17 Şubat 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A V P u p a ' P an a y ı r ı CUMHURIYET 17 Şufcal 1944 Adana Belediye Riyasetinden: 1 Fabr&alara aid pis sulann akltllması için yapllacak kanalizasyon işi kfiall zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 Keşif bedell 49660.33 liradlr. 3 Muvnkkat teminatl 3724,53 liradır. 4 Ihalesi 29/2/944 sall günü saat 16 da Belediye Encümeninde yapllacaktlr. 5 Keşlf ve sartnamesinî görmek istlyenlerin Fen İşleri Müdürhığünıe ve talib olanlarln İhale günü saat 15 e kadar teklif mektublannı Belediye Encümenine tevdi efcnış bulunmaiarl lâzlm geldiği ilân olunur. (1755) KONYA ELEKTRİK Türk Anonim Şirketi Umumî heyeti toplantısı Şırketımizm hıssedarlar heyeti umu. mıyesi alelâde olarak 16 mart 944 tarıhmde Konyadaki merkez bmasında saat onda toplanacağmdan sayîn hıs. sedarların mezkur gun ve saalte ıçtimada hazır bulunmalan ve Tıcaret Kanununun 371 incı maddasi mucıbmce hâmil bulundukları hısse senedlerım tarıhi ıçtımadan on gün evveline kadsr şırket merkezine makbuz mukabıli tevdi ile duhulıye varakalarını almaları ilân olunur. MÜZAKERE BUZNAMESt 1 1943 hesab yıh ve hesabları hakkmda idare meclısi ve murakıb raporlannm okunması, 2 1943 senesine aid bıiânço ve kâr ve zarar hesablarının tetkık ve tasdıkı, 3 Meclisi idare a^asıle murakıbm ibrasv 4 Kârın sureti taksımi, 5 Yeniden bir murakıb intıhabıyle senelik ücretinin tayini. 'UROLOĞ . OPERATÖB BEKCİ Al I\\CAK Toprak Mahsulleri Ofisi İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Şubemiz depolarlnda istıhdam edllmek üzere lüzumu kadar bekçlye İhtiyacımlz bulunduğundan okur yazar olmak, ve evsafı matlubeyi haiz bulunmak ve ellerinde bonservisleri olmak kaydile talib olanlarln Sirkecide Liman hanındaki Müdlriyetimize müracaat etmeleri İlân olunur. Elâzığ Belediye Reisliğinden: Elâzığ Beledıyesince satuşa çıkarılan sinema makinesile binanm tto sene muddetle klraya verileceğl hakkmda ilân. 1 Kapalı zarf usulile satış ve icarı arttırmıya konulan sînema makinesüe sinema binasınm üç senelik icarının bedeli muhammeni 25 bin liradır. 2 Talibler şartnameyl üçer lira mukabilinde belediyeden alabllirler. 3 İhale 7 mart 944 salı günü saat 15 te Elâzığ Belediye encümen dairesinde yapjlacaktır. 4 Talibler muvakkat teminatl olan 1875 lira ile maklne İçin 5000 liralık banka mektubunu verdikten sonra arttırmıya iştirak edebilirler. 5 Sartnamede yazılı kayıd ve şartları kabul eden taliblerin teklif mektublan kapalı zarf içlnde olarak ihale günü saat 14 e kadar kabul olunur (1793) GRİPİN Baç, Dif, Nezle, Grip, Romatizma, Nevralji, Kırıklık ve BÜTÜN AĞRILARI DERHAL KESER. lcabinda günde 3 kaçe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla G R İ P İ N isteyiniz. Belediyeler lmar Heyeti Reisliğinden: Sabasl müstakbel İnkişafile beraber 90 hektar olan Kartal kasabasımn lmar plânlnln tanziml işi kapall zarf usulile ve götürü esaslarl üzerme eksiltmeye çlianlrDiştlr. Işin muhammen bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatl 217,50 liradlr. Eksiltme 29/2/944 tarihine rastlıyan sah günü saat 11 de An. karada Dahiliye Vekâleti binaslnda Belediyeler İmar Heyeti toplantl salonunda yapilacaktir. Eksiltmeye iştirak edecekler Nafla Vekâletinden alacaklarl ehliyet vesi. kaslle 19/2/944 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 13 e kadar Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine bir istida İle müracaat ederek iştirak vesikası a l . malldırlar. Bu İşe aid mukavelename ve şartname ile teferruatl Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefhğinden paraslz olarak alınabilir. Teklif mektublarlnln. 2490 saylll Arttırma, Eksiltme ve İhale kanunu hükümleri dairesinde İhale saatinden bir saat evveline kadar Belediyeler Bankasında Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefligine teslim edilmesi lâzımdlr. (1102) Ağac kesimi v e dallarmdan ayrılması Oevlet Orman İşleimesi Adapazarı flevir Âmirliğinden: Dr. Kemal Çağlar Böbrek mesane, prostat, belsoğukluğu bırincl slnlf mütehasslsi | Galalasarav Otel Emperval vanında Ankara Apt. No. 48. kat 1 Saat 15 ten sonra İLÂN TASHİHİ Dünkü ntishamizda neşredılen tstanbulda Havagazi ve Elektrik ve Tesısatı Sınaıye Tiıri Anonim Şırketının ıımumi heyeti içtimaa davet ilâıumn altında ımza yenne sehven (tasfıye memurları) kelimeleri yazıldı. Halbuki mezkur şırket tasfiye halınde degildu". Keyfıyet tavzih ve tashıh olunur. Karasu bölgesinln A serlsinln üç numaralı maktamda üç bin sekiz yüz altmış üc metre küp muadlll tahminen on dokuz bin aded ağacın maden dırekliğıne elverişli ağaçlarm kesimi ve dallarmdan tecridi işi aşağıdaki şerait dahl]inde açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Maden direkliğine elverişli ağaçların göğüs hizasmdakl kutru on beş . otuz santimetre kalınlığmda olup işaretlenmiş bilumum ağaclar "dlbÖksufuou ve broHŞÜi darkal kcsaf den devrilecek, dallarından tecrid edilecek, baş ve nihayetleri düzgunce kesilecektir. 2 Beher ağacın devrilmesi ve dallarmdan ayrılması, ba§ ve nihaBelediyeler lmar Heyeti Reisliğinden: yetlerinin düzgunce kesilmesi işi için takdir edilen muhammen bedel yirmi lira olup isteklüerin yüzde yedi buçuk nisbetindeki iki yüz seksen bes liraZongultiak şehrinin mevcud haritasmm noksanlarınm Ikmalile i?. lık ilk teminat akçelerile birMkte eksiltmenin mukarrer bulunduğu 21 '2 '944 bu haritaya ilâve edilecek 120 hektarhk gayrime&kun kısmrnın muntazam pazartesi günü saat 15 te Adapazarı revir binasmda mütesekkil komisyona poligona müstenid takeometrik haritasmın alımı işi kapall zarf usulile müracaatleri. götürü esas üzerinden eksiltmeğe konmuştur. 3 Şartnameler Ankara Orman Umum Müdürlüğünde, İ?tanbul İşin maktu keşif bedeli (4100) lira olup muvakkat teminatl (307,50) Orman Çevirge Müdürlüğünde, İzmlt, Düzce Revir Âmirliklerinde, Karasu liradır. Eksiltme 29/2/944 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de Ankarada Pahiliye Vekâleti binasında, Belediyeler imar heyetinin toplantl salonunOrman Bölere Sefli&inde ve Adapazarı revir merkezinde •rörüiebilir da yapilacaktir. Eksiltmeğ? iştirak edeceklerin 19/2/944 cumartesi çünü saat 13 e F R E N G İ ve kadar Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti şefligine Nafıa VekâletinBELSOGUKLUĞUN4 den alacaklarl ehliyet vesikalannı raptedecekleri bir istida ile müracaat Tnhılmamak için ederek iştirak vesikası almaları lâzımdır. fanık Çatlak. Ekzams ve Cîld raralarma Bu işe aid mukavelename ve şartnamelerle diğer teferruat Belediyetevkalâde fyi gelir. Derinin tazelenmesine ve ler lmar heyeti şefliğinden parasız olarak alırjabilir. renilenmesine hizmet ederTeklif mektublan 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun hüRalîanmafldiT kümleri dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediyeler Bankası binasmda, Belediyeler imar heyeti fen şefligine makbuz rr.uka* ( bilinde tesMm edilmelidir. 834) nmı ACELE DERMOJEK PROTEJİN Ağaç kesimi ve dallarmdan ayrılması DİZEL MOTÖRÜ SAHİBLERİNE MÜJDE: BOSCH markall mazot pompalarlna aid her türlü yedek parçalarlmız geldi. Çeşidlerimiz eksilmeden tamire muhtaç pompalarlnızl hemen getırlniz. Adres: BOSCH Servisi: Ayaspaşa Kamarot sokak 15/1, İstanbul. Telefon: 43119 Telgraf: GÜLEK ANTIMAREN VAPUR 9 Devlef Orman İşleimesi Adapazarı Revir Âmirliğinden ••••••HHBMİ Belediyeler lmar Heyeti Reisliğinden: Sahasl müstakbel İnkişafile beraber 490 hektar olan ve evvelce nüsabaka suretile ane hstları 1/5000 mlkyaslı plânda tesblt olunan Sam>un şehriniu İmar plânlüln 1/5000. 1/2000 ve 1/1000 mikyasll plânlarlnln tanziml işi kapall zarf usulile ve eötüru esaslarl üzerine eksiltmeye çlkarılmıştlr. "Isin muhammen bedeli 11000 lira ve muvakkat teminatl 825 liradlr Eksiltme 29'2/944 tarlhihe rastlivan sall günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekâleti binaslnda Belediveler İmar Heyetİ toplantl salonunda yapilacaktir. Eksıltmeve Iştlrak edecekler Nafla Vekâietlnden alacaklarl ehliyet vesikasile 19/2' 944 tarihine rastlivan cumartesi çünü saat 13 e kadar Belediyeler lmar Heyeti Fen Çeflığine bir istida İle müracaat ederek iştirak vesikası almalıdırlar. Bu ise aid mukavelename ve çartname ile teferruatl Belediyeler İmar Heyeti Fen Şeflığlnden paraslz olarak a'inabilir. Teklıt mektublarlnln, 2490 saylll Arttırma, Eksiltme ve İhale kanunu hükfcnleri dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediyeler Bankasınds Belediyeler İmar Heyeti Fea SefUğine teslim edilmesi lâzımdir, TUTMALARINA MANİ OLUR Zayi İzmir Sümerbank Yerll Mallar Paza"rlarından aldığım 177 kayıd numaralı karnemi zayi ettım. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Bolvadinde manıfaturacı Abdil Sahib ve Başmuharriri Vunos NadJ AB.ÎI.IOĞLU mıırrıi neşriyaU idare eden Yan ltfen Uüdüru: HIKMBT MÜNİF ÜLGEN Qunhuriy«i Maibaan' I Karasu bölgesinin C. serisinin 3 numaralı maktaında 3147 metre küpe muadil tahminen 15700 aded maden direkliğine elverish aŞaclarm Erenköyünde Etemefendi caddesinde tramvay durağlna bir dakika kesimi ve dallarmdan tecridi işi aşağKiaki şerait dahilinde açık eksiltmemesafede iki buçuk dönüm çamll ve meyvalı bahçe içinde 9 odall ve ye çıkarılmiftır. konforlu kârgır 2/1 No. yeni köşk. Ayrlca muntazam tenis kordu. 1 Maden direkliğine elverişli ağacîarm göğüs hizasındaki kutru T e l e f o n : 52171 1530 santimetre kalmlığında olup işaretlenmiş bilumum ağaclar devrilecek dnllarmdan becrid edilecek baş ve nihayetleri düzgunce kesüecektir. 2 Beher ağacm devrilmesi ve dallarmdan ayrılması, baş ve nihaRevirimize bağlı Çayırkcy bölgesinin 19 sayılı Çen^daŞ orman seriyetlerinin düzgunce ktsilmesi işi için takdir edilen muhammen bedel 20 sinin bir numarah maktarında mevcud 252 ton mese ve kayın komiırünün kuruş o"up isteklilerm % 7,5 nisbetindeki 235 lira 50 kurusluk ilk temina.t ormandan kesım, ımal ve ihrakile «ylul 944 nihayetme kadar Derınce isakçelerile birlikte eksiltmenin mukarrer bulunduğu 23/2/944 çarsamba tasyonurdaki orman idaresi depasuna nakil isi açık eksiltmeğe konulgünü saat 15 te Adapazarı Revir binasında mütesekkil komisyona müra muştur. caatleri. 2 Eksiltmesi 21/2/944 pazartesi günü saat 15 te Devlet Orman Ig3 Şartnameler Ankarsda Orman Umum Müdürlüğünden İstan letmesi İzmit Revir Amirliginde yapilacaktir. bul Ormar Oevirge Müdürlüğünde İzmit ve Düzce Revir Âmirliklerinde. 3 Beher ton kömürün kesim, imal, ıhrak ve Dsrince istasyonunKarasu Orman Bolge Şefliğınde ve Adapazarmda Revir merkezinde gö daki orman deposuna nakil işinin muhammen bedeli 45 lira olup % 7,5 ( rülebilir. 16l4) muvakkat teminatl 850 lira 50 kuruştur. 4 Eksiltmeye aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde, Devlet Orman İşletmesi İzmit ve Adapazan Revir Amirliklerile izmitin Çayırköy Orman Bölçe Şefliğinde görülebilir. Sandal\cci!erde 7 tezgâh bir çözgü makinesi bütün teferruatile mun5 isieklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarile tazam işler halde yerlle beraber ucuzca satlllktır. birlikte Devlet Orman İgletmesi İzmit Revir Amirliğ.ine müracaatleri ilân MHHM İstiyenlerin Çakaıakcılar 66 No.ya müracaatleri. ERENKÖYÜNDE SATILIK KÖŞK Devlet Orman İşleimesi İzmil Revir Âmirliğinden: Devren Safılık EL TEZGÂHI DOKUMAHANESİ olunut il652)

Bu sayıdan diğer sayfalar: