19 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

19 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iz ilime Sri Marihı ietrika Yazan: Emil Ludvig NAPOLEON. Tercüme eden: RUŞEN EŞREF Dördüncü Kitap: Deniz. İmparat arşı vaziyet sekin değişikliğin iel na- 1,400 parça top yeni yeni muha- ağ ari | sara parkları, köprü katarlar, Luiz) İ il arası- | gelmişti: Baltık sahillerindeki 2 alanında a ea gula- rmdâ bu değişiklik husule el “ceğini Önceden görmüştü. Bu devre sönuna ordu ve gerçi bu sinirli adam nezdin- eksi olan şey gaye idi, velut bir fikirdi; bir Çar hürri için çarpişmaz, bir ideoli Kn ya m be etmek İçın vürüşmüaz, hâkim a damı ir ve şeref için | Sie olsun dahi vürüşmüyor. O. a müphem bir tasavvuf tara sürüklenmişti, Tilsit lietaşı ri li £ içinde boğmağa çalışıyor, Kuvvetlerini ir arây: asına müsait bir vaziyet t olmâsı için İmparatorluğunun şimalinde me e unda sülhun bül siirmesi elzemdir. İki ustalıkir mi ile Aleksandr bii ve hatta İsveçin it tif e e acak o En elde edi öde ile he tea ” tadlndu morluda or, Ye oradadır ki bü- Rusya bugün bir vadetsin, ikisinin menfaatleri de ayni ol- duğu derhal açıkça meydana çi- Fakat Bernadota kararı Ver- diren şey bu ER Me, İmparatorun lâtfu 1 endi mem erleri nasıl larindi “Ber- milleri Be ece mediği en dehşetli m limayun İda, haşmetle havalanra! -biribirinin iyle - retle çileıyor. bi bir araya pimi bütün kıt'alarma N “geçe resmi yaptırıyor.Orada he enkleşmeğe gideceği değ de Buna yam Avusturya enetmiş. Tın İmparatoriçası bu memnui- vete ağlıyor, me da ağlıyor, çünkü kendi ri pek küçük... Şevketlile- lerde bunun dödikodlma edi- yor. Kendi * aralarında yegâne bağ olan eek un sıhhatine içil- diği vakit ne iki kadm da gizli ei ini saklama- ğa boşuna ki e Hüküni- darlara gelince onlar bie biribirlerini görecek mi vE rr Tri im Koenigğ- ini izbe; e) bi Lenr- berg arasında bekliyor. Baş ku- mandanları Pösen (Pozen)e gi- diyor, oradan, gayesi Smalenske kadar Polonya'yı Çarın elinden çekip almak olduğunu söylediği Se telini 1 ilan ediyor. “Seferi Niemen'i ge- gerek açacağım, Sönü da Smole- nşk'te ve Minsk'te olacak. Ora- da mii Bu iki noktayı im edeceğim, ve gelecek kış. büyüle a eceğim mi ri kimi al e ve Ml yi a besleimi bezöce; sa Al Bar “benim a ken mekten unanack.,, “Örün bei merhaleleri bu plâna. göre tan- “#n edilmiş; Rusyanın zararına mâna biini döğrusü ie iş biliyer m? lr Gümbinnen'de; “bir memurunu He En ak iman limanlarına koğladıği ve Kovna'ya niklettirmek li un levâzımı hakkinda ona $0: Kiz — “Kowno'da epeyideğirmen var mıdır?,, — Hayır, Sir, gayet az de- girmen vardır. Bu cevap üzerine Napoleon'- mori e ve dönüp ye bakıyor. yüksel vi ei Kendi er © g5 prenslikleri amala EM istemi; ambar hizmeti görüyor, yüzlerti gemi i,binlerce araba pirinç ve un bilahare ke- tahsis edilmişti. emlekette Hi place > krdi, fakat ba dal lmadık zuhurat da bekliyor mu? Yüz elli bin at vg, Burada, 5 ilk haberi ihtarlar kendilerini duyuruyor. Genç askerler yürüyüşe dayana- imi il bek torun herkes te gümlı bir sessizliğe dalmışken, Rapp nakleder, Na- i i N “Dantzig'de Kadikse ne kadar mesafe vardır?,, yiye vk —Sir, a iüyorun ti, a etmeğe h av avi ister, S- teki-haşmı konağında diler... yi Hiç bi; bir vermi- ç söylemiş, fakat diye kâdar hiç böle bi bir ANİ ie Nismen'e varınca nihayet Tus topraklarma girmek ona o dere- ce heyecan Veriyor ki nehirden öte ilkin kendisi meri ve bir mil boyunca düş memleke- ie a eee eriyor. in sile e pir bizm eRübi kon) ey mıştır. emri üzerine üç he Pol oya" ii e ziy ordunun küm mr bizzat kendi almış, kine Eugöne- (Öjen) e, üçüncü: g eren) a de Je, tröme tevdi ai veskâra bütün ordunun küman: dasını nasıl resime EE ki düşmanım onâ cek en fazla 300,000 kişi: ar, o halde bu vazifeyi tehlikesizce verebilir. üşman nı lay de Tally (ökley ci ei kumandası toru 0 za- ya bir tek Hükümet o a kadar Kapama onu bir siyle Kem yedi | *ek defa, A riicli esi gü: iri ve nü'bir değirmenin içinde gör. | himmat yaln ya kala nü. O lm — Hükümet na: iktasalş. eli, 3İ mayıs Y29 siat yekunu o'en vala, e ei 10,638,b44 ra ii a pormal ol sea minet. ei 0 ban vie ti bu <a ii 1927 iş umum tahak- kükat yekünu 207 idi 1928 senesındi unumye m klar vaya m bu'unmas e vanye'e göre 1928 senrsi tahak- kusa pet »myesi İRZ AS: ii 3072447 İra vu maktadır. Şu karlar kı 1927 senesi tahak. umumiye mevanınla ses ücurati Ne olu 28 senesne 2 “0,144 ümutye meyannda da pda . üraya bağ van resm İe graf ücuratı, ibbari bır akal oi. mast ve e«a-en 1929 senesi varı. di mış büüması nazarı dikka'e edir. o'ursa İ senesi yaridatı umu miye kerime 207) e 9 senesinin tahsilat 53,46 raya muhamm ye İ müelerrikd.a irat bada İmi.s'nden üleseti bu döüüüle adir. 8 mari senesindeki ve ha“it müaniei İ 1498. i ae latin yi tüm il Yalın sora A aeieimeri: yl me me ve twilesi m âkader teki | in ur ii DAZAran yeni tarife iki sene 1928 maliye « senesinin varidat ve masrafı. Netice bütçe tahmininin samimi ve isabetli olduğunu göstermiştir. bütçesi « yekünu ( 207,169388 İma idi, “rh seyi vi tah siseti 71,59 İsa ve busue al- öde tahsısat sa eği liğin anmış bulünümsü 1928 sera ndex ileti is 160 154 İnaya bar 5 mü irliila 1,g90,0R9 Mahsısat A ie ve Umumy batı Mev nan tahsısattan “10, ik 059 OR ln da istima edilme MIŞ unması itıbarıc o 19/8 arın benzinden GIZ 010) Tiraya nmişir. e mem #mur minha âtından müte- bt takrıben 2,5 m von lira k ârul yapımı ve gesi tabsısat ve bi'hassa m dert ler hemen kâmien ii Ve iş- al o'an 3İ Mayis 1978 19.9 mali senesinin mebd” On 9 m 1 haziran 1949 #mehin- şü devver nakit 144900 -uradır. mktaşın 113 OU0 7145000 luadan ibarettir “. 1928 mai senrisn n varidat, mas- ral; muamziatı nastiye ei i 5 2 ” a r E metierkı bu hizm terin en mü- vim <esmı mem eketin kisadiyatımizın omkışalı a, hai- kım zn. oefahna matuf ue. la mamen fe edinir. Bu meşkür nece, mem'eketi- mizu havati kudictm göstermesi ibare oh deerde mennüni- yeli muepir. (Bu 6 dwler yarınkı nü ba- mera dire alunacak ar.) Pathlemder Fransa'da" Esbilpgik YUA) e madan g-irn patile der taysa- sesi buraya 'rmştur. m ma nm izde yirmisi, On ey çin yüzde iivadar şirket gü- Köl tibaren aki müame- eler do'ayıi ki vecektir. Gumüttest yünü” X.

Bu sayıdan diğer sayfalar: