July 10, 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 10

July 10, 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ak menim Kamal i Fransa Hükümeti 30 mayı 82 Şirketle Tükiye Devlet yolları Umum Müdürlüğü nd ürkiye bil itilat tesbit edil ir, Hükümeti tarafı işbu mevatta mutabakat bası! olduğunun teb tari » iübaren onbeş günlük bir mi Zarlında hattın kendisine teslimini temin İçin bu hususa, sürat iite il le atm buyurunuz; Vekil. Beyefendi ia teri, Tev 'yiendi roz. i iükdmen ve Ti huhnde tel yecektir. Tü ie Hükümet, pine n me muhalefet e taalâik eden hususata tarbiki münasip olabilecek idure tedbirleri- ni le edecektir, rada 92 haziran 1024 da EU ULA (Ch.de Chambrun) ( Dr. > m Türk'ye Hükümeti Hükümeti, 30 mayıs 1920 imi Aben iii a mesi KE ei: ne tü rile Pili Gi ia al Yağ er e Lu Pa ratorluğundan zi ) Tür kiye arasında © Şşuluk münasebetlerini teyit hususun ir müşterek azimlerini de EN . Bu meyanda 2 | mum nie Hakimiyeti Miliye Mahlülat müdüri Zirâ Kiymeti: Lira 1672.11 167211 Buhçekapısında Hobyar mahallesinde ni - o Temmuz 10 a A Mamit Wektetince Millet mektepleri ve Halk deriâneleri için azı Kitabı appda bülünür, ii yük | Kitap harflerini belliyenic Yazı Kiiahi tm alıriarin çok «abu uyan Kel Abdülkadir Efendi yaklından m müt yi in İzi Sl yüz ii MR oki ie b bedelle İse. e) tarihinden |; 920) tarihine müsadil çarşamba gününe kadar dör hafta müd dele apah usulle yedeye ime e olanlar baladaki kıy- metin inde pey pi Kelaletnamesile teklif lezkürda saat onb. müteşekkil idare öp öye e inizi il Didi tam bir knovet vermek sareti müsellah çetelerin hye e ee ilanı oluru Fi hüriyetinim idaresi alt | ve emniyeti ihalemi vazedilmiş Devletlerle ( Osmanlı | muhalil la ri İm ke z Ankara ehir . İmparatorlüğandan uyrlan arazi ) len bürün tedbirleri ittihaz miye- riyasetinden Türkiye arasındı dostluk ve eyi k ie o'duklarını beyan eylerler. Ankara şehri dahilinde evet ma- şuluk münasebetlerin! teyle hususun. | Ayni zamnda haductmn geçecek | belaraki, SS doğumlu. ve bu doğum. daki müşterek azimlerini iade eyler. | göçebe ahali ü hududu her. | ee ami ek Hes V ler Bu meyanda bibi bassa budur ki turalında emniyeti muhafaza VE | büdudu debilindeki Şakir arka vey kasın. aa hak rem €- | ve mahaliamaki 325 ila ve bü sellah çetelerin fsaliyerini izale ve cek. sureite bir murukube icra | doğumlularin müsmeleye tabi kısa biz- öz #etli ME ec dahi dı Her ii ei bunlardan ei Se ine kadir şön yok” ke 30 m tarihli eyi kom. | öreşekkil ri rk erim şuluk MR 20 teşrimevel | öce edilecektir. aldkadaranın müfddet 1921 tayhli İüilafnemeniin şerniti | mezköre zarında behemebal müracaala tatbik kiamili döşt möshedeleti. | son yı önlemi İsen ya zamn nin. asil Olu in ezan 2? yeti mühulaz yeni Ella kamal bir > m : vazetmek için en kısa sai kimde e İlme sep çe beli ae inde Nal Bep edeeklerdir. i bme başka 30 mayıs hasuslarında mühtefikrirler. Kola rada 22 Haziran ye ir. r. T. Rüştü Ch, de Chumbrun 1929 da Siri 4 un için kiralıktır. 4 Şunl 1! le 20 teş: en e e hü a an SİNE Vela F K ire Sariyedeki ve “Türkiye Depo mibazına eiverşli dört bes ee iü tatbıkiyelerini Gren a nliizkii 0 iel kesi Mall Ge Mm e tr biran antyap vard Beyler bms Li yeni veziyerle alk T sviyeye eğim Rk işin er icari vermek arzusunda Bülünan. bir hale vezetmek için liniyer ve miti » Vemdleri: levamım zaman zarfında. tavzih. veyahar 1 deneyi” TERİME ee ön müzake. ünyeine mürşesit elemeleri an muz dit etme k hususlarında mürtefikrirler, | reye gelecek Fi ki dâmeti, yolcu vevş- | devam edilecektir. Ankara Deller. ya nikliyaamın devamlı, ol 1 | Ahlkurda 22 haziran ii sl temin İçin şimeadiler. hartınin No- | iki v oluyak “yapıl. m Da seybindeni ileriye Suriye arazisi Dr sü Oh Chambran at yeri Dez ME rem Ye kiçi la ika barak eğin enkaz ii Hanım ve erkek memur aranıyor. | Sus. Singer dikiş ma. mesi komp: isatılacaktır, talip olanların: Ankara hazel Bini yazı işlerinde diğeri ÇE $ luğünda ish edimek.Gzre be arsında müteşekkil komısyona müra- pe Ve erkek iki Mizem vardır. Hsm 'n yaşları in sekizden yukafı er- Çamien kekli ie etkerliklörini yapmış Olmalıdırlar ve vi yukarı olmumaldır i Akn aküksmmakin orta dereceeceni yüne v bi ça göstermek üz A, Kaz Deiterdarlı dir A akm her güm saba ire #nat Odun 12 W yı kagısınde ind Haya mtçnpanela Simge asa mlrncan —47El 370 — LI emi vi una masa, “ma Daravana, müstamel Nafi ia Vekâleti Yollar Adliye sekilde a m a li ip muün müdü üğün diye “ eeridesinin 145.929 tarihım: | 252.999 persembe günü sanr on beye rında Karayahşi kurbünde' Gediz” nehri Üzerinde (155) meıro tulünde' betonarme olara esi ine ei Sin beer Sirin madem. İr- Köprtirün mba ii e 0 ki şan tarihine kadar (25) gün müddetle ve kapalı zart ösülile münakasa ya konum ar ye üne ve hazır- nan, eyrakı alm, nlarada Vol- iy Umum. Müdür m a ye İsinn: bü'da vilayet O mü- racam evlereleri ilan O'tnui 2-0641 Kocaeli — as- diz nden mezkör çek he bülünmeş İse kirk beş gün zulında mah- keme ye ibrazı lizumu ski si < ip: time bkm olunacağı ilan Ankara ziraat mektebi 38 ei çazar günü sat on düre mekvebinde mütayede ile koyun ve ke çilerim #anlacağı ilân olunur. 2-3744 ln in gün müddetle mü- kes sureti e münakasaya Komar Münakasa müamelesi Ankürada rn same Öte Geridenin. e ve eli kazıdı. mü: pata levazımdan ynen Verilecek. wipesini ve ceridenin De suretle siman olduğunu görmek ve öğrenmek ineyenler Adliye ya e ve İva. miaimeğiz ve mn ulda da Adli» ye leyazımma kan, resi e müracast li ilan olan) LE Tera levazım müdür! ü İHüruta havatyeye mahsus üç nevi “350 von, galvanize demir tel kapal zart rutin. minkasıya konulmuş Münakasa 1-029 tarıkine misadit pa: anlak Tül ip, eri Dehterdarıkta müresekkil komisyona müracaatları. 23751 Yozgat spin mü- dürli den 1 — Yoz, KE alli in tarihinden e 930 nibayetine e 10 ay Ji günlük ekmek İhüyacı mevkii ee konulmuştur. Münakasa. kapak zari asuile yeke — Şarınaı mosaddekasi İhan salin alınacaktır, ge- Tali temamen ba Süreme yazılıdır. 4 — Teklilar 20 -7 - 920 comartesi günü saat 15 de mukumi açıla- caktır. Gm at 20-7-920 re sant 15 © kadar Kanun riyasetine İlan Devlet Demiryolları ve Limarları Malzeme dairiesnden: Kaysem roz bölüğümden ali aylik ct ve ekmek münakasası 25 Temmük 1963 e günü sanı 10 da Ankarada Malzeme dairesinde #ern edilecektir. akasaya, İştirak edeceklerin tekli em biz e reminatlarını aynı şe m e ye Umumi müdürlük. kalem ermeleri Müzmedır. Talipte: rüiheterini £ lite e EEE sinden, istan! li ararsa ni mötem e edebiliri , ke veriri izeme duirte ve Kayseride Kayseri - Sar trak, 2—a716 | / Misalirhane, Ötel 1 ve İ İma sahiplerine IHBARİYE VARAKALARI MATBAA MIZDA TABEDILMIŞ TIR. MUCELLE | OLARAK SATILMAKTADIR. ARZU EDENLERİN IDAREHANEMİZE MU. RACAATLAR Hakimiyeti Milliye Matbaa “© Remington. Dünyan en eşki en sağlam ve'en pratik yazı makinesidir. 55 inci miyon iel “İl sene mmenmetçe birmer snıtn birmeisi olarak kabal edilmiş ve 9000 adet mübayea edilmi Acenrelikte daktilo dersleri verilir ve yazı ie derubıc edilir Malatya Müddenu- miliğinden : 929 senesi rini area 930 demesi Mstarça Eşcar müzayedesi rmar Müdiriyetinden mayıs »vilİhmne iafinamil mi k | sene müddetle 14270 met ikdp ve bulunduracak mevkufin ve mahpu- wn mamul Karaçam beher sinin bir senelik İdarelerine muktasi as- | metro mikâbı gayn eemulü 300 ku- gari 20000 ve azami 40000 kiye cehmin | rus bedeli muhammene ve edilen eki Kapalı gari üşulile 24 — | osoliie Zö-Haziran-929 tarihinden itiba ö— kk iubare kli ren 24-Temi 929 taritrine ag OUZ. nakasaya konulmuş ve 90 —7—099 co- müddetle mi mertesi günü takerür edecek taliplerine ihalesi möberter bulanmış 0l- duğundan şeralti yı ve dai a 9 Dinnlürin şeraliini önek dize #yeinu mahsusunu iiüracası eyeme- il sima olümr. - 3777 müvakkate mihayet 10 e imi Kl yn 15 teminen kar'i İ yeye (lg olunacaktır. 23075 , gönd icra edileceğmden rahiplerin kre Ta 5 di € idiriyeti. me almak ii istiyen talinleşim; j de mütesekidi (ale komisyonu siyasetine minatlarını mühtevi kapal zariları tevdi | ye veril. dalresinde aynen kaz ledi wake ve ziyade talstlar al- için de merk: tarihte sani İde İstanbul | bul ve tsshhür edildiği yazıl a Kayar nişbetinde İki yedi. yüz elli ira temine | cak £istiyenlerin — Ank Örmen da yeni gede ubayan komavonuna ye örn, erman. öce li neki ek | ekme birlike Malay münekmsi Um Istanbul © Sine mlüracanti 28665. pp mk ki bing | Yonons mürmesat eylemeler ee sümer Orman, Memeni ve el Şurayıdevlet baş ş kâtip- nevinden cakır. bedeli mabemmin eli di inden : 19000 EZ ME ilin piş yi a Maarif -Vekâletinden: Kiralık hane in 000 İlra teminatı movakkare ME yedi von anuası kömürü ile alv in s5 bı okun meşe Odunü mübayas O anacığım. p san ie in de Miinarlar S No, 49 bana Yeni kiki hanesine. ları, 3-4700 | 23777 İŞLİE. . Tasradan yapılacak siparişler sür'atle gönderilir ve istenilen her türlü izahat verilir. Ankara acentesi Adiiye vekâleti karşınnda i Emin Salt ticarethanesi te: 2490 an Arar Züda şiceet- < müracaatlar. tele: 1288,

Bu sayıdan diğer sayfalar: