29 Ocak 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

29 Ocak 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

si m amana - Esnaf hastahanesi binası satın alınıyor 24 Yataklı olan hastahane 80 yataklı Evvelki gün müşterek esnaf ce miyetleri yardım teşkilâtı heyeti w mumiyesinde verilen karar ile seçi" len heyet, esnaf hastanesi binasının esat cemiyetleri hesabına (derhal satın alınması işi üzerinde emen faaliyete geçmiştir. Bu heyet, dökü: macılar cemiyeti reisi Yahya Yıl maz, Bakkallar cemiyetinden Sami, Şekerciler cemiyetinden Kemal, Ka- saplar cemiyeti umumi kâtibi Ö- mer Koç, Mehmet Çetin ve doku: macılar cemiyetinden Zeki Duhani- den mürekkeptir. Esnaf hastanesi banası; gene es" naf Gemiyetleri ve cemiyetlerin aza” ları taralından, yardım teşkilâtı büt çesi haricinde yapılacak teberrüler ile sâtın almacaktır. Gene bu sene içinde şimdi 21 yataklı olan hasta menin hiç değilse 80 yatağa iblâğı için Yeni bir paviyon inşası işi de bu heyet tarafından başarılacaktır. Esnat cemiyetleri, geçen bir sene içinde yardım teşkilâtı için adi büt” çe VE fevkalâde bütçe ile bir evvel ki seneden devrolunan omiktarile beraber 25185 lira yardımda bulun- muşlardır. 989 senesi için ise bütçe 25970 lira tahmin edilmiştir. Bu miktar yalnız hastaneniş idaresi vesair yardım iş İerine tahsis edilecek, hastane bina” si satın alınması ve yapılacak inşa” yapılacak at teberrülerile tethin olunacaktır. Yapılan toplantı ve teşekkürler Evvelki gün halkevinde toplanan İstanbul esnaf cemiyetleri müşterek yardım teşkilâtı kongresi hastane nin kuruluş ve tevsiinde yardmaları görülen birçok zevata alenen teşek. kür etmeye karar vermiş ve riya- set tarafından gazetelere yollanan mektupla bu cihet bildirilmiştir. Mektubun bulâsası şöyledir: 1 — Hastaneye bin alt: yüz lira, Uk bir ameliyat masası hediye eden parti #iyüönkuruluna, 2 Hastano işleriyle yakinen s- lâkadar olan ve tevsil için yardım» larda bulunan veli ve belediye reisi Lâtfi Kırdara, 3 — Esnaf işlerine büyük bir e- hemmiyot ve bağlılık gösteren ti - caret odasi umumi kâtibi Cevad Ni- zamiye, 4 — Hastanenin kuruluşunda bi. yük bir gayret gösteren esnaf çu- besi müdürü Kâzım Yorulmasa, ve cemiyetler murakibi Ferid Humda, 5 — Hastanenin gerek kuruluşun da gerekse yürüyüşünde pek çok çalışan müşterek yardım teşkilâtı Me murakabe heyetine ve danışma bürosu gefine, hastane doktorları- na ve hemşirelerine, heyeti umumi. yenin sonsuz sevgi ve pilkranlarmı bildiririz. ARARSA VAZ a binin elek sinmsnl Şikago Yanıyor Amerikan sinemacılığının şaheseri 2 sene çalışarak üvcuda getirilen bir sinema mucizesi Baş rollerde : TYRONE POwWEL ALiCE FAYEŞ Bu GÜN SAKARYA SINEMASI Bütün diinyada umumi bir heyecan uyandırmış ve 938 Vene. dik müsabakasında büyük mükâfatı kazanmış olan: Günahkâr Kızlar Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: orinne Luchaire ve Annie Ducau Ayrıca: DOBERT TAYLOR ve JEANNE HARLOV tarafmdan TATLI GÜNAH Filmi de gösterilecektir. İlâveten; Yeni Paramtınt Jurnal BUGÜN Senenin en büyük ve muazzam TÜRKÇE sözlü ve şarkâlı filmi MABER “AKAN Bk -Eski Avusturya Başvekili Dolfüsün kemik» leri başka me- zarlığa gömüldü 1934 de Nasiler tarafından öldü- rülmüş olan Avusturya (Başvekil Dr. Dolfusun kilisedeki sandukası açılmış ve kemikleri âdi bir me- zarlığa nakledilmiştir. Dölfüsln arkadaşlar: ve taraftar. ları, Naziler tarafımdan tevkif edil. mek 'tehlikesine rağmen, şimdiye kadar daima eski başvekilin kilise- deki mezermi siyaret ederler ve Çi, çek koyarlardı. (Deyli Herald) Ankaradan istanbula gelenler Ankara, 29 meclisin tatili ile ma aşların bayram dolayr verilmiş bulunması Ankaradan diğer yerlere gitmek istiyenlerin adedini çoğalt- mıştır. Dün sabahtan akşama kadar lığa sahne olmuştur. Altı gişe bilet almak istiyen halka kâfi gelmemiş” tir. Devlet Demiryolları tarife harici trenler kaldırmağa mecbur kalmak tadır. Avcılık mecmuası Necip Selâm O arkadaşımızın üç! yıldanberi neşretmekte olduğu (Av- cılık, Atıcılık ve o Balıkçılık) mec muasının 33 üncü nüshasi çıkmıştır, | Çok büyük himmet ve gayretle çı” karılabilmekte olan ve mühim bir boşluğu dolduran bu o mecmuzdâ, çok istifadeli ve meraklı yazılar var dır. Okuyucularımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. Reisicumhur arayınız, ballesi arwunda dün (cumartesi BARA MAYAN İsmet İnönü albümü Değerli yazılar, kıymetli batı- ralar ve bir çok tarihi resim- erle bugün çıktı. Her yerde iFiatı 30 kuruşt #Fiatı 30 kuruştur Sarar BN Bulanı memnun edeceğim Küçükpazarla Fatih Haydar ma- İgürü) küçük bir çanla içinde bulu. inan oytam maaş cüzdanı ilo emni- yet sandığına ve sakdal bedesten! şefkat sandığına alt senetlerimi ve resmi ve tatbik mühürlerimi dü. sürdüm, Bunlarm bulana hiçbir fay- dası yoktur. Bu itibarla bulan lüt, fen alttaki adresime getirir vey! gönderirse beni memnun ettiği içir kendisini de memnun edeceğim. Ak si takdirde ne senetlerin, ne mü - ür ve cüşdanların, yenisini çıka- İracağımdan, eskilerinin hiçbir hük- mi olmıyacaktır. Fatih Haydar caddesinde numarada Seniye ZDİHAM'ın önüne geç mek ve nefis filmi halkımızın rahatça görerek eğlenmesi için | P E K ve ŞA A A V sinemalarında birden ALL iN AŞKI Baş rollerde. RAMON NOVARO - MiRNA LOY © “Alaturka musiki ve fasılları tertip edenler: Şatkı ve gazelleri: MUSTAFA ÇAĞLAR M. C. ve CEVDET KOZAN Dikkat: ŞEYHİN AŞKI bayramda izmirde YENİ sinemada gösterilecektir. Ankara garı görülmemiş bir kalaba” | N e İm a m Satye binası meselesi * © ya Baş taraft1 ncide İ aşağıda isimleri yazılı olanların ic ii vekilleri heyeti kararile vazifele- İtine nihayet verilmiştir. | 1 — Denizbank idare meclisi reisi Ziya Taner, 2 — Denizbank idare meclisi ikli- sat vekâleti azası Cemal Şahingiray, 3 — Denizbank idare meclisi ma liye vekâleti azası, Sedat Urul, 4 — Denizbank umum müdür muavini Tahir Kerkeb , Gene ayni bankadan inşaat şubesi müdürü Kasım Mesed ile umumi kâ tibi S. Galip Savcının memuriyetle* rine resen iktisat vekâleti tarafın- İ dan nihayet verilmiştir. | ... Yazıldığına göre eski Denizbank umum müdürü Yusuf Ziya Öniş ile İ vazifelerine nihayet verilen medisi idare azaları Satye şirketi aleyhine aldatma davaları açmağa karar ver- miştir. Gene verilen haberlere göre Nafia vekâleti Satye binasını Deniz j banktan istimlâk edecektir. İstimlâk İ bedeli 106 küsur bin liradır, Arada” ki 144 bin lirayı Denizbank zarar etmiş olacağı cihetle bu paranm Sat- yeden geri alınması mümkün ola madığı takdirde zarar (vazilelerine nihayet verilen zevata ödetilecektir. İngiltereye 11 vapurun siparişi meselesi Denizbankın eski müdürü Yusuf Ziya Öniş Almanyaya ve İngiltere ye yapılan vapur siparisleri hakkın da “Cumhuriyete,, beyanatta bulun- muştur. Yusuf Ziya Almanyaya yapılan siparişlerin Denizbankın kurulma" #indan evvel olduğunu Denizbankın çok acıklı bir vaziyette tasfiyesi 12" tırarında kaldığını söylemiş ve hü” Visa olarak demiştir ki: “.- Bu vaziyeti nazarı dikkate a larak yeni bir program hazırlamak mecburiyetinde kalir 11 vape İ siparişine lüzum” « gördük. O sırada İzmir fuarının açılış resminde bu: İlunmak üzere İzmire giden Başvekil Celâl Bayar ile görüştüm. İngiliz kredisinden iki milyon İngiliz lira- sının Denizbanka tahsisine muva» fakat ettiler, Bundan sonra sipariş için * hüm malı bir faaliyet başladı. 31 teşrini- evvel 988 tarihinde bütün firmala” ra taahhütlü birer mektup yazdık. Kati fiyat teklilerini 7 teşrinisani 938 tarihine kadar bildirmelerini ri- | ca ettik, Bazı firmaların mürağaatı üzerine bu mühlet 14 teşrinisaniye | talik edildi, ferilen teklif o mektupları idare mecisi azası, umum müdür, 3 mu* ayin, hukuk müşaviri, tercümanlar ve firmaların mümessilleri huzurun” da açıldı. Bilâhare idare meclisi a- zasından Yusuf Ziya Özenci, Sedat Urul, umum müdür o müavinlerin den Tahir Kevkeb, ve Harun İbra den mürekkep bir komisyon tek- liflere göre bir rapor hazırladı, İm ilterenin Svan Hanter firması bi- almıştı. Raporu Ankaraya götürdüm. İk- tisat vekili Şakir Kesebir ve Deniz ticaret müsteşarı Sadullah Güney i- le birlikte tetkik ettik. Münakasa” nin Svan Hürter lehine neticeler mesi İçin karar verdik. Istanbula döndükten sonra uğraş- tam ve bu firmanın 34 bin İngiliz lirası tenzilât yapmasını, ayrıca va- purların büyütülmesini (temin et tm. İdare meclisini tekrar topladım. Keyfiyetten kendilerini haberdar et- tim ve bir mektup yazarak İki | vekiletinden tasvip edilmesi dim. Vekâlet 22 kânünevvel 938 de teklifimizi kabul etti, mukavele &di için müsaade (overdi. Esasen atslarımızla hukuk o müşa* virlerimiz bu mukavelenin projesini hazırlamışlardı. Tali mukaveleyi imzalıyacağımız sırada 29 kânunüevvelde İktisat ve" Barselona, 29 (A.A) — Havas! aajnsı muhabirinden; Frankistlerin kıtaatı, ciddi bir| mukavemete maruz kalmadan sahil boyunca ileri hareketlerine devam fazla ilerisinde bulunuyorlardı. Ay» miştir. Barselonanın zaptı esnasın da Frankistler, 5000 &sir alrnışlar- dır. Frankisiler Pirene muntakasin da da ilerlemektedirler, fakat bu mıntakada çok anudane bir muka- wemetle karşılaşmaktadırlar. Yaralanan İtalyan askerleri Napoli 28 (A.A) — Katalonya; muharebeleri esnasında yaralanan ! Frankisti Pirene noktası” mukavemel” karşılaştılar Fransa, erkek mültecilerin Ef girmelerini menefl Bütün evler v8 dolmuştur. Yorgu? kesilmiş mülti ecilef mektedir. Muhtelif it visleri Figuerasi& etmektedirler. Bu kıtant, dün ak-' binalarına yerle şam Barselonanın, 40 kilometreden dırlar, Şefaretlef leşmeği tercih e vakkat bir ni kıtaat, Granollersi de ihata et-| Fransız sefaretinif Fransız sefiri ye” dir, şam Fransada Per Fransa erkek kabul etmiy0f 45: Perpignan, 2 met, erkek ve takriben 600 İtalyan, Cradisca has panyol mülteci” tene gemisiyle buraya gelmişlerdir." melerini meret! Piemonte prensi yaralıları karşı- | lamıştır. Halk bunları şiddetle alkışlamış- tır. Fransız elçisi akşamları yatmak için (Fransaya geçiyor! | Pigucras, 28 (A.A.) — Barselo manın takriben 90 kilometre o şimar | linde kâin Granollersin dünkü bomr| bardımanı pek kanlı olmuştur. Bu bombardıman esnasında yüz kişiden fazla ölmüştür, İki gündenberi bu: raya çok miktarda mülteci gelmek-, teydi. Butun yollir mütemadiyen eşyalarile birlikte geçen asker ve si- vil kafileleri, sayısız arabalar, katır Jar vesaire ile tıkanmıştır. Güzel havalar- dan memnun olmıyan memleket! Isviçreliler, bol kar x e yağmasını temmeni ediyor Kış günlerinde karm kesilmesi, ' havanın açması herkesin dört gözle beklediği şeydir. Halbuki, bazı yer-, ler var ki bili havanın açması orada heri endiriyor. Burası, Avrupanın kış sporları merkezi olan, İ$ dir. İsviçre dağ larındaki otellerce kayak, patinaz bi kış sporu yapmak için topla” İnanların pek memnun olmadıkları bildiriliyor. Orada son günlerde ha- | va açmış ve güneş görünmüş, Yani, onlara göre, oralarda havalar fena Tidiyörmuş. İ Anneler parmaklarına Bir kadının nişanlı veya evli e duğu parmağındaki yüzükten belli folduğu halde anne olduğu riçin anlaşılmasın? Bunu düşünen İngi - lizler bövle yeni bir âdet çıkarmış” lardır. Çocuk sahibi olan kadınlar nikâh y inden başka, ayrıca bir İyüzük takmaktadırlar. Bilhassa, | Birmingamda, bu âdetin yerleşme”) sine çalışıyorlar, İ vekil de tekid ederek müsaade İstih- sal etmek üzere iken ortaya İmpeks! meselesi çıkı, Bütün devlet müesse- şelerinin İngiltereden temin olunan "fak bir es İ miştir. Bu ana MX miş olan erkekle de toplu bir hale ' gi La Jünkera, Üy hududu — 29 U habirinden: ş Hakiki hir insa cek olan mülteci, hududa akın 'sant 21 de kapal leri, evvelki ge yale bei 2 Bir yığın hal. zam paketler ol z rolden geçmeği Tuktan bitkin DF” uykusuz ve aç İdr. Herkes, F! bekledikleri anı Sx yerini muhafaza mücadele eğiyorö” İngiltereni" İ masi Marsilya, 28 Devonshire #l Marsilyaya gel” i İngilterenin B3 zarı ile İngiliz ve Bolivyanın çi fe. güzarı bulur su bu sabah bulunan 115 Arjantinin span ” ni karaya çık 4 Ispanyol mülteci İ Bü İspany liz vapuru da ına Bersel ci İspanyolu © : Yarım ” yüzük takıyor! | lira det bir * vaka genyd Al ia Li Simun minde a * Z ya Si ora “Misir yağı pis” hur bir antikâ İngiltere ta“! nür,, dmasi Yeni N Fransanı? İerinden Me kâletinde değişiklik oldu. Elimizde | kredilerden istifadeleri İmpeks tah- rinden Tşk ki âhiyele rağmen yeni vekil Hüs | kiaktınm reticesine kadar durdurul mize çevrili nü Çakırın direktifini almak * üzere |duğundan vapur siparişi meselesi çıkarmakta old Ankaraya gittim. Mukavele muva|tabintile bugün tevakkuf halinde rirlerinden * fık görüldü. Vekilin kanaatini Beş- dir, inci kitabı olâ *yüz bin liraya Mese Tüidiviliği yüz » ui e 0” di Ü 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: