzlmdlr. İhae 31/1/944 tarlhine rastlıyan pazartesl günü Vilâyet makamında toplanacak Ercümen huzurunda yapllacaktlr. Tek.if mektublarlnln İhale tarlhi olan 31/1/944 pazartesi günü saat on bcşe kadpr Encümene verilmiş olmasl şarttlr. Postada vukubulacak gecikmelerln nazarl itibara allnmlyacağl ilân 0İL.r.ar (523) V EB0 LI D CİHAZLARİLE Şehir ve kuyu sularuıın en yüksek derecede de olsa acıhğını, sertliğini giderir ve kireçli acı sulan (0 1°) derecede tath suya çevirirsiniz. A D R E S : GALATA BİLLÛR SOKAK No. 1 TELEFON: 41561; TELGRAF: VEBOLİD İSTANBUL P. K.: 1094 Valide HER PAZAB Birinci fasll : HÜSEYNÎ Gazinosu İkincı fasll: ACEM AŞİRAN Sirkeci GÜNÜ SAAT 14 TEN 18 e KADAR BAŞ, DİŞ Ağrıları, GRİP, NEZLE Kırıklık ve Soğuk Algınlığını Derhal Keser Orijinal Tüpleri Her Yerde '20 Kuruştur. Taklit Olmaması İçin Ismine DikkafTABLET BOYER İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Nuzaffer Güler ve Saime Guler KARDEŞLERİN kendi keman ve akordeonlarının Lştirakile MUTENA SAZ HEYETİ TURAL Oksürüğü ve Bronşiti Derhal Keser BÜTÜN ECZANELERDE İSRARLA ARATTN1Z. FİAT1 35 KURUŞTUB. 3 Ayda Biçki • Dikiş Tesis tarihi: 1930. Müdiresi: Eleni ÇORBACIOĞLU. En son ve kolay bir usulle Franslz lüks metodla az bilen bayanlara üç ayda, hiç bilmiyenlere altl avdp biçki ve dikiş öğretilir. Tayyör. tuvalet, rob hiç provasız en son modellerin metod üzere şeküleri öğretilir. Erkek kostümü, pijama, beyaz çamaşlr, dersleri verilir. Yurddan çlkanlara Maarif Vekâletinden tasdikli diploma verilir. Mezunlar makastar olur ve yurd açabilirler. 2 nci de\Te kaydı başlamlştlr. Kayld günleri: Pazartest perşembe, cumartesi. Kumkapl Kadirga Cad. No. 93. ^ M B H M B M İ Devlet Orman İşletmesi Bursa Revir Âmirilğinden: Köknar Tomruğu satışı Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliğinden: 1 Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Amirliğine bağlı Kösreli bölgesi dahilinde Klreççik deposu emvahnden oiup 1312 acede muadil 547 M3 772 Dm3 köknar tomruğu açık artürma ile satişa çlkarllmlştır. 2 Açık arttırma 1/2/944 tarlhine musadif cuma gunu saat 14 te Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliği binaslnda Revir Âmirinin Riyase'inde toplanacak olan Komisyon huzurunda İcra edilecektir. 3 İsbu köknar tomruklannın beher metre küpünün muhammen bedeli 37 liradir. 4 Teminat akçesi % 7,5 hesabile 1520 lira 67 kuruştur. 5 Bu ise aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Kastamonu, Araç Revir Amirliklerinde ve inebolu Bölge Şefliğinde göriilpbılir. 6 İsteklilerin ihale gününden evvel teminat akçelerile birlikte Revir AmirliâLıe müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (13550) Seksenlik 10 çemberli buz kalu bl satılıktir. Tel: 49345 MUTEAHHIDLERE: 1 İşletmemize bağlı Gemlik kazasının Kumla bölg&sinin Küçük Kumla sahil deposunda mevcud (3000) üç bin kental meşe oldunu açık arttırraa ile satışa çıkarümıştır. 2 Arttırma 21/1/944 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Devlet Orman İşletmesi Bursa Revir Âmirliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Arttırmıya konulan meşe odununun beher kentalinin muhammen bedeli iki lira altmış kuruştur. 4 (% 7,5) muvakkat teminat olan beş yüz seksen beş lira ihale başlamazdan evvel Revir veznesine yatırılmış olacaktır. 5 Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin şartnameyi görmek üzere Ankara Orman Umum Müdürlüğüne, İstanbul Orman Çevirge Müdürliif.üne, Devlet Orman İşletmesi Bursa Revir Âmirligine, İzmit Revlr Âınirligine ve GemJikte Kumla Bölge Şefliğine müracaatleri ilân olunur. '328) SAYIN HAI.KIMIZIN HAZARI DİKKATINE rI I 5 • SATILIK KUNDURA KALIB MAKİNESİ * KÖMÜR İÇİN DÜSÜNNEYİN ıKİrchner) Kişner markall, son model, blçak kutru 9 a n . çallşır vazi. yette görülebilir kundura kallb makinesi satllmaktadlr. Görmek İstL yenier: İzmir, Güneş Doğdu Kallb İmalâthanesi, İnkılâb (927) No.li sokak No. 67 ye müracaat etsinler. Türkiye İntar Baitkasındaıt: Bankamlzln 1943 senesi hissedaran umumî heyeti toplantlsı İdare meclisi kararile 3 şubat 1944 perşembe günü saat (on dört) te İstanbulda Yeni Postane arkaslnda Aşirefendi caddesinde 37 numarall Imar hanındaki Banka binaslnda âdiyen yapllacaktlr Toplantıya girmek için mezkur tarihten en az bir hafta evveline kadar gerek asaleten ve gerek vekâleten (yüz elli) hısseye sahib olanlarln hisse senedlerini bankaya tevdi ile karşılığmda makbuz almalarl rica olunur. GÖRÜŞÜLECEK İSLER: 1 İdare Meclisi ve muraklb raporlarlnln okunmasl. 2 Bilânço ve kâruzarar cedvelleri tetkik edilerek idare meclisi azalarfle muraklb zimmetlerinin ibrasl. 3 1943 senesi kazanclnm dağltllmasl şeklinin tesbiti. 4 Müddetleri hitam bulan İdare Meclisi azalarmln seçimi ve verilecek huzur haklarlnln tayini. 5 Müddeti hitam bulan muraklb seçimi ve verilecek »icretin tayini. 6 İdare mecHsi azalarlna nizamnamenin 39 uncu maddesine tevftkan verilecek rrezunivet. kzamin Dr. Hafız Cemal LOKMAN HEKİM DAHİLJYE MÜTEHASSIS1 Divanyolu 104 Mııayene saaUeri: 2,5 • 8. Tel: 22398 Zonguldak maden kömürüne pek ax bir farkla muadil (LINYIT) maden kömürü kapalı ardiyemde kuru. tozsuz ve gösterilen yere teslim suretile İstenilen miktarda mal mevcuddur. OSNÂN SAVÂSMAN Galata, Eski Gümrük sokak No. 44 Tel: 44354 TOMRUK İMAL, NAKIL VE İSTİF İŞİ Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliğinden: 1 Devlet Orman İşletrr.esi Küre revir âmirliğâne bağlı üçüncü Şenlik bclgesinin Kuz Devlet Ormanı «Ayıini» mevkiinde 7/10/943 tarihinde zuhur eden crman yangmmdan tecessümden tamamen kalmıs 1636 adede muadil 1836 M3 526 Dm3 köknar, 74 adede muadil 37 M3 270 Dm3 çam ve 26 aded muadil 12 M3 787 Dm3 gürgen ağacınm kesimi ve tomruklara tefriki ile Ahın ara deposuna nakil ve orada boylarma göre istifi işi açık eksiltmeye konulmuştur.. 2 Eksiltme 11/2/944 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Devlet Orman İşletmesi Küre revir âırirliği binasmda revir âmirinin riyasetinde toplanaoak olan tomisyon buzurunda icra edilecektir. 3 Kesilecek ve tomruklara tefrik olunacak ağaçlann beher metre küpünün muhammen bedeli 200 kuruş ve bu tomrukların Ahm ara deposuna nakil ve istifi işl de 650 kuruştur. I 4 Teminat akçesi %7.5 hesabile 1203 lira 97 kuruştur 5 Bu ise aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüeü ile Kastamonu Araç, Küre revlr amirliklerinde ve İnebolu Bölge Şefliğinde görülebîlecektir. 6 istekJilerin ihale günü saat 15 ten evvel teminat akçelerile birüktp rovîr fimirliSinp rnîirpfnrı* ptrrıplprl lii7i7Tnn f â n olmuır (199') Göz Hekimi I w ukarıda resminf gSrdüğflnGı • tayyare Pasifik'in bir tarafından dığer tarafma muntazam posta seferi yapan ilk ticaret deniz tayyaresidir. 1935 senesinde Amerika'da Glenn L. Martin Şirketi tarafmdan hnâl olunan bo deniz tayyaresi, sekiz senedenberi servis yapmakta olmasına rağinen, el'an mükemmel bir şekilde hareket etmektedir. Dünya milletleri arasında ticaret vg seyahatı inkişaf ettirmek maksadile, Martin ticaret tayyareleri imâlini üç dört misline çıkaracaktır. JNuriFehmiAyberkf Haydarpasa Nünıune üastanesl Göz Mütehassısı tstanbul Belediyesi karşısında Telefon: 23212 Sahib ve Başmutıarrtri ¥unu« Nadl ABAL1OĞLU Umumî neşriyati Ulare eden Fazı f? Mvdnrü: HİKMET IVTÜNtt ÜLGEN Cumhuiiyet Uatboon I TUNA'dan BOLLUK ve UCUZLUK Bir geçen çok kârll çlkar. Tabldot 5 kab yemek 135 Kuruş BOL MEZE İLE DUBLE BİRA 40 Kuruş. Beyoğlu, Asmalımescid. Lebon karşislndaki sokak No. 3/5 I 1909 dan beri en güvenilir yapan fabrikadır. f Deniz Levazım Âmirliğinden: THE GLENN I. MAR1IN CO. • B^I.TIMORE, M D , Ü.S.A. SepetÜ bir motosiklet allnacaktır. Mevcudu olanlarln evsaf ve fiatla. (526) rinı bir mektubla 25/1/1944 tarihine kadar Âmirliğimize bildirmeleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: