2 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

X hava ve ilmak Ne zar- 0) lira dilmek €ne zar maden asında öl kablosu taah biri verilmek € ihale 29 tari sat Jöşe aber ka- en işleri eyleme: | 1049 70 ) lira ığfv müns tutabilen Ta le- aşmüh en E t İngiliz intihabatını amele kazaniyor Türkiye Pp seneliği leri ii ein LAMLAR İDARE İLE ri. Gündelik. Tamirat m mes'elesi. Tami rat mes'elesinin uzun bir tarihi vardır: Devletler evvela ütün barbın ifini eli Gr Meclisi dün içtima etti. Tediye iayavemesi hn hakkında huzırlanan rapuru lelkik etmek için bir komisyon eğ Gali Âli Ikusat Meci ma devresi dün e İzmir'de bulunan bülün azanın işirekile Meclis Ikusat Ve- kili Şakır B. tarafından açıldı. Ri yasete Trabzon Meb'usu: Hasan, Reis Vekilliğine de İzmir Mebi su ve İş Bankası Müdiri Umumisi Celal bi intihap edildiler. Me imam ie mürekkep iiseomleyoir e h ve akşam iç tima mw İçtima mi on ber gün süreceği tahmin edil mekte 2 İş ir foyal Bankasının. er heyeti umumiyesi bugü şte Ço e Bkz imla içtima ede- tr. İşmen. rüzmamesinde. şu beheri 10 lira iye vs hâmiline sit his- © senedi retile © sermayı Hakı tüçlanm Sureti istimali- nin ili b - Nizamnamede bu bapin liz gelen tadilatın icrası için Mec İdare, İ ye selhiyer ası, m | mangan yuri “ ak meblağdan sarfı bunu kendi. pr “sonuna kadar tediyatta bulundu. Fakat mıniakasının taya konunca, tamirat mes'ele- sinin &saslı surette halli Fran: i sürüldü. Bunun için toplanan Paris in bu mes'elede azimet; noktası Almanya la için gelen meblağın yekünu mikta- konferansı Baltüst eden yeni ni lal şıktı: Belçi- il adı. > Fransı pr yanı ileri vi istediler. Vaktile Sea) nnd Almanlar. hacak tam atın bet in kamaşma Şimdi İngilizlere ve Belçi- Almanların Ka işgalleri m satın MR eşyaya srkabil terleritikleri İaymeti düşmüş Mrklar iş deli mi yetli ta; a, bu ei eler “Diş yeni e üler: le N ve, Maca iiyei kle tadil pi Ey e şimdi konferans bu müş- külat izinde bacalamaktadır. En büyük sü ie ransın hakikatte bir ali eoldüği halde. Yali mütehassısları konferansı talk Yidiiek istenilmesidir. rl Şal ir kabili- etine istinat um Takdkirln halınamaz Dev- etler, Almanya'dan ne istiyor- m ? Alm anya Bilali ne mi Siirt Li -1- “Ek Büyük Millet Meclisinde Güneri çareleri lâyıhası kere ve kabul edilmi Maliye Vekih b Şükrü B. şu nutku söylem dün müza- Maliye Vekilinin beyanatı : — Efendim, Yüksek Meclisin nazarı tasvibine arzedilen tarife malâmi hafız m çalışkan genç- | içi si yüzlerce türk renin. pens erkân. hasında olduk- a kal beee ve diledik bir se- iel kütlesi hü- zurunda senelik ıyramlarını yap- ır. Birçok at, . ipl — letism müsabaka” larına ve eden ençlet : kışan bir intizar ile dünkü işler Sırıkla uzun atlama miştii arife anunu (o mürasebetile FIZ GÜCÜ YIL DÖN PEK e BİR SURETTE mir. Muhafız Gücü sporun her şubesinde yüksek kabiliyet göstermiştir. Hâlat müsabakasında — gürbüz mm Dakimiyeti giilliye a > « Gümrük yeleli kabul edild ELEFON: Başmuharir 1063, Tahrir üdürü 1062,fıdare Müdürü 1064 TELGRAF : Ankara Hakimiyet Adres: Ankara, Çankırı Caddesi, mrük türifesi kanunu dün Mecliste kabul edildi. Uzun Bişi ve mesai a olan tarife alâğalı deği bir kısım san raflar da Him sie ediyor. Maliye Vekili B. tarife hakkında z muz olduğu veçhile 332 en a izahat verd tatbika giren ta ye tanzim edilmiş ve Ik tatbika . İN dürli tatbik etmek Sli badı 2 inci a a eri b bayrağımızın altında gi Saylar rken. 'üksek bi A le Fi > İngiltere'de intihabatı | ri ii kl kazanıyor. r. Mac bu eli malakyotinde bilhassa kadınların mil oldu uğunu söylemiştir. Londra, Bi İihbatın ipin kadar | ei ha sonra belli “olacaktr. Saat 21 & adar muhtelif fır. kaların kazandıkları İrey adedi m m 8 milyon mele Fırkas 8 milyon ii ia Liberalerin 5 milyon 155,383 Komünistlerin 50,614, Milim 220,369, Kadın. azaya veri rey adedi 45,107. Londra, 31 (A. e — İntiha- atın S0 ticeleri fırka- sının 289, Mul al 252, liberallerin 51. ve sair fırkaların beş azalık ka: olduğunü azanmış dir. ald'in söyledikleri. sporcu le sporcu kumandanla- onlara gösterdiği yol üzerinde | | Londra, 31 (A. ir ga çalışarak dün sahada gör. | 7€ © beyanatta bulu hmetçikleri bu yüksek . onald intihabat neti- ıkarmışlardır. Spor ku. | <elerinin çok güzel ve harikülâde Jüplerimizin hiç çalışmadıkları, unu ve muhafazakârların mem. larda bu temiz Tü mı kayi ok rk Neferleri ii kadar. uğraşarak güzel bir varlık göstermişlerdir. Biz, | 70 beyan etmiştir. Mumalleyh kulüplerimize “Şampiyan 'yetişiy | sosyalizmin bu parlak mavatlakı- niz, demiyoruz “Bayrağınız alunda- | ve jak çıkacaktır. Merasime sre in tizam tatbik edildi. e netice: ve galipleri üzerinde ısrar yeceğiz. demokr biye şümulü dairesini Vi ün şampiyonlar müt- etmi- efradı rda e | başarması yürekten alkışlanacak gibi el gayesi isa bir ter- Fıkra, aydasız şeyler. poem Hümit Beyin Akşam muharfiri ile yaptığı mülakatta gizli ve Hall 6 ikâyet e gi Sr ikâyetin Esası, her son gelen > “düşün taşınmış, karı ahli Dâhi değildi; hatta Sairliği öle şüphelidir. imdiye kadar edeb ei hükümlere binbir > na Ne mutlu ki bunlardan hiç ii ir ii fikrini e iin Fe Şiir ve Da er bize ai &. n ayl >. Miri Diri Elm? Barinia be M hepsi eski | yerlerini muhafaza etmekten ge kalmadı. Bu di 5 it edenler ancak ii aleyhine'hareket etmiş ol dar iie Reşilg Paşanın Tans mat teceddüdü, Büyük Gaainin ese leri yanında bir çocuk haralansın dan ne e Fakat endi Ti hakeme eden 7 bir in Ra Lr gülünç göster- | düğüne ras gi atil Bir be yi çıkan bi tar. | Kaleile ned Şöhret il El, de ?Ş ker Bar ben ie r 930 | nede bir isim Kaybolur. Herkesin gülle, 2,17 sn bd akisi kendisine göredir. ae ei kk meali MN ve eb derecelerdir. — Nitekim Bi et hakkındaki iltifat- ism ayni 4.00 | tarı a ime onları hye ından ardı. esli oldu. Mabadi 3 İh Mn z e hi i- ei yalnız kendi cüceliklerinin dat İ rine yarar - F.N. e bi Amele fırkası lideri Mr. Mac Donald. sig e inat amil Bi pi etmiştir. ii yiruflari Lo ii Lata A, Loyd > Kya; bayar, girdi ce. ten beri namzet gösterilmiş ol luğu Garuarvon intihap daire- çıkmıştır. olunmuşlardır. Tekrar intihap edi- len 6 kadın namzetten başka 6 kadın dal di lunmuştur. Liberallerin lideri ” Lloyd George'un > lr Mis Megan da dn namzetler arasın- dür ie Firkas Reisi M, Mca- nald'ın vi Maleom Macdo- m4 da intihap edilmiştir. ondra, 1 - ) — Balderin Yiüindizi dahil olan nazırlardan sekizi ilmiştir. izi indhap e Londra, A un ikisinde muhtelif fırkaların almış oldukları reylerin miktarı şu idiz uhafazakârlar & 642 521, Amele Fırkası 8 303 399, Liberaller 5 210 740 diğerleri 144 100. ( Malâm olduğu üzre İngilte- e ge 5 BEİ 5 meb'uslarla A: mel Ea Kiberaller b'us çıkmıştır. Bu suretle geriye meb'usluk o kalmaktı 18 iki darültü ünu- Meb'usluğun içinde nun meb'usları çıkacaktır, bunların al AY asına rey vermiyecek- e de ea Amele Yeki lehine neticeleni kiye - Fransa ihtilafı ve Temps. Suriye hududu lan bir itilai m varılm; ' Paris, 81 ÇA. — tri bildiriyor: Tesa azetesi Türk-Fransız BİYE ini iitzikenciliin Baba derek prensipler hususunda bir itilafa dı fi & ve teferruat hakkında da ri lacağını demi ve hudutta. teessüs İsme vaziyetin badi (olacağı m ler ve alelumum Türk- NSZ. münasebatı | zerinde - bilumı raş iki mel oinlkeli leke i sağlı esaslara istinat etti mi “ rm teşkil edeceğini ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: