31 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

31 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© ÇARSAMBA e a m — | © gelek | Ayem een Sihliye İlmi yeni şehirne o |Suikast Avrupa birliği. pa milletlerine nir Ve “uz « genzmnlrn anım | ime. ver we) > Amerlalialeliğ; | SEO” | mazmunları ietleri arasında bir itilaf ve hat- | bangi bir zarüretten do; evlet daireleri hangi : İİİ idi i doğsun bu davetin ifade ettiği | -vn z am ei inna gok böyülelir. Söpasar MİE vu Mi mi zir Lİ kısma inşa edilecek berdet etti. 2 Melerinin | minin bugünkü realitelerini de KUM, EMMİŞ. E Jansen Yenişehir plâ — a — Geçenlerde borçlar mes'elesiniri | Sinai etmiyen Brand Avrupa iğ em bitirmiştir. (BU india Kadriye H ve meme müzakeresi esnasında Pransız | pilinin Amerika'ya karşı bir en A re, 40 metroluk Cümhuriyet | beraetine karar veri bi de h e Bi ape tecavüz. veya müdafaa cephesi a Muavenet Vekili Dok-la der ilga m Geni bel İva- İzmir, 4 m taraftan radikal ve radikal sos, | tesisi maksadile düşünülmediği: | eker edecektir. Refik B seye (1 İ3 Yanından slatile Ağır Ceza Mhk yalistlerin lideri M. Herrior, di. | vi İ#8Da hadim tekmil seyr hari hallemda atideki beyanatta Çankaya nm birleşecektir. « İmesinde mühakemeleri 5 i 4 ei T ve e zena M: Belandibu Masucen por. | birlike ülrinin Anglo - Amerikan, |OOLRA ped, se Landi Miyan Garbi arkarak yapılmakta | uyan > müdat ai lak projeler meydana attılar. M. sin gözürmek ii inkişaf es |,uy, in. Şiredi: Berlinden yeliyarmmı sex EE vi Müdafaa binası arkası 1 rma ar n peticetp cümhr Kmüriye biz riand üç senedenberi * mütesa- | ©S' z i rn öze r Sakhiyeyi ilaşaca ie imlerinin rg semieniebi ki ei vrupas'nm milletleri İz Ti ae ayl hada sr ni ina mene Çanka-| tediklerini söylemişlerdir. Heyeti Ml a olduğunu bugün nil e in e ö La e İreşkilatr lk etmekti va bi ni hâ keyfiyeti — e * 2 laz, “tali Ap (lehe bir cephe dabilecel Anka, ei za fren muzika a EİR ei karama ia ik | a er İnsileme'dn deyenire (miri Memeden ap elik eki il Gn Eh YE Re Mita ef ödü: ler alel hâli kalmadı Ya- suslde Zek tes”) mileliesini deli. tetkik desi parçası ile şimdiki Dikmen miştir; elek karara nazaran maz“ kini Young yn va emek aya Billie” Ere hi Baltimup |yolunu ihtiva eden arazi devlet sisle > e < dü z müessesatına tahsis edilmiştir. mlesii Geni hakkında anacal Si: tıh' fakültesine ittim. Baar etmiştir. eee diğer em ür Yunanlı" ara henüz ; May dariifünununu, e tebi- amk e inşaat yapmak Meskutlar derhal liye Gdilmiş- wwurlara'dair ne. düşün > , Abani, Mirakür 1 eşim KM dileri süpkeme ls cakar son cevabımızı (“kin Karaden “| Bıjand on ikinci ni 30 GLM) — Kadriye H. Bununla beraber ip bildirmiş değiliz. eli iye teşkilatı He, Mi ban s ve rüfekası berabt ettiler. Kadriye günkü İr ve li e de Basvekil ER; mi yeni in yakan. tine nazaran, bir a birliği Yunan Sefirine iki nr gördüm. Vaşington'da dört güm kak 5 * |na Cümhuri m. yapış- tesisi rini mali nie e 3 dem. in tal mii ie Yldiğii dendisinin şimdiden mültalen etmele de müş mi a vi e Relsicimhur M. Fooveri tkd e Rardıkalter n.çin kal binteye| Gaz imayeğine iltica eyledi- | kül değildi idi 0 (H.M) — dildim. Reisielmhur M, Haover şerefi-| eri pek iz miyorlar? Bini bir türk İiimın bütün iha- Heriiyet Nü M. Mihalakapulas me bir siyafet verdiler Londra, — Paris'ten Dali | icin su rine kobi eylaıği Geriye İ 5,, gazetesine akit İleti SE nicin ulas yapa iki üm i Türkiye Hariciye Vekil Tevtik| Adapazarı'nda DİP sm iiyede bi sie me em ei idi i Rüştü Beyin Yunan! ME anlaş- > anil 42 inci defa olaruk riyateti üzlürn Nadide ömer. 8 de i | mak hususunda göstermiş olduğu, adam yakalandı, | geğmekiedir Yeni kaiinenin sebe hü: de Han mümin yapınmdı, El üni niyeti takdir ettiğini, fakat| of anka, 30 (HLM.) — Adapa- kümet, azâsından terekküip etmesi kat'i: ALL anistan'ın azami fedakârliktn id ie kararlaştırılmıştır. Radikaller La vi VE m . EE dâha fazla feda" |ha: zevata sulkast yapılacağından | Haye konferansında Fransa'nın kuvvetli ki ikmağı i b ii | »setmesi ii Gia) celbet-|bir hükümet Kiralıdan temsili Jüzumur| e memleketin ii iimel ve er İmiş, merkum l e k eden paylamı komis- ai vee laik Süreyya B. İmühalefet etmiyeceklerini Briand'a bii.) | İ daha tenzil çdi- vi meticeden sonra bu ki sahilin vaz'iyetietmiştir. Sürey e il k ineDahi-| bış ceği rol Fakat EN Verdi ini an Beyin gösterdiği lüzum üzerine |liye Nezareti tevdi edildiği takdirde hü- asd iii is ve üm İstanbul, 'M) — Yunan Şirin Nri'ye tevkif müzekkeresi |leümete iştirak, edeceklerdi. Fakat Fra LİN una İl kümes müzakere inkıtamdan Nur i verdiği ifö- | hk efldiri. umumiyesile . Sağ ve Me e 12 parlamentoslnun arzusuna ra bütün muallğ| Fırka) elyevm e ei 5 1 tevfikan' yapılan son bir ies hak me havalesi için, n hüümetimi daki fik ifadesile müstantıkta ver- po m a tehlikesi karşı- | büse de mavafakat cevâpi € bir teklif yapmıştır. M, .Papasİdiği ifa i öne Bürüt medi . Mellon ğı “Tetik Rüştü Beyi görmüş VE REVA İmevi ağ Mevkuf iltilevan men- hi ie mali imei le ir al ein Me Si lafnm o tatbik hususunda ıs- |bını Atinaya bildirmiştir. edilmiştir. Tah ları Radikalleri bı kullar EahliyE e edildi vE rar etti. Bu Fransa'nın gözünü » Mihal leşi bu hüsüsta LA N sulkaği ia derceci şu- (çalışmaktan vargeçirmiştir. Yeni kabine ekme 1 ge. açan acı reaiftelerderi iyi oldi. beyanatta bulur; mik âkika ü henüz meçhul bulunmakta- (cuma ayi W parlamentoda ii vücüt İSMET Pş a 2 ye İinkıtadan sonra m in mmualiğk a edeci İstanbul, 30 (H — Minel İ mes'elelerin hakem ei iğin, e Pş. Hz. bir haftaya Feel hari teklif yapılmış. fakat Türkiye sed Ziraat Enstitüleri ek di ii NE İ i et Ankara'ya: hareket edecektir. ğ detmiştir. Bunun üzerine > e Zi mmm daima —< İ hükümeti Dapas'ı izabne işim. Ati sene yeni VENN çalışacak. M. Venizelos Sl lie la eke Zirant; terinin: rik. İçanumln mu- fili Bi binanın yn çalışılmak: Laflave volu il tir. cibines inşasına başlanmaş Olanı “eiait/ tadır. Bu müğmcüğler Zirmat kimyadı #i- Fasistanın teniennisi, * |enistitüleriniz ikmyjine büyük bir hara raatti umumiye e zöötkini, re- | yiinin ma b ia tarıhtl, 30 (ELM.) — Faşista/reile çalişılmüktaır. bafat hastalıkları “ve höşerât, Tijyoloji İ olayi Saian gelişin )gazetesi, alâkadar 'iki devletin. ve e mtta şimdilik & iki yüz ümele we hifzisaiha ve bakteriyoloji, cerral kii ve ini rün şarkın ipi il irani şim kendir ya'nih ea büz nik ve baytari dahili hastahielar enstitü. ürk - ünan itilafının husulünü de başkan Giz ee ediyon Yanan KE yenme tarımda yapılmakta ©- İeri'bu silik kya ve emre mez) | sün,Şimdi Fransa ile bevaher ni elelerinin tasfiye ve ik hüküme ei las weseler, memleketimizin izi pi tlye binalarının ikinci katlarının in. merika'ya borçlu olan diğer münasebatırmı ileviyi için anin ei büyük amil olacaktır. Hali şasma başlarımıştır. rupa mii de hayretl ma iii büyük bir İma hazırda'küğü, k binsimeda sg olan” o Müsseselerin harici aksamı kıştan soruyorlar: ar; österiliye Tabörülkuvaklarda yeni bi © yapıldık- evel ikmal edilecektir. Enstitülerin ge- i tan sonra daha geniş Mr şekilde galış- lecek sene son baharmda yeni binmlara mağa başlıyacaklardır. a a ve faaliyete başlamaları mühtemel- Bu zi kolonisi IR e e ar, müderris al eri,e talel İ Amerika'nın anlaşılıyor ki, &- iş ile İrişülat, müteşekkil murakabe heyeti in pe e eri asıl nokta bu za kaza Sefi iç eleri iğ iri ike teri El döğer emleketker. rafından fenni bir şekilde: kontrol de mevcur müesseselerden ibaret büyük Edilmektedir. Çimento, ve sairenin muka- bir. teşkilat olacaktı vemeti günü gününe elem mek Almanya'da Beeliktdeli Dalemi bie: ve ipi oha göre nik dine İadeli ine kA öleti- | tekli e “Ameri- Jtemmim isti ersay (hükümetimi. a eri İzerine yapılan bu binalardan şim. dg öden Kuvw evabın ya t i pa'yı kendi. önünde ğj ierika bil- umiyeyi ir yükten ulm teklifi ei 20 a A > inan bii > , keri tah- ızdarı veril diriliyor: Venizelos Hayye'e i ifletmek (ceği ümüdinde: Hareket etmiştir. ğ kanaatindedir. İngiltere - Rusya i birer > kutu hâyale uğrıyarak kendi- ini VEKİLİ eri 5 e Göl | gi öy EDE Londra'da fikir teatisi | r Amerika ve: | Elssiz,28 (A, A) — Bugün Dahiliye için temaslar başladı. İ veya sarih; | Vekili Şükrü Kaya B. refakatindeki re- Landtü, 30 (A:A) — a mMuavenetile Avrupa'da öteden. |vatla; şehrimize gelmişler, zabitar, me- sön ile mill arasında İnğgi- beri askeri bir hegemonya tesis |murin, asker, mektepler ve halk tarafın; tap in tolrn i etmek” arzusunda bulunan F- |dan terahüratla karşılanmışlardır yansa igerek İngiltere'nin ve ge-

Bu sayıdan diğer sayfalar: