13 Eylül 1947 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

13 Eylül 1947 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHUKÜKJ 12 Eylul 1947 r RADYO Bugünkü Program 7.28 Açılış ve program 7.30 Müzık (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Müzik (Pl.) 8.00 Kapanış. J KENDİYAZIHANENİZDE TAM BİR TEKSİR . TEŞKİLÂTI • 12.28 Açılış ve program 12.30 Müzik (Pl.) 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Cumhur Başkanlığı armoni mızıkası: (1. Sousa: Şanlı sancaklar (marş); 2. Strauss: Artlst hayatı (vals); 3. Popy: Siyah elmas uvertürii; 4. Schubert: Blr evin üç kızı, potpuri) 14.15 Dans orkestrası 14.45 Müzik (Pl.) 14.55 Konuşma 1500 Kapanıs. * 16.58 Açılış ve program 17.00 Çoctık kulübü 18.00 Salon orkestrası: (1. Michaelis: Ormanda demirci; 2. Arnold: Ağır vals; 3. Lincke: Japon intermezzosu; 4. FrederickEen: Halk mçydanı (balet sahnesi); 5. Fucik: Alayın çocukları (marş); 6. Schneider: Zierer'den vals potpurisi; 7. Lovell: Sonbahar rüyası; 8. Strauss: Endüs'triciler valsi; 9. Golwyn: Küçük flört, polka) 18.30 Konusma 18.45 Şarkılar 19.00 Haberler 19.15 Geçmişte bugün 19.20 İncesaz 20.15 Eadyo gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Tarihî Türk mü2iği 21.15 Konuşma 21.30 Salon orkestrası: 1. Delibes: Kral 6Öyledi operasından parçalar; 2 Tchaikovsky: Fınd:k kıran süiti; 3. Schubert: Serenad; 4. Mozart: Türk marşı) 22.15 Dans müziği <P1.) 22.45 Haberler 23.00 Dans müziği (Pl.) 23.30 Program ve kapanış. Cocuklar Sıhhi MİMEOGRAPH* "90* teksir mokinesi yazı işlerinizin randımanını kat kai artfıracaklır. MİMEOGRAPH leksir makineleri ile her nevi surefı istendiği mikiarda azamî fasorruf ve sür'ofle elde edilir. MİMEOGRAPH makineleri hakkında istediği^ir.fierhangi malumuti vermeğe . amadeyiz., MİMEOGRAPH* yordımcı aletleri Mumlu teksir kâğıdı (stensil) in üzerinde çizilecek plan, resim ve her türlü süsleme işlerini kolaylaştıran, içinden aydınlanmış resim sehposı (MİMEOSCOPE*). MİMEOGRAPH »eksir kolemleri, sablon ve pisfole gibi^çeşilli yardımcı aletler'mevcuffur. • Alâmetl fırlk» Temizleyici Ferahlatıcı Bayılırlar Kolynos cocuklar için mükemmel bir diş macunudur. Diş fırçasinin Bu onlara temasında temizleyici KÖPÜK dalgaları dişlerinin etıafını sarar. nekadar büyük bir zevk verir, nekadar sıhhatli ve serin bir ağız sağlar. Ağıza su alınması J» SÜK\DARCIK BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 » I • B • • • • MİMEOGRAPH teksir makineleri yalnıı A. B. üe birlikte Kolynos'un köpüğü zail olur. Yağlı ve yapışkan bir satıh kalmaz. MACUN • Dlck Company tarofıpdan.Jmal edilir. TUrklyede MUmessill • • Soldan $ağa: 1 Biricik sokak (iki kellme). 2 Nafaka ele geçlren (iki kelime). 3 Gerl dönme, ay (eski dilde). 4 Blr ısı derecesl, bir çe^ld yem. 5 Çilneçin etrafmda dönen gezegenlerden, bazı yanan şeylerin çıkardıkları seslerden. 8 Utanma hlssi, «bozuş!» manasına blr emlr. 7 Söylemek, güya tüz. 8 Eskl Türk kabllelerlnden blrinln ferdl, bir lamanlar dokudugumuz yerll bezlerden. 9 Bir agac clnsl. ELİ BURLA ve Ortakları istanbul • Gaiata FERAHLANDIRICI. TEMİZLEYİCİ Arteziyen Borusu Satm Alınacak Liileburgaz Orman Fidanlık Müdiirlüğünden: Fidanlığımızda açılacak arteziyen kuyuları için (250) metre tulunde <^ 1850 de mütevazi bir atölye idi MARVIN MARVIN MARVIN • « y a 6 pusluk arteziyen bomsu pazarhkla satın aluıacaktır. Anadolumuza benzlyen blr kara jekll (mtt » Ellerinde bu kalmlürta boralar: bulunanlarm evsaf, fiat ve şartlannj rekkeb kelime). 2 Pestil gibi bir hale gelerek. S Çiğnenen sakıza katılır, rakib büdirİT tekliflerini 20 eylul 1947 jjünune kadar Bölge Fidanlık Müdürlüfüne takımlar arasında yapılır. 4 Beyaz elvan (12132) jekerl (iki kelime). 5 Tersl güneşin dog yollamaları. duğu yeri bellrür, Türk İmparatonı. 6 Bir uzvumuz, pederin nısfı. 7 Ek ve tamlr yapma mütehassısları (ceml). 8 tmar edif*>.'; len. 9 Bugünkü devrin lnsanlarının bayıldıkları çey, muayyen islerde kullanılan kürük parça halinde şey. Yukandan apığıya: 1947 de İsviçrenin en modern bir fabrikasıdır. BUNYACA NORTON INGILIZ TÂNINMIŞ EvveUd buhnacamn halledilmlş şekli 1 2 3 4 S MEIÇIHTÜTLTYIÖTN" 2 E|G|E|B|S|A|A T • S §II|Ş|E|B IİRİÜ K 4 KİLİIİKİ» N A C 5 E|M|T|1|A [•" T Ü R 6 T|E|H|P|R|U|M|H|P 7 M|H|H|8|A|Z|A|M|l 8 E|T|I |B|B|A|B|O|K 9 K|UJÇ|U|B|K|ÖLR|» 1 s 7 8 s Saattcn anlıyanın markasıdır. Izmir Fuarmda, Beyoğlunda Diamanstein, Eminönünde Tevfik Aydın, Galatada Meyer, Izmirde Saharof ve 1 inci sınıf saatçilerde Umum Mümessillik: Abdürrahman Hüseyin ŞAKAR Galata, Yoğurtçu Han. Operatör Ürolog KtS.l«l EN MÜNASİB HEDIYE SİNGER Saat Mağazasının bCyük ve 'çoY'zengln çeşidli zarif modelleri arasından intihab edebilirsiniz MOTOSİKLETLERİ r CELMİŞTİR/ S£Pm İ SEPETÖİZ Dr. KEMAL ÇAGLAR İdrar ve Tenasül Yolları Mütehassısı | Beyoğlu Tokathyan karşısı Suterazi sokak No. 4, kat 2. Üsküdar snlh hukuk yargıçlı&ından: Çiçek Göğüs İğnelerî, Şövalye YüzüklerK Elmnslı ve Pırlanlalı SİNGER Saatleri Bayanlar için altın ve bavlara mahsus altm ve madenJ Singer Kol Saatlsrile evleriniz için zarif ve Westmin?tpr usulü DUVAR Saatleri. elektrikli saat vesaıre gibi hediyelerinizi UOUSA İstanbul Borsasının 12/9/1947 üatlan Londra NewYork Pari» Cenevre Amsterdarn Bruxelles prag Srockholm 1 100 100 100 • 100 100 100 100 Sterlin Dolar Fransız Fr. İsvisre Fr. Florin Belçika Kr. Çekoslovak Kr. İsveç Kr. 11.3856 282.52 2.3503 65.7270 105.5468 6.3887 5.60 77.8860 947/417 Ankara Atatürk bulvarı Yıldız apartımanı 255 5 No. lı dairede muklm Rukiyi Soliy yanında bulunan ana ve babası vefat etmiş olan 1930 dogumlu Fat ma Nebahate vasi tayin edilmlş olduğnndan itirazı olanlann yukarıdaki dosya No. sile mahkememlze müracaat etmeleri ilân olunur. SİNGER Mağazasmdan İstanbal SAATLERİ tedarik edebilirsiniz. Eminönü 8 DEVLET İSTİKRAZUVRI ve ŞİRKET ESHAM1 %7 faizli tahmller Aİ18 SıvasErzurum 1 20.80 SıvasErzurum 27 20.95 1941 Demiryolu I 21 1941 Demiryolu II 20.50 1941 Demiryolu III 20 Milll Müdafaa 1 2130 Milli Müdafaa n 20.50 MilU MUdafaa m 20.70 MüU Müdafaa IV 21.15 6aU| 21. 20.95 21.25 20.75 20.35 21.30 20.60 20.85 21.15 Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 1947 guz dönemi sınavları (evvelce ilân edildiği gibi 20 eylulden 5 Ekime kadar değil) 5 Ekim ile 20 Ekim arasmda yapılacaktır. Pansiyon gür döneminde sınavı olanlar için 4 Ekimden ve güz dönercinde sınavı olmayanlaT için 2 kasım 1947 den evvel açılmıyacaktır. Paralı yatılı öğrenciler birinci takiitlerini beraberlerinde getirmeye ve vermeye mecburdurlar, aksi takdirde yurda alınmıyacaklardır. 2 1947 kı? sömestresi derslne 3 kasım 1947 pazartesi günü sabahı başlanacakhr. (12297) SATILIK OTOMOBIL lyi bir halde spor Mersedes bir otomobil satılıktır. İsteklilerin 81862 numaraya telefonla müracaatleri. Eczane Açmak İstiyenlerin Dikkat Nazarma Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Ankara Nümurıe hastiResl civarmda yeniden açılacak eczane için taliblerin 964 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı veseikie birlikte en geç 30 9 947 günü saat 17 yc kadar müracaat etmeieri lüzumu ilân olunur. (12382) KURTULUŞ Biçki ve Dikiş Yurda Müdiresi: Bayan PAPAZTAN Yeni kayıdlara baslanılmıştır. Reriköy: Tepeüstü 116 No. Papazyan apartıman. KELEPİR ARSA Mecidiyeköyü Kredi Bankası ev[ leri karşısmda üç yol ağzı 60 metre asfalt ustünde cephesi bulunan 3580 metre kare garaj ve her inşaata müsaid arsa kısmen, tamamen saülıktır. Telefon: 83729 KAYIB Adananın Seyhan kulundan 193436 ders yılında diplomarnı kaybettim. Yenisini ğundan esklsinin hükmü yoktur. Hüseytn oğlu Abdürrahman ük oaldıfım alacaBahml %6 faizli taTırilIer 96 Kalkınma Istikrazı 95.80 96. Kalkınma II 95.95 96 1941 Demiryolu VI 95.80 %5 taiz'd tkramiyeineT 22.90 1933 Ergani 22.50 20.60 1938 ikramiyell 20.60 Milll Müdafaa 21.50 21.50 97.70 Demiryolu IV 97.55 98.60 Demiryolu V 98.40 Anadolit Demiryolu grupu 103 Tahviller 12 101. 54. %60 hisse Benedleri 52 73 Mümessil senedleri 71. 5irket hisseleri 124. Merkez Bankası 123. 17.80 fş Bankası 1760 3.80 Türk Ticaret Bankası 3.60 13.25 Aslan çimento 13. * Borsada muamele görmüştür. BRITISH EUROPEAN ÇABUK LONDRA SEYAHAT ~ A!RWAYS'in NAKLİYAT uv cap pınQhird%in. * • V I C K E R S VIKING uÇ.ki.nı. EMİN ÜÇUI SU BORUSU 2 ve 3 pus demir çekme SU BORULARI GELMÎŞTİR. Galata Manhaym Han, kat 3 Tel: "42069 AMERIKAKJ Eşsiz Sünnetçi NURİ EŞSİZ Aksaray Polis komlserliği karşı köşesinde. Bir hafta evvel müracaat. D O K Î O R HARAÇCI İstanbul: Beyoğlu: İzmir: 2 Ankara: Rızapaşa yokuşu 61 İstiklâl cad. 245 nci Beyler so. 102 Anafartalar cad. 166 Nurettin Mehmet Başak Böbrek. Mesane, Prostat, tdraı Yollan ve Tenasül Hastahklan Mütehassısı. Adres: Beyoğlu, İstiklâ! cadded Suriye Çarşısı No. 348/1 • Her gün 1220. Tel: 42160 • ^^* Muktedir bir ATİNA 6 EKİM 1947 den İTİBAREN HAFTADA İKİ DEFA SERVİS Her türlü izahat ve tafsilat için Beyoğlu İstiklâl caddesinde Konak (Eski Tokathyan) oteli Tel.: 44778 B. E. A. bürolarımıza veya resmi acentalanmıza müracaat ediniz. Sahib vc Başmuharriri; NAUÎR NADİ Bu nüshada yaz% ijîerint fiilen idare eden. CEVAD FEHMİ Cumhurıyet Maıbann |Muhasebeci bayan aranıyor Türkiye Mümessili : JAK GRÜNBERG Geçidi. V Halefleri Lisan bilen tercih olunur. . Galata Minerva Han ŞÜKRÜ ATEŞ'e m ü r a c a a t İstanbul, Sultanhamam Hamdibey

Bu sayıdan diğer sayfalar: