8 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

8 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n k Gigi Haziran 8 —— — 4 — Günün hava i i vaziyeti. | Hava nasıl olacak? 7 düşük tazyikının deniz ve Karadenizde bulun; zi i simalden * ve cenuptan tlmizei | nl el Şilan arbi istika- | ederi mii lk esecektir, Sı- Si e Ora 55 A da: Rüzgür | evela cenubi ve sonra ie mutedil sağnaklı na ve a akyada hafif ri bi 3 — Marmarada: Rüzgâr evela cenubi sonra izli mutedil. sağnaklı bulutlu ve hafif yağmurlu. 4 — Adalardenizi sahilimizde: | * Rüzgâr garbit ei veya kuvvetli bu- | lutlu ve yaj e Ri Öl Şimali niz adr Rüzgür dei led bulutlu. yağmarlu 6— arki Anadol Rüzgâr şimal ile şark arasından müte- dil veya kovvetli bulutlu. 7 — Şarki Anadoluda : Rüzgâr .. mutedil yali açık. radenizde: Rüzgâr ve li tu ln. e Karadenizde: Rüzgâr mal ile garp ara | ind di sağnak bulutlu yas | urlu. pada : Ruzgâr şimal ile “iy arasından mutedil bulutlu yağ. | pe a nasıl geçti? hava memleketimizde ekseri yetle bulutlu murlu ve orta Anadolu orajlı gi 2 rüzgâr ği ie garp arasını mutedil esmiştir. Son e ag m kl cezi Hali & i ile elan şarki Anadoluda © dile l Tat artmıştır. (7) haziran saat (9) da sıcaklık Trak ya ve şarki Karadeniz sahilimizde (23) Marmaradenizi a garbi Kı e va limizde (21) cenup sahilimiz şarki Anadol iddi (85) ve santigrat “kadar kayd inü üeülikeeirie. 4 en rn denizi sahilimizde hiç görülme- . da: Avrupada hava ekseri- on 24 sant srinda stcaklık Çekoslovakya'nın şarkında şantigrat azalmıştır. Asker Umum Müdür Sadık Ali | Harp borçları, M. Poincare'nin Âyan ve Mebusan Mec eri ne bir in Ea Paris, AA) Ayan ve Vi san iza hi vi islerine bir mektup Mümaileyh bu mektubun- ç ni ne hece b ik çin arzediyorum. makale taslağından haritan olunca şim Ve yaptırması temenniye şayı Bi ir EEE : — Hakkın vari! Havanın düzele- | böyle pant: talon parasına varıncaya tersiyer ilde. Adana ütale- ii larını bildirmiştir. | ce ğini bozulacağını çobanlar iyi | kadar verir de, tertemiz çıkarsın. Vi Ke e im eden nz çekirgesi mez. a gazetede yazdığın favorilerine dı oynadım. İ mı oldu? — İyi ya feni — Elbette fena oldu. Keşki bir bile- nin sözüne göre bahse girseydim, I- şimdi eye ini sivri külah ka Bir şeye güme gitti. — Sen anmıyorum, yaz- lık fanile pantalon ısmarlamıştım, ötekilerin yanında onun parası da de uzatmasana ya! kırk yılda bir ben de sen de yanıldık pir ra sıkar gel sen şu miktar koyacaksan Ben dinlemedim de Gri gibisine uydum — Ben seni zorlamadım ki. Sen ie Ne bileyim ben, herkesi kan- dir ya biz de aldanıyo- ln | saca üne geçmek mü eden arkadaşa şu eski e Şikâyet Ke vw ttık: — Vaktiyle bir ümmi a varmış. AR pek meralıy n gene GÜNE edimi Sö e kuşbazlarını top- mış uzek bir dağda avlanmağa | gitm Öğle üştu aliya m Bir peni ta: ve la iş. — Sofralar Okur yazar vw sıkıla, korka çeki demiş ki: şu ne lg altın sığınacak büyük a — Ne'lüzumu var onların — Şayet hava değip bozacak olur - sa vaziyetimiz müşkülleşir de onun — Bir ama pek oldu. Ama bana dediler, o bilmez, sade palav- atın üzerine ne ki muhavere gittikçe ateş- | leniyor, ye arkadaş belki ak. için mes'eleyi, iki tatlıya bağlamak lâzım e bozu ğAP ri kabildir. bi fit ği ş. Ma lerini dağada için tecrübe sahibidi Vazir ne dedi Mai Çoban avaya. Sonra der Çoban bahşişini Kafile oturur, s Fakat bu Sürer. Birde 'nbire ezir sırsıkla hükümdara bir türlü anlatmaz. Susmağa mecbur olür eğlence bozulmuştur, pek az m tami- Gi eril rler. ne ettiyse olmaz, af, pahiler, avcılar ararlar tararlar, dir keçi çobanı buluralar, huzura getirirler, hükümdar sorar: | bir — Çöban! Havanın gidişatı nasıl? hemen bir keçi bir keçinin kuyruk altin Sa DİE hi rak etme aslanım akşa- ma kadi? kremi olacak. alır gide ofralar mekler dizilir, keyif içinde istiraha- fırtına, yemeklerden, ne istirahat edenlerden hayır kalır. Hepsi sırsıklam olur. Hele hükümdar üşten varlar il beter olur. Yağmu kadar | o zan Ki iv çe Gül astarı sürer. Kesilip de vE kr Z0— | yatına fasıla verm | at allim a İ i lu son yağmurların hasıl ettiği gö man h indr bu siküyete'İi Sn am si çiilirimiz Se e Şerit başlar. Ve vezire dönü ip d r ki: sam m ina etmişlerdir. Me Mm 25 akşamına ka ördün mü bağımıza A yağan a İken 106 rilimeleşi Adliye Sarayı karşısında dagi oldd Dik yi zade paran birinci kat Nasıl oldu da Yağmurların yalnız "Tarsusun bazı Hi öyleden sonra Çi köyle ik zedelediği anlaşılı: |“ çini kabul ve tedavi eder Vez m li düş- Mi b ağlı doğru kaldıra indi- e der — Aslan Efendim! keçi çobanın- dan müneccim, keçi kuyruğundan da harita olursa işte böyle olur. Bir de bu fıkrayı anlattıktan son ra yarışta kaybeden arkadaşa dedik ki: say senin de merkebe binmemiş | ler al gazeteciden at koşusu | yarım saat Adana'nın bu seneki görseydi, kırk paraya yaşadığı hayretin ; Bulüğ zirai vaziyeti. inin armin ısırarak temaşa- bakimi Adana vaziyeti ziralyesi ile muzur | Ya dalac haşerelere karşı yapılan mü kında aşağıdaki malömat alınmıştır Aka meticezirisile ârasıra etra e kr bi v “karşısında, müt Hakimiyen Milliye BAN m ANKARA BİRİNCİLİĞİ| “ Düşünceler. 2 5 1 unu — Birinci sayfadan mabat — on. bir maç seyretmiş olacaktık, Hayat duruyor gbi Hakka onun AAA m sayısını yapıncaya kadar sahada takımların | düçünce gösterebilir Tüm 95'se Tenvir Hikâ j | e bri e e A kimsin | olden sonra devenin sönuna kadar | Gkuyunöz bu, şaçımcı, yürüyüşün ma Dün daki müşt Gerçi LEE O Mİ bükün SEYE 1. hiyeei delik Bu satırları beraber V i dr ib i i hâkim oldular. İkinci devrede vaziyet | okuyalım : “Beyoğlu'nda * enzan umu” balik l” ies fazlaca yanılıp, MENE ii ima bl düğüm; Ari Gan rliyfeğz ii mi onagar) kinini : ulur iyce tekrar hatırlatarak rıca meyen Muhafızın açılmasını beklerken oktanberi Yiyaret ötmek hevesine düş- | zarar eden bir stla, yarışlara 5 yor RE ee Krd alin iri ini le bir dair vi yazan arkadaşımız Gençleri gevşediler © ve on dokuzi türlü muvaffak olamıyordum. Bu gibi ? i vapılmak- | dakikadan sonra e eğen sahaf dar enli epeyce retli le bıkan ke yeni yep deki | opere tabi oldular. İkinci devrede e * Bizde ileri "dinliyo ta olan “Müd fa le önündeki şleri ez şarz, sn oyunlarla çe aaa mr — Birader senin e öne uydum birkaç yüz nr ena halde A ie ii Nihayet sm gün görmek mesi di © ince borüy aki pişi il Ark ie danda çalğı yok, çağan: ide gelişi güzel idare ci Z m yor Çakı ma ur EM Eee ani rece kaybetmişlerdi ki Ge le e İ kılarını dinlemek kimin hoşuna gitmez. yüzden bir peni da kaçan Dİ | Beşom dakıka zarfında gih piyano ile çok hırsarlara ilave etiler. Muhafız | pceyehank çıkan mağemat Canfezası yle alien e dia eld, İ gah Aammika etiiye heyetin izazlı akar bnde bi ce ara le pi ye “nan, güh İtalya'nın mu - bu devrede - gösteremeyen bekler | Ayın nil Mu dinlemek meram i | Alman gs ş , karşısında bile gol çıkaramayacak ka. ili iş gibi ir li dar tesirsizdi. Muhacimlerimiz şüt at | e bm, anl Sal > z z iyonlar ve gü, atacakları zaman buz | an lb ml nm) Ve Bit, DAK İ na güzel bir beste hediye etmemiş Gençler ilk derideki eaçmlai a Sa O knuydi ari lerine m ikinel, haftayimde tam | pire. at allennlan ln Kemale 4 1 takım oyunu göstermeğ çalıştılar, | iğ Saim müvafakatli vi ii alici paslarında ve hafların | © e - Çünki Si bir haya anl kali takip etmelerinde çok isabet | ein Si | minha 25 kuruşa mi luyor gri : yakalar fenni musikinin bir enmuzeci bedii ol & ni | Gençler : Nuri, Enver, Ramiz, Rasim, | Ka eki e bir Gin Şar e vasi vu Cevar, Adil, İrfan, Fik. | dinli zevat ret, Cavi Dz unal phemiz yoktur... Mala Sı nina Hazineifünun'un 35 yıl evvelki bir Tal'at, Nafiz, Si il Sedar, Jamlslıasında gördüğümüz satırların Cemal, “e i 4 yep hayatında, fonograftan borunun kalktığını ve ii En İ r Altınordu - İmalat. dan derini görüm Ki n 4 kile kurulur, ei maçını 2:1 ile “Altınordu” | Fakat Anadolu'nün en bir ar kazanmıştır. ün Altınordu - İmalat büyükleri oyuna | gelmemişlerdir. — e —— kendimizden e şek ii kuy- ne ii ka —KZ. fanı yı çağlay. ve mesi, ii mak siler h yor. ei ai iyimi ii Amerika tıp fakültesinden mezun. Doktor Fatma Arif a kâbilleri yerine elyeym yeni çıka b sl yavrularına resad edilmeki di Adananın suyanık çiftçisi bu yavru” bae Gan af için ekinle- EL AannARca Ri rini yağmurlardan fırsat buldukça acele lee Şelremanet karşında biçip derhal harman yapmak direyetini | © Östan. e | münevver çiftçiler ekin deste- | ini kaldırdıkça çullar ve e ek lerini toplamak e e bir vay iel b yapılmakta ni Başvekâlet ve Milli Müda nda küme a Vskâletine ei in si girişmeleri çok e tedbirdir. Her çiftçinin Sm ve yapılacak olat binalarının arsala ehassısın, Memleketimizde tarassutlar. zu) Ari ta zi İnek Aruba saatile Y da da yap metr e MU a parkı # İsli. ya dün halkın isti- N 2 İğlas ei Kağan al yarma ve doldurma masrafına v İEİSE A ekime lüzum yoktur. Gİ )8İEE Türk Maarif GN ee Su, elektrik ve hava Tİ içtim 4 geçen bu arsa pek ucuz ve 800) 8 Tür arif Ce iin lili İri RL Almak 000) 0| O) kl çi 9 yar il günü vi in sonra Bü z | saat 17 dei edeceğinden muhte ile 0 bağ rem Him teşrifleri tica olunur. iin müracaat vermeli 10,20 0 0 rerirEririlir 5d505c5052505i rig 10,00| 0 2 11,00) 0| 22 | 753/0 0 g40|—| 12 | 2,20 |- 0 4,00) 0 14,00)—| 0 | Server Ziya Beyin 210) 0 5 .. .. .jYy a > 22) küçük hikâyeleri rasolol “el 20 kuruş-heryerde arayınız. Sıcaklık” 3 Gök H ul : Bir gün zarfında havanın değişmesi Zilga| 3 o:loj saa ESEEİEE)Z Ol 9J 16(—1J 22( TEŞ 80 J bulurln ve yağmurlu ” 1) 8| 23)t1) 29) izl 20) yağmurlu ol e| e2)te) s6) 16) 70) ekseriyetle > ıl rol 20/1) a4) tal 20 3) 1of 25/42) 30) iz) 60) dumanlı 2) a) 18-4) 25) 13) 701 kısmen yal v VE hatt yağmurlu ıl ij esef 20| 14 kısmen bul ol 9 22| 13) 50) yağmurlu batı g8 2) 25) 12| 60) kısmen bulutlu ve yağmurlu sakin ol e) 903) 21) gal 60l az bulu ln yıldız. 2) ol) 15/2) sal: 12) 80) yağmur! Sakin ol 7) 19/44) 22) 14) eo o) 4) a5)t1) 26) iz) 66) ekseriyetle bulutlu gön doğuşu ıl) s5) eoltı) 25) sal 60 açık ap sof 22/2) 25) 20) 80) yağmurlu il 8) 15/43 80 | ekseriyetle bulutlu 2İ al esl—1f s6) i6f 1001 ekseriyetle âçık arın

Bu sayıdan diğer sayfalar: