17 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Stalığı iesane hazim sekkin ayeviye sil olan ei m “ diğeri ile çarpışan iki yazdi hâkim Şek Tren kazasının sebebi anlaşıldı. BONE ŞARTLARI Türkiye için seneliği 17, altı aylığı 9 üç aylığı ö.lıra, mii 1 ve re KARARLAŞ İLANLAR İDARE lik. Bkaliyeler mes üni han barbından sonra MER A Sarıkuş tayyaresi Bahrimuhiti aştı. TELEFON: Başmuharir 1063, Tı müdürü 1062, ıdare Müdürü 1 TELGRAF : Ankara Hakimiy. Çankırı Gaddesi. mi Sibns pi neticeleri “Biçerdeki kazanın sebebi i anlaşıldı. İ büyük. deri le bin | Bakkallar meselesidir. Te. | (o hazırlandı. e e ma | mlekete ait bütün Kazaya nizamname Tile tesbit edilmiş olan tükosu;” Anşlüs hi tele “b Avrupa'yı arasıra heye çe siye iler mes'elesinin de bu'açık müzakereler neticesinde vi e karara bağlanacağını diden kestirmek zor değildir. Ekalliyetler mes'elesinde “ yek- Cemiyeti Akvama devletler zümresinin ileri süt ğü tezin kabul edileceği tabiidir. vrupa'nın. bugünkü - siyasi nizamından olan rdü. yetler mes'elesini miz? ali $ ir mes'ele şekline sokmal ollar da “isimlerini “taşıdıkları zumsuzdur. Başta Alman rası da Çamlıca, lundu; ikinci kısım dev. eni bir örneği letler için, ekalliyetler n şiarı ağ e ei bl arr Rİ ve Tig çati TAV ir haktır. Bunu ir devletin hakkı haki- . Pençereden pençe - miyetine terketmek, ve beynel | : | eve, kapıdan kapıya seslenen kadın. milel teminattan mah: bırak- | a lar, sokakta oyniyan çöcüklar hep |, mak muvafık değildir. Nadir Hanım sakalsız resmi, avni giz lisanla konuşurlar. Bunun için Cemiyeti Akvamın Moskov: AA mez, | Çamlıca ve Göztepe “ sokaklarının | görünüşü değil, bu konuşma tarzıdir ekalliyetler mes “elesi ile daha / den Esi nazaran b şana AznTENEİ yakından alâkadar olması zaru- | Han Çirgayı toplamış ve Çirgan, Bent İsrail her göç ettiği muhit ridir. ” içtimaında MRP an e suyun içine pen duz gibi, :ndisine ait en esaslı iderilen he: zır irimiştir. “Ancak tortusundan Yalnız ke: prensip ihtilafını m e ekalliyetler mes'eles yeti Akvam Mi elalafinda saki yi ziy: mi aci in ai na- mele receği şüphesizdir. Londra'da evelce' Mil. doğan ekalliyetler her. usullere tren micmuplare ile se 1 UEİ yi istatistik malümatı 4 Haziran 1930 saat birde Eski il şehirden şarka hareket eden 162 mu- | edilmi , a Şarkışla Ya sl yirmi, sekiz. vilayeti âbtiv 59: | Yapa En lemektedir. Temmuz. zarfında fab: li bulacak ve neşrolumacaktır. Diğer. vilayerleri ihtiva eden iki cilt de teşrinievel gheyeine ka dar basin bulünacı Yirmi kamyon oi ii Bu netayicin tesbiti hasebile fiş- lerden bütün malâmat Mim ve sinide ai si Şarkalali (AA) — iye Vekili « Şükrü: Kayi vi saat ki deki “Ee EE a) sıldı. da bul teftiş sti ve Tasi aptan mütees- artık bunlara Jüzüm kalmamış ol- e oğan enn duğundan tam yirmi era ei sirvlai i 1 i e İLİ ey alla lesi liç amil <a elediye Cemiyetinde. RE EE Wi iş altmış bin. iki yüz beş fiş Şehremaneti fırınlar Mısır tahvillerınin son e eni ar. sanesinin üzerinde sokak isimlerinin bir “yeşillik, “bir in gön miş akl Na Han arkedebilrz Fahir yi nedense bü SE i ie etm verecek Glirsi “kendisini Büşvezir telakki, onları böyle yan yana, başka | apa vadeylemiştir. “Fakat | &ir Hsanla Konu; irünce, Nadi: teklifi kat'i Sürette a it “etse haklıdır. Devlet N ş redderek Habibullah'ın © tahttan | Merkezinin orta yerinde, Çamlıca ve ir. Mac Dönald'ın mesal ferağat etmesini, Büyük Afgan Çir. | 20212pe sokaklarında, yalnız ispan- |“ p : e Journal e ik yeni | yolcanın işitilmesi oldukça hazindir. ii Yep ilde toplanarak yeni |sp,, adeta, #ürk' pasaportu ie gezen en istibar Emirini. inihap etmesini |vöir ecnebiyi andırıyor: Sokâk ismin. ea api talep; etmiştir. den gayrısı türkçe değil! © n M. Poincarf a 16 (A.A. ) — Ter -Bu“sökaklara Çamlıca, “Gözte; m "mmm mesaisi hak» ilgiri “sağ « nazaran vi Si ipe Balat, at asly kında görüş ar lar“ konulsa, orânilt — ri a Yaz e va yl | re Mlp İz ibullah'ı hş imi da arise gelerek imetler ü- | ça konferaı enlemi eli et- ait olmayıp nizamname ile tesbit olan usullere tren İmiş aralı Marşandiz katarı muayyen va Kite Biçer asi gelmişti. Ayni m ile İ 2 aneyyianun. ün akşam “Ankara'dan * hareket eden! | mütekabil riayetszliği sebep treni yl bir hata yüzünden sidiği anlaşılmıştır. — nik Direği son tah- a girdiği sırada mezkör üsebiiplerinin derhal vazifelerine nüfus neti kat lr e ven ii verilmiş ve Bunların Ete eye lerini artık bi- NE e mukarrer bulunmüştü iğtir. “Nüfu- seri yolunda a sür hali mederi; sr gilin az s Hayri derecei tah unda Yerkö aferli Di ilç mönü: in ei) yaptırılan “muvakkat mürekkep hey kadar “bitecek ve layer ile avdet di ii suretile — yapılan" münakalar Jiyetçb dindi si Kazanı Men. ik düzen ia ele Yapılması evsak . itibarile tasnif. vetaks ne ei İç Er yeni alacağı me r için dün ye İstanbul ve İz- me- Gazilkoşusu - Derby Bu cüma senenin en büyük yarışı olan Gazi koşusu yapılacaktır. Encümeninin İibabel iş 5 cuma çk ak u) ii m & buluyı bi aziran, dün: taralı İKDAH De vik Hi aydır. Bu ay zarlında ir giltere'de arsada ÇT Gön prix e Paris') “ koşuları üi ardan evel yeni yetişmiş ol kan nesli, ken iye Cemiyeti dünkü e icar. ve isücar mükavel id alınmakta olan ln ki mes'elesi hakkında başlıca iki | rında yaktınlarak imha edilmiştir. Miçe arel yi i iabitindild “Geym gid ire, 'üzde üç e yü ük Llabadı 3 öcü sayfa ayl e nl a Nİ pi le KE a Aİ Kn “Afganistan'da yeni vi siye, tahvilatımn 15 hasiran 929 tarihli ili — 5 r kendi hakimiyeti rel GİRGA ve Ni ABİHUL A ei 1) Keşidesimde kazanan numaralar. şunlar. mel EN içine almış olan devletler: z di: 1886 senisinde ihraç olunan. | göndereceği talim Zeri de ırkan, dinen ve me? 'n lan 7962 numara 50 bin kendilerine mensup olan ekalli- ÜN e AR VERDİ. | misur. 1903 senesinde ihraç DE yarın ri ede sekimiş ili z lardan 423714, numara #0 bin Frank İstanbul, my M)— n Ka- yetlerin mağlâbiyet veya diğer | Hbibullah Nadir Hanı Başvezir ii Lek ca nde ihrağ. ola biaşsi fali #glnk oba a Gök ir mücbir s meticesindi yapmak istedi, n 391394 numara 50 bin Frank ka- | gönderilecek lie b lerinden fekkedildiği dev- ir. si Yunan gi si neticeden : ei ——. ikbin görünüyor. letlere aittir lana kendi Fıkra. Arina, 16 (A.A) — e günü ei ğa : U Venizilos'un riyasetinde Türk lev > > — Yunan meseleleri diri bir i i ının yanından çel 7 di li an bir yolcu, her köşe | içtima aktedilecektir ğ 0 ür: Çamlı EE) devlet hakimiyetinindir. okağı, V.S.V. m da yetler nihayet yavaş yavaş ekse- rin ne Dari ından, bir müsadere. riyetin - hayat gidişine; manzarasızlığından, “ne de devrilecek Istanbul, CH, M.) — Yunan ter- leri le uçan bir italyan vicaret e Ee tarafından sadere' edilini ” lan di aralarında ne gibi, kendi- lerin den daha. yaşlı olan. eski ne- Posta ve Telgraf mu- a tetkik. e Telgraf İdaresi muamelâ- tini adi ve Tapor vermek üzre bir müddet evel memleketimize gelmiş M. Orcun Triyasetindeki Alman mir ln Kayseri Sivas - İs- | tanbul memleket avdet edecel di ler ve tanzım ettikleri raporu bilahare göndereceklerdi erine r. Tral mezi 6 (H.M) — Son Şii iş ilme sr zon civarına dığı ig iğ ei Kardan tekrar dön; dir. r 7 İstan H.M) — Times gaze tesinin bildirdiğine göre, Şiraz'da ğin müsa- detneler devam etmektedir. Esfahan - şam imdi Bahtiyariler — | hükümeti vadinde tiles İNGİLTERE BAŞVEKİLİ YAKINDA PARİS'E GELEREK HÜKÜMETLER KON MDl HAK KINDA GREEK, odasında alınan son resmi Mac Dek tenkit, Paris, 16 ÇA.A 9 Parisien gazetesile Echo de Paris gazeteleri M. Mac ii ın Sun- la, İL ile” ve 'niul il şartlar. alunda et yeni: neslin kahrümanını" * me ii lana “koyaca yarışlara müsayi 5 5 z 5 » dikine bei e BİBM, yanış- larının son derece vee ai luğu mleketlerde. yarış programları öy tertip ik EMEK adar gre Kel, öyle bi ve ie bir tasnife bei Ni ik girecek olanlar mutlaka o senenin en kuvveti tipleri ola- rak meydana çıkarlar, mutebakısi kinci ve üçüncü sırıfları teşkil bimer Böyle ince ve esalı bir $ derby'yi ila yeni üzre damızlığa ayırılır. sebeplerden eb yarışları yapıkığı gi ün mi en büy m biri sa Dek yekaşkça at sahiplerin- den at aşıkları, iadeli lv el varıncıyı kadar bütün halkta bir b ber başlar. Herkes derby'ye girecek ha ini r muntazam derby k ” e mütemadiyen haberdar De günü daha iğ yarısın- dan itibaren halk sabasını Li mağa a Güneş çıktığı sahanın üzerende uyucan ai ailelere tesmdil edilir Hiç şüphe- . vi heyecanı hr. gebçelerden ri de bahsi müşterektir. —A.M. IYukarki e Derby esnasında alınmıştır.) buna mukabil de Mısifdin Türkiye'ye 171,951“ “#iisrt litâlik mal ithal edilmiştir. a lmiştir? İhracatımızın ön fazla kısmını yaprak yi ve > kıyiliriş tütün teşkil e Klm de kişaf etm. in olduğunu gören İktısat a bir tanir neştet- miştir. Bu taminde da neşredilmektedir.. Mı ihracatımız Türkiye tarafından 1928'de Mı- sır'a yapılan ihracat miktarı 1,016, faaliyetine yardım için. Umum, merkezi Kemahta bulu-

Bu sayıdan diğer sayfalar: